Praca Inżynierska

advertisement
Praca Inżynierska
„Analiza i projekt aplikacji informatycznej do
wspomagania wybranych zadań
ośrodków sportowych”
Dyplomant: Marcin Iwanicki
Promotor: dr inż. Szymon Supernak
1
Cel pracy
 Zaprojektowanie aplikacji
informatycznej do zapewnienia
kompleksowej obsługi klientów w
ośrodkach sportowych
 Modelowanie systemu do
wspomagania wybranych zadań ze
szczególnym uwzględnieniem
metodologii obiektowej
2
Zakres pracy
 Charakterystyka wybranych elementów
wspomagania zadań w ośrodkach sportowych
 Metodologia wspomagania zadań i założenia aplikacji
informatycznej
 Analiza funkcjonalności systemu informatycznego
 Model danych dla wybranych zadań systemu
 Projekt bazy danych w wybranym systemie DBMS
 Projekt GUI
 Implementacja systemu w wybranym języku
programowania
3
Dziedzina Problemowa
Kompleksowa obsługa ośrodka sportowego obejmuje:
Prowadzenie kart członkowskich
Ewidencja klientów ośrodka
Prowadzenie grafików oferowanych usług
Możliwość dokonania rezerwacji przez klientów
na wybrane usługi
 Możliwość konfiguracji dowolnych karnetów i
pakietów promocyjnych oferowanych usług w
ośrodku
 Utrzymanie i dostęp do archiwalnych danych
klientów
4




Dziedzina Problemowa cd ..
 Obsługa ośrodkowego baru
 Możliwość bezgotówkowych zakupów przez
klientów w czasie trwania zajęć
 Obsługa dokumentów sprzedaży (paragony,
faktury)
 Generowanie raportów z pracy ośrodka
 Kontrola dostępu do poszczególnych funkcji
systemu
 Logowanie zdarzeń zachodzących w systemie
 Dostęp wielostanowiskowy
5
Architektura systemu
 Architektura dwuwarstwowa
Klient – Serwer
 System zarządzania bazą danych DBMS
Microsoft SQL Server 2005
 Środowisko programistyczne oparte na
platformie .NET
Język programowania C#
6
Założenia funkcjonalne
aplikacji

Zarządzanie klientami
(rejestracja klientów indywidualnych i grupowych, rejestracja kart członkowskich,
zarządzanie kontami klientów, utrzymanie historii związanej z klientem)

Zarządzanie usługami
(rejestracja usług, archiwizacja usług)

Zarządzanie zajęciami
(rejestracja zajęć, grupowanie zajęć, utrzymanie cennika zajęć, tworzenie pakietów
wejściowych, tworzenie grafiku zajęć, dokonywanie rezerwacji na zajęcia)

Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży
(rejestracja produktów, rejestracja transakcji, rejestracja dostaw, ewidencja stanu
magazynowego, obsługa bezgotówkowego pobierania produktów)

Rejestracja sprzedaży
(rejestracja dokumentów sprzedaży: paragony, faktury)

Raportowanie
(tworzenie raportów z pracy ośrodka)

Bezpieczeństwo
(kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu, logowanie zdarzeń
systemowych)

Wielodostęp
(architektura klient-serwer umożliwiająca jednoczesny dostęp do danych)
7
Model biznesowy systemu
Zarządzanie klientem
Zarządzanie usługami
8
Model biznesowy systemu
Zarządzanie Zajęciami
Obsługa klubowego baru
9
Model biznesowy systemu
Raportowanie pracy ośrodka
10
Hierarchia wymagań PU
 1. Zarządzanie klientami






1.1 Rejestracja klientów
1.2 Podział na klientów grupowych i indywidualnych
1.3 Ewidencja kart członkowskich klienta
1.4 Zarządzanie kontem klienta
1.5 Utrzymanie historii aktywności klienta w ośrodku
2. Zarządzanie usługami
 2.1 Rejestracja i edycja usług
 2.2 Archiwizacja nieaktywnych usług

3. Zarządzanie zajęciami





3.1 Rejestracja i edycja zajęć
3.2 Rejestracja i konfiguracja karnetów i pakietów promocyjnych zajęć
3.3 Tworzenie grafiku zajęć
3.4 Rezerwacja zajęć
4. Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży




4.1 Rejestracja i edycja produktów
4.2 Ewidencja dostaw produktów
4.3 Rejestracja transakcji
4.4 Ewidencja stanu magazynowego produktów
11
Hierarchia wymagań PU
 5. Obsługa procedur sprzedaży
 5.1 Obsługa dokumentów sprzedaży
 6. Raportowanie pracy ośrodka
 6.1 Możliwość sporządzenia raportu z pracy ośrodka
 7. Bezpieczeństwo systemu
 7.1 Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych operacji w systemie
 7.2 Logowanie zdarzeń
 8. Wielodostęp
 8.1 Jednoczesny dostęp do danych z kilku stanowisko
12
Model dziedziny problemu
13
Model dziedziny problemu
14
Model dziedziny problemu
15
Model dziedziny problemu
16
Analiza obiektowa w języku
UML dla wybranych funkcji
systemu





Diagramy przypadków użycia
Diagramy czynności
Diagramy sekwencji
Diagramy klas
Diagram komponentów i wdrożenia
17
Główne moduły aplikacji
 Organizacja usług w ośrodku sportowym
 Rejestracja usług
 Edycja usług
 Archiwizacja usług
18
Główne moduły aplikacji
 Ewidencja klientów w ośrodku sportowym





Rejestracja klientów
Edycja klientów
Utrzymanie kart członkowskich
Archiwizacja klientów
Utrzymanie historii związanej z aktywnością
klienta w ośrodku
19
Główne moduły aplikacji
 Organizacja zajęć w ośrodku sportowym





Rejestracja zajęć
Edycja zajęć
Grupowanie zajęć
Rejestracja i przegląd grafiku zajęć
Rejestracja i planowanie promocji usług
20
Główne moduły aplikacji
 Obsługa dokumentów sprzedaży
 Rejestracja transakcji
 Rejestracja faktur
 Rejestracja dokumentów WZ
21
Główne moduły aplikacji
 Obsługa klubowego baru
 Ewidencja produktów
 Rejestracja transakcji
 Rejestracja dokumentów WZ
22
Główne moduły aplikacji
 Ewidencja zapasów
 Rejestracja dostaw produktów
 Utrzymanie aktualnego stanu
magazynowego produktów
23
Główne moduły aplikacji
 Zarządzanie zobowiązaniami
 Przegląd zobowiązań
 Rejestracja spłat zobowiązań
24
Główne moduły aplikacji
 Analiza pracy ośrodka, raportowanie
 Sporządzanie raportów pracy ośrodka
sportowego
25
Model danych ERD
26
Model danych ERD
27
Model bazy danych
28
Model bazy danych
29
Model bazy danych
30
Model bazy danych
31
Model bazy danych
32
GUI – organizacja usług
33
GUI – organizacja zajęć
34
GUI – raport z sprzedaży
35
Osiągnięte cele: zalety i
wady aplikacji
 Profesjonalna obsługa klienta w ośrodku sportowym
 Zwiększenie korzyści biznesowych ośrodka
 Możliwość dokonania prognoz do dalszej działalności
ośrodka i prognoz usług rekreacyjnych oferowanych w
ośrodku
 Wytworzenie dobrych relacji z klientem poprzez
poznanie jego preferencji i dostosowania oferty do jego
indywidualnych potrzeb
 Wcześniejsze planowanie promocji
 Możliwość dalszego rozwoju systemu
 Bezpieczeństwo danych
36
Kierunki rozwoju aplikacji
 Wdrożenie modułu umożliwiającego dostęp do
rezerwacji zajęć oraz wgląd do aktualnego
grafiku poprzez sieć Internet
 Synchronizacja danych pomiędzy kilkoma
ośrodkami, umożliwiająca dostęp do informacji
pochodzących z innych lokalizacji, poprzez
mechanizm replikacji bazy danych
 Znakomite repozytorium do stworzenia HD
37
Download