ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z CYTOLOGII KLASY IIB, IID

advertisement
ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z CYTOLOGII
1. Wyjaśnić w jaki sposób teoria endosymbiozy tłumaczy powstanie komórki eukariotycznej
(kl.I)
2. Budowa i funkcje poszczególnych elementów komórki prokariotycznej: błony komórkowej,
ściany komórkowej, otoczki śluzowej, cytoplazmy, genoforu, plazmidów, rybosomów,
mezosomów, ciałek chromatoforowych (kl.I)
3. Budowa i funkcje poszczególnych składników komórki eukariotycznej: błony komórkowej,
ściany komórkowej, cytoplazmy, cytoszkieletu, ER, AG, lizosomów, peroksysomów,
glioksysomów, wakuoli, mitochondriów, chloroplastów, jądra komórkowego, rybosomów.
4. Rozpoznawać i nazwać poszczególne składniki komórek przedstawione na ilustracji.
5. Porównywać ze sobą poszczególne typy komórek (prokariotyczną, zwierzęcą, roślinną i
grzybową).
6. Porównywać ze sobą budowę i funkcje mitochondriów i chloroplastów.
7. Wymienić typy plastydów i znać ich funkcje.
8. Narysować schemat przedstawiający: budowę mitochondrium, chloroplastu, jądra
komórkowego, chromosomu metafazowego; ruchy cytoplazmy, budowę fosfolipidy
błonowego
9. Wymienić i scharakteryzować typy chromosomów.
10. Wyjaśnić pojęcia: białka powierzchniowe, białka integralne, glikokaliks, mikrotubule,
mikrofilamenty, filamenty pośrednie, siateczka szorstka, siateczka gładka, tonoplast,
metabolity wtórne, sok komórkowy, sok jądrowy (kariolimfa), otoczka jądrowa, por jądrowy,
chromatyna, histony, chromosom, centriole, wrzeciono podziałowe, fragmoplast, bruzda
podziałowa, ściana komórkowa pierwotna, ściana komórkowa wtórna, plazmodesmy,
grzebień mitochondrialny, matriks (macierz) mitochondrialna, tylakoidy, stroma, jąderko,
inkrustacja, adkrustacja, mitoza, mejoza, komórka somatyczna, chromosom potomny,
interfaza, kariokineza, cytokineza, cykl komórkowy
11. Wymienić, charakteryzować i porównywać ze sobą rodzaje transportu substancji przez
błonę komórkową.
12. Wymienić cechy błony komórkowej.
13. Określić znaczenie mitozy i mejozy.
14. Porównywać mitozę i mejozę.
15. Opisywać przebieg mitozy i mejozy.
16. Rozpoznawać poszczególne fazy mitozy i mejozy na rysunkach.
17. Wyjaśniać zmiany ilości chromosomów (n) i ilości DNA (c) z wykorzystaniem odpowiednich
wykresów.
Download