Wzór umowy- zał. nr 5 do siwz.

advertisement
WZÓR UMOWY nr ………/2015
zał. Nr 5 do SIWZ
W dniu ………… 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:
Zakładem Lasów Poznańskich
61-492 Poznań
ul. Ku Dębinie 2
tel./fax 061 877 45 15
REGON: 301611890
NIP: 782-25-17-230
reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Mieczysława Brońskiego – Dyrektora ZLP
2. mgr Marylę Kudłacz – Głównego Księgowego
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
……………………………………………………..
tel./fax …………………………………………….
REGON: ………………………………………….
NIP: ………………….. PESEL: ………………….
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym
postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
„Konserwacja lasów komunalnych miasta Poznania w okresie 2016 r. z wykorzystaniem
bazy Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Margonińskiej”, zgodnie ze SIWZ z dnia
09.11.2015 r. oraz ofertą przetargową złożoną w dniu …………….
2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji określają:
a) oferta Wykonawcy,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnie
obowiązującego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
4. W celu prowadzenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający oddaje w
dzierżawę nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Margonińskiej, a Wykonawca ją
przyjmuje i zobowiązuje się użytkować zgodnie i na warunkach określonych w umowie
dzierżawy z dnia ……...
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób na zasadach i warunkach określonych w
specyfikacji istotnych warunkach zamówienia oraz zgodnie z oświadczeniem zawartym w
formularzu ofertowym Wykonawcy.
§2
Terminy realizacji umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
zgodnie z przyjętą ofertą ( kosztorysem ofertowym ) w nieprzekraczalnej kwocie brutto ………..
(słownie: złotych 00/100), w tym podatek VAT……………………………………………………..
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz
ryzyko Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu przedmiotu umowy,
a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę i nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń
wobec Zamawiającego.
4. W przypadku określonym w ust.3 wynagrodzenie Wykonawcy umniejsza się
proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo umniejszenie należnego wynagrodzenia o kwotę
zaległego czynszu dzierżawnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
1.
2.
3.
4.
§4
Warunki płatności
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego faktur częściowych
( wystawionych przez Wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu ), w oparciu o sporządzony
bez uwag protokół odbioru częściowego prac.
Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury VAT nastąpi
w terminie do 14 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy
……………………………. Termin zapłaty stanowi dzień wydania
polecenia przelewu
bankowego.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór prac przeprowadzony komisyjnie oraz
zatwierdzony protokół odbioru na podstawie dokonanego obmiaru prac, w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia do odbioru.
Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę VAT w terminie nie dłuższym niż 10 dni
od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru końcowego, chyba, że prace muszą być
poprawione.
§5
Warunki realizacji prac
1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie obowiązywania umowy do przestrzegania wszelkich
zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest
za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1.
§6
Przedstawiciele stron
1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac:
mgr inż. Arkadiusza Kozłowskiego – Kierownik Działu Planowania i Wykonawstwa.
2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac:
………………………………………………………………………………………………..
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.
§7
Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% wartości określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości określonej
w § 3 ust. 1.
4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki Wykonawca nie może
powodować uszkodzeń drzew stojących. Spowodowanie uszkodzeń powyżej 2% drzew w
drzewostanie (pododdziale) daje Zamawiającemu prawo do naliczania kar umownych w wysokości
50 zł za każde uszkodzone drzewo.
5. Uszkodzenie dróg leśnych na powierzchni objętej wykonywaną usługą lub dróg dojazdowych,
spowodowane przez Wykonawcę lub osoby fizyczne lub podmioty z pomocą, których Wykonawca
realizuje umowę, pociąga za sobą obowiązek przywrócenia ich do stanu pierwotnego. Koszty
remontu zniszczonych dróg leśnych pokrywa Wykonawca.
6. Kary umowne potrącane będą z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych.
1.
2.
3.
4.
5.
§8
Zasady odbioru prac
Przedmiot umowy zostanie odebrany protokołem odbioru częściowego po jego wykonaniu
z należytą starannością i zgłoszeniu do odbioru.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru prac telefonicznie lub drogą
elektroniczną..
Zamawiający telefonicznie lub drogą elektroniczną wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwych prac.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ……….zł (słownie złotych: ……………… złotych
00/100) w formie ………………………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:
1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót
bez uwag, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową,
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu
rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu
okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku stwierdzenia:
a) wad nadających się do usunięcia – odmowy odbioru prac i wyznaczenia dodatkowego
terminu usunięcia wad; po upływie wyżej wymienionego terminu naliczane będą kary
umowne określone w § 7 ust. 1;
b) opieszałości Wykonawcy powodującej zagrożenie wykonania przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1 - Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem przewidzianym § 7
ust. 3.
2. W przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a
także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia przedmiotowej umowy, z zachowaniem 14
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku: reorganizacji zakładu, likwidacji zakładu.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres
dopuszczalnych zmian określa siwz z dnia 09.11.2015 roku.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym
sądom powszechnym w Poznaniu.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................
ZAMAWIAJĄCY:
..................................
WYKONAWCA:
Download