Wartość upadku - value of failure

advertisement
Wartość upadku#
Kurs dla studenta#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem #
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
Zawartość#
1.  Ja#
2.  Podstawy auto-percepcji#
3.  Auto-prezentacja#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
#
#
• # Cele i oczekiwania: Czy osiągnąłeś swoje cele w przeszłości?#
–  Spojrzenie wstecz:#
• 
• 
• 
• 
Czy w przeszłości miałeś szczegółowy plan?#
Czy osiągnąłeś swoje cele?#
Co było inne od tego, czego się spodziewałeś?#
Jeżeli mógłbyś zrobić coś inaczej…#
–  Co by to było?#
–  Dlaczego chciałbyś to zmienić?#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Cele i oczekiwania: Jakie są twoje cele i oczekiwania?#
–  Spojrzenie wstecz :#
•  Jakie są twoje cele#
•  Co chcesz osiągnąć…#
–  w tym semestrze?#
–  w tym roku?#
–  w ciągu następnych 5 lat?#
•  Jakie są twoje oczekiwania odnośnie własnych osiągnięć?#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Ja: Koncepcje, schematy i możliwe ja#
–  Definicje:#
•  Kim jestem (koncepcja ja): zorganizowany zbiór przekonań na temat
samego siebie #
•  Schemat ja: koncepcja ja jest stworzona z różnorodnych schematów ja,
naszych przekonań dotyczących nas samych#
–  Te przekonania zawierają#
»  cechy charakteru#
»  zdolności#
»  cechy fizyczne#
»  wartości #
»  cele #
»  role społeczne#
•  Możliwe ja: odnoszą się do własnych wyobrażeń odnośnie tego, jaką
osobą możemy stać się w przyszłości#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Ja: postrzeganie siebie a rozbieżności w ja#
–  Pojęcia ważne do zrozumienia:#
•  Postrzeganie siebie: jednostki mają następujące postrzeganie siebie#
–  Rzeczywisty ja: cechy, o których ludzie myślą, że je rzeczywiście posiadają#
–  Idealne ja: cechy, które ludzie chcieliby mieć#
–  Ja powinnościowe: cechy, o których ludzie myślą, że powinni je posiadać#
#
•  Rozbieżności ja: Rozbieżność pomiędzy rzeczywistym, idealnym i/lub
powinnościowym ja #
–  Rozbieżności w ja mogą mieć różnorodne konsekwencje:#
»  “rzeczywiste ja” nie pokrywa się z “idealnym ja” à przygnębienie i smutek#
»  “rzeczywiste ja” nie pokrywa się z “powinnościowym ja” à irytacja i
poczucie winy#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Ja: Skutki rozbieżności w ja#
–  Skutki:#
•  Według E. Tory Higginsa (1989), rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a
idealnym ja tworzą rozczarowanie i smutek, natomiast pomiędzy
rzeczywistym a powinnościowym ja irytacje i poczucie winy. Takie
rozbieżności w ja mogą doprowadzić wrażliwe jednostki do poważnych
problemów psychologicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe.#
Rzeczywiste ja
vs.
Idealne ja
Rozczarowanie
Wycofanie się
Smutek
Depresja
Rzeczywiste ja
vs.
Powinnościowe ja
Lęk
Irytacja
Poczucie winy
Zaburzenia lękowe
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Ja: Czynniki kształtujące koncepcję ja#
–  Teoria porównań społecznych Festingera:#
•  Teoria porównań społecznych Festingera (1954) głosi, że porównujemy się
z innymi ludźmi w celu oceny samych siebie i/lub zwiększenia naszych
zdolności#
•  Grupa odniesienia jest zbiorem ludzi, którzy są wykorzystywani jako
wskaźnik w dokonywaniu porównań społecznych#
–  Jeżeli chcemy się rozwijać, wybieramy najlepsze grupy#
–  Jeżeli chcemy wzmocnić poczucie naszej wartości, wybieramy gorsze grupy#
• 
Zazwyczaj nasze postrzeganie siebie jest zniekształcone w pozytywnym
kierunku#
• 
Informacje zwrotne od innych są istotne w utrzymaniu równowagi naszych
własnych obserwacji#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Ja: Czynniki kształtujące koncepcję ja (kontynuacja)#
–  Teoria porównań społecznych Festingera :#
• 
Kontekst społeczny#
– 
– 
• 
Możemy postrzegać się mniej lub bardziej krytycznie, w zależności od sytuacji#
Wartości kulturowe a koncepcja ja#
Wartości kulturowe#
– 
– 
– 
W kulturach, które cenią indywidualność ja jest definiowane głównie poprzez
cechy osobowościowe#
W kulturach, które cenią zbiorowość ja jest definiowane głównie poprzez grupy,
do których się należy#
Osoby wychowanie w kulturach indywidualistycznych#
» 
» 
– 
Mają niezależny ogląd samego siebie#
Postrzegają samych siebie jako unikalnych, samodzielnych i odrębnych
od innych#
Osoby wychowanie w kulturach kolektywnych#
» 
Mają współzależny ogląd samego siebie#
» 
Postrzegają samych siebie jako bardziej złączonych z innymi#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Ja: Czynniki kształtujące koncepcję ja (kontynuacja)#
–  Niezależny i współzależny ogląd samego siebie#
Niezależny system ja#
Współzależny system ja#
ojciec
rodzeństwo
ojciec
matka
rodzeństwo
matka
JA
JA
Współpracownik
przyjaciel
przyjaciel
Współpracownik
przyjaciel
przyjaciel
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Samoocena: Co wpływa na to, jak postrzegamy samych siebie?#
–  Struktura samooceny#
Samoocena
Społeczny obraz
siebie
Emocjonalny
obraz siebie
obraz siebie w
pracy
Fizyczny obraz
siebie
Relacje
Ekspresja
emocjonalna
Praca
Wygląd
fizyczny
Peers
Significant others
Anger
Happiness
Love
Field 1
Field 2
Field n
Weight
Smile
Hairstyle
Źródło: na podstawie#
Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
1. Ja#
•  Samoocena: Co wpływa na to, jak postrzegamy samych siebie?
(kontynuacja)#
–  Samoocena a dopasowanie#
•  Samoocena jest silnie powiązana ze szczęściem#
•  Ludzie z wyższą samooceną czują się również bardziej lubiani i atrakcyjni,
mają lepsze relacje i sprawiają lepsze wrażenie na innych #
•  Ludzie z wyższą samooceną utrzymują się dłużej w obliczu porażki oraz
lepiej radzą sobie z niepowodzeniami#
•  Samoocena nie jest związana z osiągnięciami#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
Zawartość#
1.  Ja#
2.  Podstawy auto-percepcji#
3.  Auto-prezentacja#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie?#
–  Procesy auto-percepcji#
•  Procesy poznawcze wpływają na zdolność do utrzymania poglądu o
samym sobie#
•  Występują dwa różne typy procesów:#
1.  Procesy automatyczne – domyślny tryb, w którym przyjmujemy informacje bez
większego świadomego podejmowania decyzji (np. działanie w porannej
rutynie)#
2.  Procesy kontrolowane – aktywne myślenie potrzebne do podejmowania
ważnych decyzji i analiz#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? #
–  Atrybuty ja#
•  Wnioski, które ludzie wyciągają o przyczynach własnego zachowania #
•  Trzy główne wymiary atrybutów:#
1.  Wewnętrzne lub zewnętrzne#
»  Wewnętrzne atrybuty – przypisują przyczyny zachowań osobistym
dyspozycjom, cechom, umiejętnościom i uczuciom#
»  Zewnętrzne atrybuty – przypisują przyczyny zachowań wymogom
zewnętrznych sytuacji#
2.  Stabilne i niestabilne#
»  Atrybuty stabilne – przyczyny zachowań raczej nie zmieniają się w czasie#
»  Atrybuty niestabilne – przyczyny zachowań są zmienne lub mogą się
poddawać się zmianie#
»  Ten wymiar związany jest z atrybutami wewnętrznymi i zewnętrznymi i
skutkuje czterema typami atrybutów sukcesu i porażki#
3.  Możliwe do kontrolowania i poza kontrolą#
»  Ten wymiar bierze pod uwagę, czy jednostka ma kontrolę nad swoim
zachowaniem#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? (kontynuacja)#
–  Atrybuty ja#
•  Model Weinera zakłada, że ludzie tłumacząc sukces lub porażkę
podkreślają działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz
stabilnych i niestabilnych #
–  Przykład: #
»  Jeżeli uzależniasz wynik od dużego zaangażowania lub braku
zaangażowania, podkreślasz przyczyny wewnętrzne #
»  Ponieważ wysiłek może zmieniać się w czasie, czynniki będące przyczyną
są niestabilne#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? (kontynuacja)#
–  Atrybuty ja#
Wymiar wewnętrzne-zewnętrzne
Wymiar stabilności
Przyczyny niestabilne (tymczasowe)
Przyczyny stabilne
(permanentne)
Przyczyny
wewnętrzne
Zaangażowanie
Nastrój
Zmęczenie
Zdolności
Inteligencja
Przyczyny
zewnętrzne
Szczęście
Szanse
Możliwości
Trudność zadania
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? (kontynuacja)#
–  Styl wyjaśniający#
•  Styl wyjaśniający odwołuje się do tendencji używania podobnych atrybutów
do szerokiego grona zdarzeń w życiu jednostki #
–  Ludzie, którzy mają optymistyczny styl wyjaśniający, przypisują porażki
czynnikom zewnętrznym, niestabilnym i konkretnym.#
–  Ludzie, którzy mają pesymistyczny styl wyjaśniający, przypisują porażki
czynnikom wewnętrznym, stabilnym i ogólnym. #
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? (kontynuacja)#
–  Efekty stylu wyjaśniającego na oczekiwania, emocje i zachowanie#
Wewnętrzne, stabilne,
ogólne
Pesymistyczny
styl
wyjaśniający
“Oblałem egzamin, bo
jestem głupi”
Wydarzenie
negatywne
Np. oblany
egzamin
Styl
wyjaśniający
Optymistyczny
styl
wyjaśniający
Atrybuty
Brak kontroli nad
przyszłymi
wydarzeniami
Przewlekłe
negatywne uczucia,
depresja
“Nic nie mogę z tym
zrobić. Nigdy nie
skończę uniwersytetu.”
Zachowanie bierne,
wyuczona
bezradność
Oczekiwania
Rezultaty
Zewnętrzne,
niestabilne,
konkretne
Kontrola nad
przyszłymi
wydarzeniami
Czasowe negatywne
uczucia
“Oblałem egzamin,
ponieważ wyjątkowa
sytuacja w pracy
odciągnęła mnie od
nauki”
“Następnym razem
będę miał więcej czasu
do nauki i poradzę
sobie znacznie lepiej.”
Aktywnie działanie
zorientowane na cel
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? (kontynuacja)#
–  Motywy samo-zrozumienia#
•  Cztery motywy wpływają na samo-zrozumienie :#
1.  Samo-ocena: pragnienie prawdziwej informacji o sobie#
2.  Samo-weryfikacja: preferencja dla informacji zwrotnej, która pasuje do naszego
postrzegania siebie#
3.  Samo-rozwój: przyglądanie się skutecznym działaniom innych w celu rozwoju
osobistego#
4.  Samo-wzmocnienie: pragnienie utrzymania pozytywnych uczuć wobec siebie#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Auto-percepcja: Co zmienia pogląd na siebie? (kontynuacja)#
–  Metody samo-wzmocnienia#
1.  Porównywanie społeczne w dół: defensywna tendencja do porównywania
się z kimś, kogo problemy są większe niż nasze #
2.  Odchylenie egoistyczne: tendencja do przypisywania sukcesów
czynnikom osobistym a porażek czynnikom sytuacyjnym#
3.  Pławienie się w odbitej sławie: tendencja do wzmacniania swojego
wizerunku poprzez publiczne głoszenie związków z tymi, którzy osiągają
sukcesy#
4.  Samo-ograniczanie: tendencja do sabotowania własnych działań aby
zapewnić sobie pretekst w przypadku ewentualnej porażki#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Samo-regulacja : W jaki sposób kontrolujemy nasze zachowanie?#
–  Definicje #
•  Samo-regulacja: proces kierowania i kontrolowania własnego zachowania#
–  Zgodnie z modelem wyczerpania ego, ludzie mają ograniczoną ilość
samokontroli#
»  Przykład: Jeśli dzisiaj udało ci się oprzeć pokusie, by delektować się
słodyczami, trudniej będzie zrobić to jutro#
• 
Samo-skuteczność: własne przekonania o własnej zdolności do
wykonywania zachowań, które powinny doprowadzić do oczekiwanych
rezultatów#
– 
Samo-skuteczność jest ważna do zdrowego dostosowywania się #
» 
» 
Samo-skuteczność może być wyuczona i zmieniona#
Jest to ważne, ponieważ dostosowanie i wzrost własnej skuteczności jest
korzystne dla utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Samo-regulacja : W jaki sposób kontrolujemy nasze zachowanie?#
(kontynuacja)#
–  Źródła samo-skuteczności#
•  Samo-skuteczność może być rozwijana i zwykle pochodzi z czterech
źródeł:#
1.  Mistrzowskie doświadczenia#
»  Uczenie się nowych umiejętności zwiększa samo-skuteczność#
»  Jest szczególnie ważne aby utrzymać się w obliczu błędów lub porażek#
2.  Pomocne doświadczenia#
»  Obserwowanie innych by nauczyć się nowych umiejętności#
3.  Perswazja i zachęta#
»  Informacja od innych i pozytywna informacja od samego siebie#
4.  Interpretacja pobudzenia emocjonalnego#
»  Gdy próbujemy nowych rzeczy, możemy stać się nerwowi#
»  Ważne jest, aby to przypisać do normalnej potrzeby osiągania dobrych
rzeczy, zamiast do lęku#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
2. Podstawy auto-percepcji#
•  Samo-regulacja : W jaki sposób kontrolujemy nasze zachowanie?#
(kontynuacja)#
–  Zachowania samo-ograniczające#
•  Definicja: pozornie celowe działania, które są przeciwko własnym interesom
danej osoby#
•  Trzy modele zachowania samo-ograniczającego :#
#
1.  Celowe samozniszczenie#
2.  Kompromisy#
»  Angażowanie się w krótkoterminowe, potencjalnie szkodliwe działanie w
celu realizacji długoterminowych, zdrowych celów#
3.  Strategie kontr-produktywne#
»  Utrzymywanie nieefektywnych strategii w osiąganiu celu#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
Zawartość#
1.  Ja#
2.  Podstawy auto-percepcji#
3.  Auto-prezentacja#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
3. Auto-prezentacja#
•  Auto-prezentacja: Jak widzą nas inni#
–  Definicje#
•  Publiczne ja: wizerunek prezentowany innym w interakcjach społecznych#
–  Publiczne ja mogą się różnić w zależności od sytuacji, czy roli zaangażowanych ludzi.
Dlatego mamy wiele publicznych ja#
–  Jednakże, dopasowanie jest najlepsze, gdy istnieje znaczące pokrycie czy integracja
wielu publicznych ja#
• 
Zarządzanie wrażeniem (autoprezentacja): zazwyczaj świadome wysiłki ludzi,
by wpłynąć na to, jak inni nas postrzegają#
– 
• 
Badania nad autoprezentacją określiły następujące wzorce zachowań:#
» 
Ludzie starają się zrobić pozytywne wrażenie, gdy mają do czynienia z obcymi#
» 
Ludzie stają się skromniejsi, gdy mają do czynienia z osobami sobie znanymi#
Auto-kontrola: stopień, w jakim ludzie podchodzą do kontroli wrażenia, jakie
sprawiają na innych#
– 
– 
Wysoka auto-kontrola#
»  Tacy ludzie są bardziej skoncentrowani na robieniu dobrego wrażenia i są
dobrzy w interpretacji tego, co widzą inni#
Niska autokontrola#
»  Tacy ludzie są bardziej skłonni wyrazić swoje prawdziwe uczucia i postawy#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
3. Auto-prezentacja#
•  Auto-prezentacja: Jak widzą nas inni (kontynuacja)#
– 
Strategie zarządzania wrażeniem (autoprezentacją)#
• 
Zarządzanie wrażeniem (autoprezentacja) zawiera#
1.  Integracje #
»  Zachowanie w taki sposób, by być bardziej lubianym przez innych#
2.  Auto-promocje#
»  Akcentowane swoich mocnych stron, aby zdobyć szacunek#
3.  Egzemplifikacje#
»  Wykazywanie wzorowego zachowania, aby wzmocnić swoją integralność
lub charakter#
4.  Negatywne potwierdzenie#
»  Przyznawanie się do swoich wad#
5.  Zastraszanie#
»  Używanie gróźb fizycznych lub emocjonalnych, aby dostać to, czego się
chce#
6.  Suplikacja#
»  Udawanie słabego lub zależnego, aby uzyskać korzyści od innych#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
3. Auto-prezentacja#
•  Budowanie poczucia własnej wartości: Jak zmienić swoje ja#
– 
Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne#
• 
Poczucie własnej wartości jest ważne, ponieważ ludzie z niskim poczuciem
własnej wartości#
– 
Są bardziej podatni na depresje #
– 
– 
Gorzej znoszą porażkę #
Wykazują więcej lęku w relacjach międzyludzkich#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
3. Auto-prezentacja#
•  Budowanie poczucia własnej wartości: Jak zmienić swoje ja
(kontynuacja)#
– 
Wskazówki do budowy poczucia własnej wartości#
• 
Siedem wskazówek do budowy poczucia własnej wartości :#
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Kontroluj swój obraz siebie#
» 
Możesz zmienić obraz siebie na bardziej pozytywny #
Naucz się o samym sobie#
» 
Ludzie z niskim poczuciem własnej wartości nie wiedzą o sobie tak dużo, jak
ludzie z wysokim poczuciem własnej wartości#
Wyznacz sobie własne cele#
» 
Nie pozwól, by inni wyznaczali twoje cele#
Rozpoznawaj nierealistyczne cele#
» 
Nie trzeba wszystkiego spróbować. Rób te rzeczy, które mogą być zrobione#
Zmodyfikuj negatywne mówienie o samym sobie#
» 
Pamiętaj, by używać optymistycznego stylu wyjaśniającego podczas mówienia
o sukcesach i porażkach#
Podkreślaj swoje mocne strony#
Podchodź do innych z pozytywną perspektywą#
Moduł 6: Radzenie sobie z upadkiem#
Efekty nauczania#
•  O czym dzisiaj mówiliśmy#
–  Jak działa nasze „ja”#
–  Auto-percepcja#
–  Jak się autoprezentujemy #
#
•  Dziękuję za uwagę!#
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards