Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

advertisement
Załącznik nr ….... do wniosku o dofinansowanie projektu: …………(nazwa projektu) ……………
………………..………………
Nazwa i adres Wnioskodawcy
……………….……………
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT
1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA
PODATKU VATi

Nie dotyczy
W związku z realizacją projektu ............................................ (nazwa projektu)…………………
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oświadczam, iż zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu
.......................... (nazwa Wnioskodawcy) ........................................ nie ma możliwości odzyskania w
żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii
wydatki
kwalifikowane
………………
(nr
tabeli
we
wniosku/pkt
wniosku)
……………………………… we wniosku o dofinansowanie projektu.
Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z: ……………………………………
(wskazać uzasadnienie) ………………………
Ponadto ......................................(nazwa Wnioskodawcy)................................ zobowiązuje się do
zwrotu zrefundowanej w ramach projektu ……………………………(nazwa projektu)
.............................................................. części poniesionego podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji
projektu lub w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia
realizacji projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez
......................................(nazwa Wnioskodawcy).................. .
Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego.
Imię i Nazwisko
……………………………….…………………………………
…………………………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy )
1
2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU
VATii

Nie dotyczy
W związku z ubieganiem się .......................... (nazwa Wnioskodawcy) ........................................
o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013
na realizację projektu pn. ...................................... (tytuł projektu) ....................................................
oświadczam, iż realizując powyższy projekt .......................... (nazwa Wnioskodawcy)
........................................ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, którego
wysokość została określona w kategorii wydatki niekwalifikowalne w.............................................
(nr tabeli we wniosku/pkt wniosku) ................................................. wniosku o dofinansowanie
projektu.
Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego.
Imię i Nazwisko
……………………………….…………………………………
…………………………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy )
2
Załącznik do Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
Jeśli nie zaznaczono inaczej, należy udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania po kolei.
1. Czy Wnioskodawca jest zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako
podatnik VAT?
o Nie
o Tak, jako podatnik VAT zwolniony (podstawa prawna zwolnienia – należy wpisać jednostkę
redakcyjną ustawy stanowiącą podstawę zwolnienia:………………..………….)
o Tak, jako podatnik VAT czynny
Jeśli zaznaczono którąś z odpowiedzi „Tak”, należy określić w jakim okresie/okresach
Wnioskodawca był zarejestrowany jako podatnik VAT:……………………………………… .
Jeśli zaznaczono odpowiedź „Nie” Wnioskodawca z pozostałych pozycjach zaznacza „Nie dotyczy”
Ważne! W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
która nie posiada własnego NIP, należy określić, czy jako podatnik został zarejestrowany urząd
obsługujący tą jednostkę.
2. Czy przedmiot projektu po zakończeniu okresu rzeczowej realizacji pozostanie w użytkowaniu
wnioskodawcy:
o Tak
o Nie
o Nie dotyczy
Jeśli zaznaczono odpowiedź „Tak” należy pominąć pytanie 3 (zaznaczając „Nie dotyczy”) i przejść
od razu do pytania 4. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy odpowiedzieć na pytanie 3
i pominąć pytanie 4 (zaznaczając „Nie dotyczy”)
3. Proszę określić zasady przekazania przedmiotu projektu podmiotowi użytkującemu:
o
o
o
o
o
Przekazanie w drodze uchwały (lub protokołu zdawczo-odbiorczego) jednostce realizującej
zadania statutowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego,
Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia,
Przekazanie na podstawie umowy dzierżawy,
Przekazanie na podstawie umowy najmu,
Nie dotyczy.
4. Do jakiego rodzaju czynności wykorzystywane są zakupy towarów i usług w ramach projektu:
Wyłącznie do czynności nieopodatkowanych,
Wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT,
Wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
Zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od
podatku VAT, przy czym możliwe jest wyodrębnienie części kwoty podatku naliczonego VAT,
która może podlegać odliczeniu,
o Zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od
podatku VAT, przy czym ze względu na brak możliwości wyodrębnienia towarów i usług, które
o
o
o
o
3
są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi
takie prawo nie przysługuje, do określenia kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego
odliczeniu niezbędne jest obliczenie tzw. współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90
ustawy o VAT,
o Nie dotyczy.
5. Czy w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu znajduje zastosowanie art. 88
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ograniczający możliwość odliczenia
podatku VAT?
o Tak
o Nie
o Nie dotyczy
6. Czy kwestia odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu
była przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej iii?
o Tak
o Nie
o Nie dotyczy
Jeśli tak, należy wskazać, w jakiej formie nastąpiło rozstrzygnięcie (np. decyzja podatkowa, pisemna
interpretacja przepisów prawa podatkowego), przez jaki organ, datę wydania rozstrzygnięcia i
sygnaturę sprawy, czy jest ono ostateczne (łącznie ze skorzystaniem z drogi sądowej), oraz
przytoczyć krótko osnowę treści ww. aktu co do kwestii odliczenia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
i
Wnioskodawca wypełnia w przypadku zaznaczenia w załączniku do oświadczenia:
o
w pkt. 1 „Nie” i w pozostałych „Nie dotyczy”
o
w pkt. 1 „Tak” ; w pkt. 2 „Tak”; w pkt. 4 „Wyłącznie do czynności zwolnionych”; w pkt. 5 „Nie”
o
w pkt. 1 „Tak”; w pkt. 2 „Nie”; w pkt. 3 „Przekazanie w drodze uchwały (lub protokołu zdawczo-odbiorczego) jednostce realizującej
zadania statutowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego” lub „Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia”; w pkt. 5
„ Nie”.
o
w pkt. 1 „Tak” ; w pkt. 2 „Tak”; w pkt. 4 wszystkie odpowiedzi za wyjątkiem „Wyłącznie do czynności zwolnionych”; w pkt. 5 „Tak”
o
w pkt. 1 „Tak”; w pkt. 2 „Nie”; w pkt. 3 „Przekazanie w drodze uchwały (lub protokołu zdawczo-odbiorczego) jednostce realizującej
zadania statutowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego” lub „Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia”; pkt. 5
„Tak”.
W przypadku wypełnienia należy w pkt. 2 oświadczenia zaznaczyć „Nie dotyczy”.
W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć „Nie dotyczy” i przejść do pkt. 2 oświadczenia.
ii
Wnioskodawca wypełnia w przypadku zaznaczenia w załączniku do oświadczenia:
o
w pkt. 1 „Tak” ; w pkt. 2 „Tak”; w pkt. 4 wszystkie odpowiedzi za wyjątkiem „Wyłącznie do czynności zwolnionych”; pkt. 5 „Nie”,
o
w pkt. 1 „Tak”; w pkt. 2 „Nie”; w pkt. 3 „Przekazanie w drodze uchwały (lub protokołu zdawczo-odbiorczego) jednostce realizującej
zadania statutowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego” lub „Przekazanie innej jednostce na zasadzie umowy użyczenia”; pkt. 5
„Nie”.
W przypadku wypełnienia należy w pkt. 1 oświadczenia zaznaczyć „Nie dotyczy”.
Należy wypełnić także w przypadku, gdy Wnioskodawca w drodze decyzji organu skarbowego uzyskał prawo do stosowania obniżonej stawki
podatku VAT.
iii
4
Download