umowa dostawy węgla - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w

advertisement
UMOWA DOSTAWY nr 1/2014
zawarta w dniu 2014-__-__ w Ełku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ełku z siedziba 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000066277 , NIP 848-00-00948 . REGON
790180
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
Mariusz Filipkowski Prezes Zarządu
a
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
__________________________________
została zawarta umowa o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym.
Definicja:
Dostawa – przewidziana w harmonogramie dostaw ilość węgla dostarczona:
w jednym tygodniu po pobraniu próbki do badania wartości opałowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminach określonych w ust. 2 węgla
kamiennego sortyment M II A typu 32.1 w klasie 22/18/06 o parametrach:
- wartość opałowa Qir
22 000 kJ/kg do 22 999
- zawartość popiołu Ar
- max. 18%
- zawartość siarki Sir
- max. 0,6%
- zawartość nadziarna (20 mm)
- max. 5%
- zawartość podziarna (0 -1 mm)
- max. 15%
(0 -6 mm)
- max. 30%
- zawartość chloru Clr
- max. 0,15%
- zawartość wilgoci Wtr
- max. 15%
- zawartość części lotnych Va
- min. 28%
- spiekalność wg Rogi (RI)
- max. 20
- temperatura mięknienia popiołu w atmosferze redukującej t A – min. 1200oC
- temperatura topnienia popiołu w atmosferze redukującej t B – min. 1250oC
Termin realizacji umowy - od 2014-05-01 do 2015-03-01
Dostawy odbywać się będą transportem samochodowym lub kolejowo-samochodowym z rozładunkiem na
placu Ciepłowni Głównej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
Miejscem dostaw transportem samochodowym jest plac przy Ciepłowni Głównej CIII, ul. Ciepła 10.
Dostawy samochodowe węgla będą ważone waga samochodową 60t na placu składowym przy ul. Ciepłej
10 na koszt Zamawiającego.
Odbiór dostaw odbywać się będzie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze w
godzinach 7.00-15.00
Odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację umowy, w tym uzgodnienia o których mowa w
§2, są Mariusz Markoń , Zbigniew Jurowczyk , Piotr Jaczyński
Odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację umowy, w tym uzgodnienia o których mowa w §2,
jest p. _____________________________ .
§2
Strony dopuszczają zmiany terminu dostawy określonego w Harmonogramie Dostaw. Nowy termin
powinien być uzgodniony nie później niż 14 dni przed terminem dostawy określonym w Harmonogramie
Dostaw.
Uzgodnienia w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają sporządzania aneksu do
umowy.
Uzgodnienie powinno być potwierdzone za pośrednictwem faksu lub drogą pocztową.
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
§3
Wykonawca gwarantuje dostarczenie węgla o parametrach określonych w §1 ust. 1
Parametry węgla zostaną zbadane na zlecenie Wykonawcy przez laboratorium posiadające akredytacje PCA
na badanie paliw stałych : Polcargo lub Hamilton, Wykonawca dostarczy kopię akredytacji.
Uprawniony pracownik akredytowanego laboratorium pobierze próbkę węgla zgodnie z wymaganiami
posiadanej akredytacji i normy PN-90/G-04502.
Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność
przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu pobrania próbek.
Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia
zawartość wilgoci całkowitej Wr
zawartość wilgoci całkowitej Wa
zawartość popiołu w stanie roboczym Ar
zawartość popiołu stanie analitycznym Aa
wartość opałowa w stanie roboczym Qr
wartość opałowa w stanie analitycznym Qa
zawartość siarki w stanie roboczym Sr
zawartość siarki w stanie analitycznym Sa
zawartość węgla pierwiastkowego w stanie roboczym Cr
zawartość węgla pierwiastkowego w stanie analitycznym Ca
spiekalność wg Rogi (RI)
wskaźnik emisji MgCO2/TJ
Do wszystkich pomiarów podane zostaną niepewności pomiaru .
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
§4
Strony ustalają cenę netto 1Mg węgla określonego w §1 ust. 1, na ___________ zł/Mg netto (słownie:
__________________) plus należny podatek VAT .
Szacunkowa wartość umowy netto wynosi ______________ zł (słownie: _____________ ) plus podatek
VAT;
§5
Podstawą do zapłaty za węgiel będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dostarczeniu węgla
do Zamawiającego oraz dostarczenia oryginałów wyników badań opisanych w §3.
Za datę sprzedaży uznaje się datę przyjęcia całej dostawy węgla przez Zamawiającego , zapłata nie może
jednak nastąpić wcześniej niż po dostarczeniu wyników pomiarów jak w §3.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy ______________________________
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT za dostawę.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę
trzecią.
§7
W przypadku dostawy węgla o parametrach niższych niż określone w §1 ust. 1 Zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne w wysokości różnicy cen pomiędzy deklarowaną w umowie, a potwierdzona przez
akredytowane laboratorium wartością opałową w warunkach roboczych.
Cenę węgla ustala się wówczas według niższej klasy , traktując cenę ofertową i ofertową klasę opałową jako
podstawę do ustalenia cennika liniowego opału w zł/GJ i ustalenia w ten sposób niższej ceny opału : węgiel
o wartości opałowej w przedziale 21 000 – 21999 kJ/kg stanowi klasę „21” , a cena stanowi 21/22 ceny
ustalonej w §4 p.1 niniejszej umowy
W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w
wysokości 0,3 % ceny netto niezrealizowanej terminowo dostawy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie
naliczana za okres od poniedziałku, następującego po przewidzianym w Harmonogramie dostaw tygodniu
dostawy, do dnia wykonania dostawy w całości.
W przypadku opóźnienia płatności za dostarczony węgiel, z zastrzeżeniem §6 ust. 4, Zamawiający zapłaci
odsetki ustawowe.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadkach:
a) upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku,
b) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bądź przerwał ich wykonywanie,
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4 % szacunkowej wartości umowy netto w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 4 % szacunkowej wartości umowy netto w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za
wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 4.
Każda ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§10
W przypadku zmiany w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mającego związek z postanowieniami
niniejszej umowy, Strona może wystąpić z propozycją negocjacji umowy celem dostosowania umowy do
zmienionych okoliczności i przywrócenia równowagi kontraktowej, mając na względzie ekwiwalentność
świadczeń.
W przypadku odrzucenia przez drugą Stronę propozycji o której mowa w ust. 1, Stronie przysługuje prawo
rozwiązania umowy z 6-tygodniowym okresem wypowiedzenia.
§11
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
- Instrukcja postępowania reklamacyjnego – Zał. Nr 1
- Kopia formularza ofertowego zał. nr 2
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Download