Islam i życie arabów

advertisement
Islam i życie arabów
ISLAM
Islam oznacza dla muzułmanina całe życie. Jest całkowitym posłuszeństwem Allahowi. Z ropą
naftową, która daje mu moc, wyruszył na podbój świata. Islam jest trzecią, najmłodszą z
monoteistycznych religii światowych. Arabskie słowo islam wywodzi się z określenia uległości i
oddania. Islam jest religią „ podporządkowania się ”. Jego wyznawcy, muzułmanie są „ całkowicie
poddani
woli
Boga
(Allacha)”.
Islam podkreśla sukces i dlatego jest religią ekspansywną. Z chwałą przeszłości i zyskana niedawno
potęgą muzułmańskich państw naftowych, ruszył na podbój świata. Muzułmanie są przeświadczeni
o
tym,
że
mogą
zaspokoić
religijne
i
duchowe
potrzeby
całej
naszej
ludzkości.
Islam zawdzięcza swoje powstanie prorokowi Mahometowi, urodzonego w Mekce około roku 571. W
tym czasie pomiędzy dwoma wielkimi państwami – Persją wschodzie i Bizancjum na zachodzie –
powstała potężna pustka. Mekka było ośrodkiem rozwiniętego handlu karawanowego między
południową
Arabią
a
rejonem
śródziemnomorskim.
Mahomet został osierocony w młodym wieku i wychowywany był przez kilku krewnych. Bogaty stryj
posłał go w końcu na handlowe szlaki na północ i według podań spotkał tam chrześcijan. Gdy miał
25 lat, ku jego zaskoczeniu poprosiła go o rękę bogata czterdziestoletnia wdowa Chadidża. Urodziła
mu trzy córki lecz ani żadnego syna. W wieku średnim zaczęły u niego objawiać się skłonności
mistyczne. Zazwyczaj uciekał wtedy w góry, aby medytować. Jako czterdziestolatek podczas takiej
okazji miał objawienie, w którym został zachęcony do potępienia pogaństwa i politeizmu w Mekce i
ogłoszenia jednego Boga, Allaha. Popierała go żona, ale w ciągu pierwszych dziesięciu lat miał
bardzo niewielu zwolenników. Niektórzy z nich byli wybitnymi obywatelami, znanymi jako
„wspólnicy”. W roku 622 na życzenie mieszkańców niedalekiej Medyny Mahomet opuszcza Mekkę w
towarzystwie tylko kilku zwolenników. Była top słynna hidżra albo ucieczka, wydarzenie, które
zapoczątkowało kalendarz muzułmański. W następnych latach sformował Mahomet ze swoich
zwolenników i obywateli Medyny religijną i polityczną społeczność i zaczął napadać na kupieckie
karawany z Mekki. W tym czasie wypędził większość żydowskich plemion, które pierwotnie chciały
przeciągnąć na swoją stronę i stopniowo przyłączył do społeczności muzułmańskiej plemiona
beduińskie ze środkowej Arabii. W roku 630 zorganizował atak na Mekkę, która wkrótce się
poddała. Mahomet zaczął błyskawicznie likwidować politeizm. Dawną świątynię Kaaba poświęcił
Allahowi i uczynił z niej główny cel muzułmańskich pielgrzymek. Tak pozostało do dziś. W
następnych dwóch latach jednoczył plemiona arabskie. Potem Mahomet zmarł nagle w roku 632,
nie
pozostawiając
po
sobie
następcy.
Jego miejsce zajęło kilku kalifów, dwaj pierwsi byli wspólnikami Abu Bakr i Umar. Wkrótce po
śmierci Mahometa jego objawienia zachowane w postaci ustnej i pisemnej zostały zachowane w
Koranie (czytanie). Autoryzowana wersja napisana w klasycznym języku arabskim, powstała za
trzeciego kalifa Usmana około roku 650. Muzułmanie wierzą, że Koran jest nie omylnym Słowem
Bożym,
zesłanym
z
nieba
i
niezmiennym.
Jego
bez
względu
na
zrozumienie
dostarcza
muzułmaninowi łaski. Zaraz za Koranem najważniejszym są w islamie Hadisy ( tradycje), opowieści
o życiu i czynach Mahometa i pierwszych społecznościach muzułmańskich. Zawierają Sunnę
(przykład) Proroka, którą muszą spełniać wszyscy muzułmanie. Z Koranu i Sunny powstało Szari
(prawo)
–
zbiór
nakazów
dotyczących
życia
i
zachowania.
Podstawą Koranu jest nauka o Bogu. Podobnie jak Biblia, Koran głosi istnienie Boga i nie podaje
tego w wątpliwości. Bóg jest jedyny, wyjątkowy i z nikim nieporównywalny, nikt nie jest mu równy.
Jest dobry i wszechmogący, czego dowodem są zjawiska natury, będące oznaką bożej siły i
szczodrości. Gdy Koran twierdzi, że nad wszystkim panuje Bóg, naucza równocześnie o ludzkiej
odpowiedzialności. Według Koranu Bogu należą się najpiękniejsza określenia, które zaczęły
odgrywać bardzo ważną rolę. Otrzymał 99 imion, wypowiadanych przy przebieraniu koralików
różańca wśród poważniejszych z nich znajdujemy: „Wielki, Miłosierny, Boski i Opiekun”. Koran
jednoznacznie potwierdza istnienie aniołów jako Boskich Posłańców. Zaleca równocześnie wiarę
istnienie duchowych istot, dżinów, stworzonych z ognia nie z gliny jak człowiek. Ich powołanie jest
służenie i uwielbienie Boga. Oporni dżinowie nazywanie są demonami. Głównym z nich jest Iblis
albo Szatan, któremu Bóg pozwoli sprowadzać ludzi na złą drogę. Oprócz aniołów Bóg uczynił
swoimi posłańcami proroków, poczynając od Adama, Abrahama, Jezusa aż po Mahometa, będącego
„pieczęcią
proroków”.
Tuż po nauczaniu o Bogu Koran zawiera bardzo ważną naukę o sądzie ostatecznym. W sądny dzień
ludzie powrócą do życia, staną przed Bogiem, aby ich osądził i zadecydował, kto pójdzie do raju, a
kto do piekła, zgodnie z ich dobrymi lub złymi uczynkami. Koran zawiera ponadto reguły, którymi
rządzi się społeczeństwo. Dotyczą one religijnych i społecznych wydarzeń takich, jak modlitwy,
dobroczynność, posty, pielgrzymki, cudzołóstwo, ślub i rozwód, dziedziczenie, jedzenie i pici,
lichwiarstwo
i
niewolnictwo.
W pierwszym i drugim stuleciu istnienia islamu teologowie i prawnicy opracowali szari, prawo
islamu. Szari oparte jest na czterech głównych filarach: Koranie, Sunnie Proroka, analogii (kujasnowe prawo powstałe z dwóch pierwszych filarów ) i na zgodzie poglądów (idżma), która osiągają
znawcy (ulama), reprezentujący całe społeczeństwo, za pomocą objaśnienia (idżtihad). Tak powstał
trwały kodeks postępowania, który musi być respektowany przez wszystkich muzułmanów bez
wyjątku.
W
szari
rozważony
jest
każdy
przejaw
ludzkiej
działalności
tak
szczegółowo,
jak w żadnym innym systemie prawnym na świecie – od zakazywania zbrodni aż po używane
wykałaczki, od kierowania państwem po najbardziej intymne sprawy albo niewłaściwe odchylenia
dotyczące
życia
rodzinnego.
Zawiera „informacje o wszystkim” ludzkim i boskim. Wszystkie czyny dzieli na obowiązkowe i
zakazane, chwalebne oraz na nie zalecane lub polecane albo z punktu widzenia indyferentne, godne
pogardy
czy
zakazane.
Muzułmanie nie rozróżniają indywidualności od wspólnoty, religijności od świeckości, świętości od
profanum, duchowości od materialności. Z tego wynikają trudności zrozumienia świata arabskiego i
muzułmańskiego. Mahometanie wierzą przede wszystkim w Stwórcę, który ogarnia wszystko na
tym świecie. Wierni uczestniczą w jego twórczej działalności jako przedstawiciela na Ziemi.
Islam dzieli się na dwa odłamy – sunnicki i szyicki. Główną różnicą jest sposób głoszenia rządów
Bożych. Sunnici stanowiący 90% muzułmanów zachowują pogląd o obowiązywaniu Sunny Proroka,
tak jak ją definiowała społeczność islamska. W przeciwieństwie do nich szyici zwracają się o radę
do oświeconych nauczycieli – imamów. Imamowie uważani są za potomków Alego, synowca i
adoptowanego syna Proroka, posiadające szczególne zdolności, zwłaszcza przejętą od Proroka
zdolność
wykładania
prawd
religijnych.
Do dziś zachowały się trzy skupiska szyitów. Zajdowie z Jemenu uznają nieskończony szereg
imamów. Szyicie dwunastu-imamów, żyjących głównie w Iranie wierzą, że ten szereg zakończy
dwunasty imam. Szyici siedmiu-imamów albo ismailici z Indii i wschodniej Afryki są wyznawcami
Aga Chana i wierząc, że ostatnim jest siódmy imam. Siedmioro- i dwunastoimamowi szyici czekają
na nadejście „ ukrytego imama ”, zwanego mahdim. Ponieważ nie wierzą w konsensus (zgodę
muzułmańskiego
społeczeństwa),
uważają
swoich
przywódców-teologów
(mudżtahidów)
za
doczesnych rzeczników „ukrytego imama”. Wywierają oni ogromny wpływ w sprawach religijnych,
prawnych a nawet politycznych. Przewija się to przede wszystkim w działalności mulahów i
azjatolahów we współczesnym Iranie. (wielu z nich ogłasza się potomkami Alego). Mudżtahidowie
nie stosują się do starych muzułmańskich prawideł, ale korzystają z powszechnych zasad
zawartych
w
Koranie,
Sunnie
i
Hadisie.
Jest
to
objaw
ich
fundamentalizmu.
Islam jest główną religią w wielu regionach Afryki. Do powinności religijnego muzułmanina należy
uczyć
się
od
wczesnej
młodości
na
pamięć
wersów
Koranu.
Credo islamu „Wy, którzy wierzyciel Uwierzenia w Boga i w Jego proroka i w pismo, które zesłał
swojemu Prorokowi i w Pismo, które już wcześniej zesłał. Proroków ani w sądny dzień – ten zawsze
zbłądził
(będzie
zgubiony)”.
(Koran
IV,
135)
Dżihad albo święta wojna oznacza dosłownie walkę. Z jednej strony Koran wzywa swoich wiernych
do „walki w imię Boże” przeciwko tym którzy „uznają wielu bogów” (czym popierają jedność Boga).
Żydzi
i
chrześcijanie
mają
płacić
daninę,
jeśli
się
nie
podporządkują.
Według islamu Bóg zesłał Proroków by nauczali o jego jedności i ostrzegali ludzi przed sądem
ostatecznym. Niektórzy prorocy zajmują wyższą pozycję od pozostałych, zwłaszcza Adam, Mojżesz,
Jezus i Mahomet. Koran głosi, że Jezus narodził się Maryi, lecz nie umarł. Zamiast niego zmarł ktoś
inny, a Jezusa powołał Bóg do siebie. Śmierć bowiem oznacza przegraną, a prorok nie może sobie
na to pozwolić. Wierzyć, że Jezus jest Bogiem, byłoby wielkim grzechem, ponieważ świadczyłoby to
o
„uznawaniu
PIĘĆ
Samo
bogów”.
FILARÓW
1.Religijne
„Nie
innych
ISLAMU
wyznanie
ma
Boga
nad
Allaha,
a
wymawianie
tej
formuły
wystarcza
(szahada):
Mahomet
do
jest
tego,
Bożym
aby
Prorokiem”.
stać
się
muzułmaninem.
2.Modlitwa (salaf). Mahometanie modlą się pięć razy dziennie: o świcie, w południe, po południu,
po zachodzie słońca i późnym wieczorem, indywidualnie, w grupie albo w meczecie. Dla dorosłych
mężczyzn bardzo ważna jest wspólna modlitwa w piątkowe popołudni, kiedy zazwyczaj odbywa się
kazanie.
3.Post (saum). Podczas ramadanu muzułmanin nie może nic jeść ani pić, palić tytoniu, uprawiać
stosunków
seksualnych
od
świtu
aż
do
zachodu
Słońca.
4.Jałmużna (zakaf). Muzułmanie muszą przeznaczać 2,5 % swojego dochodu i część swojego
majątku
na
cele
dobroczynne.
5.Pielgrzymka (hadżdź). Raz w ciągu swojego życie muzułmanin zobowiązany jest udać się na
pielgrzymkę do Mekki.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Chrześcijaństwo a islam
Islam to jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych, która powstała na podstawie dwóch
swoich równie wielkich poprzedników – chrześcijaństwa oraz judaizmu. Chociaż islam bardzo różni
się od tych religii, to jednak posiada z nimi wiele cech wspólnych. Jakie są różnice a jakie
podobieństwa,
postaram
się
pokazać
na
przykładzie
chrześcijaństwa.
Chrześcijaństwo powstało około 6 wieków przed islamem. Jego początki wiążą się z ukrzyżowaniem
Jezusa. Wtedy to doszło do pewnego „rozłamu” – ludzie, którzy nie uznali Chrystusa za Syna
Bożego nadal czekają na Mesjasza i są wyznawcami religii mojżeszowej. Chrześcijanie przyjęli, iż
Jezus był wysłannikiem swego Ojca i umarł w celu odkupienia grzechów śmiertelników. Od tego
momentu
nieformalnie
drogi
chrześcijan
i
Żydów
się
rozchodzą.
Islam powstał formalnie w roku 622 (15 lipca) kiedy to Mahomet został wygnany (hidżra) z
rodzinnej Mekki do Medyny. Nieformalnie religia ta istniała już wcześniej choćby dlatego, iż jak
twierdził Mahomet doznawał on objawień archanioła Gabriela. Jednak Arabowie powszechnie czcili
wielu
bogów
pogańskich.
Twórcą religii chrześcijańskiej był Jezus Chrystus, który jako Syn Boży przybył na ziemię, aby przez
swoja śmierć na krzyżu odkupić winy śmiertelników i w ten sposób umożliwić im zabawienie. Jego
matka (Maryja) była świadoma, iż urodzi Syna Bożego. Jezus przyszedł na świat w dość ubogiej
rodzinie. Urodził się nawet w stajence, gdyż nie znaleziono miejsca w żadnej gospodzie. Działalność
Jezus zaczął kiedy miał 30 lat. O jego życiu w młodych latach nie wiemy praktycznie nic –
zachowała się jedynie wzmianka o jego pobycie w świątyni, gdzie rozmawiał o poważnych rzeczach
z
jej
kapłanami.
Założycielem formalnym islamu był Mahomet (Muhammad ibn Abdallah ibn al-Muttalib z
mekkańskiego plemienia Kurajszytów z rodu Haszynitów). Urodził się około roku 570. Pochodził ze
zubożałej rodziny kupieckiej. Jego rodzice zmarli bardzo szybko, a sam Mahomet prowadził typowo
beduiński styl życia do 23 roku – pasał wielbłądy. Po tym okresie zatrudnił się do pracy u bogatej
wdowy Chadidży, jako przewodnik jej karawan. Nieco póĽniej ożenił się ze swoją pracodawczynią.
Jednak wcześniej podczas podróży z karawanami stykał się dość często z chrześcijaństwem oraz
judaizmem. Był to bardzo ważny okres życia Mahometa, ponieważ będzie rzutował bardzo na
islamie. Trzeba jednak zaznaczyć, że ówcześnie kiedy jeszcze nie było dokładnie wypracowanej
doktryny i filozofii chrześcijańskiej, Mahomet spotykał się głównie z formami apokryficznymi.
Pierwszego objawienia doznał od archanioła Gabriela na górze Hira. PóĽniej były kolejne.
Postanowił nauczać o wierze w Jednego Boga w swoim rodzinnym mieście – Mekce. Jednak bardzo
się to nie spodobało możnym tego miasta ponieważ czerpali oni bardzo duże dochody z
pielgrzymek jakie odbywali Arabowie do panteonu, który właśnie mieścił się w Mekce. Mahomet
zostaje zmuszony do opuszczenie miasta 15 lipca 622 roku. Tę datę uznaje się za formalny
początek
nowej
religii
–
islamu.
Aby religia spełniała swoje funkcje musi posiadać zbiór prawd i zasad. Jest to najczęściej jakaś
święta księga objawiona przez samo bóstwo. W chrześcijaństwie taką rolę pełni Pismo Święte, choć
trzeba wyraĽnie zaznaczyć, iż ważniejszy dla chrześcijanina jest Nowy Testament, z tego powodu,
iż zawiera on informacje na temat Jezusa i Jego nauk a także Listy, Dzieje Apostolskie oraz
Apokalipsa. Stary Testament jest równie ważny, jednak nie odgrywa on aż tak wielkiej roli jak
księgi Nowego Testamentu. W Starym Testamencie opisane są dzieje Narodu Wybranego,
natomiast w Nowym – nauki Jezusa, dzieje apostołów Piotra i Pawła, listy apostołów do gmin, które
zakładali
a
także
wizja
końca
świata.
Świętą księga Arabów jest Koran. Muzułmanie bardzo często i dobitnie podkreślają, iż jest to
bezpośrednie objawienie boże, a nie słowo Proroka. Sam Mahomet dbał o to, żeby rozgraniczać co
jest jego własną interpretacją lub własnym zdaniem a co jest objawieniem Allacha. Koran składa
się ze 114 sur i 6200 wersetów. 90 sur uznaje się za sury mekkańskie a pozostałe 24 za sury
medyńskie. W przeciwieństwie do Pisma Świętego, które jest uporządkowane a opisywane tam
wydarzenia
posiadają
swój
porządek
chronologiczny,
kompozycja
Koranu
jest
zupełnie
przypadkowa. Nie ma w Nim żadnej chronologii, ani też żadnego porządku. Sury zostały
umieszczone w dowolnej kolejności bez względu na ich długość czy też tematykę. Co więcej
specjalistyczne badania nad Koranem dowiodły, iż w niektórych surach mekkańskich są wstawki z
sur
medyńskich
i
na
odwrót.
Koran w przeciwieństwie do Pisma Świętego zawiera nie tylko prawdy wiary i przykazania moralne.
Są w nim zawarte także zasady prawne a nawet zasady dobrego zachowania się. W Starym ani w
Nowym Testamencie nie ma żadnych nakazów na temat organizacji państwa czy prawa, jakie ma
obowiązywać.
Obie religie opierają się na przykazaniach – w islamie jest to 5 filarów wiary (jałmużna, post,
pielgrzymka,
modlitwa,
wyznanie
wiary[1]),
natomiast
w
chrześcijaństwie
–
dekalog.
Warto również zaznaczyć, że prócz świętej księgi obie religie opierają się na tradycji. Jeżeli chodzi o
islam to tradycja (tradycja Proroka czyli sunna) została spisana (hadith) i zawiera opisy czynów a
także cytaty słów Proroka. Zbiory hadithów niejednokrotnie przewyższają swoją objętością objętość
Koranu. Wśród muzułmanów doszło do rozłamu na tle tradycji. Sunnici, akceptują tylko i wyłącznie
tradycję Proroka czyli sunnę i uważają, iż niezależnie od pochodzenia każdy ma prawo do władzy i
zwierzchnictwa nad islamskimi ludami. Szyici, z kolei uważają, iż pierwszeństwo w obejmowaniu
władzy posiadają potomkowie Alego oraz córki Mahometa – Fatimy. Poza tym szyici oprócz sunny
Proroka akceptują także tradycję jego następców czyli kalifów, chociaż trzech pierwszych uznali za
uzurpatorów.
W obu religiach ważną rolę odgrywają posty. W religii chrześcijańskiej post trwa 40 dni i jest
zarazem pamiątka postu Jezusa na pustyni oraz przygotowaniem do dni Wielkanocy, czyli święta
Śmierci oraz Zmartwychwstania Pańskiego. W islamie post jest równie ważny i choć trwa 29 lub 30
dni to ma nieco inne znaczenie. Przede wszystkim nazwa postu (ramadan) wywodzi się od nazwy
dziewiątego miesiąca ramadanu, w którym to wedle tradycji objawiony został Koran. W tym czasie
każdy Arab musi wstrzymać się od jedzenia, picia, palenia tytoniu oraz stosunków seksualnych od
wschodu do zachodu słońca. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 10 roku życia, kobiety ciężarne lub
karmiące, podróżni, chorzy. W chrześcijaństwie nie ma aż tak wielkich wymogów ponieważ
wystarczy
ograniczyć
posiłki
do
trzech
(w
tym
jeden
może
być
do
syta).
Religia chrześcijańska jest naturalnie religia monoteistyczną, chociaż dogmat o Trójcy Świętej
mówi, iż Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty). W
islamie dogmat monoteistyczny jest dogmatem fundamentalnym i posuniętym, aż do skrajności
czego nie widać w chrześcijaństwie. Cały czas podkreśla się dobitnie o wierze w jedynego BogaAllaha
oraz
o
misji
ostatniego
z
Proroków
–
Mahometa.
Monoteizm
muzułmański
jest
bezkompromisowy aż do tego stopnia, iż nie dopuszcza się żadnego pozoru politeizmu. Oznacza to,
iż w islamie nie istnieje kult świętych a nawet zabrania się czczenia jakiegokolwiek proroka.
Dogmat Trójcy Świętej jest przez muzułmanów bardzo surowo oceniany w chrześcijaństwie.
Istnieją także przypadki, iż co bardziej radykalni i fanatyczni muzułmanie zarzucają chrześcijanom
politeizm. Taki stan rzeczy bardzo wyraĽnie odbił się na sztuce. Aby ludzie nie byli kuszeni do
bałwochwalstwa przedstawianie postaci figuralnych zostało surowo zabronione. Dlatego w sztuce
dominują przeważnie motywy roślinne. Poza tym islam odrzucał stanowczo ideę inkarnacji Boga, a
także
ideę
odkupienia.
Są
to
dwa
fundamentalne
dogmaty
chrześcijańskie.
Porównując islam i chrześcijaństwo należy także spojrzeć na instytucjonalizm w obu Kościołach, a
dokładniej jego brak w islamie i niezwykle rozbudowaną hierarchię w chrześcijaństwie. Początkowo
wyznawcy Chrystusa tworzyli gminy, w których się skupiali. Wszystkie gminy były równe, a na
czele każdej stał biskup. Gminy bardzo często i żywo wymieniały się poglądami na tematy wiary,
przykazań itp. Jednak ostatecznie zwierzchnikiem całego Kościoła czyli wszystkich gmin został
biskup Rzymu (papież), który uważany jest za następcę św. Piotra. Co więcej I Sobór Watykański
nadał mu atrybut nieomylności w kwestiach wiary i moralności. Od tego momentu hierarchia oraz
instytucjonalizm
w
Kościele
narastał
i
obecnie
posiada
rozmiary
ogromne.
W islamie nie istnieje praktycznie żadna hierarchia, a sytuacja jest całkowicie odmienna. Przede
wszystkim brakuje odpowiednika papieża – zwierzchnik do spraw religii nie istnieje. Kalif był
jedynie stróżem religii oraz stał na czele władzy świeckiej. Nie istnieją także sakramenty święte,
którymi można byłoby szafować. Nie istnieje kasta kapłańska. Zalecana jest tylko co piątek
wspólna modlitwa w meczecie pod kierunkiem imama. Tę funkcję może pełnić każdy, kto tylko zna
sposób i kolejność oddawania pokłonów. Religia jest na tyle mocno zakorzeniona w społeczeństwie
arabskim, że problemami wiary może zajmować się każdy. Koran badają nie tylko zawodowi
uczeni, profesorowie, ale także zwykli ludzie zainteresowani sprawami społecznymi, kulturalnymi.
Wiele prac powstało już i powstaje nadal na temat aktualności Koranu w czasach dzisiejszych. W
chrześcijaństwie
jedynym
interpretatorem
Pisma
jest
kościół
i
kapłani.
Chociaż islam powstawał czerpiąc pełnymi garściami z chrześcijaństwa, to jednak bardzo różni się
od tej religii. Być może powodem tego jest to, że kiedy chrześcijaństwo rozwijało się, dochodziło to
rozłamów, reformacji, kontrreformacji, islam stał w miejscu i jeżeli się zmieniał to bardzo powoli;
jeżeli dochodziło to rozłamów, to podstawowe prawdy wiary i tak były zachowywane (np. sunnici i
szyici).
Islam
ISLAM
[arabskie 'poddanie się woli Boga'], monoteistyczna religia, wyznawana przez ok. 20% ludności
świata (gł. Azji i Afryki); jej twórcą był w VII w. Mahomet, uznawany przez wyznawców islamu
(muzułmanów)
za
Proroka;
islam
wywodzi
się
z
judaizmu
i
chrześcijaństwa.
Najpierw
rozpowszechnił się wśród plemion Półwyspu Arabskiego, które utworzyły państwo muzułmańskie
(kalifat); jego władcy (kalifowie) szerzyli islam drogą podbojów lub pokojowo, zagarniając obszary
starożytnego Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i Półwyspu Iberyjskiego. Doktryna islamu jest
zawarta w Koranie i sunnie (tradycji Mahometa), a jej podstawowym dogmatem jest ścisły
monoteizm, czyli wiara w jedynego Boga (Allaha); wyznawców islamu obowiązuje przestrzeganie 5
zasad
1)
(filarów
publiczne
wyznanie
wiary):
wiary
(szahada),
2)
modlitwa
3)
post
4)
jałmużna
(salat),
(saum)
(zakat)
5
w
na
rzecz
razy
dziennie,
miesiącu
ramadan,
gminy
muzułmańskiej,
5) pielgrzymka (hadżdż) do Mekki, w miarę możliwości; życie muzułmanina (zarówno religijne, jak i
świeckie) reguluje prawo muzułmańskie (szari'at), co sprawia, że islam jest zamkniętym systemem
kulturowym. W VII w. spór o prawo do władzy kalifa podzielił muzułmanów na sunnitów i szyitów;
wśród szyitów wyodrębniły się dalsze ugrupowania (np. imamici, isma'ilici, zajdyci), niektóre
bardzo odległe od islamu, jak druzowie, nusajryci, jazydzi; charakterystyczny dla islamu był
mistycyzm muzułmański (sufizm) i związane z nim bractwa religijne. W XIX w. podjęto próby
zreformowania islamu w celu dostosowania jego zasad do wymogów nowoczesnej cywilizacji
zachodniej (Al-Afghani, Muhammad Abduh); reakcją na te dążenia jest tzw. fundamentalizm
(integryzm) muzułmański, odrzucający zachodnie wartości (zwł. prawo i etykę) i dążący do
ponownej religijnej i politycznej jedności państw muzułmańskich, w których miałoby obowiązywać
prawo islamu.
Download