Wniosek o udostępnienie danych ze Zbiorów IGiGP UJ

advertisement
Kraków, dnia ..............................
.................................................
Wnioskodawca (czytelnie!)
.................................................
nr legitymacji UJ
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW IGiGP UJ
Cel wykorzystania danych (jeżeli praca dyplomowa, podać jej tytuł):
Opiekun naukowy (czytelnie) i jego podpis: ………………………………………………..………………………………..
Zobowiązanie
Zobowiązuję się wykorzystać udostępnione dane zgodnie z prawem, jedynie w celu opisanym powyżej
i nie udostępniać ich osobom trzecim. Ponadto zobowiązuję się podawać w publikowanych
opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału (Państwowy Zasób Geodezyjny i
Kartograficzny, CODGiK).
.....................................................
(podpis wnioskodawcy)
Rodzaj danych
BDOT10k (wszystkie
warstwy) POWIAT, MIASTO
Mapa topograficzna 1:25 000
(raster) – „układ 1965”
Mapa topograficzna 1:50 000
(raster) – „układ 1965”
NMT GRID (z LIDAR)
NMPT GRID (z LIDAR)
Dane LAS (z LIDAR)
NMT TIN (z LPIS)
Ortofotomapa LPIS 2009 r.
Ortofotomapa ISOK
2012-2013 r.
Arkusze
Download