Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

advertisement
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: …………(nazwa projektu) ……………
………………..………………
Nazwa i adres Wnioskodawcy/Partnera
……………….……………
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT
OŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY/PARTNERA1
ODZYSKANIA PODATKU VATi
O
BRAKU
MOŻLIWOŚCI
W związku z realizacją projektu ............................................ (nazwa projektu)…………………
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oświadczam, iż zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu
.......................... (nazwa Wnioskodawcy/Partnera) ........................................ nie ma możliwości
odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona
w kategorii wydatki kwalifikowane ……………… (nr tabeli we wniosku/pkt wniosku)
……………………………… we wniosku o dofinansowanie projektu.
Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z: …………………………………… (wskazać
uzasadnienie) ………………………
Ponadto ......................................(nazwa Wnioskodawcy/Partnera)................................ zobowiązuje
się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu ……………………………(nazwa projektu)
.............................................................. części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki
umożliwiające
odzyskanie
tego
podatku
przez
......................................(nazwa
Wnioskodawcy/Partnera).................. .
Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego.
Imię i Nazwisko
……………………………….…………………………………
…………………………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy/Partnera )
1
Niepotrzebne skreślić.
1
Załącznik do Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
Jeśli nie zaznaczono inaczej, należy udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania po kolei.
1. Czy Wnioskodawca/Partner jest zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
jako podatnik VAT?
o Nie
o Tak, jako podatnik VAT zwolniony (podstawa prawna zwolnienia – należy wpisać jednostkę
redakcyjną ustawy stanowiącą podstawę zwolnienia:………………..………….)
o Tak, jako podatnik VAT czynny
Jeśli zaznaczono którąś z odpowiedzi „Tak”, należy określić w jakim okresie/okresach
Wnioskodawca/Partner był zarejestrowany jako podatnik VAT:………………………………………
.
Jeśli zaznaczono odpowiedź „Nie” Wnioskodawca/Partner z pozostałych pozycjach zaznacza „Nie
dotyczy”
2. Czy przedmiot projektu po zakończeniu okresu rzeczowej realizacji pozostanie w użytkowaniu
Wnioskodawcy/Partnera:
o Tak
o Nie
o Nie dotyczy
Jeśli zaznaczono odpowiedź „Tak” należy pominąć pytanie 3 (zaznaczając „Nie dotyczy”) i przejść
od razu do pytania 4. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy odpowiedzieć na pytanie 3
i pominąć pytanie 4 (zaznaczając „Nie dotyczy”)
3. Proszę określić zasady przekazania przedmiotu projektu podmiotowi użytkującemu:
o
o
o
Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia,
Przekazanie na podstawie umowy dzierżawy,
Nie dotyczy.
4. Do jakiego rodzaju czynności wykorzystywane są zakupy towarów i usług w ramach projektu:
o Wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT,
o Wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
o Zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od
podatku VAT, przy czym możliwe jest wyodrębnienie części kwoty podatku naliczonego VAT,
która może podlegać odliczeniu,
o Zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od
podatku VAT, przy czym ze względu na brak możliwości wyodrębnienia towarów i usług, które
są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi
takie prawo nie przysługuje, do określenia kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego
odliczeniu niezbędne jest obliczenie tzw. współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90
ustawy o VAT,
o Nie dotyczy.
2
5. Czy w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu znajduje zastosowanie art. 88
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ograniczający możliwość odliczenia
podatku VAT?
o Tak
o Nie
o Nie dotyczy
6. Czy kwestia odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu
była przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej ii?
o Tak
o Nie
o Nie dotyczy
Jeśli tak, należy wskazać, w jakiej formie nastąpiło rozstrzygnięcie (np. decyzja podatkowa, pisemna
interpretacja przepisów prawa podatkowego), przez jaki organ, datę wydania rozstrzygnięcia i
sygnaturę sprawy, czy jest ono ostateczne (łącznie ze skorzystaniem z drogi sądowej), oraz
przytoczyć krótko osnowę treści ww. aktu co do kwestii odliczenia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
i
Wnioskodawca/Partner wypełnia w przypadku zaznaczenia w załączniku do oświadczenia:
o
w pkt. 1 „Nie” i w pozostałych „Nie dotyczy”
o
w pkt. 1 „Tak” ; w pkt. 2 „Tak”; w pkt. 4 „Wyłącznie do czynności zwolnionych”; w pkt. 5 „Nie”
o
w pkt. 1 „Tak”; w pkt. 2 „Nie”; w pkt. 3 „Przekazanie w drodze uchwały (lub protokołu zdawczo-odbiorczego) jednostce realizującej
zadania statutowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego” lub „Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia”; w pkt. 5
„ Nie”.
o
w pkt. 1 „Tak” ; w pkt. 2 „Tak”; w pkt. 4 wszystkie odpowiedzi za wyjątkiem „Wyłącznie do czynności zwolnionych”; w pkt. 5 „Tak”
o
w pkt. 1 „Tak”; w pkt. 2 „Nie”; w pkt. 3 „Przekazanie w drodze uchwały (lub protokołu zdawczo-odbiorczego) jednostce realizującej
zadania statutowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego” lub „Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia”; pkt. 5
„Tak”.
W przypadku wypełnienia należy w pkt. 2 oświadczenia zaznaczyć „Nie dotyczy”.
W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć „Nie dotyczy” i przejść do pkt. 2 oświadczenia.
Należy wypełnić także w przypadku, gdy Wnioskodawca/Partner w drodze decyzji organu skarbowego uzyskał prawo do stosowania obniżonej
stawki podatku VAT.
ii
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards