KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

advertisement
Kraków, dn. ......................
KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
Ja,................................................................................., decyduję się
w tutejszej placówce i biorę całkowitą odpowiedzialność
i swoje zdrowie.
na terapię
za siebie
1. Zachowam całkowitą abstynencję od środków i zachowań zmieniających nastrój:
alkoholu, narkotyków, leków, gier hazardowych i innych. Będę dokładnie stosować
się do zaleceń lekarskich w kwestii zażywania leków i przestrzegania ustalonych
dawek oraz będę konsultować leki zażywane doraźnie lub przepisane przez
innych lekarzy.
W przypadku złamania abstynencji powiadomię o tym terapeutę indywidualnego i
prowadzącego grupę.
2. Wezmę udział w programie terapii uzależnień, zgodnie z ustalonym z terapeutą
indywidualnym planem terapii (2-4 razy w tygodniu).
3. Zobowiązuję się do punktualnego, systematycznego i aktywnego udziału
w spotkaniach indywidualnych i grupowych.
4. Będę wypełniać w sposób rzetelny i terminowy zadania zlecone mi przez
terapeutów.
5. W trakcie trwania leczenia zobowiązuję się do podjęcia pracy terapeutycznej
nad problemem palenia tytoniu.
6. Zachowam tajemnicę osób i spraw omawianych podczas terapii.
7. Zobowiązuję się na czas trwania mojego leczenia do nie wchodzenia w związki
intymne i biznesowe z innymi pacjentami KCTU.
8. Wyrażam zgodę na badanie alkomatem/ narkotestem.
9. ...................................................................................................................................................
Dyrektor i Zespół terapeutyczny Ośrodka zobowiązują się do przygotowania
warunków organizacyjnych i merytorycznych dla realizacji programu terapii
uzależnień zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami i pracy w zgodzie
z kodeksem etycznym.
..................................
podpis terapeuty
......................................
podpis pacjenta
Download