Power Set IO-IT

advertisement
Polska
Inisol POWER SET
PL
Moduły fotowoltaiczne
ZESTAW 2,08 kWp
ZESTAW 3,12 kWp
ZESTAW 4,16 kWp
ZESTAW 5,20 kWp
Instrukcja
instalowania i
konserwacji
Spis treści
1
Wprowadzenie……………………………………………….…………3
2
Dla Instalatorów………………………………………………………..3
3
Wymiary i dane elektryczne…………………………………………4
4
Bezpieczeństwo pracy………………………………………………..5
5
Zastosowanie…………………………………………………………..6
6
Okablowanie……………………………………………………………7
7
Uziemienie………………………………………………………………8
8
Dane elektryczne...……….……………………………………………8
9
Wybór miejsca instalacji……………………………………………10
10
Kąt nachylenia modułu................................................................10
11
Montaż modułów…………………………………………………..…11
12
Konserwacja modułów……………………………………………...13
12.1 Okresowe czyszczenie modułu…………………...……………………………....13
12.2 Kontrola okablowania……………………………………………………………….13
13
Składy zestawów..........................................................................14
13.1 Skład zestawu 2,08 kW………………………………………………………….…..15
13.2 Skład zestawu 3,12 kW……………………………………………………………...17
13.3 Skład zestawu 4,16 kW……………………………………………………………...19
13.4 Skład zestawu 5,20 kW………………………………………………………..…….21
Producent nie odpowiada za szkody, straty i uszkodzenia spowodowane
nieprawidłowym użyciem lub nieprawidłowym działaniem urządzenia.
Przedstawione w dokumentacjach rysunki i zdjęcia nie są wiążące.
Prezentowane produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
12042017-v01
2
1 Wprowadzenie
•
•
•
Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi i
konserwacji, należy przeczytać tę instrukcję,
aby bezpiecznie korzystać z modułu
fotowoltaicznego.
Należy przestrzegać wszystkich unijnych i
krajowych przepisów dotyczących budowy i
użytkowania instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może
doprowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub
zniszczenia mienia.
2 Dla Instalatorów
•
•
•
•
Instalację z modułów fotowoltaicznych może wykonywać
tylko instalator z akredytacją UDT.
Przed instalacją systemu należy uważnie przeczytać
instrukcję i przestrzegać procedur instalacyjnych
w pełnym zakresie.
Niniejsza instrukcja nie wymienia wszystkich środków
ostrożności niezbędnych do bezpiecznej pracy. Należy
zawsze postępować zgodnie z przepisami BHP.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalacji,
ale nie gwarantuje jakości pracy instalacji. Proszę zakończyć
wszystkie prace w sposób odpowiedzialny i profesjonalny.
Prace elektryczne powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka.
UWAGA
Moduł fotowoltaiczny produkuje prąd przy
ekspozycji na słońce lub inne źródła światła.
Zagrożenie elektryczne od napięcia i prądu w
pojedynczym module jest niskie. Jednak napięcie
wzrasta, gdy moduły są połączone szeregowo,
natomiast natężenie wzrasta, gdy moduły
połączone są równolegle. Tak więc dla modułu
podłączonego w systemie dotykanie elektrycznie
aktywnych części modułu, a w szczególności
konektorów, może doprowadzić do śmierci,
iskrzenia i oparzenia.
12042017-v01
3
3 Wymiary i dane elektryczne
Typ ogniw
Wymiar ogniw
Ilość ogniw
Połączenie ogniw
Długość modułu
Szerokość modułu
Grubość modułu
Masa modułu
Puszka
przyłączeniowa
Kabel
Konektory
Diody
Rama
Szkło
Materiał laminacyjny
Powłoka tylna
6” polikrystaliczne ogniwa krzemowe, 3
bus bar
156 x 156 mm
60 sztuk (10 x 6)
szeregowe
1640 +/- 1 mm
992 +/- 1 mm
40 mm
18 kg
stopień ochrony IP 67 certyfikowane
przez TÜW Rheinland
2
2 x przewody solarne 4 mm , 1000 mm
złącza MC4
3 diody by-pass
anodowane aluminium
3,2 mm, hartowane, pryzmatyczne
mat-mat
Ko-polimer EVA
Wielowarstwowy poliester
Oznaczenie modułów SE XXX/YYP oznacza: XXX moc modułu, YY
liczba ogniw, P-ogniwa polikrystaliczne, M-oznaczałoby ogniwa
monokrystaliczne. Parametry elektryczne modułów Inisol POWER
SET przedstawiono w poniższej tabeli.
Dane elektryczne:
Dane wg STC- standardowe warunki testowania
12042017-v01
Typ modułu
SE 260P
Maksymalna moc znamionowa [Pmpp]
260 Wp
Napięcie jałowe [Uoc]
38,8 V
Prąd zwarciowy [Isc]
8,9 A
Maksymalne napięcie znamionowe [Umpp]
31,4 V
Maksymalny prąd znamionowy [Impp]
8,3 A
Tolerancja
0/+5W
Efektywność modułu
16,1 %
Klasa/stopień ochrony
A/IP67
4
4 Bezpieczeństwo pracy
Moduły fotowoltaiczne należy przechowywać w oryginalnym
opakowaniu aż do momentu montażu instalacji, aby zmniejszyć
ryzyko uszkodzenia.
Nie kłaść skalnych lub betonowych przedmiotów na szklanej
powierzchni modułów.
Należy używać odpowiednich narzędzi do obsługi (np. chwytak
ręczny).
Zapoznaj się z podstawowymi zasadami obsługi urządzeń
elektrycznych. Używaj odpowiednich, izolowanych narzędzi i
urządzeń ochronnych. Stosuj woltomierz dla wszystkich systemów,
w których występuje więcej niż jeden moduł PV w szeregu.
Nigdy nie stawaj ani siadaj na szklanej powierzchni modułu. Szkło
może pęknąć, powodując obrażenia ciała lub porażenie prądem.
Moduł może również przestać produkować prąd elektryczny.
Zakryj całkowicie frontową stronę modułu z nieprzezroczystego
materiału, aby zapobiec produkcji energii elektrycznej podczas
podłączania modułu. Odłącz moduł od innych źródeł energii, takich
jak baterie, podczas pracy przy systemie.
Nigdy nie dotykaj złączy nieosłoniętymi rękoma.
.
Utrzymuj tylną powierzchnię modułu wolną od ciał obcych.
12042017-v01
5
Unikaj sztucznego lub skupionego światła słonecznego
skierowanego na moduł.
Należy unikać kontaktu z przewodami złączy, gdy moduły są
wystawione na działanie światła.
Nie wolno instalować, ani używać modułu z rozbitą przednią szybą
lub perforowaną tylną częścią.
Pracuj na suchej nawierzchni i korzystaj z suchych narzędzi.
Nie montować w pobliżu łatwopalnych gazów.
Należy używać środków ochrony osobistej. Podczas podłączania
modułów słonecznych należy stosować gumowe rękawice, aby
wyeliminować niebezpieczeństwo porażenia lub poparzenia.
Unikaj zasłaniania ogniw, aby zapobiec tworzeniu się gorących
punktów i / lub spadku mocy. Unikaj instalacji modułów i montażu
systemu w obszarach o dużej korozji.
5 Zastosowanie
Moduły Inisol POWER SET są to wysokiej mocy moduły
fotowoltaiczne przeznaczone do montowania na powierzchniach
dachowych, integrowania z budynkami, jak również do
naziemnych konstrukcji nośnych. Moduły mogą być stosowane
jako autonomiczne systemy lub podłączone do sieci elektrycznej.
Moduły są przypisane do klasy aplikacji (zgodnie z normą IEC
61730) i spełniają wymagania II klasy ochrony.
UWAGA: MODUŁY INISOL POWER SET SĄ URZĄDZENIAMI
SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA KLASY „A”. MAKSYMALNE
NAPIĘCIE SYSTEMU – 1000 VDC.
Moduły z serii Inisol POWER SET, jak również większość
komponentów PV operują w granicach maksymalnego
dopuszczalnego napięcia systemu 1000 VDC. Niektóre sieci
robocze pracują z napięciem bliskim maksymalnego. Podobnie jak
w innych polikrystalicznych lub monokrystalicznych modułach
fotowoltaicznych, napięcie otwartego obwodu modułów wzrasta
wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. Maksymalne napięcie
systemu jest obliczane, jako suma otwartego obwodu napięcia
połączonych
12042017-v01
6
szeregowo modułów fotowoltaicznych w najniższej oczekiwanej
temperaturze
otoczenia.
Współczynnik
temperaturowy,
specyficzny dla użytkowanego modułu, może służyć w celu
zapewnienia najbardziej dokładnego przewidywania napięcia
modułu w ekstremalnych temperaturach.
UWAGA: Maksymalna dopuszczalna liczba modułów z serii Inisol
POWER SET musi być taka, aby sumaryczne napięcie systemu było
mniejsze niż 1000 VDC.
Producent zaleca łączenia maksymalnie 2 modułów w konfiguracji
równoległej.
UWAGA: W normalnych warunkach moduły fotowoltaiczne mogą
wytwarzać większą ilość prądu i/lub napięcia niż w standardowych
warunkach testowania. Dlatego też, dla bezpiecznej oceny
składników, ilości przewodów, typów bezpieczników i wielkości
systemów sterowania podłączonych do wyjścia modułu, należy
pomnożyć wartości prądu zwarcia (Isc) i otwartego obwodu
napięcia (Uoc), które znajdują się na tabliczce znamionowej
modułów serii SE, przez współczynnik 1,25.
Przed instalacją systemu skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby
zdobyć niezbędne zezwolenia i spełnić wymogi dotyczące instalacji
fotowoltaicznej.
6 Okablowanie
Dostarczane moduły posiadają fabrycznie zamocowany kabel
solarny o średnicy 4 mm², wraz ze złączami MC4 lub
kompatybilnymi oraz urządzeniami sprzęgającymi dla gniazd
zasilania systemu.
- Upewnij się, że maksymalne wartości napięcia i prądu dla
systemu nie są przekroczone.
- Podczas łączenia modułów w serię upewnij się, że moduły mają
taki sam prąd, taki sam kąt nachylenia i ustawienie względem
słońca.
- Gdy podłączasz moduły w serię upewnij się, że maksymalne
napięcie szeregu nie przekracza maksymalnego napięcia
systemowego dla danego typu modułu.
- Nie otwieraj gniazda zasilania.
- Należy unikać dużych pętli okablowania.
- Upewnij się, że polaryzacja złączy jest prawidłowa.
- Należy stosować wyłącznie odpowiednie złącza.
- Należy używać tylko odpowiedniego kabla solarnego o
odpowiednim przekroju przewodu (min. 4 mm², miedź).
12042017-v01
7
-Chroń przewody przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym.
- Przed uruchomieniem całego systemu sprawdź czy okablowanie i
napięcie prądu stałego są prawidłowe.
- Przymocuj kable opaskami, które są odporne na promienie
ultrafioletowe (np. do ramy montażowej).
- Upewnij się, że złącza są prawidłowo podłączone.
W modułach Inisol POWER SET stosuje się puszki przyłączeniowe
wraz z okablowaniem firmy Sunter o następujących parametrach:
Dopuszczalne napięcie
Maksymalne zabezpieczenie
Dopuszczalne natężenie prądu
Klasa ochrony
Klasa ogniowa
Zakres temperatur
Najwyższa dopuszczalna temperatura
Typ przewodów
Klasa bezpieczeństwa
1000 VDC
15 A
12 A
IP65
UL94-V0
-40 … +85 °C
110°C
4 mm2
II
7 Uziemienie
Moduły Inisol POWER SET muszą być uziemione. Należy
przestrzegać odpowiednich norm i przepisów krajowych
dotyczących uziemienia urządzeń elektrycznych. Ramkowe moduły
Inisol POWER SET posiadają odpowiednie otwory przystosowane
do mocowania kabla uziemiającego bezpośrednio do modułu.
Użyj jednego z otworów uziemiających modułu. Przymocuj za
pomocą śruby miedziany przewód ochronny o minimalnej średnicy
16 mm² (odporność na temperaturę 90°C). Podczas mocowania
przewodu uziemiającego w celu polepszenia kontaktu między
modułem a kablem uziemiającym użyj podkładki zębatej, która
przeniknie anodowaną warstwę ochronną.
8 Dane techniczne
Wartości parametrów elektrycznych modułów mierzone są w
standardowych warunkach testowania (STC) a wiec: natężenie
promieniowania 1 kW/m2, widmo AM 1,5 i temperatura ogniw
25°C. Szczegółowe elektryczne i mechaniczne właściwości
krystalicznych krzemowych modułów fotowoltaicznych można
znaleźć w specyfikacji technicznej modułu. Główne charakterystyki
12042017-v01
8
elektryczne w STC występują również na każdej tabliczce
znamionowej modułu. Maksymalne napięcie systemu dla
wszystkich modułów serii Inisol POWER SET wynosi 1000 V. W
pewnych warunkach, moduł może produkować więcej prądu lub
wyższe napięcie niż w standardowych warunkach badań mocy
znamionowej. Dlatego przy ustalaniu ocen komponentów i
możliwości modułu, prąd zwarcia w STC należy pomnożyć przez
1,25, a temperaturowy współczynnik korygujący powinien być
stosowany do napięcia otwartego obwodu. W zależności od
lokalnych przepisów, mnożnik dla prądu zwarcia 1,25 pomnożony
przez 1,25 (w sumie 1,56) stosowany jest dla doboru przewodów i
bezpieczników, jakie mogą być zastosowane.
Specyfikacja diod by-pass
Wartości elektryczne diod
Moduł
Ilość diód by-pass
Ilość ogniw na diodę
Typ Diody
Napięcie
Natężenie
50V
12 A
SE XXX/YYP
3 lub 6
24
Schottky
SE XXX/YYM
Dane elektryczne (STC- Standardowe Warunki Testowania)
Typ modułu
Maksymalna moc znamionowa [Pmpp]
Napięcie jałowe [Uoc]
Prąd zwarciowy [Isc]
Maksymalne napięcie znamionowe [Umpp]
Maksymalny prąd znamionowy [Impp]
Tolerancja
Efektywność modułu
Klasa/stopień ochrony
SE 260P
260 Wp
38,8 V
9,1 A
31,4 V
8,3 A
0/+5W
16,1 %
A/IP67
Dane systemu
Maksymalne napięcie systemu
Maksymalne zabezpieczenie
1000 V DC
15 A
Dane temperaturowe
NOCT*
43 +/-20C
Zakres temperatury otoczenia
Od 400C do 850C
Współczynnik temperaturowy [Isc]
0,05%/0C
Współczynnik temperaturowy [Uoc]
-0,33%/0C
Współczynnik temperaturowy [P]
-0,39%/0C
*nasłonecznienie 800 W/m2, temp. powietrza 200C, pr. wiatru 1 m/s
Dane modułów
12042017-v01
9
Typ ogniw
Wymiar ogniw
Ilość ogniw
Połączenie ogniw
Długość modułu
Szerokość modułu
Grubość modułu
Waga modułu
Puszka przyłączeniowa
Przewód
Konektory
Diody
Rama
Szkło
Materiał laminacyjny
Backsheet
6’’ polikrystaliczne krzemowe, 3 bus
156 x 156 [mm]
60 szt (10 x 6)
Szeregowe
1640 +/-1 [mm]
992 +/-1 [mm]
40 [mm]
18 [kg]
IP67, certyfikat TÜV Rheinland
2 x przewody solarne 4 [mm2], 1000 [mm]
Złącza MC4
2 diody by-pass
Anodowane aluminium
3,2 mm, hartowane, pryzmatyczne mat-mat
Ko-polimer EVA
Wielowarstwowy poliester
9 Wybór miejsca instalacji
Moduły słoneczne powinny być montowane w miejscach, gdzie
mogą otrzymać maksymalną ilość światła słonecznego w ciągu
roku.
Moduły stojące 30 stopni od prawdziwego Południa stracą około
10 do 15 procent swojej mocy. Jeśli moduł stoi 60 stopni od
prawdziwego Południa strata mocy będzie od 20 do 30 procent.
Wybierając miejsce unikaj drzew, budynków lub przeszkód, które
mogą rzucić cień na moduły słoneczne, zwłaszcza
w miesiącach zimowych kiedy łuk słońca jest najniższy nad
horyzontem.
10 Kąt nachylenia modułu
Moduły połączone szeregowo powinny być instalowane w tym
samym kierunku i pod tym samym kątem. Różna orientacja lub kąt
mogą spowodować utratę mocy wyjściowej ze względu na różnicę
wysokości słońca i kąt padania promieni słonecznych. Moduły
wytwarzają najwięcej energii, gdy są skierowane bezpośrednio na
słońce. W przypadku instalacji, w których moduły fotowoltaiczne
przymocowane są do stałej konstrukcji, powinny być nachylone
12042017-v01
10
pod kątem o optymalnej wydajności w okresie zimowym.
Z reguły, jeżeli produkcja energii elektrycznej jest na odpowiednim
poziomie zimą, będzie również zadowalająca przez resztę roku. Kąt
nachylenia modułu jest mierzony między modułem słonecznym
i podłożem.
11 Montaż modułów
Producent zaleca montaż za pomocą typowych zacisków
aluminiowych przeznaczonych do ramowych modułów.
Sposób montażu za pomocą zacisków mocujących
Moduły powinny być przymocowane do konstrukcji montażowej za
pomocą czterech aluminiowych zacisków mocujących o długości,
co najmniej 80 mm.
Każdy z zacisków mocujących musi zapewnić minimalną
powierzchnię styku 10 mm x 80 mm.
Środki uchwytów mocujących muszą być umieszczone na dłuższym
boku modułu między 350 mm a 400 mm od krawędzi. Zobacz
poniższy rysunek dla dozwolonych miejsc mocowania zacisków:
12042017-v01
11
Dozwolone miejsca mocowania modułu
Miejsce mocowania
Miejsce mocowania
Długość modułu
a= 1/5 długości modułu
b= 1/4 długości modułu
Uwaga:
nie wolno mocować modułu
na jego krótszej krawędzi!
Mocowanie modułów
Zacisk końcowy
12042017-v01
Zacisk środkowy
12
12 Konserwacja modułów
Moduły fotowoltaiczne wymagają ograniczonej konserwacji w
zakresie czyszczenia frontowej strony modułu oraz okresowego
sprawdzania okablowania i wzrokowej kontroli elementów
instalacji.
Konserwacja obejmuje następujące procesy:
- Okresowe czyszczenie modułu w zależności od zanieczyszczenia
powierzchni.
-Oględziny
ewentualnego
wewnętrznego
pogorszenia
wodoszczelność modułu.
- Kontrola stanu połączeń elektrycznych i okablowania.
- Kontrola charakterystyki elektrycznej modułu.
12.1 Okresowe czyszczenie modułu
Brud zgromadzony na frontowej szybie modułu zmniejsza jego
efektywność i może wywoływać efekty podobne do efektu
zacienienia. Problem może być poważny w przypadku odpadów
przemysłowych i ptasich odchodów. Intensywność efektów zależy
od przezroczystości i grubości zalegającego brudu. Warstwy pyłu
powodują zmniejszenie ilości docierającego światła słonecznego do
ogniw powodując zmniejszenie mocy, jednak efekt nie jest na ogół
znaczący.
Regularność czyszczenia zależy, od intensywności procesu
zabrudzenia. Opady deszczu mogą pomóc w wielu przypadkach
zmniejszyć lub wyeliminować konieczność czyszczenia modułów.
Czyszczenie modułów powinny wykonywać wyspecjalizowane
firmy za zgodą producenta modułów. Nie zaleca się używania
bieżącej wody z węży ogrodowych.
12.2 Kontrola Okablowania
Co sześć miesięcy należy sprawdzić mocowanie śrub zaciskowych
oraz ogólny stan okablowania. Należy także sprawdzić czy
konstrukcja jest odpowiednio zmontowana i stabilna. Luźne
połączenia mogą spowodować uszkodzenie instalacji. Nie wolno
dotykać części kabli i złączy będących pod napięciem. Należy
stosować właściwy sprzęt ochronny (izolowane narzędzia, gumowe
rękawice, itp.) W trakcie napraw należy zakryć frontową cześć
modułu za pomocą nieprzezroczystego materiału. Moduły
wystawione na działanie promieni słonecznych generują wysokie
napięcie, które może doprowadzić do śmierci.
12042017-v01
13
13 Składy zestawów
Poniżej przedstawiono składy zestawów o mocach: 2 kW, 3 kW, 4
kW oraz 5 kW dla dachu skośnego pokrytego dachówką. Każdy z
zestawów jest dostarczany na pojedynczej palecie, przy czym:
zestawy 2 kW oraz 3 kW 800 x 1200 mm, natomiast 4 kW oraz 5
kW na palecie o wymiarach 1180 x 1680 mm.
UWAGA:
Podczas montażu konstrukcji i osprzętu elektrycznego korzystaj
ze szczegółowych instrukcji dołączonych do zestawu.
Obchodź się z modułami zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta.
Pamiętaj, że TWOJE bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Podczas pracy postępuj z rozwagą i stosuj się do załączonej
dokumentacji technicznej.
12042017-v01
14
13.1 Skład zestawu 2 kW
8 szt. Moduł fotowoltaiczny SE 260/60P
1 szt. inwerter Spirvent Wolta 2kW
40 mb kabel solarny 4mm2
2 set konektor MC4
16,8 mb profil aluminiowy 40x40
24 szt. uchwyt dachowy
12 szt. zacisk środkowy
8 szt. zacisk końcowy
50 szt. wkręt z płaską główką ocynkowany
12042017-v01
15
13.1 Skład zestawu 2 kW
8 szt. łącznik podłużny dwuotworowy
12042017-v01
16
13.2 Skład zestawu 3 kW
12 szt. Moduł fotowoltaiczny SE 260/60P
1 szt. inwerter Q3 QY3000
40 mb kabel solarny 4mm2
2 set konektor MC4
12x2,1m profil aluminiowy 40x40
32 szt. uchwyt dachowy
20 szt. zacisk środkowy
12 szt. zacisk końcowy
66 szt. wkręt z płaską główką ocynkowany
12042017-v01
17
13.2 Skład zestawu 3 kW
8 szt. łącznik podłużny dwuotworowy
12042017-v01
18
13.3 Skład zestawu 4 kW
16 szt. Moduł fotowoltaiczny SE 260/60P
1 szt. inwerter Q3 QX4000
40 mb kabel solarny 4mm2
4 set konektor MC4
16x2,1m profil aluminiowy 40x40
44 szt. uchwyt dachowy
28 szt. zacisk środkowy
12 szt. zacisk końcowy
90 szt. wkręt z płaską główką ocynkowany
12042017-v01
19
13.3 Skład zestawu 3 kW
12 szt. łącznik podłużny dwuotworowy
12042017-v01
20
13.4 Skład zestawu 5 kW
20 szt. Moduł fotowoltaiczny SE 260/60P
1 szt. inwerter Q3 QX5000
40 mb kabel solarny 6mm2
6 set konektor MC4
20x2,1m profil aluminiowy 40x40
52 szt. uchwyt dachowy
36 szt. zacisk środkowy
12 szt. zacisk końcowy
104 szt. wkręt z płaską główką ocynkowany
12042017-v01
21
13.4 Skład zestawu 5 kW
16 szt. łącznik podłużny dwuotworowy
12042017-v01
22
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards