Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę leków 2013r.

advertisement
Ostrołęka: DPS/ZP-230/grupa CPV 336/12 przetarg nieograniczony na dostawę leków w
2013r
Numer ogłoszenia: 17184 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 507282 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka, woj.
mazowieckie, tel. 29 7602280/81, faks 29 7602285.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DPS/ZP-230/grupa CPV 336/12
przetarg nieograniczony na dostawę leków w 2013r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków w 2013r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa leków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Apteka NOVA 1 Tomasz Dudek, ul.Sobieskiego 1/1, 14-200 Iława, kraj/woj.
warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128201,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 76001,23
Oferta z najniższą ceną: 76001,23 / Oferta z najwyższą ceną: 102260,90
Waluta: PLN.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards