FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Instytut

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy,
Radzików
MIASTO: Błonie
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia, biochemia
DATA OGŁOSZENIA: 4 września 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 września 2015 r.
LINK DO STRONY: www.ihar.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: chemia, biochemia, polisacharydy, ściana komórkowa
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następując warunki:
1. wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych lub rolniczych,
2. potwierdzony staż pracy – min. 12 miesięcy w jednostkach naukowo-badawczych
odpowiadających rangą IHAR-PIB lub na uczelni wyższej na stanowisku asystenta,
badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym lub innym właściwym dla tytułu
magistra,
3. udokumentowany dorobek publikacyjny, polegający na autorstwie lub
współautorstwie pracy opublikowanej w czasopiśmie recenzowanym,
4. potwierdzone przeprowadzenie seminarium naukowego w jednostce naukowej lub
wygłoszenie referatu/wykładu na warsztatach lub konferencji naukowej,
5. legitymowanie się wysokim poziomem etyki zawodowej (niekaralność),
6. stopień magistra biologii lub rolnictwa ze specjalizacją biotechnologia lub biologia
molekularna roślin;
7. biegłość w wykonywaniu izolacji w skali preparatywnej frakcji błonnika
pokarmowego w różnych materiałach roślinnych; w posługiwaniu się technikami
chromatografii gazowej oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej do
oznaczania składu frakcji hemicelulozowej i celulozowej roślinnej ściany komórkowej
oraz w wykonywaniu analiz poziomu aktywności enzymów endogennych
depolimeryzujących ścianę komórkową roślin oraz potencjału antyoksydacyjnego
różnych frakcji ściany komórkowej;
8. umiejętność interpretacji widm magnetycznego rezonansu jądrowego protonów i
węgla w odniesieniu do podstawowych jednostek budulcowych polisacharydów
ściany komórkowej oraz interpretacji widm wysokosprawnej chromatografii
wykluczania na podstawie wskazań laserowego detektora światła rozproszonego
uzyskanych dla polisacharydów roślinnej ściany komórkowej (parametry
charakterystyki makromolekularnej);
9. umiejętność opracowywania i analizowania wyników doświadczeń oraz ich
upowszechniania w formie artykułów naukowych i referatów konferencyjnych;
10. znajomość języka angielskiego.
Kandydaci spełniający powyższe warunki powinni złożyć następujące dokumenty w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Sekretariacie Dyrektora Instytutu w Radzikowie:
• odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
• życiorys naukowy,
• list motywacyjny,
• opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników
naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na
aplikowanym stanowisku,
• potwierdzenie przeprowadzenia seminarium naukowego w jednostce naukowej lub
wygłoszenia referatu/wykładu na warsztatach lub konferencji naukowej,
• potwierdzenie znajomości języka obcego nowożytnego.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr
133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora Instytutu (Radzików, 05 – 870 Błonie)
do dnia 18 września 2015 r. z dopiskiem „Konkurs, marzec 2015, asystent”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 21 września 2015 r.
Download