Wzór karty oceny merytorycznej przedłużonego wsparcia

advertisement
Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia
pomostowego
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
WNIOSKU O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO
WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet
Działanie
Poddziałanie
VIII. Regionalne kadry gospodarki
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w
regionie
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie
Nazwa Beneficjenta: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr ewidencyjny wniosku: ....................................................................................................................
Tytuł projektu: „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych”
Beneficjent pomocy: …………………………………………………………………………………
Wnioskowana kwota wsparcia miesięcznie:
................................................................(słownie).................................................................................
Przez okres od: ......................................................... do .....................................................................
Kwota łączna:....................................................
Data wpłynięcia wniosku
................................................................................................................................................................
Oceniający:…………………………………………………………………………………………..
1
Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że:
- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem
związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wnioskodawcą (Uczestnikiem
projektu), z jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego
projektu.
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w
stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu
- Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu.
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z
posiadaną wiedzą,
- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub
jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.
Data i podpis:.......................................................................................................................................
2
Punkty
KRYTERIA
UWAGI
3
Stopień realizacji
biznes planu –
przychody, koszty,
zysk, odchylenia
3
Trudności z płynnością
finansową (przyczyny)
3
Rokowania co do
możliwości utrzymania
działalności
gospodarczej i
płynności finansowej
1
Inne kryteria
Suma punktów:
UZASADNIENIE OCENY
REKOMENDOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA
Rekomenduję
w wysokości:
przyznanie
dofinansowania
Nie
rekomenduję
w wysokości:
przyznania
dofinansowania
……………………………………… PLN,
……………………………………… PLN,
Data:………………………………..
Data:…………………………………..
Podpis:…………………………….
Podpis:…………………………………
3
Download