Marketing * ewolucja pogl*dów - WZ UW

advertisement
1
Marketing – ewolucja poglądów
SD 2016/2017
Grzegorz Karasiewicz
Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
2
Prowadzący wykład
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Dyżur: poniedziałek, godz. 9.00-10.00, B436 (C211)
e-mail: [email protected]
2
3
Warunki zaliczenia
• Zaliczenie przedmiotu:
▫ Opracowanie artykułu naukowego 70%
▫ Prezentacja opracowanie artykułu naukowego 10%
▫ Aktywność i obecność na zajęciach (20%)
3 (dst) 51-60%
3+ (dst+) 61-70%
4 (db) 71-80%
4,5 (db+) 81-90%
5 (bdb) 91-100%
3
4
Opracowanie artykułu naukowego
Struktura materiałów
Tytuł artykułu
Autorzy
Czasopismo
Kluczowe słowa
Typ artykułu
Cel / cele
Kluczowa teoria / model
Metodyka badań
Wyniki badań / analiz – wnioski
Ograniczenia badań
Kierunki dalszych badań
3-4 strony
5
Agenda
1.
2.
Wprowadzenie – fazy rozwoju marketingu
Faza marketingu sprzedażowego
a.
b.
c.
d.
3.
Faza marketingu menedżerskiego
a.
b.
c.
d.
4.
Podejście systemowe
Podejście menedżerskie
Podejście wymiany społecznej
Podejście behawioralne
Faza marketingu wartości
a.
b.
c.
5.
6.
Podejście funkcjonalne
Podejście instytucjonalne
Podejście towarowe
Podejście regionalne
Podejście strategiczne
Podejście relacyjne
Podejście wartości
Przyszłość – nowe kierunki (podejścia)
Prezentacja opracowań artykułów naukowych
6
Literatura
• Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing
3.0.Warszawa: MT Biznes.
• Sagan, A. (2005). Teoretyczne podstawy marketingu –
50 lat poszukiwań, Marketing i Rynek. Nr 7, s. 3-8.
• Sagan, A. (2012). Paradygmaty w marketingu – próba
syntezy. Marketingi Rynek, Nr 11, s 2-10.
7
8
Kluczowe pytania?
• Dlaczego niektóre produkty (marki,
przedsiębiorstwa) osiągają „sukces” rynkowy i
finansowy?
▫
▫
▫
▫
Dlaczego?
Produkty /marki / przedsiębiorstwa?
Jak mierzyć „sukces” rynkowy?
Jak mierzyć „sukces” finansowy?
Źródło: Opracowanie własne.
9
Przykład 1. Kubuś
10
Początki
• Wymiana – rozwój gospodarki towarowej
▫ Powstanie miast
▫ Kupcy jako pośrednicy
▫ Pieniądz jako środek wymiany
• Rewolucja przemysłowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dixon 2002:741-742; Fullerton 1988: 108-125
11
Przykład 2.
Johann Wittenborg – kupiec z Lubeki
12
Ekonomia – jako punkt wyjścia
• Niemiecka myśl ekonomiczna
▫ szkoła historyczna (Liszt)
▫ szkoła instytucjonalna (Commons, Veblen)
▫ szkoła austriacka (Mises, Hayek, Kirzner)
Źródło: Sagan 2005: 2; Jones, Monieson 1990: 102-113
13
Wkład szkoły niemieckiej
Metodyka prowadzonych badań:
▫ analiza historyczno-porównawcza
studia przypadków
▫ metoda indukcyjna
generowanie wiedzy o rzeczywistości przez zbieranie i
analizowanie danych
▫ zastosowanie metod statystycznych w analizach
danych empirycznych
Źródło: Sagan 2005: 2-3; Jones, Monieson 1990: 102-113
14
Model periodyzacji rozwoju
marketingu
Okres
Świat
Polska
Przed 1900
Marketing jako część składowa ekonomii
Marketing jako część składowa ekonomii
1900-1910
Faza 1: marketing sprzedażowy
Faza 1: marketing sprzedażowy
1910-1920
1920-1930
1930-1940
1940-1950
1950-1960
Faza2: marketing menedżerski
1960-1970
1970-1980
1980-1990
Faza 3: marketing wartości
Faza 2 A: marketing menedżerski –
w gospodarce niedoborów
1990 -2000
Faza 2 B: marketing menedżerski –
w gospodarce rynkowej
Po 2000
Faza 3: marketing wartości
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wilkie, Moore 2003:116-139, Vargo, Lusch 2004: 2-4,
Kolter Kartajaya, Setiawan 2010: 17-21.
15
16
Charakterystyka 1 fazy – marketing
sprzedażowy
Tendencje w gospodarce światowej
Rozwój masowej produkcji
Rozwój masowej dystrybucji (pojawienie się nowych formatów sklepów)
Rozwój mediów masowych (radio)
Pojawienie się innowacji produktowych i technologicznych (np.: elektryczność)
Przyspieszenie procesów dyfuzji innowacji
Wzrost roli rządów w gospodarce
Pojawienie się ruchów konsumenckich
Zwiększenie stopnia regulacji biznesu (ochrona konsumenta, ochrona konkurencji)
Kluczowa definicja marketingu
„Działania przedsiębiorstwa, które kierują przepływem dóbr i usług od producenta do nabywcy
(konsumenta)” (AMA 1937 - Ringold, Weitz 2007: 255)
Podejścia (szkoły)
Funkcjonalne
Instytucjonalne
Towarowe
Regionalne
Podstawowe problemy
Koszt dystrybucji, ekonomika reklamy, polityka cenowa
Instrumenty działań
marketingowych
Dystrybucja. W mniejszym stopniu: ceny i promocja
Rola / funkcje w przedsiębiorstwie
Wspomaganie sprzedaży (pozyskiwanie klientów)
Zastosowania: typ rynku
Zastosowania adresaci:
Rynek konsumpcyjny (B2C).
Nabywcy finalni (przede wszystkim konsumenci)
Pośrednicy handlowi
Najważniejsze publikacje - świat
Shaw 1912, Parlin 1912, Nystrom 1915, Butler 1914, Weld 1916, Weld 1917, Cherington 1920, Converse
1921, Clark 1922, Ivey 1922, Copeland 1923, Maynard, Walter, Beckman 1927, Philips 1938
Najważniejsze publikacje – Polska
Wakar 1959, Zakrzewski 1965
Źródło: Opracowanie własne.
17
Podejście funkcjonalne
• identyfikacja i analiza funkcji marketingowych
(dystrybucyjnych), które umożliwiają przepływ
dóbr i usług od producenta do finalnego
nabywcy
Przedstawiciele podejścia: Shaw 1912, Weld 1917, Cherington 1920,
Converse 1921
Źródło: Głowacki 1997: 32.; Sagan 2012: 3; Powers 2012: 1994-195
18
Funkcje dystrybucyjne
Funkcje podstawowe
• Sprzedaż
▫
▫
▫
▫
Identyfikacja i selekcja klientów
Stymulowanie popytu
i przekazywanie informacji o ofercie
Negocjowanie warunków sprzedaży
Przekazanie prawa własności
• Zakup
▫
▫
▫
▫
Określenie potrzeb zakupowych
Identyfikacja i selekcja sprzedawców
Negocjowanie warunków zakupu
Uzyskanie prawa własności
Funkcje uzupełniające
 Zbieranie informacji rynkowej
 Dostosowanie produktu
•
•
•



Wspieranie uczestników systemu
Ponoszenie ryzyka
Fizyczna dystrybucja
•
•
•

Źródło: Karasiewicz 2001: 15-16.
Pakowanie
Standaryzacja
Sortowanie
Transport
Magazynowanie
Prowadzenie dokumentacji handlowej
Weryfikacja rynkowa produktu
19
Podejście instytucjonalne
• analiza strukturalnych aspektów
funkcjonowania systemu marketingowego
(rynkowego)
• identyfikacja instytucji marketingowych oraz ich
roli w przepływie produktów od producenta do
finalnych nabywców
Przedstawiciele podejścia: Shaw 1912, Nystrom 1915, Weld 1916
Źródło: Głowacki 1997: 32.-33; Sagan 2012: 3; Powers 2012: 198-199.
20
Typologia instytucji marketingowych
• Sprzedawca
• Nabywca
• Organizacje ułatwiające
działalność marketingową
Organizacje logistyczne

▫
▫
▫
• Dostawcy
• Konkurenci

• Pośrednicy handlowi

 Detaliści
 Hurtownicy
Źródło: Karasiewicz 2001: 16-17.
Firmy transportowe
Firmy składowe (magazyny)
Firmy merchandisingowe
Instytucje finansowe
▫
▫
Banki
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Agencje marketingowe
▫
▫
▫
▫
Agencje reklamowe
Agencje PR
Domy mediowe
Agencje badań marketingowych
21
Przykład 3.
LPP
Marki: RESERVED , CROPP, HOUSE, MOHITO,
ESOTIQ, SINSAY, PROMOSTARS
22
Podejście towarowe
• określenie wpływu charakterystyk produktu na
decyzje dystrybucyjne, promocyjne i cenowe
Przedstawiciele podejścia: Copeland 1923, Parlin 1912
Źródło: Głowacki 1997: 32.-33; Sagan 2012: 3; Powers 2012: 192-194.
23
Typologia produktów
• B2C
▫
Dobra codziennego użytku



▫
Dobra nabywane rutynowo
Dobra nabywane pod wpływem
impulsu
Dobra nabywane pod wpływem
nagłej potrzeby
Dobra wybieralne


• B2B
▫




▫
Dobra jednorodne
Dobra zróżnicowane
▫
Dobra specjalne
▫
Dobra nieposzukiwane
Materiały i części
Dobra trwałe



▫
Źródło: Kotler, Keller 2012: 351-352.
Budynki
Sprzęt operacyjny
Sprzęt biurowy
Produkty zaopatrzeniowe


▫
Produkty rolne
Surowce
Półprodukty
Części
Artykuły konserwacyjne i naprawcze
Materiały eksploatacyjne
Usługi dla przedsiębiorstw



Usługi konserwacji i napraw
Usługi operacyjne
Usługi doradcze
24
Przykład 4.
• Leki OTC
• Leki Rx
25
Podejście regionalne
• analiza przestrzenno-lokalizacyjna systemu
marketingowego
 Przedstawiciele podejścia: Reilly 1931, Converse 1949, Huff 1964
Źródło: Sagan 2012: 4; Powers 2012: 197-198.
26
Teorie grawitacyjne
• Modele pozwalające na określenie zasięgu obszarów
handlowych (miasta i jego centrum handlowego) i
ich potencjału popytowego
Źródło: Converse 1949: 379-384; Huff 1964: 34-38.
27
28
Charakterystyka 2 fazy – marketing
menedżerski - 1
Tendencje w gospodarce światowej
Dominacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych
Nadwyżka podaży nad popytem
Rozwój klasy średniej
Powojenny boom urodzeń
Rozwój infrastruktury marketingowej (agencje reklamowe, agencje badawcze)
Rozwój infrastruktury transportowej
Rozwój nowych mediów (telewizja)
Rozwój nowoczesnego handlu (wielkoformatowego)
Kluczowa definicja marketingu
„Proces planowania i kierowania koncepcją, cen, promocją i dystrybucją idei, dóbr i usług,
w celu doprowadzenia do wymiany, która zaspokoi oczekiwania jednostek i zamierzenia
organizacji” (AMA 1985 - Ringold, Weitz 2007: 257)
Systemowa
Menedżerska
Wymiany społecznej
Behawioralna
Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego (Smith 1954)
Marketing mix (Borden 1964, McCarthy 1960)
Zarządzanie marketingowe jako analizowanie, planowanie i kontrolowanie (Kotler 1967)
Wizerunek marki (Gardner, Levy 1955)
Hierarchia efektów (Lavidge, Steiner 1961)
Dyfuzja innowacji (Rogers 1962)
Koło detalu (Hollander 1960)
Cykl życia produktu (Levitt 1965)
Podejścia (szkoły)
Podstawowe problemy
Źródło: Opracowanie własne.
29
Charakterystyka 2 fazy – marketing
menedżerski - 2
Instrumenty działań marketingowych Produkt
Dystrybucja
Cena
Promocja
Rola / funkcje w przedsiębiorstwie
Obsługa rynku docelowego
Wspomaganie sprzedaży (pozyskiwanie klientów)
Zastosowania: typ rynku
Rynek konsumpcyjny (B2C)
Rynek biznesowy (B2B)
Usługi
Organizacje niedochodowe
Miejsca (regiony, miasta, kraje)
Ludzie (rynek polityczny)
Zastosowania adresaci:
Nabywcy finalni (przede wszystkim konsumenci)
Pośrednicy handlowi
Pracownicy
Dostawcy
Inwestorzy (władze nadzorujące funkcjonowanie organizacji)
Wpływowe instytucje zewnętrzne
Generalne otoczenie
Najważniejsze publikacje – świat
Converse 1945, Alderson, Cox 1948, Bartels 1951, Alderson 1957, Kelly, Lazer 1958,
McCarthy 1960, Alderson 1965, Kotler 1967, Kotler, Levy 1969
Najważniejsze publikacje – Polska
Białecki 1970, Dietl 1977, Głowacki 1977 – 1 subfaza
Alkorn 1992; Garbarski, Rutkowski, Wrzosek 1993 – 2 subfaza
Źródło: Opracowanie własne.
30
Podejście systemowe
•
•
•
•
System rynkowy – podmioty i ich relacje
Integracja podejścia mikro- makrosystemowego
Integracja czynników popytowo-podażowych
Rozwój marketingu holistycznego
 Przedstawiciele podejścia: Alderson, Cox 1950, Alderson 1957,
Alderson 1965, Fisk 1967
Źródło: Sagan 2012: 4; Powers 2012: 199-201.
31
Wroe Alderson – teoria marketingu
• Zorganizowany system zachowań:
 Podmioty: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i pośrednicy handlowi
 Cele podmiotów: przetrwanie i rozwój
 Komponenty zachowań: system władzy, system komunikacji, system wejść i wyjść, system
wewnętrznych i zewnętrznych dostosowań
•
•
•
•
•
•
Zróżnicowany popyt i podaż
Rola informacji
Rola pośredników handlowych
Marketing to „transvection”
Marketing to proces społeczno-ekonomiczny
Wartość użytkowa oferty (produktu) to satysfakcja nabywcy z zakupionego i
używanego produktu
• Przedsiębiorstwa określają propozycję wartości użytkowej oferty
• Przewaga konkurencyjna: jakościowa i kosztowa
Źródło: Alderson 1957; Alderson 1956.
32
Podejście menedżerskie
• Perspektywa: mikroekonomiczna, podażowa, normatywna
• Przedstawienie działań marketingowych w ujęciu decyzji podejmowanych przez
menedżerów
 Decyzje strategiczne (wybór rynku docelowego poprzez segmentację rynku)
 Decyzje instrumentalne (kształtowanie marketingu mix)
• Działania marketingowe są determinowane przez niekontrolowane zmienne
zewnętrzne
• Cel przedsiębiorstwa
 Uzyskania wysokiego stopnia satysfakcji (zadowolenia) nabywców z rynku docelowego

Przedstawiciele podejścia: Kelly, Lazer 1958, McCarthy 1960, Kotler 1967
Źródło: Sagan 2012: 5; Vargo, Lusch 2004: 1-4; Wilkie, Moore 2003: 125.
33
STP
• Segmentacja rynku (Segmenting)
▫ jest to podział rynku według określonego zestawu kryteriów na relatywnie
jednorodne (homogeniczne) grupy nabywców
▫ jest to grupowanie nabywców według określonego zestawu kryteriów na
relatywnie jednorodne (homogeniczne) grupy
• Wybór rynku docelowego (Targeting)
▫ związany jest z określeniem atrakcyjności i opłacalności wyróżnionych
segmentów oraz następnie z wyborem koncepcji obsługi rynku
• Pozycjonowanie oferty (Positioning)
▫ jest
to
działalność
polegająca
na
tworzeniu
wartości
i wizerunku oferty przedsiębiorstwa na danym rynku docelowym,
prowadząca do zajęcia wyraźnego, znaczącego miejsca w umysłach klientów,
przez zróżnicowanie oferty i kreowanie przewagi konkurencyjnej
Źródło: Głowacki, Karasiewicz 2010: 165.
34
Marketing –mix 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie produktu (product planning)
Ustalanie cen (pricing)
Marki (branding)
Kanały dystrybucji (channels of distribution)
Promocja osobista (personal selling)
Reklama (advertising)
Promocja sprzedaży (sales promotion)
Opakowanie (packaging)
Wystawy sklepowe (display).
Usługi dodatkowe (servicing)
Logistyka (phisical handling)
Badanie rynku (fact finding and analysis)
Źródło: Borden 1964: 23.
35
Marketing mix 2
•
•
•
•
Produkt (product)
Dystrybucja (place)
Cena (price)
Promocja (promotion)
Źródło: McCarthy 1960.
36
Marketing –mix 3
•
•
•
•
Produkt (product)
Dystrybucja (place)
Cena (price)
Promocja (promotion)
• Ludzie (people)
• Otoczenie fizyczne (phisical evidence)
• Proces / procedury (process)
Źródło: Boom, Bittner 1981: 47-51.
37
Przykład 5.
• Piwo EB
38
Podejście wymiany społecznej
• Proces wymiany jako obiekt badań w marketingu
 Przedstawiciele podejścia: Kotler, Levy 1969, Bagozzi 1974, Hunt 1983
Źródło: Sagan 2012: 4, Sagan 2005: 3-4.
39
Kotler - Model wymiany społecznej
Podejście menedżerskie
Podejście wymiany społecznej
Przedmiot badań
Transakcje biznesowe
Wymiana społeczna
Podmioty
Przedsiębiorstwa
Organizacje
Produkt
Rzecz fizyczna, usługa
Każda rzecz będąca przedmiotem
wymiany
Adresaci
Nabywcy, pośrednicy handlowi
Nabywcy, pośrednicy handlowi,
pracownicy, dostawcy, inwestorzy,
wpływowe instytucje zewnętrzne,
generalne otoczenie
Cele
Ekonomiczne
Ekonomiczne i społeczne
Źródło: Kotler, Levy 1969: 10-15, Kotler 1972: 46-45, Lazer 1969: 3-9
40
Przykład 6.
Władze klubu
Właściciele i
inwestorzy
Pracownicy
Piłkarze –
aktualnie
grający
Kultura i
sztuka
Władze
samorządowe
Władze
piłkarskie
ARSENAL
Usługi
porządkowe
Kibice
Sympatycy
klubu
Środowisko
piłkarskie
Media
Sponsorzy
41
Podejście behawioralne
• Perspektywa popytowa – konsumencka
• Dyscyplina naukowa – psychologia, socjologia
• Modele zachowań konsumentów
 Przedstawiciele podejścia: Nicosia 1966, Engel, Kollat, Blackwell 1968,
Howard, Sheth 1969
Źródło: Sagan 2012: 5; Sagan 2005: 4.
42
Foxall - Model zachowania konsumenta
Otoczenie, w
którym zachodzi
zachowanie
Wzmocnienia
hedonistyczne
Sytuacja
konsumenta
Historia uczenia
się konsumenta
Źródło: Foxall 1992: 189-198.
Wskaźnik reakcji
Wzmocnienia
informacyjne
43
Przykład 7.
44
45
Charakterystyka 3 fazy – marketing
wartości -1
Tendencje w gospodarce światowej
Kluczowa definicja marketingu
Podejścia (szkoły)
Źródło: Opracowanie własne.
Rosnący stopień globalizacji gospodarki
Rozwój Internetu – nowe możliwości biznesowe, nowe medium masowe, łatwiejszy dostęp do informacji
Zwiększający się udział usług w kreowaniu dochodu narodowego
Rosnąca rola Chin w gospodarce światowej
Deregulacja gospodarek i branż
Upowszechnienie się systemu rynkowego (upadek komunizmu)
Skracanie cyklu życia produktów i marek
Przyspieszenie procesów dyfuzji innowacji
Zwiększenie siły przetargowej nabywców (indywidualizacja oferty)
Rosnący stopień koncentracji w handlu (dominacja sieci handlowych stosujących strategię przywództwa
kosztowego)
Outsourcing – koncentracja przedsiębiorstw na kluczowych aktywnościach związanych tworzeniem
przewagi konkurencyjnej
Ewolucja biurokratycznych form (struktur) organizacyjnych w bardziej elastyczne
Presja na wyniki finansowe w przedsiębiorstwach
Rosnący rynek papierów wartościowych lata 90 XX wieku i jego załamanie się na początku XXI wieku
(kryzys finansowy)
„Funkcja organizacyjna i proces kreowania, komunikowania i dostarczania wartości nabywcom oraz
zarządzania relacjami z klientami w celu tworzenia korzyści dla organizacji i jej interesariuszy” (AMA 2004
- Ringold, Weitz 2007: 258).
Strategiczne
Relacyjne
Wartości
46
Charakterystyka 3 fazy – marketing
wartości - 2
Podstawowe problemy
Instrumenty działań
marketingowych
Rola / funkcje w przedsiębiorstwie
Źródło: Opracowanie własne.
Wartość życiowa klienta: Blattberg, Deighton (1996), Calciu, Salerno (2002); Venkatesan, Kumar (2004)
Wartość marki : Aaker (1991), Keller (1998)
Marketing w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli Day, Fahey (1988), Srivastava,
Shervani, Fahey (1999) Srivastava, Shervani, Fahey (1998)
Relacje rynkowe: Berry (1983), Gronroos (1994), Christopher, Payne, Ballantyne (1994), Gummesson (1996)
Wartość dla klienta: określenie, tworzenie, dostarczenie: Bagatozzi 1974, Zeithaml (1988), Anderson, Jain,
Chingtagunta (1993), Butz, Goodstein (1996), Khalifa (2004).
Prosument: Lusch, Brown, Bruswick (1992), Norman, Ramirez (1993), Prahalad, Ramaswamy 2000
Marketing doświadczeń: Hirschman, Holbrook (1982), Pine, Gilmore (1998)
Logika dominacji usług: Vargo, Lusch (2003)
Produkt
Dystrybucja
Cena
Promocja
Ludzie
Otoczenie fizyczne
Procesy
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli
Tworzenie wartości dla klientów
Budowanie relacji z interesariuszami
Kreowanie przewagi konkurencyjnej
Określenie ścieżki rozwoju firmy (domeny działania)
Obsługa rynku docelowego
Wspomaganie sprzedaży (pozyskiwanie klientów)
47
Charakterystyka 3 fazy – marketing
wartości -2
Zastosowania: typ rynku
Zastosowania adresaci:
Najważniejsze publikacje świat
Najważniejsze publikacje Polska
Źródło: Opracowanie własne.
Rynek konsumpcyjny (B2C)
Rynek biznesowy (B2B)
Usługi
Organizacje niedochodowe
Miejsca (regiony, miasta, kraje)
Ludzie (polityczny)
Nabywcy finalni
Pośrednicy handlowi
Dostawcy
Inwestorzy (władze nadzorujące funkcjonowanie organizacji)
Wpływowe instytucje zewnętrzne
Społeczności lokalne
Hirschman, Holbrook (1982), Berry (1983), Day, Wensley (1983), Webster (1992),Gronroos
(1994),Christopher, Payne, Ballantyne (1994), Gummesson (1996), Pine, Gilmore (1998), Srivastava,
Shervani, Fahey (1998), Doyle (2000), Vargo, Lusch (2003)
Rogoziński (1998) Fonfara (1999), Otto (2001), Furtak (2003), Mitręga (2005) – marketing relacji
Karasiewicz (2007), Kozielski (2007), Krzyżanowska (2007a, 2007b). – marketing strategiczny
Szymura-Tyc (2006), Rudawska (2008), Kłeczek (2012) – marketing wartości
48
Podejście strategiczne
• stanowiło rozszerzenie szkoły marketingu
menedżerskiego o koncepcje strategiczne:
▫
▫
▫
▫
określenie celów przedsiębiorstwa
wyznaczenie domeny działania firmy
określenie przewagi konkurencyjnej
badanie relacji strategia marketingowa a wyniki firmy
Przedstawiciele podejścia: Buzzell, Gale, Sultan 1975, Anderson 1982, Day,
Wensley 1983, Day, Wensley 1988, Webster 1992, Hunt, Morgan 1995
49
Model - Day, Wensley 1988
Źródła przewagi
Umiejętności
zasoby
Pozycyjna
przewaga
Jakościowa
Kosztowa
Inwestycja zysku w
utrzymanie przewagi
Wensley
1988:1-20
OttoŹródło:
2004: Day,
39-40;
Kowalska
–usiał 2006: 4-8; Dziewanowska 2012: 39-40)
Efekty
Satysfakcja
Lojalność
SOM
Rentowność
50
Przykład 8.
51
Podejście relacyjne 1
• powstał w opozycji do szkoły menedżerskiej w
odniesieniu do czterech istotnych kwestii:
▫ zamknięta lista instrumentów marketingu mix w modelu
„4P”
▫ koncentracja na produktach konsumpcyjnych
▫ traktowanie transakcji (wymiany) jako punktu wyjścia do
prowadzenia działań marketingowych
▫ dominacja perspektywy przedsiębiorstwa (sprzedawcy)
Źródło: Otto 2004:37-39.
52
Podejście relacyjne 2
Szkoły marketingu relacji
▫
Nordycka szkoła marketingu usług

▫
Anglo-australijska szkoła marketingu partnerskiego

▫
Palmer, Lindgreen, Vanhammme 2005, Turnbull, Ford, Cunningham 1996
Texas University

▫
Levitt 1983, Jackson 1985, Reichheld 1993
The International Marketing and Purchasing (IMP) Group

▫
Christopher, Payne, Ballantyne 1994. Payne, Ballenyne, Martin 2005.
Szkoła amerykańska Harvard Business School

▫
Grőnroos 1991, Grőnroos 1994, Grőnroos 1996,Gummenson 1994, Grőnroos 1984, Grőnroos 1988,
Gummenson 1988, Gummenson 1996a, Gummenson 1996b, Gummenson 2002, Storbacka, Lehtinen 2001;
Storbacka, Strandvik, Gronroos: 1994.
Berry 1983
Center for Relationship Marketing

Sheth, Parvatiyar 2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Otto 2004: 39-40; Kowalska – Musiał 2006: 4-8; Dziewanowska 2012: 39-40.
53
Podejście relacyjne
Definicja marketingu relacji
• „Marketing relacji obejmuje identyfikację, specyfikację, inicjację,
utrzymywanie oraz (gdy wskazane) rozwiązanie
długoterminowych relacji z kluczowymi klientami i innymi
stronami, poprzez wzajemną wymianę, spełnianie obietnic oraz
trzymanie się norm relacji, aby osiągnąć cele i udoskonalić
doświadczenie zainteresowanych stron”
Źródło: Harker 1999: 13-20.
54
Model 6 rynków
Źródło: Christopher, Payne, Ballantyne 1994: 21
55
Model Gummessona
Źródło: . Gummesson 1996a: 10
56
Przykład 9.
57
Podejście wartości
• Tworzenie propozycji wartości dla klienta – która
przyczynia się do powstania wartości dla pozostałych
interesariuszy organizacji
Podstawowe koncepcje:




Wartość dla klienta
Wartości życiowa klienta
Wartość marki
Wartość dla właścicieli
Przedstawiciele podejścia: Bagatozzi 1974; Day, Fahey 1988; Zeithaml (1988);
Aaker 1991; Anderson, Jain, Chingtagunta (1993); Blattberg, Deighton 1996;
Butz, Goodstein (1996); Srivastava, Shervani, Fahey 1998; Keller 1998;
Srivastava, Shervani Fahey 1999; Doyle 2000; Best 2000; Calciu, Salerno 2002;
Vargo, Lusch 2003; Khalifa (2004); Venkatesan, Kumar 2004; Kotler, Kartajaya,
Setiawan 2010.
Źródło: Kozielski 2007: 27.
58
Model marketingu wartości
Wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli
Przewaga konkurencyjna – typ,
tworzenie, utrzymanie i
wykorzystanie
Wybór rynku produktowego,
geograficznego, segmentów i
klientów
Aktywa marketingowe: relacyjne,
intelektualne
Zasoby pozostałe
Propozycja wartości oferty dla
klientów docelowych
Wartość oferty dla: pracowników, partnerów biznesowych, państwa, społeczności
lokalnej, mediów, konkurencji
Źródło: Opracowanie własne.
59
Model marketingu wartości –
Kotler,Kartajaya, Setiawan 1
Dyscypliny
marketingu
Marketing
menedzerski
Marketing wartości
Zarządzanie produktem
Cztery P
Współtworzenie
Zarządzanie klientem
STP
Budowanie społeczności
Zarządzanie marką
Budowanie marki
Budowanie osobowości
marki
Źródło: Kotler, Kartajaya ,Setiawan 2010: 49.
60
Model marketingu wartości –
Kotler,Kartajaya, Setiawan 2
Uczciwość marki
Pozycjonowanie
Wyróżnienie
3i
Marka
Źródło: Kotler, Kartajaya ,Setiawan 2010: 54.
61
Model marketingu wartości –
Kotler,Kartajaya, Setiawan 3
Jednostka (klient)
Umysł
Organizacja
Misja
(dlaczego?)
Wizja
(co?)
Wartości
(jak?)
Źródło: Kotler, Kartajaya ,Setiawan 2010: 60.
Serce
Duch
62
Wartości produktu dla klienta
WARTOŚĆ DLA KLIENTA
SOM
Korzyści
produktowe
Korzyści
usługowe
Korzyści
wizerunkowe
Koszt zakupu
Koszty
transakcyjne
Koszty
użytkowania
Źródło: Best 2004: 95-99.
62
63
Wartość życiowa klienta
N
N
CM n
ME n
CLTV  

 ME0
n
n
n 1 (1  R )
n 1 (1  R )
Gdzie:
• CLTV – wartość życiowa klienta
• CMn – marża brutto ze wszystkich transakcji w danym roku
• MEn – wydatki marketingowo-sprzedażowe w danym roku
• ME0 – wydatki marketingowo-sprzedażowe związane
z pozyskaniem klienta
• N – prognozowany czas współpracy klienta z firma
• R – stopa procentowa w danym roku
Źródło: Venkatesan, Kumar 2004: 108-109.
Wartość marki
Model Aakera
Świadomość
marki
Patenty,
znaki
handlowe,
itd.
Lojalność
nabywców
Wartość
marki
Postrzegana
jakość
produktu
Relacje
w systemie
dystrybucji
Siła
skojarzeń
nabywców
Źródło: Aaker 1991: 15-21.
64
65
Wartość dla właścicieli
TSV  PVa  PVb  I  D
Gdzie:
• TSV: wartość przedsiębiorstwa
dla właścicieli
• PVa: wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej w okresie prognozy
• PVb: wartość ciągła (rezydualna)
• I: inne inwestycje (na przykład w papiery wartościowe)
• D: wartość rynkowa zadłużenia firmy
Źródło: Day, Fahey 1988:. 45-57.
66
Marka
Baza klientów
Relacje z partnerami
biznesowymi
Kanały dystrybucji
Co-branding
Sieci rynkowe
Źródło: Srivastava, Shervani, Fahey 1998: 2-18.
Szybsza penetracja
rynku
Szybsze pierwsze zakupy
Szybsze polecenie
zakupu
Szybsza dyfuzja
produkcji
Premia cenowa
Większy udział w
rynku
Rozszerzenie marki
Niższe koszty
marketingowe
Lojalność / retencja
Wartość dla właścicieli
Relacje z klientami
Wyniki rynkowe
Aktywa rynkowe
Model - Srivastava, Shervani,Fahey
Przyspieszanie
przepływów
finansowych
Zwiększenie
przepływów
finansowych
Zmniejszenie ryzyka
przepływów
finansowych
Zwiększenie wartości
rezydualnej
67
Przykład 10.
68
69
Aktualność kluczowych pytań
• Dlaczego niektóre produkty (marki,
przedsiębiorstwa) osiągają „sukces” rynkowy
i finansowy?
▫
▫
▫
▫
Dlaczego?
Produkty /marki / przedsiębiorstwa?
Jak mierzyć „sukces” rynkowy?
Jak mierzyć „sukces” finansowy?
Źródło: Opracowanie własne.
70
Podejście - marketing doświadczeń
• Koncentracja na doświadczeniach, wrażeniach i doznaniach
nabywców (konsumentów)
• Podejście badawcze do sytuacji konsumpcyjnej
▫ jakie produkty i działania mogą przyczynić się do spotęgowania doznań
w danej sytuacji konsumpcyjnej
• Nabywcy (konsumenci) są istotami jednocześnie racjonalnymi i
emocjonalnymi
• Wykorzystanie eklektycznych metod badawczych
Przedstawiciele podejścia: Hirschman, Holbrook 1982; Pine, Gilmore
1998; Schmitt 1999; Gentile, Spiller, Noci 2007; Meyer, Schwanger
2007; Palmer 2010.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dziewanowska 2012; Schmitt 1999
71
Ewolucja wartości ekonomicznej
Propozycja wartości ekonomicznej
Surowce
Produkty
Usługi
Typ gospodarki
agrarna
przemysłowa
usługowa
Funkcja ekonomiczna
wydobycie
wytwarzanie
dostarczanie
inscenizowanie
Specyfika oferty
zamienne
materialne
niematerialne
niezapomniane
Kluczowy atrybut
naturalne
standaryzowane
kastomizowane
osobiste
przechowywane
inwentaryzowane po
dostarczane na
ujawniane na
luzem
produkcji
żądanie
przestrzeni czasu
Sprzedawca
kupiec
wytwórca
dostawca
inscenizator
Kupujący
rynek
nabywca
klient
gość
Czynniki generujące popyt
specyfika
funkcje
korzyści
odczucia
Sposób dostawy
Źródło: Pine, Gilmore 2011: 253
Doświadczenia
bazująca na
doświadczeniach
72
Stymulowanie doświadczeń
• sensoryczne
▫ oddziaływanie produktu na zmysły
• funkcjonalne
▫ dotyczące atrybutów racjonalnych produktu
• emocjonalne
▫ wywołanie określonego nastroju lub specyficznej reakcji emocjonalnej
• społeczne
▫ dotyczące kontaktów z innymi osobami
• intelektualne
▫ związane z pogłębianiem wiedzy
• behawioralne
▫ związane z doznaniami fizycznymi
• informacyjne
▫ dotyczące dostępu do informacji
• estetyczne
▫ związane z odczuwaniem piękna
• duchowe
▫ związane z tworzeniem dobra dla całego społeczeństwa
Źródło: Schmitt, 1999: 61-62; Le Bel 2005:444-448; Tyman, McKechnie 2009: 509. 2009: 509.
73
Przykład 11. HBS
74
Analiza artykułów
w Journal of Marketing 1
• 48 artykułów z 2012 roku
75
Analiza artykułów
w Journal of Marketing 2
Instrumenty marketingowe
Liczba artykułów
Udział procentowy
18
36,7
Marka
7
14,3
Obsługa
9
18,4
Komunikacja
7
14,3
Promocja sprzedaży
2
4,1
Reklama
1
2,0
Dystrybucja
2
4,1
Cena
3
6,1
49
100
Produkt
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne.
76
Analiza artykułów
w Journal of Marketing 3
Podejścia
Liczba artykułów
Udział procentowy
29
64,4
Marketing społeczny
7
15,6
Prosument
5
11,1
Networking
2
4,4
Sharing system
2
4,4
45
100
Marketing wartości
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne.
77
Analiza artykułów
w Journal of Marketing 4
Liczba metod badawczych
Liczba artykułów
Udział procentowy
Wiele
23
47,9
Jedna
24
50,0
1
2,1
48
100
Teoretyczny
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne.
78
Analiza artykułów
w Journal of Marketing 5
Metoda badawcza
Liczba artykułów
Udział procentowy
12
21,8
5
9,1
Ankieta
13
23,6
Wywiad
6
10,9
Eksperyment laboratoryjny
7
12,7
Eksperyment terenowy
6
10,9
Studium przypadku
1
1,8
Etnograficzne
1
1,8
IDI
2
3,6
Meta analiza
2
3,6
55
100
Dane wtórne (poprzeczne)
Dane wtórne (podłużne)
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne.
79
Analiza artykułów
w Journal of Marketing 6
Metoda badawcza
Ilościowe
Jakościowe
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne.
Liczba artykułów
Udział procentowy
51
92,7
4
7,3
55
100
80
Bibliografia 1
• Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. New York, NY: The Free Press.
• Alderson, W. (1957). Marketing Behavior and Execution Action. Homewood, Il.: Richard
D. Irwin.
• Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior: A Functionalist Theory of Marketing.
Homewood, IL: Richard D. Irwin.
• Alderson, W., Cox, R. (1950). Toward a theory of marketing. Journal of Marketing, Vo. 13,
No. 2, p. 137-152.
• Altkorn J. (red.) (1992). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
• Anderson, P.F. (1982). Marketing, strategic planning and the theory of the firm. Journal of
Marketing, Vol. 46, No. 2, p. 15-26.
• Anderson, E., Jain, C., Chintagunta, P. K. (1993). Customer value assessment in business
markets. Journal of Business-to-Business Marketing, Vol. 1, No. 1, sp. 3 –29.
• Bagozzi, R. P. (1974). Marketing as an organized behavioral system of exchange. Journal of
Marketing, Vol. 38, No. 4, p. 77– 81.
• Bartels, R. (1951). Can marketing be a science?. Journal of Marketing, Vol. 15, No. 3, p.
319-328.
• Batra, R., Ahuvia, A., Bagozzi, R. (2012). Brand love. Journal of Marketing, Vol. 76, No. 2,
p. 1-16.
81
Bibliografia 2
• Berry, L.L. (1983). Relationship marketing, [w:] Berry, L.L. , Shostack, G.L., Upah, G.D.
(ed.) Emerging Perspectives on Services Marketing. Chicago, IL: American Marketing
Association.
• Best, R. (2004). Market-Based Management. Strategies for Growing Customer Value and
Profitability. Upper Saddle River: Prentice Hall.
• Białecki, K. (1970). Elementy marketingu eksportowego. Warszawa: PWE.
• Blattberg, R.C., Deighton, J. (1996). Managing marketing by the customer equity test.
Harvard Business Review, Vol. 75, No. 4, p. 136-144.
• Booms B. H., Bitner B. J. (1980). Marketing strategies and organisation structures for
service firms, [w:] Donnelly, J. & George W. R. (red.), Marketing of services. American
Marketing Association, p. 47-51.
• Borden, N. H. (1964). The concept of the Marketing Mix. Journal of Advertising Research,
Vol. 6, No.2, p. 2-7.
• Butler, R.W. (1914). Marketing Methods and Salesmanship. New York, NY: Alexander
Hamilton Institute.
• Butz Jr., H. E., Goodstein, L. D. (1996). Measuring customer value: Gaining the strategic
advantage. Organizational Dynamics, Vol. 24, No. 3, p. 63– 77.
• Buzzell, R. D., Gale, B. T., Sultan, R. M. (1975). Market share--a key to profitability.
Harvard Business Review, Vol. 53, No. 1, p. 97-106.
• Calciu, M., Salerno, F. (2002). Customer value modelling: synthetisis and extension
proposals. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol.11, No 2.,
p. 124-147.
82
Bibliografia 3
• Cherington, P.T. (1920). The Elements of Marketing. New York, NY: Macmillan.
• Christopher, M., Payne, A., Ballantyne, D. (1994). Relationship Marketing. Oxford, UK:
Butterworth-Heinemann
• Clark, F.E. (1922). Principles of Marketing. New York, NY: Macmillan.
• Converse, P.W. (1921). Marketing, Methods and Politics. New York, NY: Prentice Hall.
• Converse, P.W. (1945). The development of the science of marketing: An exploratory
survey. Journal of Marketing, Vol. 10, No.1, p. 14-23.
• Converse, P.D. (1949). New laws of retail gravitation. Journal of Marketing, Vol. 14, No. 3,
p. 379-384.
• Copeland, M. T. (1923). Marketing Problems. New York, NY: A.W. Shaw.
• Day, G., Fahey, L. (1988). Valuing marketing strategies. Journal of Marketing, Vol. 52,
No.3, p. 45-57.
• Day, G. S., Wensley, R. (1988). Assessing advantage: A framework for diagnosing
competitive superiority. Journal of Marketing, Vol. 52, No. 2, p. 1-20.
• Day, G. S., Wensley, R. (1983). Marketing theory with strategic orientation. Journal of
Marketing, Vol. 47, No. 4, p. 79-89
• Dietl, J. (1977). Marketing. Warszawa: PWE
• Dixon, D.F. (2002).Emerging macromarketing concepts: from Socrates to Alfred Marshall.
Journal of Business Research, Vol.55, No.9 , p. 737–745.
83
Bibliografia 4
• Doyle, P. (2000). Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth
and Shareholder Value. Hoboken: NJ: John Wiley & Son, Ltd.
• Dziewanowska, K. (2012). Relacje i lojalność klientów w marketing. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
• Engel, J.F., Kollat, D.T., Blackwell, R.D. (1968). Consumer Behavior. New York, NY: Holt,
Rinehart & Winston.
• Fisk, G. (1967). Marketing Systems. New York, NY: Harper & Row.
• Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
• Foxall, G. R. (1992). The behavioral perspective model of purchase and consumption: from
consumer theory to marketing practice. Journal Oof The Academy Of Marketing Science,
Vol. 20, No. 2, p. 189- 198.
• Fullerton, R.A. (1988). How modern is modern marketing? Marketing’s evolution and the
myth of the “Production Era”. Journal of Marketing, Vol. 52, No. 1, p. 108-125.
• Furtak, R. (2003). Marketing partnerski na rynku usług. Warszawa: PWE.
• Garbarski, L. Rutkowski, I., Wrzosek, L. (1993). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej
firmy. Warszawa: PWE.
• Gardner, B. B., Levy, S. J. (1955). The product and the brand. Harvard Business Review,
Vol. 33, No. 2, p. 33-39.
84
Bibliografia 5
• Gentile C., Spiller N., Noci G. (2007). How to sustain the customer experience: an overview
of experience components that create value with the customer. European Management
Journal, Vol. 25, No.5, p. 395-410.
• Głowacki, R. (1977). Przedsiębiorstwo na rynku. Warszawa: PWE.
• Głowacki, R. (1987). Przedsiębiorstwo na rynku. Wyd. III. Warszawa: PWE.
• Głowacki, R., Karasiewicz, G. (2010). Marketing, [w:] Bogdanienko, J. (red). Organizacja i
zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, s. 156-202.
• Grőnroos C. (1984). A service marketing model and its marketing implications. European
Journal of Marketing, Vol. 18, No. 4, p. 36-45.
• Grőnroos, C. (1988). Service quality: The six criteria of good perceived service quality.
Review of Business, Vol. 9, No. 3, p. 10-13.
• Grőnroos, C. (1991). The marketing strategy continuum: towards a marketing concept for
the 1990s". Management Decision, Vol. 29, No.1, p. 7-14.
• Grőnroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm
shift in marketing. Management Decision, Vol. 32, No. 2., s. 4-20.
• Grőnroos, C. (1996). Relationship marketing logic. Asia-Australia Marketing Journal,
Vol. 4, No. 1, p. 7-18.
• Gummesson, E. (1988). Service quality and product quality combined. Review of Business,
Vol. 9, No. 3, p. 14-19.
85
Bibliografia 6
• Gummesson, E. (1994). Making relationship marketing operational. International Journal
of Service Industry Management, Vol. 5, No. 5., p. 5-20.
• Gummesson, E., (1996a). Mega and nano relationships in relationship marketing. Irish
Marketing Review, Vol. 9, p. 9-16.
• Gummesson, E. (1996b). Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis.
European Journal of Marketing, Vol. 30, No. 2, p. 31-44.
• Gummesson, E. (2002). Relationship marketing in the new economy. Journal of
Relationship Marketing, Vol. 1, No. 1, p. 37-57.
• Harker M.J. (1999). Relationship marketing defined? An examination of current
relationship marketing definitions. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 17, No. 1, p.
13-20.
• Hirschman, E. C., Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts,
methods and propositions. Journal of Marketing, Vol. 46, No. 3., p. 92-101
• Hollander, S. C. (1960). The wheel of retailing. Journal of Marketing, Vol. 25, No. 1, p. 3742.
• Howard, J.A., Sheth, J.N. (1969). The Theory of Buyer Behavior. New York, NY: John
Wiley& Son.
86
Bibliografia 7
• Huff, D.L. (1964). Defining and estimating a trading area. Journal of Marketing, Vol. 28,
No. 3, p. 34-38.
• Hunt, S. D. (1983). General theories and the fundamental explananda of marketing.
Journal of Marketing, Vol. 47, No. 4, p. 9-17.
• Hunt, S.D. , Morgan, R.M. (1995). The comparative advantage theory of competition.
Journal of Marketing, Vol. 59, No. 2, p. 1-15.
• Ivey, P.W. (1922). Principles of Marketing. New York, NY: Ronald Press Co.
• Jackson, B. (1985). Build customer relationships that last. Harvard Business Review, Vol.
63, No.6, p. 120-128.
• Jones, D.G.B., Monieson, D.D. (1990). Early development of the philosophy of marketing
thought. Journal of Marketing, Vol. 54, No. 1, p. 102-113.
• Karasiewicz, G. (2007). Pomiar efektywności strategii marketingowe. Problemy
Zarządzania, Vol. 16, Nr.2 , s 9-36.
• Karasiewicz, G. (2001). System dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku
polskim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego.
• Keller, K.L. (1998). Strategic Brand Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
87
Bibliografia 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kelly, E.J. , Lazer, W. (1958). Managerial Marketing: Perspectives and Viewpoints. Homewood,
IL: Richard D. Irwin.
Khalifa, A.S. (2004). Customer value: a review of recent literature and an integrative
configuration. Management Decision, Vol. 42 No. 5, p. 645-66.
Kłeczek, R. (2012). Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań
marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Kotler, P. (1967). Marketing Management. Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall.
Kotler, P., Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, Vol.
33, No. 1, p. 10-15.
Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0.Warszawa: MT Biznes.
Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0.Warszawa: MT Biznes.
Kowalska-Musiał, M. (2006). Marketing relacji –zmiana paradygmatu czy nowa orientacja
rynkowa. Marketing i Rynek, Nr 3, s. 2-8.
Kozielski, R. (2007). Determinanty sukcesu organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
88
Bibliografia 9
• Krzyżanowska, M. (2007a). Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej. Marketing i
Rynek, Nr 8, s. 2-8.
• Krzyżanowska, M. (2007b). Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej. Marketing i
Rynek, Nr 9, s. 2-9.
• Lavidge, R. J., Steiner, G. A. (1961). A model for predictive measurements of advertising
effectiveness. Journal of Marketing, Vol. 25, No. 6, p. 59-62.
• Lazer, W. (1969). Marketing's changing social relationships. Journal of Marketing, Vol. 3,
No. 1, p. 3-9.
• Le Bel, J.L. (2005). Beyond the friendly skies: an integrative framework for managing the
air travel experience. Managing Service Quality, Vol. 15, No. 5, p. 437-451.
•
Levitt, T. (1983). After the sale is over. Harvard Business Review, Vol. 61, No. 5, p. 87-93.
• Levitt, T. (1965). Exploit the product life cycle. Harvard Business Review, Vol. 43, No. 6, p.
81-94.
• Lusch, R. F., Brown, S. W., & Brunswick, G. J. (1992). A general framework for explaining
internal vs. external exchange. Journal of The Academy of Marketing Science, Vol. 20,
No.2, p. 119-235.
• Maynard, H.H., Walter, C.W., Beckman, T.N. (1927). Principles of Marketing. New York,
NY; Ronald Press Co.
• McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, IL: Richard
D. Irwin.
89
Bibliografia 10
• Meyer C., Schwanger A. (2007).Understanding customer experience. Harvard Business
Review, Vol. 85, No. 2, p. 116-126.
• Mitręga, M. (2005). Marketing relacji. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.
• Nicosia, F.M. (1966). Consumer Decision Process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
• Normann, R., Ramírez, R. (1993). From value chain to value constellation: Designing
interactive strategy. Harvard Business Review, Vol. 71, No. 4, p. 65-77.
• Nystrom, P. (1915). The Economics of Retailing. New York, NY: Ronald Press.
• Otto, J. (2001). Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie. Wyd. I, Warszawa:
Wydawnictwo C.H. Beck.
• Otto, J. (2004). Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie. Wyd. II, Warszawa:
Wydawnictwo C.H. Beck.
• Palmer A. (2010). Customer experience management: a critical review. Journal of Services
Marketing, Vol.24, No. 3, p. 196-208.
• Palmer, R., Lindgreen, A. Vanhamme, J. (2005). Relationship marketing: schools of
thought and future research directions. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23, No. 2,
p. 313-330.
90
Bibliografia 11
• Parlin, C.C. (1912). Department Store Lines. Philadelphia, PA.: University of Pennsylvania,
• Payne, A., Ballantyne, D., Martin, C. (2005). A stakeholder approach to relationship
marketing strategy: the development and use of the "Six Markets" Model. European
Journal of Marketing, Vol. 39, No. 7, p. 855-871.
• Philips, C.F. (1937). Marketing. New York, NY: Houghton Mifflin.
• Pine II, B.J., Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard
Business Review, Vol. 76, No. 4., p. 97-105.
• Pine II B.J., Gilmore J.H. (2011). The Experience Economy, Harvard Business Review
Press, Boston MA.
• Powers, T.L. (2012). Early schools of marketing thought and marketplace evolution.
Journal of Historical Research in Marketing, Vol. 4, No. 1, p. 190-206.
• Prahalad, C. K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting customer competence. Harvard
Business Review, Vol. 78, No.1, p. 79-87.
• Reilly, W.J. (1931). The Law of Retail Gravitation. Austin, TX.: The University of Texas.
• Reichheld, F.F. (1993). Loyalty-based management. Harvard Business Review, Vol. 71, No.
2, p. 64-73.
• Ringold, D., Weitz, B. (2007). The American Marketing Association definition of
marketing: Moving from lagging to leading Indicator. Journal of Public Policy &
Marketing, Vol. 26, No. 2, p. 251-260.
• Rogers, E. M. (1960). Diffusion of Innovations. New York, NY: Free Press.
91
Bibliografia 12
• Rogoziński, K. (1998). Nowy marketing usług. Poznań: Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu.
• Rudawska, E. (2008). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości
przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
• Sagan, A. (2005). Teoretyczne podstawy marketingu – 50 lat poszukiwań, Marketing i
Rynek. Nr 7, s. 3-8.
• Sagan, A. (2012). Paradygmaty w marketingu – próba syntezy. Marketingi Rynek, Nr 11, s
2-10.
• Shaw, A. W. (1912). Some problems in market distribution. The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 26, No. 4, p. 703-765.
• Sheth, J.N., Parvatiyar, A. (red). (2000), Handbook of Relationship Marketing. Thousand
Oaks, CA Sage Publications Inc.
• Schulze, C., Skiera, B., Wiesel, T. (2012). Linking customer and financial metrics to
shareholder value: The leverage effect in customer-based valuation. Journal of Marketing,
Vol. 76, No. 2, p. 17-32.
• Schmitt B.H. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, Vol. 15,
No.1-3, p. 53-67.
92
Bibliografia 13
• Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative
marketing strategies. Journal of Marketing, Vol. 21, No. 1, p. 3-8.
• Srivastava, R.K., Shervani, T.A., Fahey, L. (1998). Market-based assets and shareholder
value: A framework for analysis. Journal of Marketing, Vol. 62, No. 1, p. 2-18.
• Srivastava, R. K., Shervani, T. A.,Fahey, L. (1999). Marketing, business processes, and
shareholder value: An organizationally embedded view of marketing activities and the
discipline of marketing. Journal of Marketing, Vol., 63, No. 4, p. 168-179.
• Storbacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami.
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
• Storbacka, K., Strandvik, T., Grőnroos, C. (1994),. Managing customer relationships for
profit: The dynamics of relationship quality. International Journal of Service Industry
Management, Vol. 5, No. 5, p. 21-38.
• Szumara-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla
klienta i przedsiębiorstwa . Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
• Tynan, C., McKechnie, S. (2009). Experience marketing: a review and reassessment.
Journal of Marketing Management, Vol. 25, No. 5-6, p. 501-517.
• Turnbull, P., Ford, D., Cunningham, M. (1996). Interaction, relationships and networks in
business markets: an evolving perspective. The Journal of Business & Industrial
Marketing, Vol. 11, No. 3, p. 44-62.
• Vargo, S. L., Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal
of Marketing, Vol. 6, No. 1, p. 1-17.
93
Bibliografia 14
• Venkatesan, R., Kumar, V. (2004). A customer lifetime value framework for customer
selection and resource allocation strategy. Journal of Marketing, Vol. 68, No.4, p.
106-125.
• Wakar, A. (1959). Niektóre zagadnienia teorii handle socjalistycznego. Handel
Wewnętrzny, Nr 1.
• Webster, J.(1992). The changing role of marketing in the corporation. Journal of
Marketing. Vol. 56, No. 4, p. 1-18
• Weld, L.D.H. (1916). Marketing of Farm Products. New York, NY: Macmillan.
• Weld, L.D.H. (1917).Marketing functions and mercantile organizations. American
Economic Review, Vol. 7, No.2, p. 306-318.
• Wilkie, W. L., Moore, E. S. (2003). Scholarly research in marketing: Exploring the "4
Eras" of thought development. Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 22, No. 2,
p. 116-146.
• Zakrzewski, Z. (red.) (1965). Ekonomika handlu. Warszawa: PWN.
• Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means–
end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, Vol. 52, No. 3, p. 2-22.
Download