Kariokineza – mejoza

advertisement
Kariokineza – mejoza
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:

definiuje pojęcia: koniugacja chromosomowa, tetrada, crossing over,

wymienia etapy podziału mejotycznego komórki,

wyjaśnia znaczenie crossing over.
b) Umiejętności
Uczeń potrafi:

określić zmiany zachodzące w kolejnych etapach podziału mejotycznego,

porównać mitozę i mejozę,

określić, w jakich komórkach organizmu zachodzi mejoza i uzasadnić, dlaczego
właśnie w tych komórkach.
2. Metoda i forma pracy
Metodą zastosowaną na lekcji jest wykład, który wprowadza uczniów w zagadnienie.
Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują kolejne etapy procesu mejozy,
zgodnie z rycinami znajdującymi się w podręczniku. Uczniowie pracują jako jeden zespół.
3. Środki dydaktyczne
Podręcznik
Plansze dydaktyczne
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Przedstawienie znaczenia mejozy.
b) Faza realizacyjna
1.
Nauczyciel zwraca uwagę na fakt, że w mejozie zachodzi podział mitotyczny,
który uczniowie znają z poprzedniej lekcji. (Można krótko przypomnieć to
zagadnienie bądź w ramach powtórki odpytać uczniów).
2.
Korzystając z podręcznika, uczniowie analizują kolejne zmiany zachodzące w
cyklu komórkowym. Każdy etap omawiany jest przez innego, wskazanego przez
nauczyciela ucznia. Po zakończeniu analizy danego etapu uczeń dyktuje krótką
notatką zawierającą najważniejsze informacje.
3.
Mając do dyspozycji podręcznik, plansze dydaktyczne i notatki utrwalamy z
uczniem (ochotnikiem lub wskazanym przez nas) przebieg procesu mejozy. Pozostali
uczniowie sprawdzają, czy wszystko zostało prawidłowo przeanalizowane i zgłaszają
ewentualne poprawki.
4.
Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę pracy. Uczniowie uzupełniają
zamieszczoną na niej tabelę, utrwalając jednocześnie najważniejsze różnice między
mitozą i mejozą.
5.
Kiedy wszyscy uzupełnią tabelę, wskazany uczeń odczytuje odpowiedź. Pozostali
uczniowie zgłaszają ewentualne poprawki.
c) Faza podsumowująca
Wypunktowanie najważniejszych tez lekcji.
5. Bibliografia
J. Grzegorek, Biologia. Część 1, tom pierwszy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
wyd. drugie, WSiP, Warszawa 2002, s. 98-107.
6. Załączniki
a) Karta pracy ucznia
Uzupełnij tabelę:
MITOZA
MEJOZA
W jakich komórkach
zachodzi proces?
Ile podziałów obejmuje?
Ile komórek potomnych
powstaje z jednej komórki
macierzystej?
Jaka jest liczba
chromosomów w komórce
przed podziałem, a jaka po
podziale?
b) Zadanie domowe
Odpowiedz na pytania z podręcznika (1-4) strona 107. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
Scenariusz lekcji dla klasy I, poziom rozszerzony.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards