Załącznik nr - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
Badanie wykonał (czytelny podpis technika RTG):
Uwagi wykonującego badanie:
Numer zlecenia:
Ustalony termin badania:
..........................................................................................
OŚRODEK ZLECAJĄCY/ODBIORCA WYNIKU
(pieczęć)
.........................................................................................................
Data wystawienia skierowania:
…………………………………………………………………….
DANE LEKARZA ZLECAJĄCEGO BADANIE
Pieczęć:
Nr ośrodka kosztów:……………………………….......................
Telefon:…………………………………………………………...
Podpis lekarza:……………………………………………………
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36, tel. (012) 424-70-00, kod 99-00152
SKIEROWANIE NA BADANIE USG / RTG / MAMMOGRAFICZNE*
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia RTG nr 1, Rejestracja (Kopernika 19), tel. 012 424 77 65, fax. 012 424 77 80, Kod: 47
Pracownia RTG nr 2, Rejestracja (Kopernika 17), tel. 012 424 77 53, fax. 012 424 77 80, Kod: 47
Pracownia RTG nr 3,Rejestracja (Botaniczna 3), tel. 012 424 86 81, fax. 012 424 86 80, Kod: 47
Pracownia Mammografii, Rejestracja (Kopernika 19), tel. 012 424 77 65, fax. 012 424 77 80, Kod: 47
Pracownia USG, Rejestracja (Kopernika 19), tel. 012 424 77 71, fax. 012 424 77 80, Kod: 47
Skierowanie proszę wypełnić pismem maszynowym.
* Niepotrzebne skreślić
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................................
*W przypadku pacjentów NN proszę podać datę i godzinę przyjęcia pacjenta do Szpitala:……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania (w tym województwo):.........................................................................................................
...............................................................................tel.....................................PESEL…...…………....................
*Dla pacjentów hospitalizowanych nr Księgi Głównej i nr pacjenta w Księdze Głównej:……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Rodzaj badania:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
Rozpoznanie kliniczne:.............................................................................................................ICD-10................
.............................................................................................................................................................................................
Co badanie ma wyjaśnić: .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Dane kliniczne istotne do badania: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG I MAMMOGRAFII JEST CIĄŻA!
BADANIA RTG ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ KOBIETOM NAJLEPIEJ w 1-10 dniu CYKLU,
A MAMMOGRAFIE TYLKO W TYM OKRESIE.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
imię i nazwisko
PESEL
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
…………..…………………………………………………….……..
………………………………………………………..
W PRZYPADKU BADAŃ Z KONIECZNOŚCIĄ DOŻYLNEGO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO
KONIECZNA JEST PISEMNA ZGODA PACJENTA NA WYKONANIE PROCEDURY.
Oświadczenie o zgodzie na udzielanie świadczenia zdrowotnego
Badanie diagnostyczne – otrzymałem pisemną informację o sposobie wykonania oraz mogących wystąpić powikłaniach z którą
przeczytałem i zrozumiałem
Oświadczam, że lekarz dodatkowo przeprowadził ze mną rozmowę podczas której poinformował mnie wyczerpująco o zleconym
badaniu diagnostycznym – sposobie jego wykonania oraz ryzyku powikłań.
Udzieliłem Lekarzowi informacji dotyczące mojego stanu zdrowia.
Dotychczas nie stwierdziłem/am u siebie żadnych objawów uczulenia na otrzymywane preparaty diagnostyczne, leki lub inne /
każde /.
NIE jestem uczulony/na / TAK
jestem uczulony/na*
W przypadku uczulenia na preparaty diagnostyczne, leki lub inne - proszę je wymienić ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na wykonanie badania diagnostycznego
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na podanie środka kontrastowego
Podpis pacjenta _______________________
Oświadczenie wyrażone jest przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego *
Dane osoby podejmującej decyzję o udzielaniu świadczenia zdrowotnego: _________________________________________________________
Imię i nazwisko _____________________________________________________________ PESEL____________________________________
adres i telefon _________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
pieczątka i podpis Lekarza
odbierającego oświadczenie
* niewłaściwe skreślić
Opiekun faktyczny nie może wyrazić oświadczenia o zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych o podwyższonym ryzyku.
Download