zapytanie ofertowe

advertisement
Olszanica , dnia 19.12.2016 r.
……………………………………………
( pieczęć zamawiającego)
ZAPYTANIE OFERETOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
Wójt Gminy Olszanica mając na uwadze art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz .U. z 2015 r. poz. 2164.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
zadania:
Przedmiot zamówienia:
Dostawa węgla eko-groszku, węgla kamiennego- orzech gruby oraz miału węglowego do
budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica.
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81, NIP 6881246016.
e-mail [email protected]
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Węgiel eko-groszek - w ilości około 2 ton do kotłowni budynku hydroforni ujęcie
wody Olszanica oraz budynek świetlicy wiejskiej Stefkowa. (przeciętna wielkość
pojedynczej dostawy 0,5 t. )
wartość opałowa
min - 27 000 kJ/kg
granulacja nie większa
-25 mm
wilgotność nie większa niż
- 10%
zawartość miału nie więcej niż - 10%
2. Węgiel kamienny – w ilości około 35 ton do budynków świetlic wiejskich
(przeciętna wielkość pojedynczej dostawy ( 0,5t ,1t, 2 t)
wartość opałowa
– min 26 000 kJ/kg
zawartość popiołu
– do 9%
zawartość miału nie więcej niż - 10%
wilgotność nie większa niż
- 10%
3. Miał węglowy – w ilości około 50 ton do budynku Olszanica 210 ( były Ośrodek
Zdrowia), (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy 10 t).
wartość opałowa
zawartość popiołu
wilgotność nie większa niż
II.
– min 23 000 kJ/kg
– do 9%
- 15%
Cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
3. Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
4. Ilość i częstotliwość składania zamówień zależna będzie od aktualnych potrzeb
Zamawiającego,
5. Ilość węgla w zapytaniu oraz w formularzu ofertowym należy traktować jako
szacunkową,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości
zamawianego towaru w przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych,
7. W celu sprawdzenia faktycznej ilości zamawianego towaru, |Zamawiający
zastrzega sobie prawo do jej weryfikacji,
8. Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości opału oraz dokument
potwierdzający ilość dostawy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
warunków umowy , a w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy
przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych umową.
10. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w
umowie.
III. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 cena ofertowa 100%
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 29.12 2016 r.
listownie na adres:
Urząd Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81
lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego I piętro, pok. Nr 22.
Na kopercie należy umieścić napis „ Oferta na dostawę węgla eko-groszku, węgla
kamiennego oraz miału węglowego do budynków administrowanych przez Urząd
Gminy Olszanica.”
7.Załączniki
1) Formularz ofertowy ( załącznik Nr 1).
2) Istotne postanowienia umowy ( załącznik Nr 2).
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………..
Siedziba :………………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………….
Numer telefonu………………………………………………………………………………….
Numer faksu……………………………………………………………………………………..
Numer REGON………………………………………………………………………………….
Numer NIP………………………………………………………………………………………
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
Numer telefonu (13) 461 70 45
Nr faksu (13) 461 73 73
Adres poczty elektronicznej [email protected]
NIP- 6881246016
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia „na dostawę węgla ekogroszku, węgla kamiennego- orzech gruby oraz miału węglowego do budynków
administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica.” Zobowiązuje się wykonać
przedmiotowe zamówienie z dostawą za następującą cenę:
Za 1 tonę węgla kamiennego -………………. ……………………………zł.
(netto)
- cena brutto za 35 ton…………………….………………… ………………….…… zł.
( słownie: ………………………….………………….……………………………………….)
I.
Za 1 tonę węgla eko-groszek -………………. ………………………….…zł.
(netto)
- cena brutto za 2 tony…………………….…………. ……………………………… zł.
( słownie: ………………………….………………….……………………………….………)
II.
Za 1 tonę miał węglowy -…………………………… ………………….…zł.
(netto)
- cena brutto za 50 ton………………….……….…………. ……………………….. zł.
( słownie: ………………………….………………….……………………………………….)
III.
…………………………
………………………………………….
(miejscowość i data )
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
U M O W A N r ……….………
zawarta w dniu ………………... pomiędzy Gminą Olszanica reprezentowaną przez :
1. mgr inż. Krzysztof Zapała – Wójt Gminy Olszanica zwanym dalej „Zamawiającym”, a
………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą” .
§1
Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu …………………………… roku w
postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (dokumentacja z przebiegu
czynności stanowi integralną część umowy) Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje
do wykonania zamówienie polegające na „Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla
kamiennego – do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica w
zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Dostawcy.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest;
1. Węgiel eko-groszek - w ilości około 2 ton do kotłowni budynku hydroforni ujęcie
wody Olszania oraz budynek świetlicy wiejskiej Stefkowa. (przeciętna wielkość pojedynczej
dostawy 0,5 t. )wartość opałowa min - 27 000 kJ/kg, granulacja nie większa -25 mm,
wilgotność nie większa niż - 10% , zawartość miału nie więcej niż - 10%,
2. Węgiel kamienny – w ilości około 35 ton do budynków świetlic wiejskich (przeciętna
wielkość pojedynczej dostawy ( 0,5t ,1t, 2 t), wartość opałowa – min 26 000 kJ/kg, zawartość
popiołu –do 9%,,zawartość miału nie więcej niż - 10% wilgotność nie większa niż - 10 %,
3. Miał węglowy – w ilości około 50 ton do budynku Olszanica 210 ( były Ośrodek
Zdrowia), (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy 10 t). wartość opałowa – min 23
000 kJ/kg, zawartość popiołu – do 9% , wilgotność nie większa niż - 15%,
§3
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określa się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 grudnia 2017 r.
§4
1. Wartość 1 tony opału ustalona w rozstrzygnięciu ofertowym z dnia ……………… wynosi :
I. Za 1 tonę węgla kamiennego - ……………. .. ………………………...……zł. (netto)
- cena brutto za 35 ton…………………….………………… …………………….… zł.
( słownie: ………………………….………………….…………………………………….….)
II.Za 1 tonę węgla eko-groszek -………………. ………………………..….…zł. (netto)
- cena brutto za 2 tony…………………….…………. ……………………………… zł.
( słownie: ………………………….………………….……………………………….………)
Za 1 tonę miał węglowy -…………………………….………………….…zł.
(netto)
- cena brutto za 50 ton………………….……….…………. ………………..……… zł.
( słownie: ………………………….………………….…………………………………….…)
III.
2. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 na zgłoszenie zamawiającego (fax, e-mail,
telefonicznie).
3.Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości węgla oraz dokument
potwierdzający ilość dostawy.
4.Ilość i częstotliwość składania zamówień zależna będzie od aktualnych potrzeb
Zamawiającego.
5. Należność za wykonane dostawy realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
Dostawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury oraz dokumentów rozliczeniowych.
6.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.
7.Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych
w ofercie.
8. Zamawiający zapłaci Dostawcy tylko wynagrodzenie za faktyczną ilość dostarczonego
opału.
§5
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
– za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego,
- za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w
wysokości 4% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.
3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego Dostawcy
przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
§6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy sąd po
wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§9
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający i jeden Dostawca.
Zamawiający:
Dostawca:
Download