DECYZJA KOMISJI

advertisement
DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie grup doradczych zajmujących się sprawami objętymi wspólną polityką rolną
(2004/391/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Komisja powinna starać się o uzyskanie opinii sektorów społeczno-gospodarczych i
konsumentów w sprawach wynikających w związku z funkcjonowaniem różnych
wspólnych organizacji rynku i dotyczących innych dziedzin objętych wspólną polityką
rolną oraz polityką rozwoju obszarów wiejskich.
(2)
Wszystkim sektorom gospodarczym, które są bezpośrednio zaangażowane w
funkcjonowanie organizacji rynku i na które mają wpływ decyzje dotyczące polityki
rolnej, a także konsumentom należy stworzyć możliwość uczestnictwa w
przygotowywaniu opinii, o które wnioskuje Komisja.
(3)
Właściwe stowarzyszenia społeczno-gospodarcze oraz grupy konsumentów w
Państwach Członkowskich utworzyły organizacje na poziomie Unii Europejskiej, które
są powołane do reprezentowania zainteresowanych we wszystkich Państwach
Członkowskich.
(4)
Struktura doradcza zajmująca się zagadnieniami rolnictwa istnieje od roku 1962. Po
reformie wspólnej polityki rolnej w latach 1999 i 2003, oraz w związku z
rozszerzeniem Unii Europejskiej w roku 2004 zaistniała konieczność dokonania
przeglądu tej struktury. Dlatego decyzja Komisji 98/235/WE z dnia 11 marca 1998 r. w
sprawie komitetów doradczych zajmujących się sprawami objętymi wspólną polityką
rolną1 powinna zostać uchylona i zastąpiona nową decyzją.
(5)
W celu uniknięcia nieporozumień w związku ze określeniami użytymi w decyzji Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.2 w odniesieniu do komitetów
doradczych, nie należy stosować określenia “komitety” dla oznaczenia organów, które
zostaną ustanowione na mocy niniejszej decyzji,
PRZYJMUJE NINIEJSZA DECYZJĘ:
1
2
Dz.U. L 88 z 24.3.1998, str. 59.
Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23
Artykuł 1
1.
Ustanawia się następujące grupy pod auspicjami Komisji:
a)
grupy doradcze wymienione w załączniku I,
b)
grupy robocze przewidziane w art. 4 ust. 1.
2.
Komisja może konsultować się z grupami doradczymi odnośnie do wszystkich spraw
dotyczących wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz ich
wykonywania, w szczególności w sprawach dotyczących wspólnych organizacji rynku i
środków, które Komisja ma podejmować w tym kontekście.
Artykuł 2
1.
Grupy przewidziane w art. 1 reprezentują następujące społeczno-gospodarcze grupy
interesów, na warunkach przewidzianych w art.3:
-
producentów rolnych i spółdzielnie rolnicze,
-
przemysł rolno-spożywczy,
-
handel produktami rolnymi i środkami spożywczymi,
-
robotników rolnych i pracowników przemysłu spożywczego, konsumentów i działaczy
na rzecz ochrony środowiska.
W szczególnych przypadkach, mogą być reprezentowane inne grupy interesów.
2.
Skład grup doradczych pod względem miejsc przydzielanych społeczno-gospodarczym
grupom interesów jest określony w załączniku II.
Artykuł 3
1.
Komisja zwraca się do organizacji społeczno-gospodarczych ustanowionych na
poziomie Wspólnoty i wymienionych w rejestrze grup interesów Komisji (dalej zwanych
“organizacjami społeczno-gospodarczymi”) o wyznaczenie biegłych. Muszą to być
organizacje społeczno-gospodarcze najbardziej reprezentatywne dla interesów określonych w
art. 2 ust. 1, w tym także partnerzy społeczni, a ich działalność musi być związana ze wspólną
polityką rolną lub rozwojem obszarów wiejskich.
2.
Przy wyznaczaniu biegłych, organizacje społeczno-gospodarcze dołożą starań, by różne
interesy z ich sektora były reprezentowane.
3.
Komisja może nie wyrazić zgodny na biegłego wyznaczonego przez organizację
społeczno-gospodarczą, jeśli wyznaczenie go wydaje się jej nieodpowiednie, w szczególności
w razie zaistnienia sprzeczności interesów. W takim wypadku, Komisja niezwłocznie
informuje organizację społeczno-gospodarczą, która wówczas wyznacza innego biegłego.
Artykuł 4
1.
Na wniosek grupy doradczej i w porozumieniu z Komisją mogą zostać ustanowiona
jedna grupa robocza lub większa ich liczba w celu zbadania szczególnych problemów. W
skład takich grup roboczych wchodzą biegli w dziedzinach wskazanych przez organizacje
społeczno-gospodarcze. Stosują się przepisy art. 3 ust. 3.
2.
Komisja wyznacza i zaprasza biegłych do udziału w posiedzeniach grup roboczych, o
których mowa w ust. 1.
3.
Komisja przewodniczy posiedzeniom grup roboczych, o których mowa w ust. 1.
Artykuł 5
1.
Po konsultacji z Komisją, każda grupa doradcza na swoim pierwszym posiedzeniu po
dniu opublikowania niniejszej decyzji i pierwszym posiedzeniu po okresie dwóch lat,
przewidzianym w ust. 3, wybiera przewodniczącego spośród swoich biegłych w następujący
sposób:
a)
w pierwszym głosowaniu, większością dwóch trzecich głosów obecnych biegłych,
b)
w następnych głosowaniach, zwykłą większością głosów obecnych biegłych; w
razie równej liczby głosów Komisja wyznacza tymczasowego przewodniczącego.
2.
Każda
grupa
doradcza
na
pierwszym
posiedzeniu
wybiera
dwóch
wiceprzewodniczących zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 1. Wiceprzewodniczący są
wybierani spośród przedstawicieli innych sektorów społeczno-gospodarczych niż ten, do
którego należy przewodniczący, z zastrzeżeniem odstępstw przewidzianych przez Komisję.
3.
Przewodniczący i dwaj wiceprzewodniczący są wybierani na okres dwóch lat, który jest
odnawialny. Przewodniczący pełni swoje obowiązki nie dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje.
4.
Przy wyborze nowego przewodniczącego, grupa powinna zapewnić, że nie wywodzi się
on z tego samego sektora społeczno-gospodarczego, z którego pochodził jego poprzednik.
5.
Przewodniczący jest odpowiedzialny za zamieszczenie w sprawozdaniu właściwego
podsumowania posiedzeń.
Komisja może wprowadzić zmiany do projektu sprawozdania przewodniczącego przed jego
rozpowszechnieniem i zatwierdzeniem przez grupę.
Artykuł 6
1.
W posiedzeniach grup wymienionych w załączniku I mogą uczestniczyć jedynie biegli
wyznaczeni przez organizacje społeczno-gospodarcze zgodnie z art. 3, w ramach limitu
miejsc przyznanych każdej organizacji zgodnie z załącznikiem II. W posiedzeniach mogą
również brać udział przedstawiciele Komisji i osoby zaproszone zgodnie z ust. 3, 4 i 5
niniejszego artykułu. Przewodniczący i dwaj wiceprzewodniczący uczestniczą w
posiedzeniach z urzędu.
2.
Organizacje społeczno-gospodarcze informują Komisję o wyznaczeniu biegłych co
najmniej trzy dni robocze przed posiedzeniem.
3.
Na wniosek organizacji, której przydzielono jedno lub więcej miejsc w grupie,
przewodniczący grupy może, w porozumieniu z Komisją, zaprosić sekretarza generalnego tej
organizacji do wzięcia udziału w posiedzeniu w charakterze obserwatora.
Jednakże, jeśli sekretarz generalny organizacji nie może uczestniczyć w posiedzeniu, może on
na swoje miejsce obserwatora wyznaczyć inną osobę.
4.
Obserwatorzy nie mają prawa zabierania głosu. Mogą jednak być jednak o to poproszeni
przez przewodniczącego w porozumieniu z Komisją.
5.
Na wniosek organizacji, której przydzielono jedno lub więcej miejsc oraz jeżeli sprawy
obrad mają wysoce techniczny charakter, przewodniczący grupy może, w porozumieniu z
Komisją, zaprosić do wzięcia udziału w obradach grupy biegłych poza tymi, o których mowa
w ust. 1.
Komisja może, z własnej inicjatywy, zaprosić dowolną osobę o odpowiednich kwalifikacjach
w jednej z dziedzin obrad do wzięcia udziału w obradach grupy w charakterze biegłego.
Biegli zaproszeni na mocy niniejszego ustępu biorą udział tylko w dyskusji o obradach na tej
sprawie, w której zostali zaproszeni.
6.
Koszty podróży ponoszone przez biegłych w związku z udziałem w posiedzeniach
grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja
zastrzega sobie prawo do odstępstwa od tej zasady. Biegli i obserwatorzy nie otrzymują
wynagrodzenia za swoje usługi.
Artykuł 7
1.
Posiedzenia grup zwołuje Komisja i z zasady odbywają się one w głównych biurach
Komisji.
2.
Komisja zapewnia obsługę sekretariatu dla grup.
Artykuł 8
Przewodniczący we współpracy z Komisją i po konsultacjach z pozostałymi
zainteresowanymi reprezentowanymi w ramach grupy, określa punkty, które znajdą się w
porządku obrad dla grup doradczych, co najmniej na 25 dni roboczych przed posiedzeniem
grupy. Komisja przesyłała porządki obrad organizacjom społeczno-gospodarczym z zasady na
20 dni roboczych przed posiedzeniem, najlepiej drogą elektroniczną.
Przewodniczący każdej grupy może zaproponować, z własnej inicjatywy lub na wniosek
każdej z reprezentowanych w niej grup interesów, by Komisja konsultowała jego grupę w
sprawach z zakresu jej kompetencji.
Artykuł 9
Grupy doradcze omawiają sprawy przedłożone przez Komisję do zaopiniowania. Wnioskując
o opinię grupy, Komisja może ustalić termin, w którym opinia ma zostać wydana.
Nie przeprowadza się głosowania na koniec dyskusji w grupach doradczych. Jeśli grupa
osiągnie jednomyślne porozumienie co do opinii, która ma zostać wydana, formułuje wspólne
wnioski i dołącza je do sprawozdania.
O wyniku dyskusji grupy Komisja informuje Radę, jeśli grupa wystąpi z taką propozycją.
Artykuł 10
Bez uszczerbku dla art. 287 Traktatu, jeśli Komisja zaznacza, że opinia, o którą wnioskuje lub
podnoszone problemy dotyczą spraw o charakterze poufnym, uczestnicy posiedzeń mają
obowiązek nieujawniania informacji, które uzyskali w związku z udziałem w pracach danej
grupy.
Artykuł 11
Decyzja Komisji 98/235/WE traci moc.
Artykuł 12
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2004 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK I
1.
GRUPA DORADCZA DS. WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
2.
GRUPA DORADCZA DS. ZBÓŻ, ROŚLIN OLEISTYCH I ROŚLIN BIAŁKOWYCH
3.
GRUPA DORADCZA DS. SUSZU PASZOWEGO
4.
GRUPA DORADCZA DS. SKROBI
5.
GRUPA DORADCZA DS. NASION
6.
GRUPA DORADCZA DS. CUKRU
7.
GRUPA DORADCZA DS. RYŻU
8.
GRUPA DORADCZA DS. ENERGII I ROŚLIN NIEPRZEZNACZONYCH DO
SPOŻYCIA
9.
GRUPA DORADCZA DS. BAWEŁNY
10.
GRUPA DORADCZA DS. LNU I KONOPI
11.
GRUPA DORADCZA DS. MLEKA
12.
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA WOŁOWEGO
13.
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA BARANIEGO I MIĘSA KOZIEGO
14.
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA WIEPRZOWEGO
15.
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA DROBIOWEGO I JAJ
16.
GRUPA DORADCZA DS. PSZCZELARSTWA
17.
GRUPA DORADCZA DS. OWOCÓW I WARZYW
18.
GRUPA DORADCZA DS. KWIATÓW I ROŚLIN OZDOBNYCH
19.
GRUPA DORADCZA DS. UPRAWY WINOROŚLI
20.
GRUPA DORADCZA DS. NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
21.
GRUPA DORADCZA DS. OLIWEK I PRODUKTÓW POCHODNYCH
22.
GRUPA DORADCZA DS. TYTONIU
23.
GRUPA DORADCZA DS. CHMIELU
24.
GRUPA DORADCZA DS. LEŚNICTWA I KORKA
25.
GRUPA DORADCZA DS. JAKOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ
26.
GRUPA DORADCZA DS. ROLNICTWA ORGANICZNEGO
27.
GRUPA DORADCZA DS. PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNYCH
28.
GRUPA DORADCZA DS. ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
29.
GRUPA DORADCZA DS. KOBIET ŻYJĄCYCH W OBSZARACH WIEJSKICH
30.
GRUPA DORADCZA DS. ROLNICTWA I ŚRODOWISKA
ZAŁĄCZNIK II
1.
GRUPA DORADCZA DS. WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
2.
30
Podmioty gospodarcze
8
Przemysł
8
Pracownicy
5
Konsumenci
5
Działacze na rzecz ochrony środowiska
3
Inne
2
GRUPA DORADCZA DS. ZBÓŻ, ROŚLIN OLEISTYCH I ROŚLIN BIAŁKOWYCH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
25
Podmioty gospodarcze
8
Przemysł
8
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
2
3.
GRUPA DORADCZA DS. SUSZU PASZOWEGO
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
8
Podmioty gospodarcze
2
Przemysł
5
4.
GRUPA DORADCZA DS. SKROBI
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
6
Podmioty gospodarcze
3
Przemysł
6
5.
GRUPA DORADCZA DS. NASION
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
11
Podmioty gospodarcze
4
Przemysł
4
Pracownicy
1
Konsumenci
1
6.
GRUPA DORADCZA DS. CUKRU
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
20
Podmioty gospodarcze
5
Przemysł
8
Pracownicy
1
Konsumenci
2
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
7.
GRUPA DORADCZA DS. RYŻU
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
8
Podmioty gospodarcze
5
Przemysł
4
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
8.
GRUPA DORADCZA DS. ENERGII I ROŚLIN NIEPRZEZNACZONYCH DO
SPOŻYCIA
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
17
Podmioty gospodarcze
5
Przemysł
6
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
2
9.
GRUPA DORADCZA DS. BAWEŁNY
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
8
Podmioty gospodarcze
3
Przemysł
4
10.
GRUPA DORADCZA DS. LNU I KONOPI
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
8
Podmioty gospodarcze
3
Przemysł
4
11.
GRUPA DORADCZA DS. MLEKA
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
22
Podmioty gospodarcze
6
Przemysł
8
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA WOŁOWEGO
12.
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
13.
23
Podmioty gospodarcze
6
Przemysł
6
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA BARANIEGO I MIĘSA KOZIEGO
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
22
Podmioty gospodarcze
5
Przemysł
4
Pracownicy
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA WIEPRZOWEGO
14.
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
23
Podmioty gospodarcze
6
Przemysł
8
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
15.
GRUPA DORADCZA DS. MIĘSA DROBIOWEGO I JAJ
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
25
Podmioty gospodarcze
6
Przemysł
6
Pracownicy
1
Konsumenci
1
16.
GRUPA DORADCZA DS. PSZCZELARSTWA
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
8
Podmioty gospodarcze
3
Przemysł
2
17.
GRUPA DORADCZA DS. OWOCÓW I WARZYW
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
27
Podmioty gospodarcze
8
Przemysł
6
Pracownicy
2
Konsumenci
2
Działacze na rzecz ochrony środowiska
2
Inni
1
18.
GRUPA DORADCZA DS. KWIATÓW I ROŚLIN OZDOBNYCH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
14
Podmioty gospodarcze
9
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Inni
1
19.
GRUPA DORADCZA DS. UPRAWY WINOROŚLI
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
20
Podmioty gospodarcze
7
Przemysł
6
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Inni
1
20.
GRUPA DORADCZA DS. NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
6
Podmioty gospodarcze
3
Przemysł
8
Pracownicy
1
Konsumenci
1
21.
GRUPA DORADCZA DS. OLIWEK I PRODUKTÓW POCHODNYCH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
16
Podmioty gospodarcze
6
Przemysł
6
Pracownicy
1
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
22.
GRUPA DORADCZA DS. TYTONIU
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
14
Podmioty gospodarcze
6
Przemysł
6
Pracownicy
1
Konsumenci
1
23.
GRUPA DORADCZA DS. CHMIELU
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
12
Podmioty gospodarcze
7
Przemysł
5
Pracownicy
1
24.
GRUPA DORADCZA DS. LEŚNICTWA I KORKA
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Producenci
Podmioty gospodarcze
Przemysł
Miejsca (art. 2 ust. 2)
28
2
11
Pracownicy
3
Konsumenci
1
Działacze na rzecz ochrony środowiska
4
25.
GRUPA DORADCZA DS. JAKOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
14
Podmioty gospodarcze
4
Przemysł
4
Pracownicy
2
Konsumenci
4
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
Inni
4
26.
GRUPA DORADCZA DS. ROLNICTWA ORGANICZNEGO
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
9
Podmioty gospodarcze
3
Przemysł
3
Pracownicy
1
Konsumenci
3
Działacze na rzecz ochrony środowiska
1
Inni
7
27.
GRUPA DORADCZA DS. PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNYCH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
15
Podmioty gospodarcze
7
Przemysł
5
Konsumenci
2
Inni
1
28.
GRUPA DORADCZA DS. ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
27
Podmioty gospodarcze
5
Przemysł
5
Pracownicy
4
Konsumenci
3
Działacze na rzecz ochrony środowiska
6
Inni
10
29.
GRUPA DORADCZA DS. KOBIET ŻYJĄCYCH W OBSZARACH WIEJSKICH
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Miejsca (art. 2 ust. 2)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
7
Podmioty gospodarcze
1
Przemysł
1
Pracownicy
1
Konsumenci
2
Inni
2
30.
GRUPA DORADCZA DS. ROLNICTWA I ŚRODOWISKA
REPREZENTOWANE INTERESY (art. 2 ust. 1)
Rolnicy i spółdzielnie rolnicze
Miejsca (art. 2 ust. 2)
21
Podmioty gospodarcze
4
Przemysł
4
Pracownicy
2
Konsumenci
2
Działacze na rzecz ochrony środowiska
8
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards