Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i

advertisement
Organizacja Narodów Zjednoczonych a
Zrównoważony Rozwój
Marcin Mądry
25999
Warszawa 2016
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Historia prac w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze
zrównoważonego rozwoju
a. Geneza pojęcia zrównoważonego rozwoju
b. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992) / Agenda 21
c. Szczyt Milenijny Organizacji Narodów Zjednoczonych (2000) – Milenijne
Cele Rozwoju
d. Światowy Szczyt Ziemi w Johannesburgu (2002)
e. Szczyt Ziemii w Rio de Janeiro (2012) – Rio +20
2. Ocena realizacji Celów Milenijnych
3. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - Szczyt Zrównoważonego Rozwoju
w Nowym Jorku (2015)
Zakończenie
Załącznik 1 – Cele Zrównoważonego Rozwoju i zadania szczegółowe
Bibliografia
Wstęp
Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia zrównoważonego rozwoju
w ramach działaności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważony rozwój to
zgodnie definicją z sformułowaną w 1987 roku w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i
Rozwoju „rozwój, który zabezpiecza potrzeby współczesnych bez ograniczania realizacji
potrzeb przyszłych pokoleń”1.
Praca podzielona została na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiona
została historia prac w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze
zrównoważonego rozwoju począwszy od lat 60-tych XX wieku do roku 2012 w którym obbył
się w Rio de Janeiro Szczyt Ziemi. Drugi rozdział opisuje obecny stan zagadnień z obszaru
zrównoważonego rozwoju z perspektywy raportu o realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
który ukazał się w lipcu 2015 roku i który podsumowuje 15 letni program przyjęty podczas
Szczytu Milenijnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. W trzecim rozdziale
przedstawiona została Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjęta w ramach
Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku.
I.
Historia prac w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze
zrównoważonego rozwoju
a. Geneza pojęcia zrównoważonego rozwoju
Pojęcie zrównoważonego rozwoju zaczęło kształtować się w ramach działanosci
Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 60-tych XX wieku. W 1968 roku obradowała
pierwsza Międzyrządowa Konferencja Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęcona
wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju, w czasie której doszło do powstania
międzynarodowego, interdyscyplinarnego programu "Człowiek i biosfera" (MAB). Dzięki
ustaleniom tego spotkania, możliwe stało się zwołanie cztery lata później w Sztokholmie
pierwszej na świecie konferencji poświęconej problemom środowiska naturalnego. To
właśnie na tej konferencji pojawiły się po raz pierwszy pojęcia zanieczyszczenia
transgranicznego oraz zanieczyszczeń globalnych, wymagających globalnych działań2.
W 1987 roku ukazał się raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ,
obradującej pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. Raport nosił nazwę "Nasza
1
2
Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju (Raport Brundtlanda), 1987
UNESCO a Zrównoważony Rozwój, Polski Komitet ds UNESCO
wspólna przyszłość". Podkreślono, że stworzenie w pełni zrównoważonego modelu życia, a
więc uzyskanie poprawy jakości życia ludzi na całym świecie bez rabunkowej eksploatacji
ziemskich zasobów naturalnych, wymaga zróżnicowanych działań w poszczególnych
regionach świata. Przede wszystkim niezbędna jest integracja działań w trzech kluczowych
obszarach3:
1. Wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie
odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich
narodów i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zintegrowanego podejścia do
dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych.
2. Ochrony
zasobów
naturalnych
i
środowiska. Dla
zachowania
naszego
środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń
niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które ograniczą
zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne ekosystemy.
3. Rozwoju społecznego. Na całym świecie ludzie domagają się pracy, żywności,
edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów sanitarnych. Odpowiadając na
te potrzeby, międzynarodowa społeczność musi dołożyć wszelkich starań, by nie
zostało naruszone bogactwo kulturowej i społecznej różnorodności oraz by wszyscy
członkowie społeczeństw mieli instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej
przyszłości.
b. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro 1992 / Agenda 21
W 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro opracowany został jeden z
najważniejszych dokumentów, związanych ze zrównoważonym rozwojem: "Agenda 21",
czyli wszechstronny plan działania na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup
społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. W Szczycie
Ziemi uczestniczyli przedstawiciele 172 rządów, 2400 organizacji pozarządowych oraz 10000
dziennikarzy, zaś Agendę sygnowały 172 kraje, w tym Polska.
U jej podstaw leży refleksja, że ludzkość doszła do przełomowego momentu w
historii. Kontynuując dotychczasowa politykę, przyczyniamy się do pogłębienia przepaści
gospodarczej w społeczeństwach i między państwami, rozszerzenia się sfer ubóstwa, głodu,
chorób i analfabetyzmu. Będziemy też powodować postępującą degradację środowiska
3
Nasza Wspólna Przyszłość, op.cit.
naturalnego, od którego zależy życie na Ziemi. Można jednak zdecydować się na zmianę
kursu - poprawić poziom życia potrzebujących, lepiej zarządzać ekosystemami, chronić je i
tym samym budować przyszłość dla siebie. Agenda 21 stwierdza, że żaden naród nie jest w
stanie osiągnąć tego na własną rękę. Konieczne jest globalne porozumienie dla
zrównoważonego rozwoju.
Agenda 21 domaga się nowych sposobów inwestowania w przyszłość, aby w XXI
wieku osiągnąć globalny zrównoważony rozwój. Zakres jej zaleceń waha się od nowych
metod nauczania po nowe metody wykorzystania surowców i uczestniczenia w tworzeniu
zrównoważonej gospodarki. Ambicją Agendy 21 jest bezpieczny i sprawiedliwy świat, w
którym każda żywa istota będzie w stanie zachować swa godność4.
Wyceniony na 600 mld dolarów program ratowania planety zawarty jest w Agendzie
21 na prawie 500 stronach, w 40 rozdziałach, które zgrupowane zostały w 4 sekcjach:
1.
Sekcja I, Zagadnienia społeczne i ekonomiczne, ukierunkowana jest na walkę z
ubóstwem, zwłaszcza w krajach rozwijających się, zmiany wzorców konsumpcji,
promowanie zdrowia, osiągnięcia bardziej zrównoważonego społeczeństwa i
zrównoważonych rozwiązań w procesie podejmowania decyzji.
2.
Sekcja II, Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i
zrównoważonego rozwoju, zawiera zagadnienia z obszaru ochrony atmosfery,
zwalczania wylesiania, ochrony delikatnego środowiska, ochrony różnorodności
biologicznej, kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania biotechnologią i odpadami
radioaktywnymi.
3.
Sekcja III, Wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji obejmuje rolę
dzieci i młodzieży, kobiet, organizacji pozarządowych, władz lokalnych, biznesu i
przemysłu oraz pracowników; oraz wzmocnienie roli ludności tubylczej, ich
społeczności i rolników
4.
Sekcja IV, Możliwości realizacyjne dotyczy nauki, transferu technologii, edukacji,
instytucji międzynarodowych i mechanizmów finansowych
c. Szczyt Milenijny Organizacji Narodów Zjednoczonych (2000) – Milenijne
Cele Rozwoju
4
Agenda 21, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
W 2000 roku Szczyt Milenijny Organizacji Narodów Zjednoczonych zdefiniował 8
Milenijnych Celów Rozwoju, które powinny zostać osiągnięte do 2015 roku. Można wśród
nich wyróżnić5:
1. Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu,

Zmniejszenie do 2015 roku o połowę, w porównaniu z 1990 rokiem, liczby ludzi,
których dochód wynosi mniej niż 1 dolar dziennie.

Zmniejszenie do 2015 roku o połowę, w porównaniu z 1990 rokiem, liczby ludzi
cierpiących głód.
2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,

Zapewnienie, że do 2015 roku dzieci na całym świecie – zarówno chłopcy, jak i
dziewczęta – będą mogły ukończyć szkołę podstawową.
3. Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji
kobiet,

Wyeliminowanie nierówności między obu płciami w dostępie do szkół na poziomie
podstawowym i średnim, najlepiej do 2005 roku, oraz edukacji na poziomie wyższym
najpóźniej do 2015 roku.
4. Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci,

Zmniejszenie do 2015 roku o dwie trzecie, w porównaniu z 1990 rokiem, stopy
umieralności dzieci poniżej piątego roku życia.
5. Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic,

Zmniejszenie do 2015 roku o trzy czwarte, w porównaniu z 1990 rokiem, wskaźnika
umieralności okołoporodowej.
6. Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób,

Zahamowanie do 2015 roku, a następnie zmniejszenie, liczby zachorowań na AIDS,

Zahamowanie do 2015 roku, a następnie zmniejszenie, liczby zachorowań na malarię i
inne groźne choroby.
7. Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska,

Włączenie do polityki i programów działania każdego kraju zasad zrównoważonego
rozwoju oraz zahamowanie utraty zasobów środowiska naturalnego,

Zmniejszenie o połowę do 2015 roku liczby ludzi nie mających dostępu do wody zdatnej
do picia i do urządzeń sanitarnych,

Doprowadzenie, do 2020 roku, do znacznej poprawy warunków życia co najmniej 100
milionów ludzi mieszkających w slumsach.
5
Milenijne Cele rozwoju, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
8. Rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju.

Dalsze rozwijanie otwartego, opartego na ustalonych regułach, przewidywalnego,
niedyskryminacyjnego systemu handlu i finansów, łącznie ze zobowiązaniem do
prawidłowego sposobu rządzenia, rozwoju i zmniejszania ubóstwa – zarówno w skali
krajów, jak i skali międzynarodowej,

Uwzględnienie szczególnych potrzeb krajów najmniej rozwiniętych, a zwłaszcza:
umożliwienie tym krajom dokonywania eksportu bez ceł i kontyngentów; rozszerzenie
programu redukcji zadłużenia najbardziej zadłużonych biednych krajów oraz umorzenie
długów zaciągniętych w ramach pomocy bilateralnej; hojniejsza rządowa pomoc
rozwojowa dla krajów zaangażowanych ograniczanie ubóstwa,

Uwzględnienie
szczególnych
potrzeb
krajów
śródlądowych
i
małych
rozwijających się państw wyspiarskich (w ramach Programu Działania na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Małych Wyspiarskich Krajów Rozwijających się oraz
zaleceń XXII Sesji Nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

Wszechstronne zajmowanie się problemami zadłużenia krajów rozwijających się
przez przedsięwzięcie w skali krajowej i międzynarodowej niezbędnych środków
w celu utrzymania długookresowej zdolności do spłaty zadłużenia,

Stworzenie i wprowadzenie w życie, we współpracy z krajami rozwijającymi się,
strategii zapewniających młodzieży możliwość uczciwej i wydajnej pracy,

Zapewnienie, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, dostępu krajów
rozwijających się do w miarę tanich, podstawowych leków,

Udostępnienie, we współpracy z sektorem prywatnym, korzyści z nowych
technologii, zwłaszcza w dziedzinie informacji i łączności.
d. Światowy Szczyt Ziemi w Johannesburgu (2002)
W 2002 Światowy Szczyt Ziemi w Johannesburgu zgromadził 22000 uczestników,
wśród których znalazło się 100 głów państw, 10000 delegatów z 193 krajów, 8000
przedstawicieli
instytucji
pozarządowych,
sektora
prywatnego
i
innych
instytucji
społeczeństwa obywatelskiego oraz 4000 dziennikarzy z całego świata. Szczyt, poświęcony
głównie problemom wody, przyniósł także istotne ustalenia w innych dziedzinach, m.in.
wspólną decyzję krajów uczestniczących o konieczności ograniczenia do 2012 roku emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery o 5,2 procent. Stał się także okazją do zawiązania nowych
form partnerstwa, angażujących w realizację zrównoważonego rozwoju społeczeństwo
obywatelskie, a nie tylko, jak dotychczas bywało, instytucje rządowe6.
Gdy próbowano zbadać rezultaty osiągnięte przez dwa lata od Szczytu Milenijnego
okazało się, że nie są one optymistyczne, a Milenijne Cele Rozwoju nie mają szans na
realizację w założonym terminie. Rozmiary biedy na świecie są coraz większe, eksploatacja
złóż surowców naturalnych i środowiska postępuje, a przykłady niezrównoważonej produkcji
i konsumpcji można mnożyć. Epidemia AIDS urosła już do rozmiarów pandemii, co łatwo
stwierdzić po wskaźnikach śmiertelności niemowląt i przeciętnej długości życia w wielu
krajach.
Efektem szczytu w Johannesburgu było przyjęcie radykalnego planu działań na
najbliższe dziesięć lat. Za najpilniejsze z nich uznano:

zmniejszenie o połowę liczby osób żyjących poniżej granicy ubóstwa (za 1 dolara lub
mniej dziennie). Jest ich na świecie około 1 mld

zmniejszenie o połowę liczby osób bez dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych

poprawę warunków życia ludzi mieszkających w slumsach. Jest ich około 100 mln

zmniejszenie o dwie trzecie wskaźnika śmiertelności wśród niemowląt i dzieci oraz o
trzy czwarte wskaźnika śmiertelności matek przy porodzie

zahamowanie tempa wymierania rzadkich gatunków zwierząt i roślin

odnowienie zasobów ryb w morzach i oceanach, przetrzebionych nadmiernymi
połowami

zaprzestanie produkcji i stosowania środków chemicznych szkodliwych dla ludzi i
środowiska.
W 2002 Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło lata 2005-2014 Dekadą Edukacji dla
Zrównoważonego
Rozwoju,
nazywaną
później
także Dekadą
Zmiany.
Jej zadaniem jest propagowanie zrównoważonych zachowań, inspirowanie krytycznego i
twórczego myślenia, pozwalającego znaleźć rozwiązanie problemów uniemożliwiających
trwały rozwój. Rolę koordynatora działań powierzono UNESCO.
e. Szczyt Ziemii w Rio de Janeiro (2012) – Rio +20
6
UNESCO a Zrównoważony Rozwój, op.cit.
W
czerwcu 2012
roku przedstawiciele
ponad
100 krajów
spotkali
się
na
kolejnym Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, zatytułowanym "Rio +20". W czasie 20 lat, które
upłynęły od poprzedniego takiego spotkania, liczba ludzi na świecie wzrosła z 5,5 mld do
prawie 7 mld, a wraz z nią wzrosła także skala problemów świata, na którą składają się m.in.
skrajne ubóstwo dotykające co piątego obywatela świata, egzystencja 2,5 miliarda ludzi w
warunkach prymitywnych, bez dostępu do podstawowych urzadzeń sanitarnych, rosnąca
emisja gazów cieplarnianych, zagrażająca zagładą jednej trzeciej gatunków żyjących na
Ziemi. Jako główne tematy obrad wyznaczono:

Przechodzenie do modelu bardziej zielonych gospodarek z myślą o ograniczeniu
obszarów biedy na świecie

Ochronę oceanów przed ich nadmierną eksploatacją, niszczeniem podwodnych
ekosystemów i skutkami zmian klimatycznych

Kształtowanie bardziej przyjaznych i sprawniej funkcjonujących organizmów
miejskich

Wykorzystywanie na szerszą skalę źródeł energii odnawialnych, umożliwiających
wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i
zanieczyszczeń.
Na Szczycie "Rio +20" podjęto ponadto kilkaset zobowiązań, wśród których znalazło
się m. in. zobowiązanie dotyczące rozwoju zrównoważonego transportu, wsparte przez kilka
wielkich międzynarodowych banków.
Szczyt
"Rio
+20"
zakończył
się
przyjęciem
dokumentu "Future
We
Want" (Przyszłość, jakiej chcemy), uznającym ubóstwo za najważniejsze wyzwanie, przed
którym stoi dzisiaj ludzkość oraz najważniejszą przeszkodę na drodze do zrównoważonego
rozwoju. Uczestnicy Szczytu podkreślili prawo wszystkich obywateli Planety do żywności i
znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego, które osiągnąć można dzięki zrównoważonym
systemom
gospodarce ekologicznej.
rolniczym oraz
trójaspektowego podejścia
do
problematyki
Podkreślono
znaczenie
zrównoważonego
rozwoju,
uwzględniającego wzajemne powiązanie trzech dziedzin: społecznej, ekonomicznej i
środowiskowej. Postanowiono określić zestaw uniwersalnych celów zrównoważonego
rozwoju (Sustainable Development Goals) po 2015 roku, powiązanych ściśle ze stanem
realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. W dokumencie podkreślono znaczenie równości
płci, konieczność umocnienia pozycji kobiet i zagwarantowania im równych szans
rozwojowych, a także znaczenie zaangażowania w realizację celów Dekady nie tylko rządów,
ale także wszystkich grup społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.
Podczas
Szczytu
podjęto
ważne
decyzje
dotyczące
ochrony
nadmiernie
eksploatowanych łowisk morskich oraz ochrony ekosystemów mórz, a także inicjatywy w
sprawie: "Zrównoważonej Energii dla Wszystkich", "Zapewnienia wszystkim ludziom
dostępu
do
żywności"
zrównoważonego
rozwoju"
(Zero
Hunger
(Higher
Challenge), "Szkolnictwa
Education
Sustainability
wyższego
Initiative),
dla
"Działań
wolontariackich" (Volunteer Action Counts), ustanowienia forum politycznego wysokiego
szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz dziesięcioletni pakiet programów
związanych ze zrównoważoną konsumpcją i produkcją.
Szczyt spotkał się jednak także z ostrą krytyką, jako generujący głównie
teoretyczne, utopijne wizje zrównoważonej przyszłości, opartej na sprawiedliwej konsumpcji
zasobów
oraz
na
wciąż
bardzo
drogiej
zielonej
energetyce.
Zawiodły oczekiwania konkretnych deklaracji ze strony przywódców najważniejszych państw
świata w sprawie m. in. utworzenia funduszu żywnościowego, do którego miałoby trafiać 0,7
PKB
krajów
członkowskich
ONZ,
czy
też
objęcia
międzynarodową
kontrolą
"niebezpiecznych badań" w dziedzinach takich jak inżynieria genetyczna, zootechnika czy
atomistyka.
Niezaprzeczalnym sukcesem Szczytu pozostaje jednak udział w nim ponad 50 tysięcy
delegatów z wszystkich regionów świata, a także tysięcy ludzi, którzy
po raz
pierwszy uczestniczyli w obradach za pośrednictwem Internetu, i podkreślona przez nich
wola poszukiwania rozwiązań palących problemów Planety, która w 2050 roku
będzie miała już 9 miliardów mieszkańców.
II.
Ocena realizacji Celów MIlenijnych
W Raporcie o Milenijnych Celach Rozwoju7 na rok 2015 wykazano, że wysiłki
podejmowane od 15 lat w celu osiągnięcia ośmiu ambitnych celów wyznaczonych
w Deklaracji Milenijnej w 2000 r. przyniosły w dużej mierze pozytywne rezultaty na całym
świecie. Przedstawione w raporcie dane wraz z analizą dowodzą, że dzięki celowym
7
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju (2015 r.)
interwencjom, solidnym strategiom, odpowiednim zasobom i woli politycznej można
poczynić postępy nawet w najuboższych regionach.
1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

Skrajne ubóstwo: W 1990 r. prawie połowa ludności zamieszkującej regiony
rozwijające się musiała przeżyć za mniej niż 1,25 USD dziennie. W 2015 r.
odsetek takich osób spadł do 14 procent. W ujęciu globalnym liczba osób żyjących
w skrajnym ubóstwie zmniejszyła się o ponad połowę z poziomu 1,9 miliarda
w 1990 r. do 836 milionów w 2015 r. Największy postęp w tym obszarze
odnotowano po roku 2000.

Głód: Od 1990 r. odsetek niedożywionych osób w regionach rozwijających się
spadł niemalże o połowę z poziomu 23,3 procent w latach 1990 - 1992 do 12,9
procent w latach 2014-2016.
2. Cel 2: Zapewnić powszechną edukację na poziomie podstawowym

Zapisy do szkół na poziomie podstawowym: W regionach rozwijających się
współczynnik skolaryzacji na poziomie podstawowym netto osiągnął 91 procent
w 2015 r.; w 2000 r. wynosił 83 procent.

W regionie Afryki Subsaharyjskiej odnotowano największy postęp w zakresie
edukacji podstawowej – od roku 2000 do roku 2015 współczynnik skolaryzacji
netto wzrósł o 20 punktów procentowych; dla porównania w latach 1990 - 2000
współczynnik ten wzrósł o 8 punktów procentowych.

Dzieci nieuczęszczające do szkoły: Szacuje się, że na całym świecie liczba dzieci
nieuczęszczających do szkoły podstawowej spadła do poziomu 57 milionów
w 2015 r. W roku 2000 liczba ta wynosiła 100 milionów.

Wskaźnik alfabetyzacji: Wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 lat wskaźnik
alfabetyzacji w ujęciu globalnym podniósł się z 83 procent w roku 1990 do 91
procent w roku 2015; zmniejszyły się także różnice między alfabetyzacją kobiet
i mężczyzn.
3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet

Równość płci w dostępie do edukacji: Obecnie do szkoły uczęszcza o wiele więcej
dziewcząt niż 15 lat temu. W samej Azji Południowej w 1990 r. na 100 chłopców
przyjętych do szkoły podstawowej przypadały 74 dziewczęta; obecnie na 100
chłopców przypadają 103 dziewczęta.

Dostęp kobiet do zatrudnienia: Udział kobiet otrzymujących wynagrodzenie za
pracę wykonywaną poza sektorem rolnictwa zwiększył się z 35 procent w 1990 r.
i w 2015 r. wynosi 41 procent.

Kobiety w parlamencie: 90 procent spośród 174 państw objętych analizą
odnotowało
zwiększenie
liczby
kobiet
zasiadających
w parlamentach
w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat. W badanym okresie średni odsetek kobiet
w parlamentach niemalże się podwoił, jednak nadal tylko co piąta osoba
w parlamencie to kobieta.
4. Ograniczyć umieralność dzieci

Wskaźnik umieralności dzieci: W latach 1990 - 2015 globalny wskaźnik
umieralności dzieci poniżej piątego roku życia zmniejszył się z poziomu 90 do 43
zgonów na 1000 żywych urodzeń. Mimo wzrostu liczby ludności w regionach
rozwijających się, liczba dzieci umierających przed ukończeniem piątego roku
życia zmniejszyła się z 12,7 miliona w roku 1990 do niecałych 6 milionów w roku
2015.

Choroby zakaźne: Dzięki szczepieniom przeciw odrze w latach 2000 - 2013 udało
się zapobiec 15,6 miliona zgonów. Na całym świecie odnotowuje się o 67 procent
mniej przypadków zachorowań na odrę. W 2013 r. około 84 procent wszystkich
dzieci otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw odrze – to więcej
niż w 2000 r., gdy odsetek ten wynosił 73 procent.
5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

Współczynnik
śmiertelności
matek
(w
skali
globalnej): Od
roku
1990
współczynnik ten spadł niemal o połowę w skali globalnej, przy czym największą
poprawę w tym obszarze odnotowano po roku 2000.

Współczynnik śmiertelności matek (Azja Południowa, Afryka Subsaharyjska): W
Azji Południowej w latach 1990 - 2013 współczynnik śmiertelności matek
zmniejszył się o 64 procent, w Afryce Subsaharyjskiej spadł prawie o połowę.

Pomoc przy porodzie: W 2014 r. blisko trzy czwarte porodów na świecie zostało
przyjętych przez wykwalifikowany personel medyczny, co oznacza poprawę
w stosunku do roku 1990, gdy odsetek ten wyniósł 59 procent.
6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób

Wskaźnik nowych zakażeń wirusem HIV: W latach 2000 - 2013 wskaźnik nowych
zakażeń spadł o około 40 procent z szacowanego poziomu 3,5 miliona do 2,1
miliona przypadków.

Leczenie antyretrowirusowe: Do czerwca 2014 r. na całym świecie 13,6 miliona
osób żyjących z wirusem HIV poddano leczeniu antyretrowirusowemu. Oznacza
to ogromny wzrost liczby leczonych – w roku 2003 takich osób było zaledwie 800
000. Dzięki temu udało się zapobiec 7,6 miliona zgonów na skutek AIDS w latach
1995 - 2013.

Zgony na skutek malarii i wskaźnik zapadalności na malarię: W latach 2000 2015 udało się zapobiec 6,2 miliona zgonów na skutek malarii, głównie dzieci
poniżej piątego roku życia w Afryce Subsaharyjskiej. Szacuje się, że wskaźnik
zapadalności na malarię w ujęciu globalnym spadł o 37 procent, wskaźnik
śmiertelności zaś zmniejszył się o ponad połowę.

Gruźlica: Według szacunków w latach 2000 - 2013 interwencje obejmujące
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie gruźlicy ocaliły 37 milionów ludzkich
istnień. Od 1990 r. do 2013 r. wskaźnik umieralności w wyniku gruźlicy spadł
o 45 procent, a współczynnik chorobowości zmniejszył się o 41 procent.
7. Zapewnić zrównoważone środowisko

Woda pitna: W 2015 r. ponad 90 procent wszystkich ludzi korzysta z ulepszonych
źródeł wody pitnej – w roku 1990 dostęp do takich źródeł miało około trzech
czwartych populacji. Od 1990 r. około 2,6 miliarda ludzi uzyskało dostęp do
lepszej jakościowo wody pitnej.

Urządzenia sanitarne: Na całym świecie 2,1 miliarda ludzi uzyskało dostęp do
odpowiednich urządzeń sanitarnych. Od 1990 r. odsetek osób praktykujących
defekację na świeżym powietrzu zmniejszył się prawie o połowę.

Niszczenie warstwy ozonowej: Od 1990 r. udało się praktycznie wyeliminować
substancje niszczące ozon. Według oczekiwań warstwa ozonowa odbuduje się do
połowy XXI wieku.

Slumsy: Odsetek
mieszkańców
miast
żyjących
w slumsach
w regionach
rozwijających się spadł z poziomu około 39,4 procent w roku 2000 do 29,7
procent w roku 2014.
8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

Oficjalna pomoc rozwojowa (Official Development Assistance – ODA): Od 2000
r. kraje rozwinięte zwiększyły wielkość udzielanej oficjalnej pomocy rozwojowej
o 66% w ujęciu realnym. W 2014 r. pomoc ta osiągnęła rekordową liczbę
i wyniosła 135,2 miliarda USD - w 1990 r. przyznano 81 miliardów USD na
ODA. W 2014 r. Dania, Luksemburg, Norwegia, Szwecja i Zjednoczone
Królestwo w dalszym ciągu przewyższały wyznaczoną przez Narody Zjednoczone
wielkość ODA, wynoszącą 0,7 procent DNB.

Handel: W 2014 r. prawie cztery piąte towarów importowanych z krajów
rozwijających się do krajów rozwiniętych było zwolnione z cła – w roku 2000
zwolnionych z podatku było 65 procent towarów importowanych.

Dostęp do Internetu: W 2000 r. zaledwie 6 procent ludzi na świecie miało dostęp
do Internetu, natomiast w 2015 roku 43 procent osób korzysta z sieci. To oznacza,
że 3,2 miliarda ludzi korzysta z globalnej sieci informacyjnej i aplikacji.

Raport na temat zaległości w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju: Według
raportu grupy zadaniowej ds. zaległości w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
na rok 2014, który został zainicjowany przez Sekretarza Generalnego ONZ w celu
poprawy monitorowania realizacji Celu 8, poczyniono znaczące postępy. Istotnie
zwiększono skalę oficjalnej pomocy rozwojowej, osiągnięto przełomowe wyniki
w negocjacjach handlowych, zlikwidowano cła i kwoty, ułatwiając krajom
najmniej rozwiniętym dostęp do rynków krajów rozwiniętych, a w krajach
rozwijających się zwiększono dostępność do usług telekomunikacyjnych
i obniżono ich koszt.
Nie wszystkie cele udało się jednak zrealizować8. Znaczącym problemem
pozostają konflikty Do końca 2014 r. w wyniku konfliktów blisko 60 milionów osób było
zmuszonych opuścić swoje domy. W krajach ogarniętych konfliktem odsetek dzieci
nieuczęszczających do szkoły wzrósł z 30 procent w roku 1999 do 36 procent w roku 2012.
Słabe kraje i te uwikłane w konflikty zazwyczaj odnotowują najwyższe wskaźniki ubóstwa
i w gorszym stopniu realizują Cele.
Kobiety nadal dotkliwie odczuwają skutki ubóstwa, braku dostępu do rynku pracy
i nierówności płacowych, a także słabo uczestniczą w podejmowaniu decyzji, zarówno
w życiu prywatnym jak i publicznym. W ujęciu globalnym spośród osób w wieku
produkcyjnym pracuje około trzech czwartych mężczyzn i tylko połowa kobiet.
8
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015: Fakty, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
W dalszym ciągu występują znaczące różnice gospodarcze pomiędzy najuboższymi
a najbardziej zamożnymi gospodarstwami domowymi oraz pomiędzy obszarami miejskimi
a wiejskimi. W regionach rozwijających się u dzieci z najbiedniejszych 20 procent
gospodarstw domowych prawdopodobieństwo opóźnienia w rozwoju jest ponad dwa razy
większe niż w przypadku dzieci z najbogatszych 20 procent rodzin. Tylko 56 procent
porodów na obszarach wiejskich jest odbieranych przez wykwalifikowany personel
medyczny, w porównaniu do 87 procent na obszarach miejskich. Na wielu obszarach
wiejskich dostęp do lepszej jakościowo wody i odpowiednich urządzeń sanitarnych jest wciąż
niewystarczający.
Z ulepszonych
urządzeń
sanitarnych
korzysta
zaledwie
połowa
mieszkańców obszarów wiejskich, podczas gdy w miastach do takich urządzeń dostęp ma 82
procent osób.
Nasila się problem związany ze zmianami klimatycznymi. Szacuje się, że w 2010 r.
utraciliśmy 5,2 miliona hektarów lasów. Nadmierna eksploatacja zasobów ryb morskich
doprowadziła do obniżenia odsetka ryb w bezpiecznych granicach biologicznych z poziomu
90 procent w 1974 r. do 71 procent w roku 2011. Z tego powodu najbardziej cierpią osoby
ubogie, których źródła utrzymania są bardziej powiązanie z zasobami naturalnymi i to oni
najczęściej żyją w najbardziej wrażliwych na zmiany regionach.
Mimo ogromnych postępów, jakie udało się poczynić dzięki Milenijnym Celom
Rozwoju, około 800 milionów ludzi wciąż żyje w skrajnym ubóstwie, co wiąże się m.in.
z gorszym zdrowiem, umieralnością dzieci i matek, wysokim wskaźnikiem przypadków
rzucenia szkoły oraz brakiem dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Każdego dnia
umiera około 16 000 dzieci, które nie ukończyły piątego roku życia.
III.
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - Szczyt Zrównoważonego
Rozwoju w Nowym Jorku (2015)
25 września 2015 roku w Nowym Jorku rozpoczął się kolejny Szczyt
Zrównoważonego Rozwoju. Już pierwszego dnia Szczytu 193 państwa członkowskie ONZ
jednogłośnie przyjęły nową Agendę mającą na celu wyeliminowanie do roku 2030 ubóstwa
na świecie i budowę zrównoważonej przyszłości. Nowa Agenda zawierająca 17 globalnych
Celów oraz 169 szczegółowych zadań (przedstawionych w Załączniku 1). Jej przyjęcie
spotkało się z ogromnymi owacjami na stojąco delegacji, w tym 150 światowych
przywódców uczestniczących w Szczycie Zrównoważonego Rozwoju9.
Tabela 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju
1. Eliminacja wszelkich przejawów ubóstwa na świecie.
2. Eliminacja głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozpowszechnienie
dobrych nawyków żywieniowych oraz promocja zrównoważonego rolnictwa.
3. Zapewnienie ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku, i promocja dobrej
jakości życia.
4. Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej
edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.
5. Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności
kobiet oraz dziewcząt.
6. Zagwarantowanie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich oraz promocja
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
7. Zagwarantowanie powszechnego dostępu do taniej, niezawodnej, nowoczesnej i
zrównoważonej energii.
8. Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju
gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.
9. Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz
rozwijanie innowacyjności
9
Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (25-27 września 2015 r.) Nowa historyczna Agenda na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju jednogłośnie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ;Ośrodek Informacji ONZ
w Warszawie;
10. Ograniczenie nierówności istniejących pomiędzy krajami i wewnątrz krajów.
11. Budowa bezpiecznych, sprzyjających włączeniu społecznemu oraz zrównoważonych
miast i osiedli.
12. Zapewnienie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji.
13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.
14. Zachowanie i zrównoważone gospodarowanie oceanami, morzami oraz zasobami
morskimi.
15. Ochrona, odbudowa oraz zrównoważone korzystanie z ekosystemu; zrównoważone
zarządzanie zasobami leśnymi; walka z pustynnieniem oraz degradacją ziemi;
przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności.
16. Wspieranie pokojowych i włączających wszystkich społeczeństw; powszechne
zapewnienie rządów prawa oraz skutecznych instytucji państwowych.
17. Wzmacnianie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Źródło: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju; Ośrodek
Informacji ONZ w Warszawie
Agenda rozpoczyna nową erę w działaniach na szczeblu krajowym i współpracy
międzynarodowej, zobowiązując wszystkie państwa do podjęcia szeregu działań na rzecz
rozwoju. Nie tylko mają one przeciwdziałać przyczynom ubóstwa, ale także zostaną
ukierunkowane na wzrost gospodarczy, zwiększenie dobrobytu i sprostanie zdrowotnym,
edukacyjnym i społecznym potrzebom ludzi, przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Przemawiając na ceremonii otwarcia Szczytu, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
powiedział: "Nowa Agenda jest obietnicą światowych przywódców złożoną ludziom na
całym świecie. Jest wizją zintegrowanego i przekształconego świata, powszechnego
i lepszego dla wszystkich ludzi. " "To Agenda dla ludzi, mająca wyeliminować ubóstwo we
wszystkich jego formach" dodał. "Jest to Agenda na rzecz wspólnego dobrobytu, pokoju
i współpracy. Podkreśla pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym, u jej
podstaw leżą równość płci i poszanowanie praw wszystkich ludzi. Przede wszystkim
stanowi ona zobowiązanie do nie pozostawienia nikogo w tyle. " "Prawdziwym
sprawdzianem zaangażowania w Agendę 2030 będzie sposób jej wdrożenia. Ważne jest, by
każdy człowiek na całym świecie włączył się do tej akcji. Siedemnaście Celów
Zrównoważonego Rozwoju jest naszym drogowskazem. To lista rzeczy do zrobienia dla
ludzkości i naszej planety. To nasz plan pozwalający na osiągnięcie sukcesu."- powiedział
Ban Ki-moon.
Nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju bazują na ustaleniach wcześniejszych
konferencji ONZ i Milenijnych Celach Rozwoju, które odniosły spory sukces i poprawiły
jakość życia milionów ludzi. Nowa Agenda podkreśla fakt, że świat stoi w obliczu
ogromnych wyzwań, począwszy od szeroko rozpowszechnionego ubóstwa, zwiększających
się nierówności, braku szans na prowadzenie lepszego życia w dobrobycie i dostępu do
władzy, po degradację środowiska i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.
Deklaracja przyjęta przez światowych przywódców stwierdza: "Nigdy wcześniej nie było
tak szeroko zakrojonej i powszechnej Agendy. Nigdy wcześniej światowi przywódcy nie
zobowiązali się do wspólnego działania na tak olbrzymią skalę. (…) Razem wkraczamy na
drogę ku zrównoważonemu rozwojowi, razem będziemy dążyć do osiągnięcia globalnego
rozwoju i takiej współpracy, w której nie będzie przegranych, i która przyniesie ogromne
korzyści wszystkim krajom we wszystkich regionach świata."
Oficjalne przyjęcie Deklaracji miało miejsce wkrótce po tym, jak Papież Franciszek
zwrócił się do Zgromadzenia Ogólnego ze słowami: "Przyjęcie Agendy na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju na rozpoczynającym się dzisiaj, Światowym Szczycie jest
ważnym znakiem nadziei. " Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Mogens Lykketoft,
nazwał
Agendę
na
Rzecz
Zrównoważonego
Rozwoju
"ambitną"
w zmaganiach
z niesprawiedliwością, ubóstwem, marginalizacją i dyskryminacją. "Dostrzegamy potrzebę
zmniejszenia nierówności i ochronienia naszego wspólnego domu poprzez zmianę wzorców
konsumpcji i produkcji. Przyznajemy, że istnieje ogromna potrzeba zajęcia się zjawiskiem
podziałów, korupcji i nieodpowiedzialności, które napędzają konflikty i wstrzymują rozwój.
" Przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego, Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty
International powiedział, że nie można winić ludzi za to, że są sceptyczni, ponieważ istnieje
różnica pomiędzy "światem w którym żyjemy a światem, w którym chcemy żyć". Jego
zdaniem Zrównoważone Cele Rozwoju "reprezentują aspiracje ludzi i mogą, a nawet muszą,
zostać osiągnięte."
Realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowić będzie spore wyzwanie dla
Polski Pomimo stabilnego tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, nasz kraj nadal
musi się zmierzyć z szeregiem wyzwań społecznych. Np. według celu szczegółowego SDG
1.2. Polska będzie musiała zmniejszyć co najmniej o połowę liczbę osób żyjących w
ubóstwie. W 2014 r. wg GUS 2,8 mln ludzi żyło poniżej minimum egzystencji, co stanowiło
7,4 proc. całego naszego społeczeństwa. SDGs kładą też duży nacisk na zmniejszenie
poziomu nierówności pomiędzy krajami oraz wewnątrz krajów. W Polsce zasypanie podziału
pomiędzy tzw. Polską A i Polską B będzie wyzwaniem. Widać to chociażby po ww.
wskaźniku ubóstwa, który na Warmii, Mazurach i w Świętokrzyskiem wynosi powyżej 10
proc., podczas gdy na Śląsku odsetek ten kształtuje się na poziomie 4,7 proc.
Trudnym zadaniem dla naszego kraju będą też cele związane z przestawieniem
polskiej gospodarki na bardziej zrównoważony model. Według SDGs powinniśmy do 2030 r.
zapewnić powszechny dostęp do taniej, niezawodnej i zrównoważonej energii, wesprzeć
zrównoważony przemysł i wprowadzić zrównoważone modele konsumpcji i produkcji.
Realizacja tych celów w dużej mierze wiąże się z koniecznością zwiększenia efektywności
energetycznej, udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia ilości odpadów czy też
wprowadzania ich w obieg zamknięty (circular economy) oraz wdrożenia nowoczesnych
niskoemisyjnych technologii produkcji. Choć efektywność energetyczna polskiej gospodarki
poprawia się z roku na rok, a energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3
w ciągu ostatnich 10 lat, to wskaźnik ten jest wciąż około 3 razy niższy niż w najbardziej
rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższy niż średnia unijna.
Zakończenie
Zagadnienie zrównoważonego rozwoju jest obecne w pracach w ramach Organizacji
Narodów Zjednoczonych od blisko 50 lat i jak pokazują kolejne Szczyty Ziemi jest to jeden z
najistotniejszych tematów dla wszystkich państw świata niezależnie od stopnia ich rozwoju,
położenia, kultury czy ustroju.
Ostatnie dwie dekady to okres znaczącego przyspieszenia i intensyfikacji sił w drodze
do wprowadzenia w życie zasad zrównowżonego rozwoju. Rok 2015 jest rokiem
specyficznym - kończy się w nim 15 letni okres w którym dokonany miał być skok we
wszystkich dziedzinach zdefiniowanych w ramach Milenijnych Celów Rozwoju. Dzisiejsza
ocena tych założeń pokazuje że pomimo osiągniecia znaczącego postępu we wszystkich
obszarach zrównoważonego rozwoju daleko dziś do stwierdzenia że wyeliminowane zostało
skrajne ubóstwo i głod czy też że możemy mówić o stanie równowagi ekologicznej
środowiska.
Wyznaczone we wrześniu 2015 roku nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią
olbrzymie wyzwanei dla całego świata, jednak jak pokazuje doświadczenei jedynie ambitne
cele i globalna współpraca pozwolą kontynuować drogę do w pełni zrównoważonego
rozwoju.
Załącznik 1 – Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz zadania szczegółowe
1. Eliminacja wszelkich przejawów ubóstwa na świecie.







Do 2030 roku wyeliminowanie skrajnego ubóstwa pośród wszystkich ludzi na całym
świecie, obecnie mierzonego jako osoby żyjących za mniej niż 1,25 USD dziennie
Do 2030 roku zmniejszyć o co najmniej połowę liczbę mężczyzn, kobiet i dzieci w każdym
wieku, żyjących w ubóstwie we wszystkich jego wymiarach, zgodnie z krajowymi definicjami
Wdrożenie odpowiednich krajowych systemów zabezpieczenia społecznego i działań dla
wszystkich, a do roku 2030 osiągnąć znaczne polkrycie opieką biednych i bezbronnych
Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy mężczyźni i kobiety, zwłaszcza ubodzy i bezbronni, mają
równe prawa do zasobów gospodarczych, a także dostęp do podstawowych usług, własności i
kontroli nad gruntami i innych form własności, dziedziczenia, zasobów naturalnych,
odpowiednich nowych technologii i usług finansowych, w tym mikrofinansowania
Do 2030 roku budować odporność ubogich i osób w trudnej sytuacji oraz redukować ich
ryzyka i podatności na ekstremalne zjawiska związane z klimatem oraz na inne wstrząsy
gospodarcze, społeczne i środowiskowe i katastrofy
Zapewnić znaczącą mobilizację środków z różnych źródeł, w tym poprzez zwiększenie
współpracy na rzecz rozwoju, w celu zapewnienia odpowiednich i przewidywalnych środków
dla krajów rozwijających się, w szczególności dla krajów najsłabiej rozwiniętych, w celu
realizacji programów i polityk mających położyć kres ubóstwu we wszystkich jego wymiarach
Tworzenie silnych ram politycznych na poziomie krajowym, regionalnym i
międzynarodowym, na podstawie strategii rozwoju nastawionych na wsparcie ubogich i
wrażliwych w kwestiach płci , w celu wspierania przyspieszenia inwestycji związanych z
walką z ubóstwem
2.
Eliminacja wszelkich przejawów ubóstwa na świecie.Eliminacja głodu,
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozpowszechnienie dobrych
nawyków żywieniowych oraz promocja zrównoważonego rolnictwa.

Do 2030 roku położyć kres głodowi i zapewnienić dostęp dla wszystkich ludzi, zwłaszcza
ubogich i bezbronnych, w tym dzieci, do bezpiecznej, pożywnej i wystarczającej żywności
przez cały rok
Do 2030 roku położyć kres wszelkim formom niedożywienia, w tym osiągnięcie do roku
2025 międzynarodowo uzgodnione cele dotyczące zagadnień karłowatość i wychudzenia u
dzieci poniżej 5 roku życia i zaspokojenia potrzeb żywieniowych dorastających dziewcząt,
kobiet w ciąży, kobiet karmiących i osób starszych
Do 2030 roku podwoić wydajność produkcji rolnej i dochody drobnych producentów
żywności, w szczególności kobiet, ludności tubylczej, gospodarstw rodzinnych, pasterzy i
rybaków, między innymi poprzez bezpieczny i równy dostęp do ziemi, innych zasobów
produkcyjnych, wiedzy, usług finansowych, rynków oraz tworzenie możliwości zatrudniania i
wrtości w obszarze pozarolniczym
Do 2030 roku zapewnienie zrównoważonych systemów produkcji żywności i wdrożenie
elastycznych praktyk rolniczych, które zwiększają wydajność pracy i produkcji, które
pomagają utrzymać ekosystemy, które wzmacniają zdolność do adaptacji do zmian klimatu,
ekstremalnych warunków pogodowych, susz, powodzi i innych klęsk i które stopniowo
prowadzą do poprawy jakości gruntów i gleby
Do 2020 roku utrzymanie różnorodności genetycznej nasion, roślin uprawnych i hodowlanych
i udomowionych zwierząt i związanych z nimi gatunków dzikich, między innymi poprzez
solidnie zarządzane i zdywersyfikowane banki nasion i roślin na szczeblu krajowym,
regionalnym i międzynarodowym, oraz promowanie dostępu do sprawiedliwego i równego
podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych oraz związanej z
nimi wiedzy tradycyjnej, zgodnie z uzgodnieniami międzynarodowymi
Zwiększenie inwestycji, w tym poprzez zwiększenie współpracy międzynarodowej, w
infrastrukturę na obszarach wiejskich oraz badania i usługi doradztwa rolniczego, rozwoju







technologii i banków genów roślin i zwierząt gospodarskich w celu zwiększenia potencjału
produkcyjnego rolnictwa w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach najsłabiej
rozwiniętych
Naprawianie i zapobieganie ograniczeniom i zaburzeniom w handlu na światowych rynkach
rolnych, między innymi poprzez równoczesną likwidacji wszystkich form subsydiów
eksportowych rolnych i wszystkich środków o skutku równoważnym, zgodnie z mandatem
Rundy Rozwojowej z Doha
Podjęcie środków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków surowców
żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwienia terminowego dostępu do informacji
rynkowej, między innymi rezerwach żywności, w celu ograniczenia skrajnych wahań cen
żywności
3.
Zapewnienie ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku, i promocja
dobrej jakości życia.

Do 2030 roku zmniejszenie globalnego współczynnika umieralności matek poniżej 70 na
100.000 urodzeń żywych
Do 2030 roku położyć kres zgonom noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia, którym można
zapobiec, oraz doprowadzić ww wszystkich krajach do ograniczenia śmiertelności
noworodków co najmniej do poziomu 12 zgonów na 1000 urodzeń żywych oraz śmiertelności
dzieci poniżej 5 lat co najmniej do 25 na 1000 żywo urodzeń
Do 2030 roku zakończyć epidemie AIDS, gruźlicy, malarii, chorób tropikalnych oraz
zwalczania zapalenia wątroby, chorób przenoszonych przez wodę i innych chorób zakaźnych
Do 2030 roku zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej umieralności z powodu chorób
niezakaźnych poprzez zapobieganie, leczenie oraz promocja zdrowia psychicznego i dobrego
samopoczucia
Wzmocnienie profilaktyki i leczenia uzależnień, w tym narkotyków i nadużywania alkoholu
Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę zgonów i obrażeń w wypadkach drogowych
Do 2030 roku zapewnienia powszechnego dostępu do usług zdrowia seksualnego i
reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz wdrożenie zdrowia
reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów
Zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym ochrony finansowego ryzyka,
dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej oraz dostępu do bezpieczych,
skutecznych, o wysokiej jakości i przystępnych kluczowych leków i szczepionek dla
wszystkich
Do 2030 roku znaczne zmniejszenia liczby zgonów i chorób związanych z niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi oraz z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
Wzmocnienie wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o
Ograniczeniu Użycia Tytoniu we wszystkich krajach, w stosownych przypadkach
Wspierać badania i rozwoju szczepionek i leków przeciw chorobom zakaźnym i niezakaźnym,
które przede wszystkim mają wpływ na kraje rozwijające się, zapewnić dostęp do niedrogich
podstawowych leków i szczepionek, zgodnie z Deklaracji z Doha w sprawie porozumienia
TRIPS i Zdrowia Publicznego, która potwierdza prawo krajów rozwijających się, aby w pełni
korzystać postanowienia Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności
Intelektualnej dotyczących elastyczności w celu ochrony zdrowia publicznego, a w
szczególności zapewnienie dostępu do leków dla wszystkich
Znacznie zwiększyć finansowanie zdrowia i rekrutację, rozwój, szkolenia i utrzymanie
pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się, zwłaszcza w krajach najsłabiej
rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich
Wzmocnienie potencjału we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się,
dla wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka i zarządzania krajowymi i globalnymi
zagrożeniami dla zdrowia












4.
Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej
edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom darmową, równą i odpowiedniej
jakości edukację na poziomie podstawowym i średnim, dającą odpowiednie i skuteczne efekty
kształcenia
Do 2030 roku zapewnić, że wszystkie dziewczęta i chłopcy mają dostęp do odpowiedniej
jakości narzdzi wczesnego rozwoju, opieki i edukacji przedszkolnej, tak aby były gotowe do
nauki w szkole podstawowej
Do 2030 roku zapewnienia równego dostępu dla wszystkich kobiet i mężczyzn do osiągalnej i
odpowiedneij jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym
uniwesytetów
Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy mają odpowiednie
umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, dla zatrudnienia, godnych miejsc
pracy i przedsiębiorczości
Do 2030 roku wyeliminować nierówności płci w edukacji i zapewnić równy dostępu do
wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia zawodowego dla słabszych, w tym osób
niepełnosprawnych, ludności tubylczej i dzieci w trudnej sytuacji
Do 2030 roku zapewnić, że całość młodzieży i znaczna część dorosłych, kobiet i mężczyzn,
posiada umiejętność czytania i liczenia
Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do
promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci,
promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa i uznania
różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury w zrównoważony rozwój
Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych, uwzględniające potrzeby dzieci,
niepełnosprawnych i płci oraz zapewnienie bezpiecznyvh , pozbawionych przemocy,
integracyjnych i efektywnych środowisk uczenia się dla wszystkich
Do roku 2020 znacznie poszerzyć globalną liczbę stypendiów dla krajów rozwijających się, w
szczególności w krajach najmniej rozwiniętych, małych rozwijających się państw
wyspiarskich oraz krajów afrykańskich, umożliwiającyh podjęcie nauki w zakresie
szkolnictwa wyższego, w tym szkolenia zawodowego oraz technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, technicznych, inżynierskich i programów naukowych w krajach
rozwiniętych i innych krajach rozwijających się
W 2030 roku znacznie zwiększyć dostępność wykwalifikowanych nauczycieli, w tym poprzez
współpracę międzynarodową dla kształcenia nauczycieli w krajach rozwijających się, w
szczególności krajach najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich









5.
Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i
aktywności kobiet oraz dziewcząt.


Położyć kres wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie
Wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec wszystkich kobiet i dziewcząt w sferze
publicznej i prywatnej, w tym handlu ludźmi, seksualnego oraz innych form wyzysku
Wyeliminowanie wszystkie szkodliwych praktyk, takich jak małżeństwa dzieci, wczesne i
przymusowe małżeństwa i okaleczanie żeńskich narządów płciowych
Uznanie i docenienie wartości niepłatnej opieki i prac domowych poprzez dostęp do usług
publicznych, infrastruktury i ochrony socjalnej oraz promowanie wspólnej odpowiedzialności
w obrębie gospodarstwa domowego i rodziny, odpowiednio na poziomie krajowym
Zapewnienia pełnego i rzeczywistego udziału kobiet i równych szans dla przywództwa na
wszystkich poziomach podejmowania decyzji w życiu politycznym, gospodarczym i
publicznym
Zapewnienia powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i praw
reprodukcyjnych, jak uzgodniono w ramach Programu Działania Międzynarodowej
Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju oraz Pekińskiej Platformy Działania i dokumentów
z tych konferencji







Przeprowadzenia reform, aby dać kobietom równe prawa do zasobów gospodarczych, jak
również dostęp do własności i kontroli nad gruntami i innymi formami własności, usługami
finansowymi, dziedziczeniem i zasobami naturalnymi, zgodnie z przepisami krajowymi
Zwiększenia wykorzystania technologii wspomagającej promowanie wzmocnienie pozycji
kobiet, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Przyjęcie i wzmocnienie skutecznych polityk i ustawodawstwa na rzecz promowania równości
płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt na wszystkich poziomach
6.
Zagwarantowanie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich oraz promocja
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Do 2030 roku zapewnienie powszechnego i równego dostępu do bezpiecznej i przystępnej dla
wszystkich wody pitnej
W 2030 roku osiągnąć dostęp do odpowiednich i sprawiedliwych warunków sanitarnych i
higieny dla wszystkich, zakończyć wypróżnianie w otwartej przestrzeni, zwracając szczególną
uwagę na potrzeby kobiet i dziewcząt oraz osób w trudnej sytuacji
Do 2030 roku doprowadzić do poprawy jakości wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia,
eliminując wyrzucanie i minimalizując wydzielanie niebezpiecznych substancji chemicznych i
materiałów, zmniejszyć o połowę odsetek nieoczyszczonych ścieków oraz znacznie zwiększyć
globalny recykling i bezpieczne ponowne wykorzystanie
W 2030 roku znacznie zwiększyć efektywność korzystania z wody we wszystkich sektorach i
zapewnić zrównoważone wykorzystanie i dostawy słodkiej wody adresując problem
niedoboru wody i znacznie zmniejszając liczbę osób cierpiących na niedobór wody
Do 2030 roku wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na wszystkich
poziomach, w tym dzięki współpracy transgranicznej
Do roku 2020, ochronę i przywrócenie ekosystemów związanych z wodą, w tym gór, lasów,
bagien, rzek, jezior i formacji wodonośnych
Do 2030 roku rozszerzenie współpracy i budowania zdolności międzynarodowego wsparcia
dla krajów rozwijających się w działaniach i programach wodno-sanitarnych i pokrewnych, w
tym pozyskiwania wody, odsalania, wydajności wody, oczyszczania ścieków, recyklingu i
technologii ponownego wykorzystania
Wspieranie i wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w poprawie gospodarki wodnosanitarnej







7.
Zagwarantowanie powszechnego dostępu do taniej, niezawodnej, nowoczesnej i
zrównoważonej energii.

Do 2030 roku zapewnienia powszechnego dostępu do niedrogich, niezawodnych i
nowoczesnych usług energetycznych
Do 2030 roku znacznie zwiększyć udział energii odnawialnej w ogólnym koszyku
energetycznym
Do 2030 roku podwoić globalny wskaźnik poprawy efektywności energetycznej
Do 2030 roku wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu ułatwienia dostępu do
czystej energii i technologii badawczych, w tym energii odnawialnej, efektywności
energetycznej i zaawansowanych i czystych technologii paliw kopalnych oraz wspieranie
inwestycji w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne
Do 2030 roku rozbudowa infrastruktury i modernizacja technologii w dostarczaniu
nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich krajów rozwijających
się, w szczególności w krajach najmniej rozwiniętych, małych rozwijających się państwach
wyspiarskichi śródlądowych krajach rozwijających się, zgodnie z ich odpowiednimi
programami wsparcia




8.
Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.

Podtrzymanie wzrostu gospodarczego na mieszkańca, zgodnie z warunkami krajowymi a w
szczególności wzrost produktu krajowego brutto o co najmniej 7 procent rocznie w krajach
najsłabiej rozwiniętych
Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej dzięki dywersyfikacji, modernizacji
technologicznej i innowacji, w tym poprzez skoncentrowanie się na wysokiej wartości
dodanej oraz sektorach pracochłonnych
Promowanie polityk prorozwojowych, które wspierają działalność produkcyjną, tworzenie
znaczącej ilości nowych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność, oraz
zachęcanie do formalizacji i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich
przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych
Stopniowy wzrost, do 2030 roku, wydajności zasobów globalnej konsumpcji i produkcji oraz
dążenie do uniezależnienia wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska naturalnego,
zgodnie z ramami 10-letnich programów zrównoważonej konsumpcji i produkcji, gdzie
inicjatywa powinna należeć do krajów rozwiniętych
Do 2030 roku osiągnięcia pełnego i produktywnego zatrudnienia i godnej pracy dla
wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i osób niepełnosprawnych oraz
jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości
Do roku 2020 znacznie zmniejszyć odsetek młodzieży która nie jest zatrudniona lub nie jest w
procesie kształcenia lub szkolenia
Podjęcia natychmiastowych i skutecznych środków zwalczania pracy przymusowej,
zakończenie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz zakaz i eliminowania
najgorszych form pracy dzieci, w tym rekrutowania i wykorzystywania dzieci-żołnierzy, a do
2025 położenie kresu pracy dzieci we wszystkich jej formach
Ochrona praw pracowniczych i promowanie bezpiecznego środowisko pracy dla wszystkich
pracowników, w tym pracowników migrujących, w szczególności kobiet imigrantów i osób w
niepewnej sytuacji zawodowej
Do 2030 roku opracowanie i wdrożenie polityki w celu promowania zrównoważonej
turystyki, która tworzy miejsca pracy i promuje lokalną kulturę i produkty
Wzmocnienie potencjału krajowych instytucji finansowych, aby zachęcić i poszerzyć dostęp
do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich
Zwiększenia pomocy na rzecz wsparcia handlu dla krajów rozwijających się, w szczególności
w krajach najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Zwiększone Zintegrowane Ramy dla
Handlowej Pomocy Technicznej dla Krajów Najsłabiej Rozwiniętych
Do 2020 roku, opracowanie i wdrożenie globalnej strategii na rzecz zatrudnienia młodzieży i
wdrożenie globalnego Praca Paktu Międzynarodowej Organizacji Pracy











9.
Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego
przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności

Tworzenia wysokiej jakości, niezawodnej, trwałej i elastycznej infrastruktury, w tym
infrastruktury regionalnej i transgranicznej, w celu wspierania rozwoju gospodarczego i
dobrobytu ludzi, z naciskiem na powszechny i równy dostęp dla wszystkich
Promowanie integracyjnej i zrównoważonej industrializacji, a do 2030 roku znaczne
zwiększenie udziału przemysłu w zatrudnieniu i produkcie krajowym brutto, zgodnie z
warunkami krajowym, oraz podwoić tego udziału w krajach najsłabiej rozwiniętych
Zwiększenie dostępu małych przedsiębiorstw przemysłowych i innych, w szczególności w
krajach rozwijających się, do usług finansowych, w tym dostępnych kredytów, oraz ich
integracja w rynki i łańcuchy wartości
Do roku 2030 modernizacja infrastruktury i modernizacja przemysłu, aby były one trwałe, o
zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów i większym wykorzystaniu czystych i
przyjaznych dla środowiska technologii i procesów przemysłowych, gdzie wszystkie kraje
podejmują działania zgodnie z ich możliwościami
Pogłębienia badań naukowych, modernizacja możliwości technologicznych sektorów







przemysłowych we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się, w tym,
do 2030, zachęcanie do innowacji i znaczne zwiększenie liczbę pracowników badawczorozwojowych na 1 mln osób oraz publicznych i prywatnych wydatków na badania i rozwój
Ułatwienie zrównoważonego i prężnego rozwoju infrastruktury w krajach rozwijających się
poprzez zwiększenie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów
Afryki, krajów najmniej rozwiniętych, śródlądowych krajów rozwijających się i małych
państwa wyspiarskich
Wsparcie krajowego rozwoju technologicznego, badań i innowacji w krajach rozwijających
się, w tym poprzez zapewnienie środowiska politycznego sprzyjającego, między innymi,
dywersyfikacji przemysłowej i tworzeniu wartrości w obszarze dóbr
Znaczne zwiększenie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążenie
do zapewnienia powszechnego i taniego dostępu do Internetu w krajach najsłabiej
rozwiniętych do 2020 roku
10. Ograniczenie nierówności istniejących pomiędzy krajami i wewnątrz krajów.
 Do 2030 roku stopniowo osiągnąć i utrzymać wzrost przychodów dolnych 40 procent









populacji w tempie wyższym niż średnia krajowa
Do 2030 roku promowanie i wspieranie integracji społecznej, gospodarczej i politycznej
wszystkich, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne,
pochodzenie, religię lub status ekonomiczny lub inny
Zapewnienie równych szans i zmniejszenie nierówności w wynikach, w tym poprzez
eliminację dyskryminujących przepisów, polityk i praktyk oraz promowanie odpowiedniego
ustawodawstwa, polityki i działań w tym zakresie
Przyjęcie odpowiedniej polityki, zwłaszcza fiskalnej, polityki płac i opieki społecznej i
stopniowe doprowadzenie do większej równości
Poprawa regulacji i monitorowania globalnych rynków i instytucji finansowych oraz
wzmocnienie wdrażania tych przepisów
Zapewninie zwiększonej reprezentacji i głosu dla krajów rozwijających się w podejmowaniu
decyzji w globalnych międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, aby
zapewnić bardziej skuteczne, wiarygodne, rzetelne i prawomocne instytucje
Ułatwić uporządkowane, bezpieczne, regularne i odpowiedzialne migracji i mobilność osób, w
tym poprzez realizację planowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych
Wprowadzenie w życie zasady specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów
rozwijających się, w szczególności w krajach najmniej rozwiniętych, zgodnie z ustaleniami
Światowej Organizacji Handlu
Zachęcanie do oficjalnej pomocy rozwojowej i przepływów finansowych, w tym
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, do państw, w których potrzeby są największe, w
szczególności do krajów najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych rozwijających
się państw wyspiarskich i śródlądowych krajów rozwijających się, zgodnie z ich krajowymi
planami i programi
Do roku 2030 zmniejszyć do mniej niż 3 procent koszty transakcji przekazów pieniężnych od
emigrantów i wyeliminować korytarze przekazów pieniężnych z kosztami wyższymi niż 5
procent
11.
Budowa
bezpiecznych,
sprzyjających
zrównoważonych miast i osiedli.

Do 2030 roku zapewnić wszystkim dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i tanich mieszkań i
podstawowych usług i zmodernizować slumsy
Do 2030 roku zapewnić dostęp do bezpiecznych, niedrogich, dostępnych i zrównoważonych
systemów transportowych dla wszystkich, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w
szczególności poprzez rozwój transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób w trudnej sytuacji, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych
Do 2030 roku zwiększenia integracyjnej i zrównoważonej urbanizacji i zdolności do
uczestniczącego, zintegrowanego i zrównoważonego planowania ludzkiego osadnictwa i


włączeniu
społecznemu
oraz







gospodarki we wszystkich krajach
Wzmocnienie wysiłków w celu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego
na świecie
Do 2030 roku znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i liczby osób dotkniętych przez
katastrofy, w tym katastrof związanych z wodą oraz znaczne zmniejszenie bezpośrednich strat
ekonomicznych w stosunku do globalnego produktu krajowego brutto spowodowanych tymi
katastrofami, z naciskiem na ochronę ubogich i osób w trudnej sytuacji
Do 2030 roku ograniczyć negatywny wpływ miast na środowisko per capita, zwracając
szczególną uwagę na jakość powietrza i gospodarkę odpadami komunalnymi i innymi
odpadami
Do 2030 roku zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznych, integracyjnych i
dostępnych przestrzeni publicznych i zielonych, w szczególności dla kobiet i dzieci, osób
starszych i osób niepełnosprawnych
Wspierać pozytywne ekonomiczne, społeczne i środowiskowe powiązania pomiędzy
obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie narodowego i
regionalnego planowania rozwoju
Do 2020 roku znacznie zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich przyjmujących i
wdrażających zintegrowane strategiie i plany wobec integracji, efektywności wykorzystania
zasobów, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, odporności na klęski orazi opracowanie i
wdrożenie, zgodnie z Ramami Redukcji Ryzyka Katastrof z Sendai 2015-2030, całościowego
zarządzania ryzykiem katstrof na wszystkich poziomach
Wsparcie najmniej rozwiniętych krajów, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną, w
budowaniu trwałych i odpornych budynków z wykorzystaniem lokalnych materiałów
12. Zapewnienie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji.
 Wdrożenie 10-letniego ramowego programu zrównoważonej konsumpcji i produkcji we










wszystkich krajach przy inicjatywie krajów rozwiniętych, biorąc pod uwagę rozwój i
możliwości krajów rozwijających się
Do 2030 roku osiągnięcie zrównoważonego zarządzania i racjonalnego wykorzystania
zasobów naturalnych
Do 2030 roku ograniczyć o połowę straty żywności per capita na poziomie detalicznym i
konsumentów oraz zmniejszyć straty żywności wzdłuż łańcucha produkcji i dostaw, w tym
straty po zbiorach
Do 2020 roku osiągnąć skuteczne ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi
odpadami w całym cyklu ich życia, zgodnie z ustalonymi ramami międzynarodowymi oraz
znacznie zmniejszyć ich uwalnianie do powietrza, wody i gleby w celu zminimalizowania ich
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne
Do 2030 roku znacznie zmniejszyć wytwarzanie odpadów poprzez zapobieganie,
ograniczanie, recykling i ponowne wykorzystania
Zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i ponadnarodowych firm, do przyjęcia
zrównoważonych praktyk zrównoważonego rozwoju i integracji informacji o
zrównoważonym rozwoju w cyklu sprawozdawczym
Promowanie praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z polityką i priorytetami krajowymi
Do 2030 roku zapewnić, że ludzie na całym świecie mają istotne informacje i wiedzę na temat
zrównoważonego rozwoju i życia w zgodzie z naturą
Wsparcie krajów rozwijających się w celu wzmocnienia ich potencjału naukowego i
technologicznego, aby przejść do bardziej zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji
Opracowanie i wdrożenie narzędzi do monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju dla
zrównoważonej turystyki, która tworzy miejsca pracy i promują lokalną kulturę i produkty
Racjonalizacji nieefektywnych subsydiów do paliw kopalnych, które zachęcają do
marnotrawstwa poprzez usunięcie zakłóceń na rynku, zgodnie z warunkami krajowymi, w tym
opodatkowania restrukturyzacji i wycofywania tych szkodliwych dotacji, jeśli takie istnieją, w
celu odzwierciedlenia ich wpływu na środowisko, biorąc w pełni pod uwagę specyficzne
potrzeby i warunki krajach rozwijających się i minimalizacji ewentualnych negatywnych
skutków dla ich rozwoju w sposób, który chroni biednych i społeczności dotkniętych
13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.
 Wzmocnienie odporności i zdolności adaptacyjne do zagrożeń związanych z klimatem i





klęskami żywiołowymi we wszystkich krajach
Wprowadzenie zagadnień zmian klimatu do krajowych polityk, strategii i planów
Poprawa edukacji, podnoszenie świadomości oraz potencjału ludzkiego i instytucjonalnego w
sprawie łagodzenia zmian klimatu, adaptacji, zmniejszenia oddziaływania i wczesnego
ostrzegania
Wdrożyć zobowiązania podjęte przez strony krajów rozwiniętych do Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w celu mobilizacji łącznie 100 mld $
rocznie do 2020 roku ze wszystkich źródeł w celu zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających
się w kontekście znaczących działań łagodzących i przejrzystości w realizacji w pełni
funkcjonalnego funduszu klimatycznego i jego jak najszybszej kapitalizacji
Promowanie mechanizmu podnoszenia zdolności efektywnego planowania i zarządzania
związanych ze zmianami klimatu w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach
wyspiarskich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży, społeczności lokalnej i
marginalizowanych grup społecznych
Uznając, że Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest
głównym międzynarodowym, międzyrządowym forum do negocjacji globalnego reagowania
na zmiany klimatu
14.
Zachowanie i zrównoważone gospodarowanie oceanami, morzami oraz zasobami
morskimi.

Do 2025 roku, zapobieganie i znacząca redukcja zanieczyszczenia środowiska morskiego
wszelkiego rodzaju, w szczególności od działań lądowych, w tym odpadów morskich i
zanieczyszczeń substancjami organicznymi
Do roku 2020, w sposób zrównoważony zarządzać i chronić ekosystemy morskie i
przybrzeżne, aby uniknąć znaczących negatywnych skutków, między innymi poprzez
wzmocnienie ich odporności, oraz podjąć działania dla ich przywrócenia w celu osiągnięcia
zdrowych i produktywnych oceanów
Minimalizacji i zarządzanie skutkami zakwaszenia oceanów, między innymi poprzez
zwiększenie współpracy naukowej na wszystkich poziomach
Do 2020 roku skutecznie regulować połowy i położyć kres przełowieniom, nielegalnym,
niezgłoszonym i nieuregulowanym połowom i destrukcyjnym praktykom połowowym oraz
wdrożyć plany zarządzania oparte na naukowych podstawach, w celu przywrócenia zasobów
ryb w jak najkrótszym czasie, co najmniej do poziomów umożliwiających maksymalny
zrównoważony połów określony przez ich właściwości biologiczne
Do roku 2020 ochronić co najmniej 10 procent obszarów przybrzeżnych i morskich, zgodnie z
prawem międzynarodowym i krajowym oraz na podstawie najlepszych dostępnych danych
naukowych
Do roku 2020 zakazać pewnych form subsydiowania rybołówstwa, które przyczyniają się do
nadmiernej zdolności połowowej i przełowienia, zniesienie subsydiów, które przyczyniają się
do nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów i powstrzymać się od
wprowadzania nowych dotacji tego rodzaju, uznając, że właściwe i skuteczne traktowanie w
sposób szczególny krajów rozwjających się i najsłabiej rozwiniętych powinno być integralną
częścią negocjacji dotyczących dotacji do rybołówstwa w ramach Światowej Organizacji
Handlu
W 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne małych państw wyspiarskich i krajów
najmniej rozwiniętych ze zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich, w tym za
pomocą zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, akwakultury i turystyki
Zwiększanie wiedzy naukowej, rozwój potencjału badawczego i transferu technologii
morskich, biorąc pod uwagę Kryteria i Wytyczne Międzyrządowej Komisji Oceanografii w









Sprawie Przekazywania Technologii Morskiej, w celu poprawy zdrowia oceanów i
zwiększenia udziału morskiej różnorodności biologicznej do rozwoju krajów rozwijających
się, w szczególności małych rozwijających się państw wyspiarskich i krajów najsłabiej
rozwiniętych
Zapewnienie dostępu dla drobnych rybaków do zasobów i rynków morskich
Zwiększenie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów i ich zasobów poprzez
wdrożenie prawa międzynarodowego, zgodnie z UNCLOS, która zapewnia ramy prawne dla
ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów i ich zasobów, jak przypomniano w pkt
158 dokumentuPrzyszłość Której Chcemy (Future We Want).
15.
Ochrona, odbudowa oraz zrównoważone korzystanie z ekosystemu;
zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi; walka z pustynnieniem oraz
degradacją ziemi; przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności.

Do roku 2020 zapewnienie ochrony, rekultywacji i zrównoważonego wykorzystania lądowych
i śródlądowych ekosystemów słodkowodnych i powiązanych z nimi usług, w szczególności
lasów, bagien, gór i obszarów suchych, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów
międzynarodowych
Do roku 2020 promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszelkimi rodzajami
lasów, powstrzymanie wylesiania, przywracanie zdegradowanych lasów i znaczne
zwiększenie zalesiania i ponownego zalesiania w skali globalnej
Do 2030 roku walki z pustynnieniem, przywracanie terenów i gleb zdegradowanych, w tym
terenów dotkniętych pustynnieniem, suszami i powodziami, a także dążenie do osiągnięcia
świata neutralnego dladegradacji gleby
Do 2030 roku zapewnienia ochrony ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności
biologicznej, w celu zwiększenia ich zdolności do działań niezbędnych dla zrównoważonego
rozwoju
Podjęcia pilnych i znaczące działania w celu zmniejszenia degradacji siedlisk przyrodniczych,
powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, a do roku 2020 ochrona i i zapobieganie
wyginięciu zagrożonych gatunków
Promowania sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania
zasobów genetycznych i promować odpowiedni dostęp do takich zasobów, jak uzgodniono na
arenie międzynarodowej
Podjęcia pilnych działań, aby zakończyć kłusownictwo i handel chronionymi gatunkami flory
i fauny oraz zaadresowanie tematów popytu i podaż nielegalnych produktów przyrody
Do roku 2020 wprowadzenie środków zapobiegających wprowadzaniu i znacznie zmniejszyć
wpływ inwazyjnych obcych gatunków na lądowe i wodne ekosystemy a także kontrola lub
eliminowanie gatunków priorytetowych
Do roku 2020 wdrożenie wartości ekosystemów i różnorodności biologicznej do krajowego i
lokalnego planowania, procesów rozwoju, strategii ograniczania ubóstwa i księgowości
Zmobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe ze wszystkich źródeł w celu ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i ekosystemów
Zmobilizować znaczne środki pochodzące ze wszystkich źródeł i na wszystkich poziomach w
celu finansowania zrównoważonej gospodarki leśnej i zapewnienie odpowiednich zachęt dla
krajów rozwijających się, aby rozwinąć zarządzanie tą tematyką, między innymi w obszaze
ochrony środowiska i zalesiania
Zwiększyć globalne wsparcie dla wysiłków zmierzających do zwalczania kłusownictwa i
handlu chronionymi gatunkami, w tym poprzez zwiększenie potencjału społeczności
lokalnych do pozyskiwania środki do życia w sposób zrównoważony











16.
Wspieranie pokojowych i włączających wszystkich społeczeństw; powszechne
zapewnienie rządów prawa oraz skutecznych instytucji państwowych.

Znacznie zmniejszyć wszelkie formy przemocy i związane z nimi wskaźniki umieralności na
całym świecie











Zakończyć nadużycia, wyzysk, handel ludźmi oraz tortury i wszelkie formy przemocy wobec
dzieci
Promowanie praworządności na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnienie
równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich
Do 2030 roku znaczne zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych oraz broni,
wzmocnienie działań w celu odzyskiwania i zwrotu skradzionych aktywów i zwalczanie
wszelkich form przestępczości zorganizowanej
Znaczne zmniejszenie korupcji i przekupstwa we wszystkich postaciach
Opracowanie skutecznych, odpowiedzialny i przejrzysty instytucje na wszystkich poziomach
Zapewnienie efektywnych, partycypacyjnych i reprezentatywnych procesów podejmowanie
decyzji na wszystkich szczeblach
Rozszerzenie i wzmocnienie udziału krajów rozwijających się w instytucjach globalnego
zarządzania
Do 2030 roku zapewnienie tożsamości prawnej dla wszystkich, w tym rejestracjia urodzeń
Zapewnienie publicznego dostępu do informacji i ochrony podstawowych wolności, zgodnie z
przepisami prawa krajowego oraz umów międzynarodowych
Wzmocnienie odpowiednich instytucji krajowych, w tym poprzez współpracę
międzynarodową, do budowania potencjału na wszystkich poziomach, w szczególności w
krajach rozwijających się, w celu zapobiegania przemocy i zwalczaniu terroryzmu i
przestępczości
Promowanie i egzekwowanie niedyskryminującego prawa i polityki w zakresie
zrównoważonego rozwoju
17. Wzmacnianie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 Wzmocnienie krajowej mobilizacji zasobów, w tym poprzez wsparcie międzynarodowe dla








krajów rozwijających się, w celu poprawy zdolności tych krajów do poboru i innych
przychodów
Kraje rozwinięte wdrożą ich oficjalne zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej, w tym
zobowiązania podjęte przez wiele krajach rozwiniętych do osiągnięcia celu współczynnika
ODA / GNI (Oficjalna Pomoc Rozwojowa / Dochód Narodowy Brutto) na poziomie 0,7
procent do krajów rozwijających się i po między 0,15 i 0,20 procent do najmniej rozwiniętych
krajów; Kraje przekazujące Oficjalną Pomoc Rozwojową są zachęcane do rozważenia
ustanowienia celu co najmniej 0,20 procent ODA / GNI do krajów najsłabiej rozwiniętych
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla krajów rozwijających się z wielu źródeł
Pomoc krajom w osiągnięciu zrównoważonego poziomu długoterminowego zadłużenia
publicznego poprzez koordynację polityk mających na celu wspieranie finansowania
dłużnego, redukcji zadłużenia i restrukturyzacji zadłużenia, a także zaadresowanie problemu
zadłużenia zagranicznego wysoce zadłużonych krajów ubogich, aby zmniejszyć balast długu
w tych krajach
Przyjęcie i wdrożenie systemów promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych
Zwiększenie współpracy regionalnej i międzynarodowej w obszarach Północ-Południe,
Południe-Południe i trójstronnej w zakresie i dostęp do nauki, technologii i innowacji oraz
zwiększenia dzielenia się wiedzą na wzajemnie uzgodnionych warunkach, w tym poprzez
poprawę koordynacji istniejących mechanizmów, w szczególności na poziomie Organizacji
Narodów Zjednoczonych, a także poprzez globalna mechanizm wsparcia technologicznego
Promowanie rozwoju, przekazywanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych
środowisku do krajów rozwijających się na korzystnych warunkach, w tym na warunkach
preferencyjnych, w drodze wzajemnego porozumienia
Pełne wdrożenie funkcjonalnego banku technologii i mechanizmu budowania potencjału
krajów najsłabiej rozwiniętych w obszarze nauki, technologii i innowacji w 2017 roku i
zwiększenie wykorzystania technologii, w szczególności technologii informacyjnych i
komunikacyjnych
Zwiększenia międzynarodowego wsparcia dla wdrożenia skutecznego i celowego budowania
potencjału w krajach rozwijających się w celu wsparcia krajowych planów do realizacji










wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, w ramach współpracy Północ-Południe,
Południe-Południe i współpracy trójstronnej
Promocja uniwersalnego, opartego na jasnych zasadach, otwartego, niedyskryminującego i
sprawiedliwego wielostronnego systemu handlowego w ramach Światowej Organizacji
Handlu, między innymi poprzez zakończenie negocjacji w ramach agendy rozwoju z Doha
Znacznego zwiększenia eksportu krajów rozwijających się, a w szczególności podwojenie
udziału krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym eksporcie w 2020 roku
Terminowa realizacja bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do rynku w sposób trwały
dla wszystkich krajów najmniej rozwiniętych, zgodnie z decyzjami Światowej Organizacji
Handlu, w tym poprzez zapewnienie, że preferencyjne reguły pochodzenia mające
zastosowanie do przywozu z krajów najsłabiej rozwiniętych są przejrzyste i proste, i przyczyni
się do ułatwienia dostępu do rynku
Zwiększenia globalnej stabilności makroekonomicznej, w tym poprzez koordynację polityki i
spójności polityki
Zwiększenia spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju
Poszanowanie przestrzeni polityczneji przywództwa każdego kraju do opracowania i
wdrożenia polityki na rzecz zwalczania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju
Wzmocnienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnionego
przez wielostronne partnerstwa, które mobilizują i umożliwiają dzielenie się wiedzą,
doświadzczeniem, technologiiami i środkami finansowymi, w celu wsparcia realizacji celów
zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających
się
Wspierania i promowanie skutecznego publicznego, publiczno-prywatnego i obywatelskiego
patnerstwa społecznego, w oparciu o doświadczenia i zasoby strategii partnerstwa
Do roku 2020 zwiększenie pomocy w budowaniu potencjału krajów rozwijających się, w tym
dla krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich, poprzez
zwiększenie dostępność wysokiej jakości, aktualnych i wiarygodnych danych w podziale na
dochody, płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, status migracyjny, niepełnosprawność,
położenie geograficzne i inne cechy istotne w kontekście krajowym
Do 2030 roku w oparciu o istniejące inicjatywy opracowanie pomiarów postępu w zakresie
zrównoważonego rozwoju, które uzupełniają produkt krajowy brutto i wspierają budowania
potencjału statystycznego w krajach rozwijających się
Źródło: Opracownie własne na podstawie Sustainable Development Knowledge Platform;
http://www.unic.un.org.pl/
Bibliografia
1. Agenda 21, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/info_agenda21.php
2. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju;
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie; http://www.unic.un.org.pl/strony-20112015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonegorozwoju/2850
3. Milenijne Cele rozwoju, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
http://www.unic.un.org.pl/cele.php
4. Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju (Raport
Brundtlanda), 1987, http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
5. Raport o Milenijnych Celach Rozwoju (2015 r.)
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%
20(July%201).pdf
6. Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015: Fakty, Ośrodek Informacji ONZ
w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/mdg-report-2015/raport-o-milenijnychcelach-rozwoju-na-rok-2015:-fakty/2830
7. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wyzwaniem dla Polski;
http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/sustainability-informacjaprasowa.html#
8. Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (25-27 września 2015 r.) Nowa historyczna
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jednogłośnie przyjęta przez 193
państwa członkowskie ONZ;Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie;
http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj/szczyt-zrownowazonego-rozwoju(25-27-wrzesnia-2015-r):-nowa-historyczna-agenda-na-rzecz-zrownowazonegorozwoju-jednoglosnie-przyjeta-przez-193-panstwa-czlonkowskie-onz/2863
9. UNESCO a Zrównoważony Rozwój, Polski Komitet ds
UNESCO,http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonegorozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/
10. https://sustainabledevelopment.un.org/
Download