E-seminarium: Integracja sensoryczna

advertisement
E-seminarium: Integracja
sensoryczna
Realizowane w ramach projektu
„Akademia Rodzica”
współfinansowanym przez
m.st Warszawa
Czym jest integracja sensoryczna?
Wrażenia napływają przez
receptory do mózgu
Następuje ich segregacja
i integracja z
wcześniejszymi
doświadczeniami
Mózg tworzy reakcję
adaptacyjną
Dzięki integracji sensorycznej
dzieci i dorośli mogą efektywnie
i adekwatnie reagować na wymogi
otoczenia. Wszelkie informacje,
które do nas docierają są
interpretowane i przetwarzane
przez mózg i na ich podstawie
pojawia się reakcja adaptacyjna.
Brak zaburzeń w tej przestrzeni
umożliwia nam na odpowiednie
reakcje, zarówno jeżeli chodzi
o proces myślowy, jak i fizyczne
reakcje.
Stadia integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna rozwija się już w życiu płodowym. Do 7 roku życia
dzieci przechodzą przez następujące stadia:
Stadium 1: zdolność do przetwarzania pojedynczych bodźców, nawiązywanie więzi z
opiekunem, rozwój napięcia mięśniowego i ruchu gałek ocznych, integracja odruchów
Stadium 2: rozwój reakcji dowolnych i rozwój schematu ciała, rozwój dużej motoryki
i planowania ruchu, kształtowanie się stabilnej postawy, kształtowanie się podstaw
percepcji słuchowej, wzrokowej, rozwój koordynacji ciała
Stadium 3: rozwój ruchów dowolnych i bardziej precyzyjnych (ręki, aparatu mowy),
kształtowanie się koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój współdziałanie zmysłów
Stadium 4: specjalizacja mózgowa (dominacja stronna ciała),rozwój zdolności do:
czytania, pisania, liczenia, koncentracji uwagi, kontroli emocjonalnej, samoakceptacji
Założenia teorii integracji
sensorycznej
Do systemów sensorycznych zaliczamy system
przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy.
W okresie prenatalnym rozpoczynają swoją
pracę. Ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa
na pracę pozostałych zmysłów, przyczynia się do
rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji
ruchowej, reakcji równoważnych, ruchów oczu,
świadomości ciała.
1. Mózg jest zdolny do zmian
i modyfikacji.
Ta jego cecha umożliwia pracę nad zaburzeniami
integracji
sensorycznej
przy
odpowiednim
zaplanowaniu dostarczanych bodźców. Plastyczność
neuronalna zależy od zaangażowania dziecka w zadania,
różnorodności środowiska, w którym przebiega rozwój
i terapii oraz od tzw. krytycznych okresów rozwojowych.
2. Sekwencyjny rozwój procesów
integracji sensorycznej.
Nowe umiejętności budowane są na podstawie
starych skryptów ruchowych czy myślowych.
3. Integralność systemu nerwowego
Istnieją wzajemne zależności pomiędzy różnymi
strukturami mózgu. Prawidłowe funkcjonowanie
zależy od integralnej pracy całego systemu.
4. Reakcje adaptacyjne
Pojawiają się w wyniku procesów integracji
sensorycznej, ale też są początkiem co raz to
bardziej zaawansowanej struktury tej integracji.
5. Każde dziecko ma w sobie
wewnętrzny pęd do rozwoju
Dziecko SAMO potrafi dostarczyć sobie bodźce,
które są potrzebne do jego rozwoju.
Co może mnie zaniepokoić?
• wzmożona lub obniżona wrażliwością na
bodźce,
• niewłaściwy poziom uwagi,
• obniżony poziom koordynacji ruchowej,
• opóźniony rozwój mowy,
• nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej,
• trudności w zachowaniu.
Wskazówki do pracy z dziećmi,
u których podejrzewa się zaburzenia
integracji sensorycznej
DZIECI MAŁE:
• potrzebują dużo kontaktu fizycznego: głaskania, przytulania,
• potrzebują różnych doświadczeń zmysłowych,
• dobrze reagują na zabawy muzyczne, szczególnie te z użyciem
naturalnych instrumentów (garnki, butelki, talerze itd.),
• potrzebują doświadczenia róznych dźwięków,
• należy im pozwolić na swobodny ruch i trening mięśniowy (ułóż
dziecko na bezpiecznym podłożu i pozwól mu samodzielnie się
poruszać, przekręcać, przesuwać, dźwigać).
• muszą mieć zaspokojone podstawowe potrzeby fizjologiczne i
psychiczne (jedzenie, ciepło, czysta pielucha, bezpieczeństwo).
Wskazówki do pracy z dziećmi,
u których podejrzewa się zaburzenia
integracji sensorycznej
W przypadku dzieci starszych należy pamiętać o:
• dużej ilości ruchu: uprawianiu sportów, ciekawych zajęciach fizycznych,
• ograniczeniu zajęć statycznych (przesiadywanie przez komputerem,
telewizorem),
• właściwym odżywianiu się.
Skąd czerpać informacje?
• http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=bl
ock&str=podstrona_terapia
• http://www.pstis.pl/pl/html/?str=podstrona_
biuletyn-artykuly&id=49fadb0d_3bc
• http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/index.p
hp?k=39
• http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=bl
ock&str=podstrona_objawy
Download