Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia

advertisement
Regulamin świadczenia usług brokerskich
oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych
i rachunku pieniężnego
Tabela Opłat i Prowizji
Tabela Opłat i Prowizji
dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu
lub innych elektronicznych nośników informacji
Spis treści
Regulamin świadczenia usług brokerskich
wartościowych i rachunku pieniężnego:
oraz
prowadzenia
rachunku
papierów
I. Postanowienia ogólne ......................................................................................................................
2
II. Zawarcie Umowy. Otwieranie Rachunku ........................................................................................
4
III. Pełnomocnictwa ............................................................................................................................ 7
IV. Rachunek papierów wartościowych ..............................................................................................
9
V. Rachunek pieniężny ...................................................................................................................... 11
VI. Prowadzenie rejestrów ................................................................................................................. 12
VII. Obrót papierami wartościowymi .................................................................................................. 14
VIII. Obsługa Dyspozycji i Zleceń zdalnych ....................................................................................... 18
IX. Prawa pochodne, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego ..........
19
X. Rekomendacje .............................................................................................................................. 20
XI. Pożyczki ....................................................................................................................................... 20
XII. Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie
papierów wartościowych .................................................................................................................... 21
XIII. Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz środkach pieniężnych na rachunku
Inwestora – postanowienia ogólne .................................................................................................... 21
XIV. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych ..................................
22
XV. Obciążanie papierów wartościowych zastawem ......................................................................... 23
XVI. Blokada rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Przewłaszczenie na
zabezpieczenie ..................................................................................................................................
24
XVII. Udostępnianie informacji .......................................................................................................... 24
XVIII. Korespondencja ...................................................................................................................... 26
XIX. Zamknięcie Rachunku i likwidacja salda ................................................................................... 26
XX. Wnioski i Skargi ......................................................................................................................... 28
XXI. Prowizje i opłaty ........................................................................................................................ 28
XXII. Zmiany treści Regulaminu i tabel opłat i prowizji .......................................................................
29
XXIII. Postanowienia końcowe ...........................................................................................................
30
Tabela Opłat i Prowizji:
Część A ............................................................................................................................................. 32
Część B ............................................................................................................................................. 33
1
Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem sieci Internet lub innych
elektronicznych nośników informacji:
Część A ............................................................................................................................................. 34
Część B ............................................................................................................................................. 35
2
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1.
2.
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu
Maklerskiego Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi „Umowy
o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i
rachunku pieniężnego” lub „Umowy o świadczenie usług brokerskich”.
Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust. 1.
§ 2.
Przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu są:
1)
tryb i warunki zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług brokerskich w
zakresie praw pochodnych, związanych z obowiązkiem wnoszenia przez klienta depozytu
zabezpieczającego,
2)
tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku praw majątkowych oraz
zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w
nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych na rynku regulowanym,
3)
tryb i warunki zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług polegających na
pośrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na
zagranicznych rynkach regulowanych,
4)
tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku transakcji giełdowych oraz
zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w
nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych na giełdzie towarowej.
§ 3.
1.
Przez użyte w Regulaminie określenie :
1)
„Dom Maklerski” - należy rozumieć Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna,
2)
„Inwestor” - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. rezydentów i
nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy podpisali z Domem
Maklerskim „Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku
papierów wartościowych i rachunku pieniężnego” lub „Umowę o świadczenie usług
brokerskich”,
3)
„Ustawa” - należy rozumieć ustawę z dnia 21.08.1997 r. „Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi” (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zm.),
4)
„Rozporządzenie” – należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z 03.09.2002r. w
sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących
działalność maklerska oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.
U. Nr 165, poz. 1354),
5)
„Warunki Obrotu” – należy rozumieć dokument stanowiący podstawę dopuszczenia praw
pochodnych do obrotu publicznego,
6)
„Rachunek” - należy rozumieć prowadzone przez Dom Maklerski na rzecz Inwestora:
rachunek papierów wartościowych lub rachunek pieniężny w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa,
7)
„POK” - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu
Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów,
8)
„Umowa” - należy rozumieć „Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego” lub „Umowę o świadczenie
usług brokerskich”,
9)
„papiery wartościowe” - należy rozumieć papiery wartościowe w znaczeniu określonym w
Ustawie,
3
10)
„prawo do otrzymania papierów wartościowych” - należy rozumieć prawo do otrzymania
papierów wartościowych nabytych w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym,
umożliwiające zobowiązanie się do ich zbycia,
11)
„prawo pochodne” – należy rozumieć prawa pochodne, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy,
12)
„Zlecenie” - należy rozumieć zlecenie kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na
rynku regulowanym, składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika,
13)
„zlecenie brokerskie” - należy rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę
wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na rynek
regulowany w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku,
14)
„Zlecenie DDM” - należy rozumieć Zlecenie do dyspozycji maklera, tzn. Zlecenie
umożliwiające wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego, z
których każde może zawierać różne warunki realizacji,
15)
„Dyspozycja” - należy rozumieć oświadczenie woli Inwestora lub jego pełnomocnika
dotyczące Rachunku lub aktywów na nim zgromadzonych, przekazywane drogą
telefoniczną, telefaksową, za pomocą modemu, innych urządzeń technicznych lub
elektronicznych nośników informacji,
16)
„giełda” - należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, na którą kierowane są zlecenia
brokerskie,
17)
„rynek pozagiełdowy” – należy rozumieć rynek, na którym odbywa się regulowany
pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi, na który kierowane są
zlecenia brokerskie prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S.A.,
18)
„rynek regulowany” – należy rozumieć giełdę lub rynek pozagiełdowy,
19)
„jednostka obrotu” – należy rozumieć liczbę papierów wartościowych, poniżej której
zlecenie brokerskie nie może zostać przekazane na rynek pozagiełdowy,
20)
„transakcja bezpośrednia” – należy rozumieć transakcję zawieraną bezpośrednio
pomiędzy dającym Zlecenie a Domem Maklerskim,
21)
„sesja” – należy rozumieć sesję giełdową lub dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym,
22)
„rejestr operacyjny papierów wartościowych” – należy rozumieć rejestr papierów
wartościowych i praw do otrzymania papierów wartościowych, które mogą być
przedmiotem zlecenia sprzedaży Inwestora,
23)
„rejestr należności finansowych”- należy rozumieć rejestr środków pieniężnych, które
mogą stanowić pokrycie zleceń kupna, z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunku
pieniężnym,
24)
„rejestr sesji” - należy rozumieć rejestr mogący stanowić podstawę sprawdzania pokrycia
Zleceń w czasie sesji,
25)
„maksymalne saldo debetowe” – należy rozumieć limit maksymalnej wysokości należności
Domu Maklerskiego od Inwestora z tytułu zawartych transakcji na warunkach aneksu, o
którym mowa w § 49 ust. 1,
26)
„bezpieczny podpis elektroniczny” – należy rozumieć podpis elektroniczny, o którym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.
1450),
27)
„Serwis informacyjny” – należy rozumieć zbiór informacji udostępniany za pośrednictwem
elektronicznych nośników informacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu, na
zasadach określonych w rozdz. XVII,
4
28)
„Instrukcja” – należy rozumieć wydaną w formie Komunikatu instrukcję korzystania z
Serwisu informacyjnego,
29)
„Użytkownik” – należy rozumieć Inwestora lub jego pełnomocnika posiadającego dostęp
do Serwisu informacyjnego,
30)
„Komunikat” - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady
obsługi Inwestorów.
§ 4.
Zakres usług oraz sposób i warunki ich świadczenia przez Dom Maklerski regulowane są Umową,
niniejszym Regulaminem, Komunikatami, Ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi (w tym Rozporządzeniem), aktami prawnymi wydanymi przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Centralną Tabelę Ofert
S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz przez ich organy, jak również
innymi przepisami prawa.
§ 5.
1.
2.
Klienci Domu Maklerskiego obsługiwani są w POK. Zakres usług świadczonych przez
poszczególne POK może być przez Dom Maklerski zmieniony. Zmiana zakresu usług
świadczonych przez poszczególne POK podawana jest do wiadomości Inwestorów w formie
Komunikatu.
Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu rodzaje dokumentów i oświadczeń woli,
które mogą zostać przekazane do Domu Maklerskiego drogą korespondencyjną. W takim
przypadku Dom Maklerski określa w ww. Komunikacie również formę tych dokumentów lub
oświadczeń woli.
§ 6.
1.
2.
Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rodzaj lub poszczególne papiery
wartościowe, w obrocie którymi nie będzie pośredniczył.
Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rynki, w obrocie na których nie będzie
pośredniczył.
§ 7.
W zakresie świadczenia usług brokerskich postanowienia niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednio do Inwestorów będących uczestnikami bezpośrednimi KDPW lub dla
których uczestnik KDPW będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych, z którymi
Dom Maklerski zawarł „Umowę o świadczenie usług brokerskich”, o ile obowiązujące przepisy prawa,
„Umowa o świadczenie usług brokerskich” oraz „Umowa o dostarczanie papierów wartościowych i
gwarantowanie zapłaty” zawarta pomiędzy bankiem a Domem Maklerskim nie stanowią inaczej.
§ 8.
Dom Maklerski może świadczyć usługi inne niż uregulowane w niniejszym Regulaminie na
warunkach określonych w podpisanej z Inwestorem umowie lub dodatkowych regulaminach – o ile
mieszczą się one w zakresie posiadanych przez Dom Maklerski zezwoleń lub obowiązujących
przepisów.
II. Zawarcie Umowy. Otwieranie Rachunku.
§ 9.
1.
2.
Otwarcie Rachunku lub świadczenie usług brokerskich następuje na podstawie Umowy.
W ramach Rachunku Dom Maklerski otwiera:
1)
rachunek papierów wartościowych,
2)
rachunek pieniężny.
5
§ 10.
1.
Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą fizyczną uzależnione jest od:
1)
2)
dla rezydenta:
a)
okazania dowodu osobistego lub paszportu.
W przypadku przedstawienia paszportu należy dodatkowo złożyć oryginał lub
uwierzytelnioną kopię zaświadczenia, z miejscowo właściwego urzędu, o miejscu
stałego pobytu,
b)
złożenia karty wzorów podpisów, spełniającej standardy określone w wewnętrznych
przepisach Domu Maklerskiego, z podpisem notarialnie poświadczonym, złożonym
w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonym przez podmiot
upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie,
c)
podania numeru NIP,
dla nierezydenta:
a)
okazania paszportu.
W przypadku przedstawienia paszportu nie zawierającego informacji o miejscu
stałego pobytu należy dodatkowo złożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię
zaświadczenia z właściwego urzędu o miejscu stałego pobytu,
b)
2.
Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej (posiadającą zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania
praw we własnym imieniu) uzależnione jest od przedłożenia w oryginałach lub
uwierzytelnionych kopiach następujących dokumentów:
1)
dla rezydenta:
a)
b)
c)
d)
e)
2)
3.
złożenia karty wzorów podpisów, spełniającej standardy określone w wewnętrznych
przepisach Domu Maklerskiego.
wypisu z właściwego rejestru (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą
złożenia wypisu w Domu Maklerskim) lub innego dokumentu urzędowego
potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby
upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i
dysponowania Rachunkiem,
zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON) lub innego
równoważnego numeru identyfikacyjnego,
dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP,
karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania
zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, spełniającej standardy
określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, z podpisami notarialnie
poświadczonymi, złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub
poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w
Komunikacie,
innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów,
dla nierezydenta:
a)
wypisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego
podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w
imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania
Rachunkiem, wydanego na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą
danego podmiotu,
b)
karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania
zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, spełniającej standardy
określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego,
c)
innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2) oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2),
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz potwierdzone
przez polską placówkę konsularną (właściwą miejscowo ze względu na miejsce
zamieszkania/siedzibę klienta) co do ich zgodności z prawem kraju wystawienia
6
4.
5.
6.
7.
(sporządzenia). Podpisy złożone na “karcie wzorów podpisów” w imieniu klienta będącego
nierezydentem powinny być potwierdzone przez właściwą polską placówkę konsularną co do
tożsamości osób składających te podpisy lub powinny być złożone w obecności
upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub powinny zostać poświadczone przez
podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie.
Dom Maklerski może odstąpić od wymogu potwierdzenia przez polską placówkę konsularną
zgodności dokumentów z prawem kraju wystawienia (sporządzenia).
Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić formę dokumentów oraz zasady ich
doręczania do Domu Maklerskiego.
Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z poszczególnymi klientami, z wyłączeniem
zawierania Umów z klientami, którzy nabyli papiery wartościowe w publicznej ofercie, w której
brał udział Dom Maklerski.
Klient podpisując Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom
Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
§ 11.
1.
2.
3.
Stroną Umowy mogą być również małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej, którzy
przy zawarciu Umowy złożą pisemne oświadczenie potwierdzające:
1)
pozostawanie w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej małżeńskiej,
2)
że aktywa deponowane na Rachunku wchodzą w skład wspólności majątkowej
małżeńskiej,
3)
wzajemne upoważnienie do samodzielnego dysponowania Rachunkiem w pełnym
zakresie i bez ograniczeń.
Upoważnienie udzielone przez współmałżonków umocowuje do samodzielnego składania
przez każdego z nich wszelkich oświadczeń i dyspozycji, zgodnie z zawartą Umową i
Regulaminem, w tym do udzielania pełnomocnictw, negocjowania prowizji i wypowiedzenia
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i § 27 ust. 2. Małżonkowie ponoszą solidarną
odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy.
W przypadku pisemnego odwołania przez któregokolwiek z małżonków upoważnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3) oraz w przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentów
potwierdzających ustanie związku małżeńskiego lub małżeńskiej wspólności majątkowej
Umowa wygasa bez konieczności dokonywania wypowiedzenia.
Upoważnienie nie obejmuje umocowania do samodzielnego zawierania przez jednego z
małżonków innych umów (aneksów) z Domem Maklerskim oraz dokonywania zmian w
zawartych umowach i aneksach, z zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji.
§ 12.
1.
2.
3.
Stroną Umowy może być również osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Przy zawarciu Umowy osoba taka zobowiązana jest przedłożyć dodatkowo w Domu Maklerskim
pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, z podpisem poświadczonym
notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego. W trakcie trwania
Umowy powyższy wymóg stosuje się odpowiednio, w szczególności dla każdego zlecenia
kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, składanego przez osobę mającą ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
Stroną Umowy może być również osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych. Umowę
w imieniu takiej osoby zawiera jej przedstawiciel ustawowy. W trakcie trwania Umowy
przedstawiciel ustawowy dysponuje rachunkiem takiej osoby, w jej imieniu.
Zawarcie Umowy przez przedstawiciela ustawowego i dalsze dysponowanie Rachunkiem w
imieniu osoby, o której mowa w ust. 2 oraz wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego
na zawarcie Umowy i dalsze dysponowanie Rachunkiem przez osobę, o której mowa w ust. 1
wymaga przedłożenia w Domu Maklerskim stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego w
każdym przypadku, gdy zezwolenie takie jest wymagane dla danej czynności, zgodnie z
przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
§ 13.
1.
Z osobami nie mogącymi czytać lub pisać Dom Maklerski podpisuje Umowę w obecności
7
2.
3.
notariusza w formie aktu notarialnego.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości zawarcia Umowy w zwykłej formie pisemnej
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby nie mogącej czytać lub pisać.
Pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego.
Koszty zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 ponosi Inwestor.
§ 14.
Umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest
dostarczenie do Domu Maklerskiego, wszystkich wymaganych dokumentów z podpisami Inwestora
na Umowie i oświadczeniami Inwestora w treści Umowy potwierdzonymi przez notariusza, polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny lub inną instytucję wskazaną przez Dom
Maklerski.
§ 15.
1.
2.
3.
4.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 Dom Maklerski realizuje Zlecenia, dyspozycje oraz inne
czynności zlecone przez Inwestorów wyłącznie na podstawie dowodów tożsamości, o ile z
zawartych z Inwestorem umów lub aneksów nie wynika inny sposób identyfikacji Inwestora.
Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego pisemnego powiadomienia Domu
Maklerskiego o wszelkich zmianach danych jego dotyczących, zawartych w Umowie oraz
wszelkich zmianach w dokumentach złożonych lub okazanych przy lub po zawarciu Umowy i
wszelkich innych umów. W przypadku zmiany treści tych dokumentów Inwestor obowiązany jest
okazać dokumenty w brzmieniu uwzględniającym zmiany. Zmiany te nie wymagają zawarcia
aneksu do Umowy i są skuteczne wobec Domu Maklerskiego nie później niż od dnia roboczego
następującego po dniu otrzymania przez Dom Maklerski powyższego powiadomienia i okazania
wymaganych dokumentów. Zmiany danych Inwestora w powyższym trybie może dokonać
również właściwie umocowany pełnomocnik.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku powiadomienia o
utraceniu dokumentu lub zmianie danych, a w szczególności za zrealizowanie dyspozycji lub
Zlecenia w oparciu o utracony dokument.
Dom Maklerski może żądać w czasie obowiązywania Umowy przedstawienia przez Inwestora
odpowiednich dokumentów w celu uzupełnienia niezbędnych w ocenie Domu Maklerskiego
danych, w szczególności w celu uzupełnienia danych potrzebnych dla celów podatkowych.
W przypadku niezastosowania się do powyższego żądania niezwłocznie po wezwaniu, Dom
Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu
wypowiedzenia.
Postanowienia ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do dokumentów okazywanych i
przedkładanych przez pełnomocników.
§ 16.
1.
2.
3.
Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest
przez Dom Maklerski.
W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego
Inwestorem.
W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników.
III. Pełnomocnictwa.
§ 17.
1.
2.
Inwestor może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do zawarcia Umowy (otwarcia
Rachunku) lub dysponowania jego Rachunkiem.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, za wyjątkiem pełnomocnictw
udzielonych Domowi Maklerskiemu lub jego pracownikom w zakresie unormowanym
Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w Domu Maklerskim oraz pełnomocnictw
8
3.
udzielonych przez pełnomocnika będącego osobą prawną zatrudnionym przez siebie
pracownikom.
Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
§ 18.
1.
2.
3.
4.
Pełnomocnictwo może być udzielone, bądź zmieniona jego treść wyłącznie przez Inwestora
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli:
1)
z podpisami mocodawcy i pełnomocnika złożonymi w obecności pracownika Domu
Maklerskiego lub
2)
z podpisami mocodawcy i pełnomocnika poświadczonymi przez podmiot upoważniony
przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie lub
3)
z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone drogą korespondencyjną. W takim przypadku
konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego dokumentu pełnomocnictwa z podpisem
mocodawcy notarialnie poświadczonym.
Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno być udzielone w formie aktu notarialnego lub w
formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym, przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego. Dom Maklerski ma prawo żądać przedstawienia przez
Inwestora oświadczenia konsula polskiego o zgodności formy prawnej oświadczenia o
ustanowieniu pełnomocnictwa z prawem miejsca dokonania czynności.
Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
§ 19.
1.
Inwestor może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictw:
1)
pełnomocnictwo bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do
dysponowania Rachunkiem w takim samym zakresie jak Inwestor, za wyjątkiem
dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, z
zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji. W szczególności pełnomocnik nie może
zawierać w imieniu Inwestora nowych umów z Domem Maklerskim ani dokonywać zmian
w umowach zawartych przez Inwestora z Domem Maklerskim,
2)
pełnomocnictwo w ograniczonym zakresie - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do
dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Inwestora.
2.
Dla zawarcia i rozwiązania Umowy (otwarcia i zamknięcia Rachunku), dokonywania zmian w
treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, w szczególności do zawierania
nowych umów (aneksów) z Domem Maklerskim i dokonywania zmian w umowach (aneksach)
zawartych przez Inwestora wymagane jest pełnomocnictwo w tym zakresie.
Pełnomocnictwo może być stałe, okresowe lub jednorazowe.
3.
§ 20.
Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec Domu Maklerskiego od dnia roboczego następującego po
dniu jego otrzymania przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny
termin.
§ 21.
1.
2.
Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, o którym mowa w § 36 ust. 3 i 5, może być
w każdym czasie odwołane lub zmienione. Stosowne oświadczenie woli Inwestora wywołuje
skutki prawne poczynając od dnia roboczego następującego po dniu, w którym oświadczenie to
zostało złożone w POK, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin.
Do odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia § 18, z zastrzeżeniem, iż
podpis pełnomocnika nie jest wymagany.
9
§ 22.
1.
2.
3.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji, Zleceń oraz innych
czynności zleconych Domowi Maklerskiemu przez pełnomocnika po śmierci mocodawcy, do
czasu otrzymania aktu zgonu Inwestora.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez
pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany
na piśmie przez mocodawcę o odwołaniu pełnomocnictwa.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek czynności
dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli
Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie o ograniczeniu zakresu udzielonego
pełnomocnictwa.
§ 23.
Inwestor może ustanowić Dom Maklerski pełnomocnikiem, w szczególności do wykonania
określonych czynności związanych z nabyciem (objęciem) papierów wartościowych w imieniu
Inwestora w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej.
IV. Rachunek papierów wartościowych.
§ 24.
1.
2.
3.
Rachunek papierów wartościowych służy do ewidencjonowania papierów wartościowych
Inwestora dopuszczonych do publicznego obrotu.
Zapisów na rachunku papierów wartościowych Dom Maklerski dokonuje na podstawie
dowodów ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na
zasadach i w terminach określonych przez KDPW.
Wartość papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych jest
obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie
rachunkowości przez domy maklerskie.
§ 25.
W ramach rachunku papierów wartościowych wyodrębnione są konta blokowane, na których
ewidencjonowane są papiery wartościowe służące jako zabezpieczenie wykonania:
1)
zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych udzielonych na podstawie
odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów,
2)
zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek środków pieniężnych zaciągniętych na
nabycie papierów wartościowych, na podstawie umowy z bankiem lub na podstawie
odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów,
3)
zobowiązań wynikających z praw pochodnych, na podstawie odrębnego regulaminu,
4)
zobowiązań wynikających z praw majątkowych na rynku regulowanym, na podstawie
odrębnego regulaminu,
5)
zobowiązań wynikających z praw majątkowych na giełdzie towarowej, na podstawie
odrębnego regulaminu,
6)
innych zobowiązań, a w szczególności:
a)
zobowiązań z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innego
zabezpieczenia,
b)
z tytułu blokady w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
c)
z tytułu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z publicznym ogłoszeniem
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
d)
z tytułu otrzymania przez Dom Maklerski polecenia blokady od Inwestora lub
uprawnionych organów,
e)
w pozostałych uzasadnionych przypadkach.
10
§ 26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dom Maklerski wystawia imienne świadectwa depozytowe na wniosek Inwestora.
Świadectwo depozytowe wystawia się oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych.
Dom Maklerski realizuje polecenie Inwestora dotyczące wystawienia świadectwa depozytowego
dla papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora
nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia odpowiedniego wniosku.
Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 Dom Maklerski wystawia nowe świadectwo depozytowe dotyczące
papierów wartościowych zablokowanych w związku z wystawionym wcześniej świadectwem
depozytowym jedynie w przypadku, gdy Inwestor zwróci wystawione wcześniej świadectwo
depozytowe lub upłynie jego termin ważności.
Dom Maklerski może wystawić duplikat świadectwa depozytowego (z zaznaczeniem tego faktu
w treści świadectwa) po złożeniu pisemnego oświadczenia o utracie oryginału świadectwa
depozytowego.
Dom Maklerski może wystawić nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów
wartościowych zablokowanych w związku z wcześniej wystawionym świadectwem, jeżeli cel
wystawienia nowego świadectwa depozytowego jest inny niż cel określony uprzednio w
świadectwie wystawionym wcześniej.
§ 27.
1.
2.
3.
4.
5.
Inwestor może w drodze pisemnej dyspozycji dokonać przeniesienia papierów wartościowych
ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek papierów
wartościowych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich
swobodnym dysponowaniu, bądź nie są one przedmiotem ważnego zlecenia sprzedaży.
Przeniesienie papierów wartościowych z rachunku wspólnego małżonków na rachunek
papierów wartościowych jednego z małżonków wymaga ich wspólnej zgody.
Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu papierami wartościowymi rozumie się w
szczególności:
1)
blokadę papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zapłaty należności przez
Inwestora wynikającą z aneksu do Umowy dotyczącego odraczania terminu płatności,
2)
blokadę papierów wartościowych ustanowioną zgodnie z niniejszym Regulaminem, jeżeli
z jej istoty wynika zakaz przenoszenia papierów wartościowych na inny rachunek,
3)
inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie papierami wartościowymi
przez Inwestora wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu
Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa.
Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych papierów
wartościowych z rachunku papierów wartościowych Inwestora na inny rachunek, w przypadku
wystąpienia salda debetowego na rachunku bądź rachunkach pieniężnych, istnienia
zobowiązania z tytułu odroczonego terminu płatności lub innych zobowiązań wobec Domu
Maklerskiego, do czasu ich uregulowania.
Jeżeli papiery wartościowe mają być przelane na rachunek nie należący do ich właściciela, w
wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza rynkiem regulowanym, do
dyspozycji przeniesienia musi być dołączona umowa przenosząca ich własność lub inny
dokument będący tytułem prawnym przeniesienia, sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 28.
W celu realizacji uprawnień, dotyczących papierów wartościowych, z tytułu spadku i umów
cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub prawomocnego orzeczenia sądowego Inwestor musi
przedłożyć w POK w przypadku:
1)
umowy cywilnoprawnej (np. umowy sprzedaży), z zastrzeżeniem pkt 2 - umowę z
podpisami stron poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika
Domu Maklerskiego,
2)
darowizny - umowę darowizny w formie aktu notarialnego,
3)
decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego – prawomocną decyzję
lub orzeczenie,
11
4)
spadkobrania - prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku, a w
przypadku wielości spadkobierców również postanowienie sądu dotyczące jego podziału
lub umowę o dział spadku sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem,
zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu należności podatkowych
z tytułu spadkobrania.
§ 29.
Przeniesienie papierów wartościowych oraz środków pieniężnych z Rachunku Inwestora w Domu
Maklerskim do innego podmiotu prowadzącego działalność maklerską, odbywa się w terminach
przewidzianych w szczególności w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi.
V. Rachunek pieniężny.
§ 30.
1.
2.
3.
Rachunek pieniężny służy do ewidencjonowania środków pieniężnych Inwestora.
Zapisów na rachunku pieniężnym Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów
ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach i w
terminach określonych przez KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową.
Dom Maklerski wykonuje tylko takie dyspozycje Inwestora dotyczące jego środków pieniężnych
na rachunku pieniężnym, których celem jest:
1)
realizacja zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania papierów wartościowych,
praw majątkowych na rynku regulowanym i na giełdzie towarowej oraz jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
2)
pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Inwestora z tytułu umów zawartych między
Domem Maklerskim i Inwestorem,
3)
dokonywanie przelewów dotyczących ustanawiania depozytów zabezpieczających
związanych z obrotem prawami pochodnymi i prawami majątkowymi na giełdzie
towarowej,
4)
spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie w publicznym obrocie papierów
wartościowych,
5)
wypłata środków pieniężnych przez Inwestora,
6)
przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Inwestora lub na inny rachunek
pieniężny Inwestora.
§ 31.
1.
W ramach rachunku pieniężnego wyodrębnione są konta blokowane, na których
ewidencjonowane są środki pieniężne stanowiące na podstawie dyspozycji lub umowy:
1)
zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych
udzielonych na podstawie odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub
regulaminów,
2)
zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek środków
pieniężnych zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych, na podstawie odrębnych
obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów,
3)
zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z praw pochodnych, na podstawie
odrębnego regulaminu,
4)
zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z praw majątkowych na rynku
regulowanym, na podstawie odrębnego regulaminu,
5)
zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z praw majątkowych na giełdzie
towarowej, na podstawie odrębnego regulaminu,
6)
zabezpieczenie wykonania innych zobowiązań, a w szczególności pokrycie zapisu na
papiery wartościowe,
7)
zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z ogłoszonego wezwania do
12
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
8)
w pozostałych uzasadnionych przypadkach.
2.
Dom Maklerski na kontach blokowanych ewidencjonuje również środki pieniężne, co do których
otrzymał dyspozycję blokady od uprawnionych organów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.
Dom Maklerski może regulować w formie Komunikatu czas przyjmowania wpłat na rachunek
pieniężny dokonywanych w POK i stanowiących pokrycie Zleceń złożonych tego samego dnia.
Dom Maklerski księguje wpłaty na rachunek pieniężny najpóźniej następnego dnia roboczego
po otrzymaniu dowodu wpłaty drogą bankową.
§ 32.
2.
§ 33.
1.
2.
Wpłaty i wypłaty są dokonywane w gotówce lub przelewem.
Dom Maklerski w formie Komunikatu podaje do wiadomości wysokość kwoty wypłaty, dla
każdego POK oddzielnie, wymagającej wcześniejszego awizowania Domowi Maklerskiemu, z
wyprzedzeniem określonym w ww. Komunikacie.
§ 34.
Dom Maklerski odmawia wypłaty w przypadkach:
1)
zakazu dokonywania wypłat z rachunku pieniężnego wydanego przez uprawnione organy,
2)
pominięcia niezbędnych danych przez składającego dyspozycję wypłaty,
3)
braku wolnych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym,
4)
blokady na rachunku pieniężnym,
5)
nie otrzymania od banku dowodów wpłaty drogą bankową,
6)
w innych uzasadnionych przypadkach.
§ 35.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek błędnego wypełnienia
przez Inwestora danych na dyspozycji wpłaty bądź wypłaty.
§ 36.
1.
2.
3.
4.
5.
W przypadku wystąpienia salda ujemnego na rachunku pieniężnym Inwestor obowiązany jest
do niezwłocznego uregulowania należności z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda
ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek umownych.
Dom Maklerski w drodze Komunikatu ustala wysokość odsetek umownych. Zmiana wysokości
ww. odsetek nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu lub Umowy, dokonywana jest w formie
Komunikatu i obowiązuje od dnia wskazanego w tym Komunikacie.
Inwestor udziela pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu do sprzedaży dowolnych papierów
wartościowych znajdujących się w rejestrze operacyjnym papierów wartościowych, na
Rachunku lub innych rachunkach należących do Inwestora, z limitem ceny zapewniającym
realizację Zlecenia, w liczbie niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu
Maklerskiego. Sprzedaż ta nastąpi w dowolnie wybranym przez Dom Maklerski dniu, po upływie
60 dni utrzymywania się zadłużenia wobec Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem § 49 ust. 8.
W przypadku zamiaru dokonania przez Dom Maklerski sprzedaży w trybie, opisanym w ust. 3,
Dom Maklerski w okresie 60 dni, o którym mowa w ust. 3, wysyła do Inwestora w formie
pisemnej informację o terminie powstania i wysokości zadłużenia wobec Domu Maklerskiego
oraz wzywa Inwestora do pokrycia zadłużenia w terminie 60 dni od jego powstania pod rygorem
sprzedaży papierów wartościowych.
Inwestor udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do potrącania, bez osobnego
upoważnienia, z dowolnego rachunku Inwestora w Domu Maklerskim środków pieniężnych w
przypadku, gdy na którymkolwiek z rachunków pieniężnych Inwestora występuje saldo ujemne,
w ilości niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego.
13
VI. Prowadzenie rejestrów.
§ 37.
1.
Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym podpisał „Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz
prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego”, otwiera i prowadzi:
1)
rejestr operacyjny papierów wartościowych,
2)
rejestr należności finansowych,
2.
Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym podpisał „Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz
prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego”, może otworzyć i
prowadzić rejestr sesji na zasadach opisanych w § 41 i 42.
Dom Maklerski, na wniosek Inwestora, z którym podpisał „Umowę o świadczenie usług
brokerskich”, może otworzyć i prowadzić rejestr sesji, którego saldo jest uzgadniane i
potwierdzane przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny
Inwestora.
3.
§ 38.
Liczba papierów wartościowych i praw do otrzymania papierów wartościowych w rejestrze
operacyjnym papierów wartościowych jest równa sumie:
1)
papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, z
wyłączeniem papierów wartościowych, które były przedmiotem zawartych, lecz jeszcze
nie rozliczonych transakcji sprzedaży i pozostają nadal zapisane na rachunku papierów
wartościowych i z wyłączeniem papierów wartościowych, które znajdują się na kontach
blokowanych,
2)
praw do otrzymania papierów wartościowych, o ile rozliczenie transakcji kupna tych
papierów objęte jest systemem, gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań
wynikających z transakcji zawartych przez uczestników systemu, o którym mowa w
Ustawie.
§ 39.
Wartość środków pieniężnych w rejestrze należności finansowych jest równa sumie środków
pieniężnych stanowiących należności Inwestora z tytułu zawartych a nierozliczonych transakcji
sprzedaży, pomniejszonej o środki pieniężne wykorzystane do rozliczenia transakcji kupna zawartych
przez Inwestora, pod warunkiem, że rozliczenie transakcji sprzedaży objęte jest systemem, o którym
mowa w § 38 pkt 2,.
§ 40.
Zapisów w rejestrze operacyjnym papierów wartościowych i rejestrze należności finansowych
dokonuje się na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych przez upoważniony przepisami
podmiot.
§ 41.
1.
2.
3.
4.
5.
Dom Maklerski prowadzi dla Inwestora rejestr sesji jeżeli dowody ewidencyjne potwierdzające
zawarcie transakcji nie są udostępniane bezpośrednio po zawarciu transakcji lub Dom
Maklerski nie przetwarza tych dokumentów na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Dom Maklerski otwiera rejestr sesji przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania i
przepisuje do niego z zastrzeżeniem § 37 ust. 3, stany rejestru operacyjnego papierów
wartościowych, rachunku pieniężnego i rejestru należności finansowych.
Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie potwierdzenia realizacji
Zlecenia otrzymanego w czasie sesji z rynku regulowanego.
Rejestr sesji jest prowadzony w celu sprawdzenia pokrycia Zleceń składanych w czasie sesji
oraz w celu sprawdzenia, czy Inwestor nie przekroczył wartości maksymalnego salda
debetowego.
Rejestr sesji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.
14
§ 42.
Rejestr sesji obejmuje:
1)
liczbę papierów wartościowych i praw do otrzymania papierów wartościowych
zaewidencjonowanych w rejestrze operacyjnym papierów wartościowych, która jest:
a)
pomniejszana o liczbę papierów wartościowych i praw do ich otrzymania, które były
przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji sprzedaży oraz
b)
powiększana o liczbę praw do otrzymania papierów wartościowych, które były
przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji kupna,
2)
sumę niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym i w rejestrze
należności finansowych, która jest:
a)
powiększana o środki pieniężne, które będą uzyskane w wyniku zawartych na danej
sesji transakcji sprzedaży oraz
b)
pomniejszana o środki pieniężne, które będą przeznaczone na opłacenie transakcji
kupna zawartych na tej sesji.
VII. Obrót papierami wartościowymi.
§ 43.
1.
Zlecenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej i powinno w szczególności zawierać:
1)
imię i nazwisko (firmę lub nazwę) oraz numer Rachunku Inwestora,
2)
datę i czas wystawienia,
3)
rodzaj, kod i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem Zlecenia,
4)
przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż papierów wartościowych),
5)
określenie ceny,
6)
oznaczenie terminu ważności Zlecenia,
7)
oznaczenie rynku regulowanego, na który ma być przekazane zlecenie brokerskie
wystawione na podstawie Zlecenia,
8)
specyficzne oznaczenie pozwalające odróżnić Zlecenie od innych Zleceń w przypadkach
określonych przepisami prawa,
9)
inne elementy jeśli są wymagane, w szczególności zgodnie z Warunkami Obrotu,
10) podpis Inwestora, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Jeżeli na jednym formularzu złożonych jest więcej niż jedno Zlecenie, powinien on zawierać
wyraźne określenie liczby Zleceń. W sytuacji powyższej Inwestor składa jeden podpis.
Zlecenie stanowi upoważnienie dla Domu Maklerskiego do wykonania zleconej czynności
prawnej na warunkach w nim określonych.
Dom Maklerski odmawia przyjęcia Zlecenia, które budzi wątpliwości co do jego treści,
tożsamości osoby składającej Zlecenie lub też zakresu jej umocowania do dysponowania
Rachunkiem. W szczególności Dom Maklerski nie przyjmie Zlecenia, na podstawie którego nie
będzie możliwa identyfikacja rodzaju transakcji, rynku (systemu notowań), ceny lub terminu
realizacji.
Maksymalny termin ważności Zlecenia nie może być dłuższy niż maksymalny termin
wystawionego na jego podstawie zlecenia brokerskiego, określony zgodnie z regulacjami rynku
regulowanego, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3) oraz § 44 ust. 4. W przypadku, gdy zgodnie z tymi
regulacjami termin ważności zlecenia brokerskiego upływa wcześniej, odnosi się to również do
Zlecenia.
Zlecenie kierowane na rynek pozagiełdowy:
1)
powinno zawierać określenie, czy Inwestor wyraża zgodę na jego realizację w drodze
transakcji bezpośredniej,
2)
powinno opiewać na liczbę papierów wartościowych będącą wielokrotnością jednostki
obrotu,
3)
może zawierać zastrzeżenie braku utraty ważności w sytuacjach określonych przez
regulacje rynku pozagiełdowego.
Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który Zlecenie jest
3.
4.
5.
6.
7.
15
8.
przekazywane i o ile Dom Maklerski podejmie się ich realizacji.
Zlecenie realizowane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi na rynku regulowanym, na który
jest kierowane. Jeśli zgodnie z tymi zasadami zlecenie brokerskie wystawione na podstawie
Zlecenia nie może zostać zrealizowane lub całkowicie zrealizowane, w szczególności w
związku z utratą ważności, odrzuceniem lub odmową jego przyjęcia, odnosi się to również do
Zlecenia, chyba że – z zastrzeżeniem ust. 5 - z treści tego Zlecenia wynika inaczej.
§ 44.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Składanie Zleceń DDM wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora Umowy lub aneksu
do Umowy, dotyczących składania Zleceń DDM, udzielenia imiennego pełnomocnictwa
maklerowi lub maklerom Domu Maklerskiego do wystawiania na podstawie Zlecenia DDM wielu
zleceń brokerskich. Wzór ww. Umowy i aneksu ustalany jest przez Dom Maklerski.
Na podstawie Zlecenia DDM Dom Maklerski może wystawić więcej niż jedno zlecenie
brokerskie na dowolny rynek (system notowań).
Zlecenie DDM może być składane wyłącznie z limitem ceny.
Dom Maklerski może ustalić w drodze Komunikatu minimalną wartość oraz maksymalny termin
ważności Zlecenia DDM.
Dom Maklerski może wyłączyć w drodze Komunikatu możliwość obsługi Zleceń DDM
dotyczących poszczególnych papierów wartościowych.
Zlecenie DDM może zawierać dodatkowe warunki ich realizacji określone przez Dom Maklerski
w Umowie lub aneksie, o których mowa w ust. 1.
Dom Maklerski prowadzi rejestr Zleceń DDM, zaś Inwestor zobowiązany jest do zaznaczenia
faktu składania Zlecenia DDM poprzez umieszczenie w treści Zlecenia oznaczenia “DDM”.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy w terminie ważności Zlecenia
DDM, kurs papieru wartościowego, którego dotyczy to zlecenie zmieni się w taki sposób, że
opóźnienie realizacji tego zlecenia przyniosłoby Inwestorowi większy zysk lub jeśli w wyniku
oczekiwania na korzystniejszy kurs zlecenie to nie zostanie w pełni zrealizowane.
§ 45.
Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego, potwierdza złożenie Zlecenia poprzez złożenie
podpisu na Zleceniu, z zastrzeżeniem Zleceń wystawianych na podstawie Dyspozycji, o których
mowa odpowiednio w § 57 i 58 oraz Zleceń, o których mowa w § 59.
§ 46.
1.
2.
3.
4.
5.
Terminy składania Zleceń i Dyspozycji określa Zarząd Domu Maklerskiego w formie
Komunikatu.
Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość przedłużania lub skracania terminów składania
Zleceń i Dyspozycji.
Zlecenia złożone po terminie ustalonym w sposób wskazany w ust. 1 są Zleceniami złożonymi
po czasie, tzn. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości przekazania ich
na rynek regulowany. Zlecenia te zostaną przekazane na sesję następną, o ile pozwala na to
termin ważności Zlecenia.
Dom Maklerski może zawiesić przyjmowanie Zleceń na czas zawieszenia dostępu do systemu
informatycznego rynku regulowanego.
Dom Maklerski może określić w formie Komunikatu terminy składania innych dyspozycji. W
takim przypadku postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 47.
1.
2.
3.
Inwestor może anulować bądź zmodyfikować Zlecenie, w części w jakiej nie zostało ono
jeszcze całkowicie zrealizowane i o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
Inwestor nie może samodzielnie anulować i modyfikować zleceń brokerskich wystawionych
przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia DDM. Anulowania tych zleceń dokona Dom
Maklerski po anulowaniu przez Inwestora Zlecenia DDM.
Anulowanie bądź modyfikacja Zlecenia powinny zawierać elementy, o których mowa w § 43 ust.
1 i może nastąpić w terminach określonych w Komunikacie.
16
4.
5.
W przypadku, gdy anulowanie bądź modyfikacja Zlecenia nie będą określały wszystkich
parametrów niezbędnych do identyfikacji Zlecenia, które ma być anulowane bądź
zmodyfikowane, Dom Maklerski może odstąpić od realizacji anulowania bądź modyfikacji.
Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić poszczególne rynki, na których nie będzie
możliwe dokonanie modyfikacji Zleceń.
§ 48.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Weryfikacja pokrycia Zleceń i Dyspozycji dotyczących wystawienia Zlecenia następuje w
momencie ich złożenia w Domu Maklerskim.
Podstawą do sprawdzenia pokrycia Zlecenia jest:
1)
dla zleceń kupna - stan rejestru należności finansowych, a następnie stan rachunku
pieniężnego Inwestora, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2)
dla zleceń sprzedaży – stan rejestru operacyjnego papierów wartościowych Inwestora.
Inwestor zobowiązany jest posiadać niezablokowane papiery wartościowe lub prawa do
otrzymania papierów wartościowych będące przedmiotem zlecenia sprzedaży oraz środki
pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji z zastrzeżeniem
ust. 4 i § 49.
Dom Maklerski może przyjąć Dyspozycje lub Zlecenia bez pokrycia. Takie Zlecenia i
Dyspozycje Dom Maklerski realizuje pod warunkiem wpływu na Rachunek środków pieniężnych
na pokrycie Zlecenia (także Zlecenia wystawionego na podstawie Dyspozycji) oraz
przewidywanej prowizji, wpływu papierów wartościowych na Rachunek lub potwierdzenia
pokrycia w papierach wartościowych lub środkach pieniężnych uzyskanego od innego podmiotu
prowadzącego bezpośrednio rachunki Inwestora, do ostatecznego terminu określonego dla
składania Zleceń, o którym mowa w § 46 oraz w przypadkach przewidzianych w § 44 i § 49.
Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za niezrealizowanie Dyspozycji lub Zlecenia, które
w chwili jego składania nie posiadało pokrycia.
W przypadku braku pokrycia Zlecenia w papierach wartościowych i prawach do otrzymania
papierów wartościowych lub środkach pieniężnych Dom Maklerski realizuje Zlecenie do
wysokości niezablokowanego salda.
Dom Maklerski realizuje Zlecenia według kolejności ich złożenia.
Dom Maklerski może zwolnić pokrycie Zlecenia przed zakończeniem sesji w dniu upływu
terminu ważności Zlecenia:
1)
jeżeli Zlecenie nie mogło zostać zrealizowane (zbyt wysoki limit w zleceniu sprzedaży lub
zbyt niski limit w zleceniu kupna),
2)
w sytuacji częściowej jego realizacji, po otrzymaniu z rynku regulowanego dokumentu
ewidencyjnego, określającego wysokość zrealizowania Zlecenia.
8.
Wartość zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać
z tytułu pełnej zapłaty za nabywane papiery wartościowe, przy całkowitej realizacji zlecenia, w
szczególności:
1)
dla zlecenia bez limitu ceny - jako iloczyn liczby papierów wartościowych i kursu
odniesienia powiększonego o dopuszczalny wzrost ceny danego papieru wartościowego
na sesji, na której zlecenie ma być zrealizowane,
2)
dla zlecenia z limitem ceny - jako iloczyn liczby papierów wartościowych i limitu ceny.
1.
Dom Maklerski może zawrzeć z Inwestorem aneks do Umowy dotyczący odraczania terminu
płatności, którego postanowienia określają szczegółowe zasady dokonywania przez Inwestora
płatności za nabycie papierów wartościowych przez Dom Maklerski na rachunek Inwestora na
podstawie zlecenia brokerskiego, które w chwili wystawiania nie posiadało pokrycia lub
posiadało częściowe pokrycie.
Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Inwestora pisemnego
oświadczenia o jego sytuacji finansowej. Dom Maklerski może dopuścić złożenie oświadczenia
za pomocą elektronicznych nośników informacji.
Dom Maklerski może ponadto uzależnić zawarcie ww. aneksu w szczególności od:
1)
ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
§ 49.
2.
3.
17
2)
3)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
oceny stanu finansowego i wiarygodności Inwestora,
złożenia przez Inwestora oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji.
Dom Maklerski może odmówić zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 z poszczególnymi
Inwestorami.
Dom Maklerski zastrzega sobie prawo ustalania listy papierów wartościowych, które nie mogą
być przedmiotem Zlecenia przy wykorzystaniu odroczonego terminu płatności. Lista ta
podawana jest do wiadomości Inwestorów poprzez wywieszenie w POK, w dniu wejścia w
życie.
W przypadku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) w papierach
wartościowych, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo ustalania wartości poszczególnych
papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie lub ich grup poprzez określenie
stosownego - dla potrzeb ustalania wartości zabezpieczenia - współczynnika zmieniającego
wartość papierów wartościowych określoną zgodnie z zapisem § 24 ust. 3. Wartość
współczynnika dla papierów wartościowych Dom Maklerski podaje do wiadomości w drodze
Komunikatu.
Inwestor będący stroną aneksu, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do dokonania pełnej
wpłaty w terminie określonym w tym aneksie, nie później jednak niż w dniu rozliczenia
transakcji w KDPW w wysokości zobowiązań Inwestora wobec Domu Maklerskiego z tytułu
zawartych na podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 1, transakcji kupna papierów
wartościowych, pomniejszonych o należności Inwestora z tytułu zawartych transakcji sprzedaży
papierów wartościowych rozliczanych w KDPW w tym dniu.
W przypadku, gdy Inwestor będący stroną aneksu, o którym mowa w ust. 1 nie dokona zapłaty
należności wobec Domu Maklerskiego z tytułu odroczonego terminu płatności na warunkach
wynikających z Regulaminu i aneksu, o którym mowa w ust. 1 , a nie jest możliwe zaspokojenie
roszczeń Domu Maklerskiego na podstawie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1),
Dom Maklerski może zaspokoić swoje roszczenia z aktywów Inwestora znajdujących się na
rachunkach, w rejestrach operacyjnych papierów wartościowych lub rejestrach należności, w
szczególności Dom Maklerski może dokonać w każdej chwili sprzedaży papierów
wartościowych Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację Zlecenia, w liczbie
niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego. Szczegółowe zasady
zaspokojenia roszczeń z tych aktywów określa aneks, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy Inwestor będący stroną aneksu, o którym mowa w ust. 1 nie dokona zapłaty
w wysokości i terminie, o którym mowa w ust. 7, Dom Maklerski przez okres co najmniej 6
miesięcy będzie realizował zlecenia kupna Inwestora pod warunkiem posiadania przez niego
pełnego pokrycia chyba, że Dom Maklerski uzna, że niedokonanie zapłaty nastąpiło nie z winy
Inwestora.
§ 50.
1.
2.
Na podstawie złożonego Zlecenia i po sprawdzeniu jego pokrycia, Dom Maklerski wystawia i
przekazuje na rynek regulowany zlecenie brokerskie, o ile Zlecenie lub przepisy szczególne nie
stanowią inaczej i z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 44.
Dom Maklerski może zawrzeć z Inwestorem transakcję bezpośrednią na zasadach określonych
w regulaminie rynku pozagiełdowego i uchwałach wydanych na jego podstawie, o ile Inwestor
nie zastrzegł inaczej w treści Zlecenia.
§ 51.
1.
2.
Przyjęcie Zlecenia lub Dyspozycji bądź ich anulacji lub modyfikacji przez Dom Maklerski nie
oznacza przyjęcia zlecenia brokerskiego bądź jego anulacji lub modyfikacji przez rynek
regulowany.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odrzucenia zlecenia brokerskiego lub
jego anulacji bądź modyfikacji, wskutek okoliczności których nie mógł przewidzieć w momencie
ich przyjmowania.
§ 52.
1.
W chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, środki pieniężne Inwestora
18
2.
stanowiące pokrycie zlecenia kupna papierów wartościowych są blokowane odpowiednio w
rejestrze należności finansowych lub na rachunku pieniężnym Inwestora.
Zablokowane środki pieniężne Inwestora, stanowiące pokrycie zleceń kupna zrealizowanych w
trakcie sesji, mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby pozostałe zablokowane środki
pieniężne były wystarczające na rozliczenie przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie
tej sesji.
§ 53.
1.
2.
3.
4.
5.
Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia sprzedaży Inwestora pod
warunkiem, że posiada on w rejestrze operacyjnym lub na rachunku papierów wartościowych
niezablokowane papiery wartościowe lub prawa do otrzymania papierów wartościowych,
będące przedmiotem zlecenia sprzedaży.
Dom Maklerski może dokonać blokady papierów wartościowych na podstawie informacji o
złożeniu zlecenia sprzedaży papierów wartościowych przez Inwestora, z zastrzeżeniem ust. 3 i
4.
Dom Maklerski może odstąpić od dokonania blokady papierów wartościowych, jeżeli w jego
ocenie Inwestor nie będzie podejmował działań uniemożliwiających lub utrudniających
terminowe rozliczenie transakcji oraz jego sytuacja finansowa uzasadnia przypuszczenie, że
zaspokoi roszczenie Domu Maklerskiego, gdyby ten poniósł szkodę w następstwie działań
Inwestora niezgodnych z treścią zobowiązania zaciągniętego na jego rachunek w obrocie
regulowanym.
Dom Maklerski dokonuje blokady w każdym przypadku, gdy zażąda tego uczestnik KDPW
ponoszący odpowiedzialność za rozliczenie transakcji zgodnie z zasadami określającymi
funkcjonowanie systemu, o którym mowa w § 38 pkt. 2.
W przypadku, gdy Inwestor, o którym mowa w ust. 3 podjął działania uniemożliwiające lub
utrudniające terminowe rozliczenie transakcji przez Dom Maklerski, Dom Maklerski przez okres
co najmniej 6 miesięcy będzie realizował zlecenia sprzedaży Inwestora jedynie pod warunkiem
zablokowania papierów wartościowych będących przedmiotem tego zlecenia.
§ 54.
Dom Maklerski nie realizuje zleceń sprzedaży dotyczących papierów wartościowych:
1)
będących przedmiotem zastawu lub blokady,
2)
na które wydano świadectwo depozytowe, do czasu jego zwrotu lub upływu terminu
ważności,
3)
będących przedmiotem innego ważnego zlecenia sprzedaży,
4)
co do których istnieją inne ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu.
§ 55.
Aktywa zablokowane na pokrycie Zleceń mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z rynku
regulowanego dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danym rynku pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została
zrealizowana.
§ 56.
1.
2.
3.
Dom Maklerski może ustalić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki prowadzenia
dogrywek i notowań ciągłych w formie składania ustnych dyspozycji przez Inwestorów
zgromadzonych w wydzielonym pomieszczeniu oraz warunki uczestnictwa Inwestorów w
dogrywkach i notowaniach ciągłych w poszczególnych POK.
Prawo do uczestnictwa w dogrywkach i notowaniach ciągłych na zasadach, o których mowa w
ust. 1 przysługuje Inwestorowi oraz pełnomocnikowi ustanowionemu przez Inwestora, którzy
zostali dopuszczeni do uczestnictwa przez pracownika Domu Maklerskiego prowadzącego
dogrywki lub notowania ciągłe. W przypadku reprezentacji wieloosobowej osób prawnych lub
podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym
imieniu, podmioty te zobowiązane są do wskazania osób mogących jednoosobowo składać
Zlecenia na zasadach, o których mowa w ust. 1.
Zlecenia przyjmowane na zasadach, o których mowa w ust. 1 są realizowane według
19
4.
5.
6.
7.
kolejności zgłoszeń.
Pracownik Domu Maklerskiego prowadzący dogrywkę lub notowania ciągłe na zasadach, o
których mowa w ust. 1 jest upoważniony w trakcie ich trwania do rozstrzygania wszelkich
sporów i wątpliwości dotyczących ich przebiegu, w szczególności rozstrzyga o tym, które
Zlecenie zostało złożone jako pierwsze. Decyzja pracownika Domu Maklerskiego
prowadzącego dogrywki lub notowania ciągłe jest ostateczna.
Zlecenie obsługiwane na zasadach, o których mowa w ust. 1 uważa się za przyjęte, jeżeli
zostało wyraźnie potwierdzone przez pracownika Domu Maklerskiego prowadzącego dogrywki
lub notowania ciągłe. Zrealizowanie Zlecenia będzie potwierdzone po otrzymaniu z rynku
regulowanego dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.
Inwestor zobowiązany jest do wystawienia Zlecenia w formie pisemnej, niezwłocznie po jego
potwierdzeniu przez pracownika Domu Maklerskiego prowadzącego dogrywki lub notowania
ciągłe.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie dogrywki lub notowań
ciągłych na zasadach, o których mowa w ust. 1 z przyczyn od niego niezależnych.
VIII. Obsługa Dyspozycji i Zleceń zdalnych.
§ 57.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Składanie Dyspozycji drogą telefoniczną, drogą telefaksową, za pomocą modemu lub innych
urządzeń technicznych wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora Umowy obejmującej
swym zakresem składanie takich Dyspozycji lub właściwego aneksu do Umowy oraz udzielenia
imiennego pełnomocnictwa pracownikowi lub pracownikom Domu Maklerskiego albo Domowi
Maklerskiemu do wystawiania lub anulowania bądź modyfikacji Zleceń oraz innych dyspozycji
dotyczących aktywów Inwestora zgromadzonych na Rachunku.
Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić rodzaje Dyspozycji nie będących
dyspozycjami wystawienia lub anulowania bądź modyfikacji Zleceń, których przyjęcie jest
możliwe na podstawie Umowy lub aneksu, o których mowa w ust. 1.
Podpisanie Umowy lub aneksu, o których mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie upoważnienie
do uzyskiwania tą samą drogą przez Inwestora informacji o stanie Rachunku.
Przyjęcie Dyspozycji na zasadach określonych w ust. 1, poprzedzone jest identyfikacją
Inwestora w trybie określonym w Umowie lub aneksie, o których mowa w ust. 1. Wzór aneksu
ustalany jest przez Dom Maklerski.
W wykonaniu Dyspozycji i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pracownik Domu
Maklerskiego wystawia, anuluje bądź modyfikuje Zlecenie lub wystawia inną dyspozycję
dotyczącą aktywów Inwestora zgromadzonych na Rachunku.
Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego, w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami
prawa potwierdza zgodność Zlecenia lub jego anulacji bądź modyfikacji z Dyspozycją.
§ 58.
1.
2.
3.
Składanie Dyspozycji z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych nośników
informacji, wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora Umowy obejmującej swym
zakresem składanie takich Dyspozycji lub właściwego aneksu do Umowy oraz udzielenia
pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu do wystawiania i anulowania bądź modyfikacji Zleceń
oraz innych dyspozycji dotyczących Rachunku Inwestora.
Tryb i warunki składania Dyspozycji z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych
nośników informacji, a w szczególności sposób identyfikacji Inwestora określa Umowa lub
aneks, o których mowa w ust. 1.
Postanowienia § 57 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
§ 59.
1.
2.
Składanie lub anulowanie bądź modyfikacja Zleceń z wykorzystaniem Internetu lub innych
elektronicznych nośników informacji przy zastosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego,
wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora właściwej umowy lub aneksu do Umowy.
Podpisanie umowy lub aneksu, o których mowa w ust. 1 upoważnia Dom Maklerski do
20
3.
4.
przyjmowania także innych dyspozycji dotyczących Rachunku Inwestora, o ile Dom Maklerski
taką możliwość udostępni. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić rodzaj
dyspozycji, których przyjęcie jest możliwe na podstawie umowy lub aneksu, o których mowa w
ust. 1.
Tryb i warunki składania Zleceń oraz innych dyspozycji z wykorzystaniem Internetu lub innych
elektronicznych nośników informacji przy zastosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
a w szczególności sposób identyfikacji Inwestora określa umowa lub aneks, o których mowa w
ust.1.
Postanowienia § 57 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
IX. Prawa pochodne, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego.
§ 60.
Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Obrotu
odnoszącymi się do praw pochodnych, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu
zabezpieczającego, będących przedmiotem Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest do ich
przestrzegania. Warunki Obrotu dostępne są w POK.
§ 61.
W obrocie prawami pochodnymi, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu
zabezpieczającego Inwestor nie ma możliwości składania zleceń kupna z odroczonym terminem
płatności.
§ 62.
1.
2.
Ogólne zasady wykonania lub wykupu praw pochodnych, dla których nie ma obowiązku
wnoszenia depozytu zabezpieczającego określają Warunki Obrotu.
Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania lub wykupu
praw pochodnych, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego, z
zachowaniem zasad określonych w Warunkach Obrotu.
X. Rekomendacje.
§ 63.
Dom Maklerski może upoważnić pisemnie maklerów papierów wartościowych do nieodpłatnego
udzielania informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego
obrotu, zwanych dalej rekomendacjami, w tym:
1)
nabycia lub zbycia określonych papierów wartościowych,
2)
powstrzymania się od zawarcia transakcji,
3)
warunków na jakich transakcja ma być zawarta.
§ 64.
Podstawą rekomendacji są informacje i analizy przygotowywane przez Dom Maklerski oraz
informacje dostępne publicznie.
§ 65.
1.
2.
3.
Dom Maklerski prowadzi rejestr Zleceń złożonych na podstawie rekomendacji.
Inwestor składając Zlecenie na podstawie rekomendacji ma prawo zaznaczyć ten fakt w treści
składanego Zlecenia oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu przez pracownika udzielającego
rekomendacji bezpośrednio po jej udzieleniu.
Decyzje Inwestora podjęte na podstawie udzielonych rekomendacji są decyzjami własnymi
Inwestora, podjętymi na jego własne ryzyko.
21
§ 66.
1.
2.
Dom Maklerski przygotowuje i udziela rekomendacji z zachowaniem należytej staranności i
najlepszej wiedzy.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Inwestora podjęte na podstawie
rekomendacji.
XI. Pożyczki.
§ 67.
Dom Maklerski może świadczyć usługi w zakresie zaciągania pożyczek na zakup papierów
wartościowych na podstawie odrębnych, obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub
regulaminów.
§ 68.
Dom Maklerski może świadczyć usługi w zakresie zaciągania pożyczek papierów wartościowych od
Inwestorów, udzielania pożyczek papierów wartościowych Inwestorom oraz pośrednictwa w
sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych na podstawie odrębnych obowiązujących w Domu
Maklerskim umów lub regulaminów.
§ 69.
1.
2.
W przypadku, gdy liczba papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem pożyczek, jest
większa od zapotrzebowania na te papiery, Dom Maklerski dokonuje wyboru Inwestorów, od
których zostanie zaciągnięta pożyczka (pożyczkodawców) zgodnie z następującymi kryteriami:
1)
minimalizacja kosztów pożyczkobiorcy,
2)
pierwszeństwo dla pożyczkodawców, dla których Dom Maklerski prowadzi Rachunek,
3)
minimalizacja liczby pożyczkodawców,
4)
kolejność zgłoszenia papierów wartościowych do pożyczenia.
W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie kryteriów wymienionych w ust. 1, Dom
Maklerski dokonuje wyboru Inwestorów, od których zostanie zaciągnięta pożyczka
(pożyczkodawców) według swego uznania.
§ 70.
1.
2.
W przypadku, gdy popyt na papiery wartościowe jest większy od liczby papierów
wartościowych, które mogą być przedmiotem pożyczek, Dom Maklerski realizuje pożyczkę
papierów wartościowych Inwestorom zgodnie z kolejnością zgłoszenia zapotrzebowania na
pożyczkę papierów wartościowych, przy czym niedopuszczalna jest częściowa jego realizacja.
W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie kryterium wymienionego w ust. 1, Dom
Maklerski realizuje pożyczkę papierów wartościowych Inwestorom według swego uznania.
XII. Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek
udzielonych na nabycie papierów wartościowych.
§ 71.
Dom Maklerski wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty
kredytów na nabycie papierów wartościowych na podstawie odrębnej umowy między bankiem a
Inwestorem, do której przystępuje lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a Domem
Maklerskim, zgodnie z którą Dom Maklerski jest zobowiązany do dokonywania czynności
zmierzających do ustanowienia i realizacji zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 72.
Dom Maklerski przekazuje bankowi informacje o aktualnej wysokości zabezpieczenia na podstawie
udzielonego bankowi przez Inwestora upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanach jego
22
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
XIII. Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz środkach pieniężnych na
rachunku Inwestora – postanowienia ogólne.
§ 73.
Dom Maklerski dokonuje zabezpieczenia wierzytelności w formie:
1)
blokady papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych na zasadach
określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XIV Regulaminu,
2)
blokady papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych na podstawie
umowy zastawu, na zasadach określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XV
Regulaminu,
3)
blokady rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na zasadach
określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XVI Regulaminu,
4)
przewłaszczenia papierów wartościowych na zabezpieczenie na podstawie umowy
przeniesienia własności na zabezpieczenie (tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie), na
zasadach określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XVI Regulaminu.
§ 74.
1.
Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności
na papierach wartościowych lub rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego,
wyłącznie po uprzednim przyjęciu od Inwestora oświadczenia, że:
1)
istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, wynikająca z
określonego stosunku prawnego,
2)
forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu
zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
3)
przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są papiery wartościowe dopuszczone do
publicznego obrotu, zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub środki
pieniężne na rachunku pieniężnym Inwestora.
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w formie pisemnej lub po
wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników
informacji.
Stwierdzenie istnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 następuje także na podstawie stanu
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora oraz przedstawionej
umowy o ustanowieniu zabezpieczenia i dokumentu, z którego wynika zabezpieczona
wierzytelność. W Domu Maklerskim pozostaje kopia umowy o ustanowieniu zabezpieczenia,
zaopatrzona w podpis upoważnionego pracownika, datę i pieczęć Domu Maklerskiego.
3.
§ 75.
1.
2.
3.
Dom Maklerski odmówi podjęcia określonej czynności związanej z ustanowieniem
zabezpieczenia wierzytelności w przypadku, gdy z dokumentów, o których mowa w § 74 ust. 3
wynika w sposób oczywisty, że umowy, o których mowa w § 74 ust. 3 są sprzeczne z
przepisami prawa.
Dom Maklerski może odmówić podjęcia określonej czynności związanej z ustanowieniem
zabezpieczenia wierzytelności w przypadku powzięcia na podstawie dokumentów, o których
mowa w § 74 ust. 3 uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że umowy, o których mowa w
§ 74 ust. 3:
1)
mają na celu obejście przepisów prawa,
2)
są niepełne lub pozostają w sprzeczności z rzeczywistym stanem rachunku pieniężnego
lub rachunku papierów wartościowych Inwestora wskazanym przez Inwestora lub
uprawnioną osobę w pisemnej dyspozycji dokonania czynności określonych w niniejszym
rozdziale.
O odmowie podjęcia czynności Dom Maklerski informuje Inwestora pisemnie lub za pomocą
23
4.
5.
6.
7.
elektronicznych nośników informacji uzasadniając swoje stanowisko.
Przed dostarczeniem decyzji o odmowie Dom Maklerski ma prawo zażądać od Inwestora
złożenia wyjaśnień pisemnych lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia umowy i dokumentów, o których mowa w § 74.
Przez okres czasu wskazany w ust. 4, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do ustanowienia na
warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie blokady na papierach wartościowych
zgromadzonych na rachunkach papierów wartościowych, lub blokady rachunku papierów
wartościowych i rachunku pieniężnego wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 74
ust. 1.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zniesienia blokady
po upływie terminu wskazanego w ust. 4, niezłożenia przez Inwestora wyjaśnień oraz nie
dostarczenia do Domu Maklerskiego prawidłowej i pełnej dokumentacji.
Przez prawidłową i pełną dokumentacje rozumie się w szczególności dokumenty zgodne z
rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym zarejestrowanym na wskazanym Rachunku
Inwestora.
§ 76.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, w przypadku ustanowienia zabezpieczenia
przez upoważnioną przez Inwestora osobę lub uprawniony podmiot .
XIV. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych.
§ 77.
1.
2.
3.
Dom Maklerski ustanawia blokadę papierów wartościowych na Rachunku w przypadku, gdy
zabezpieczenie wierzytelności polega na zablokowaniu określonej liczby papierów
wartościowych, połączonym z ustanowieniem pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu
blokady do sprzedaży zablokowanych papierów wartościowych i zaspokojenia się z uzyskanych
w ten sposób środków pieniężnych.
Blokada ustanawiana jest po otrzymaniu przez Dom Maklerski umowy o ustanowieniu blokady i
złożeniu przez Inwestora dyspozycji blokady.
Dyspozycja, o której mowa w ust. 2, może być złożona w formie pisemnej lub po wprowadzeniu
przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji.
§ 78.
1.
2.
3.
Dom Maklerski utrzymuje blokadę papierów wartościowych przez okres wynikający z umowy o
ustanowieniu blokady, o której mowa w § 77 ust. 2.
W okresie trwania blokady Dom Maklerski nie będzie wykonywał poleceń Inwestora
dotyczących zniesienia blokady, sprzedaży zablokowanych papierów wartościowych oraz
przeniesienia zablokowanych papierów wartościowych na inny rachunek papierów
wartościowych, chyba że przeniesienie takie następuje z zachowaniem blokady i jest wynikiem
realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę lub następuje w przypadku, o którym
mowa w art. 46 ust. 4 Ustawy.
Wykonanie innych niż wymienione w ust. 2 dyspozycji Inwestora dotyczących zablokowanych
papierów wartościowych może nastąpić w zakresie określonym w umowie, o której mowa w
§ 77 ust. 2.
§ 79.
Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora, na którym zapisane są
zablokowane papiery wartościowe, w braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu
blokady, przekazuje do dyspozycji Inwestora, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych
papierów, w szczególności dywidendy lub odsetki oraz inne świadczenia pieniężne spełniane na
rzecz Inwestora przez dłużnika z papierów wartościowych, które wynikają z papierów wartościowych
będących przedmiotem blokady.
24
§ 80.
1.
Dom Maklerski znosi blokadę:
1)
w przypadku blokady bezterminowej, ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania
zobowiązania zabezpieczonego blokadą - niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub
Inwestora - za zgodą wierzyciela, dyspozycji zniesienia blokady. Zarówno zgoda
wierzyciela jak i dyspozycja zniesienia blokady powinny zostać złożone w formie pisemnej
lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych
nośników informacji,
2)
w przypadku blokady nieodwołalnej - w dniu następującym po upływie okresu
utrzymywania blokady ustalonego w umowie o ustanowieniu blokady,
3)
w przypadku określonym w ust. 3 - niezwłocznie po złożeniu zlecenia sprzedaży.
2.
Zniesienie blokady może nastąpić także w stosunku do części zablokowanych papierów
wartościowych Inwestora.
W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższej możliwej dacie,
w której realizacja zlecenia jest możliwa, Dom Maklerski realizuje pisemne lub po
wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników
informacji zlecenie sprzedaży blokowanych papierów wartościowych, złożone przez wierzyciela
na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 77 ust. 1. Środki pieniężne pochodzące z
realizacji tego zlecenia Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji wierzyciela w sposób
wskazany w tym zleceniu, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.
Dom Maklerski odmówi przyjęcia zlecenia, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zostanie złożone po
upływie okresu utrzymywania blokady, wskazanego w umowie o ustanowieniu blokady.
3.
4.
XV. Obciążanie papierów wartościowych zastawem.
§ 81.
Inwestor może obciążyć zastawem papiery wartościowe znajdujące się na jego Rachunku.
§ 82.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, w celu ustanowienia zastawu Inwestor jest zobowiązany do:
1)
przedłożenia oryginału umowy zastawu z datą pewną,
2)
złożenia dyspozycji blokady papierów wartościowych objętych zastawem.
2.
Jeżeli na papierach wartościowych ustanowiony został zastaw rejestrowy, Inwestor
zobowiązany jest do:
1)
przedłożenia oryginału umowy zastawu,
2)
złożenia odpisu z rejestru zastawów, stanowiącego dowód wpisu,
3)
złożenia dyspozycji blokady papierów wartościowych.
3.
Dyspozycje blokady, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zostać złożone w formie pisemnej
lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych
nośników informacji.
§ 83.
Jeżeli Inwestor obciąży zastawem określoną liczbę papierów wartościowych znajdujących się na jego
Rachunku, Dom Maklerski, po przedstawieniu mu dokumentów, o których mowa w § 82, dokonuje
przeniesienia papierów wartościowych na blokowane konto na rachunku papierów wartościowych.
§ 84.
1.
2.
3.
Dom Maklerski jest obowiązany do utrzymywania blokady zastawionych papierów
wartościowych, w stanie i przez okres wynikający z umowy zastawu.
W zakresie nie uregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału, do ustanowienia,
utrzymywania i zniesienia blokady papierów wartościowych z tytułu umowy zastawu stosuje się
wprost przepisy Rozporządzenia.
Dom Maklerski znosi blokadę papierów wartościowych po otrzymaniu dokumentu
25
wskazującego na wygaśnięcie zastawu.
§ 85.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do ustanowienia, utrzymywania i zniesienia
blokady ustanowionej w związku z zastawem stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału XIV
niniejszego Regulaminu.
XVI. Blokada rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
§ 86.
1.
2.
3.
4.
Dom Maklerski podejmuje czynności związane z obsługą zabezpieczenia wierzytelności w
postaci blokady rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego Inwestora po
przedłożeniu przez Inwestora umowy ustanowienia blokady oraz złożeniu dyspozycji blokady
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
Dyspozycja blokady, o której mowa w ust. 1 może być złożona w formie pisemnej lub po
wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników
informacji.
Dom Maklerski utrzymuje blokadę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, o
której mowa w ust. 1 na warunkach, w wysokości i przez okres wynikający z umowy blokady.
W okresie trwania blokady ustanowionej zgodnie z ust. 1, Inwestor:
1)
może składać Zlecenia na zablokowanym Rachunku,
2)
nie może dokonywać wypłat i przelewów środków pieniężnych oraz transferu papierów
wartościowych z zablokowanego Rachunku,
o ile umowa blokady nie będzie stanowić inaczej.
§ 87.
Inwestor, w celu dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie papierów wartościowych
znajdujących się na rachunku papierów wartościowych, zobowiązany jest do przedłożenia oryginału
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
XVII. Udostępnianie informacji.
§ 88.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na podstawie pisemnego wniosku Inwestora Dom Maklerski udostępni Użytkownikowi za
pomocą Internetu Serwis informacyjny.
Dom Maklerski może udostępnić Serwis informacyjny także za pomocą innych niż wymienione
w ust. 1 elektronicznych nośników informacji.
Użytkownik otrzyma login oraz hasło dostępu niezbędne do realizacji połączenia z Serwisem
informacyjnym. Szczegółowy sposób przekazania Użytkownikowi loginu i hasła określa
Instrukcja.
Dom Maklerski może ustalić w Instrukcji dodatkowe zasady dostępu do Serwisu
informacyjnego.
Dom Maklerski może ustalić w Instrukcji minimalne wymagania w stosunku do Użytkownika
oraz używanego przez niego sprzętu i oprogramowania.
Dom Maklerski może cofnąć Użytkownikowi dostęp do Serwisu informacyjnego, w przypadku
gdy Użytkownik w okresie sześciu miesięcy nie realizował połączeń z Serwisem informacyjnym.
Ponowne otrzymanie dostępu do Serwisu informacyjnego wymaga złożenia przez Inwestora
nowego wniosku.
§ 89.
1.
Użytkownik nie może udostępniać loginu oraz hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany
26
2.
3.
jest przechowywać je w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Dom Maklerski zobowiązuje się zablokować dostęp do Serwisu informacyjnego najpóźniej w
następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia przez Użytkownika utraty hasła.
Użytkownik może otrzymać nowe hasło w sposób określony w Instrukcji.
§ 90.
1.
2.
Zakres dostępnych informacji w Serwisie informacyjnym określa Instrukcja.
Dom Maklerski ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji. Informacja o zmianie Instrukcji
zamieszczana jest w Serwisie informacyjnym oraz ogłaszana w trybie Komunikatu.
§ 91.
Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania dalszej dystrybucji i udostępniania w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób informacji udostępnianych Użytkownikowi w ramach Serwisu
informacyjnego, a w szczególności notowań i serwisów informacyjnych osobom trzecim.
§ 92.
1.
2.
3.
W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski ma prawo do przerwania pracy Serwisu
informacyjnego w trybie natychmiastowym, w szczególności z powodu:
1)
awarii serwera obsługującego Serwis Informacyjny,
2)
modernizacji serwera oraz oprogramowania,
3)
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i poufności.
Dom Maklerski może czasowo przerwać udostępnianie poszczególnych części składowych
Serwisu informacyjnego.
Dom Maklerski może zaniechać dostarczania poszczególnych części składowych Serwisu
informacyjnego z ważnych przyczyn.
§ 93.
1.
2.
3.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za:
1)
trudności w uzyskaniu połączenia z Serwisem informacyjnym,
2)
treść informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu informacyjnego, z
zastrzeżeniem ust. 3,
3)
opóźnienia w przekazywaniu informacji za pośrednictwem Serwisu informacyjnego,
4)
brak możliwości korzystania lub wystąpienie innego rodzaju utrudnień podczas
korzystania z Serwisu informacyjnego powstałych na skutek nie spełnienia przez
Użytkownika minimalnych wymogów lub z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego,
5)
wystąpienie zdarzeń opisanych w § 92.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uzyskania dostępu
do Serwisu informacyjnego przez osobę trzecią, choćby bez zgody Użytkownika, przy użyciu
loginu i hasła Użytkownika, jak również za szkody wynikłe z zablokowania dostępu Użytkownika
do Serwisu informacyjnego na podstawie powiadomienia dokonanego zgodnie z warunkami
określonymi w Instrukcji.
Do rekomendacji zawartych w Serwisie informacyjnym stosuje się postanowienia § 66.
XVIII. Korespondencja.
§ 94.
1.
2.
3.
Dom Maklerski wysyła Inwestorowi wszelką korespondencję, w tym wyciągi z rachunku
pieniężnego oraz potwierdzenia zawartych transakcji na adres wskazany w Umowie. Za
wysłanie korespondencji potrąca się z rachunku pieniężnego Inwestora opłaty przewidziane w
Tabeli Opłat i Prowizji i Tabeli Opłat i Prowizji za usługi świadczone z wykorzystaniem Internetu
lub innych elektronicznych nośników informacji.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie korespondencji, jak również za
opóźnienia w jej doręczeniu.
W przypadku wykonania operacji na rachunku pieniężnym powodujących zmianę stanu
27
4.
5.
6.
7.
środków pieniężnych lub zawarcia transakcji raz w miesiącu wysyłany jest wyciąg z Rachunku z
ustaleniem salda zawierający wyciąg z rachunku pieniężnego i zestawienie zawartych
transakcji. Z zastrzeżeniem ust. 6 i § 95 ust. 1, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wyboru
formy wysyłki wyciągu.
Na pisemny wniosek Inwestora, po każdej sesji Dom Maklerski wysyła Inwestorowi
potwierdzenia zawartych transakcji. Z zastrzeżeniem ust. 6 i § 95 ust. 1, potwierdzenia
zawartych transakcji wysyłane są do Inwestorów listami zwykłymi, w terminie 3 dni roboczych
od dnia sesji, na której transakcja została zawarta.
Z wyłączeniem korespondencji, o której mowa w ust. 3, 4 i 6, na pisemne polecenie Inwestora
korespondencja wysyłana jest listem poleconym.
Po udostępnieniu takiej możliwości przez Dom Maklerski, na pisemny wniosek Inwestora,
wszelka korespondencja może być wysyłana za pomocą Internetu bądź innych elektronicznych
nośników informacji. Wzory wniosków oraz rodzaj dostępnych informacji wysyłanych za
pomocą Internetu bądź innych elektronicznych nośników informacji określa Dom Maklerski.
Wszelką korespondencję wysyłaną przez Dom Maklerski uważa się za doręczoną - po upływie
14 dni od dnia nadania odpowiednio w urzędzie pocztowym lub wysłania za pomocą Internetu
bądź innych elektronicznych nośników informacji - jeśli została wysłana na ostatni znany adres
Inwestora.
§ 95.
1.
2.
3.
Wszelka korespondencja może być odbierana przez Inwestora w POK po złożeniu przez niego
odpowiedniego oświadczenia.
W przypadku złożenia przez Inwestora oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, skutek
doręczenia korespondencji przeznaczonej dla Inwestora następuje z upływem 14 dni od dnia jej
złożenia w Domu Maklerskim w miejscu na ten cel przeznaczonym; dzień ten wskazany jest w
adnotacji o złożeniu dokumentu dokonywanej przez pracownika Domu Maklerskiego.
W przypadku braku odbioru korespondencji złożonej w POK w przeciągu jednego roku od dnia
jej złożenia, nieodebrana korespondencja podlega zarchiwizowaniu. Na pisemny wniosek
Inwestora Dom Maklerski przekaże Inwestorowi zarchiwizowaną korespondencję. Za
udostępnienie zarchiwizowanej korespondencji Inwestora Dom Maklerski pobiera opłatę
przewidzianą w Tabeli Opłat i Prowizji.
XIX. Zamknięcie Rachunku i likwidacja salda.
§ 96.
1.
2.
3.
4.
Rozwiązanie Umowy lub zamknięcie Rachunku następuje w wyniku wypowiedzenia Umowy
przez Inwestora lub Dom Maklerski - z upływem terminu wypowiedzenia licząc od dnia
doręczenia wypowiedzenia.
Złożenie przez Inwestora dyspozycji zamknięcia Rachunku jest równoznaczne z
wypowiedzeniem Umowy.
Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
szczególności, w razie naruszenia przez Inwestora postanowień Umowy, Regulaminu, bądź
wykorzystywania Rachunku niezgodnie z jego przeznaczeniem lub utrzymywania się zerowych
lub ujemnych sald na rachunku pieniężnym lub rachunku papierów wartościowych przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
Umowa, o której mowa w § 11 wygasa bez konieczności jej wypowiadania, z chwilą otrzymania
przez Dom Maklerski pisemnego odwołania oświadczenia któregokolwiek z małżonków
dotyczącego wzajemnego upoważnienia do dysponowania Rachunkiem lub dokumentów
potwierdzających ustanie małżeństwa lub wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.
§ 97.
1.
W przypadku otrzymania aktu zgonu Inwestora, Dom Maklerski dokonuje, do czasu zgłoszenia
się uprawnionych spadkobierców, blokady aktywów we wszystkich rejestrach operacyjnych
papierów wartościowych oraz rachunkach pieniężnych i rejestrach należności należących do
zmarłego Inwestora.
28
2.
3.
4.
5.
6.
Postanowienia ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy stroną Umowy są małżonkowie a
Dom Maklerski otrzymał akt zgonu jednego z małżonków.
Z chwilą zgłoszenia się spadkobierców i przedstawienia przez nich odpowiednich dokumentów,
o których mowa w § 28, Dom Maklerski realizuje ich dyspozycje dotyczące zgromadzonych
papierów wartościowych i środków pieniężnych w rejestrze operacyjnym papierów
wartościowych, Rachunku i rejestrze należności należących do zmarłego Inwestora zgodnie z
treścią tych dokumentów.
Z chwilą, gdy stan Rachunku zmarłego Inwestora będzie zerowy, Umowa wygasa.
Uprawnieni spadkobiercy mogą dysponować Rachunkiem oraz rejestrami zmarłego Inwestora
tylko w sposób mający na celu przeniesienie papierów wartościowych i środków pieniężnych na
inne niż Inwestora rachunki lub sprzedaż papierów wartościowych w celu przekazania
uzyskanych środków na rachunki inne niż rachunki Inwestora lub wypłata zgromadzonych na
rachunku środków pieniężnych.
Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do Inwestorów którzy zawarli z Domem
Maklerskim umowę o zarządzanie pakietem papierów wartościowych, w zakresie w jakim
umowa ta stanowi inaczej.
§ 98.
1.
2.
Wypowiedzenie Umowy dla swej ważności winno być dokonane w formie pisemnej.
Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.
1.
Inwestor jest zobowiązany, najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy,
wskazać numer rachunku, na który mają być przekazane papiery wartościowe oraz środki
pieniężne z jego Rachunku lub inny sposób likwidacji Rachunku.
W razie wypowiedzenia przez Dom Maklerski dokonanego w trybie § 96 ust. 3 lub w razie
rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy bez wypowiedzenia w innych przypadkach określonych w
Regulaminie, Inwestor zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w ust. 1 w
terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia Domu Maklerskiego o rozwiązaniu Umowy w
trybie § 96 ust. 3 lub odpowiednio rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy.
Dom Maklerski dokona likwidacji salda Rachunku lub jego przelewu bez zbędnej zwłoki na
podstawie pisemnego polecenia Inwestora, po potrąceniu wymagalnych wierzytelności Domu
Maklerskiego z wierzytelności Inwestora.
W przypadku, gdy Inwestor nie wykona postanowień, o których mowa w ust. 1 w terminie
określonym w ust 1 lub 2, Inwestor upoważnia niniejszym Dom Maklerski do sprzedaży w jego
imieniu papierów wartościowych znajdujących się na Rachunku „bez limitu ceny”, przy czym na
sesje giełdowe na które nie są przyjmowane zlecenia sprzedaży „bez limitu ceny” a także w
innych szczególnych przypadkach, z limitem ceny dającym największe prawdopodobieństwo
realizacji zlecenia sprzedaży w dniu jego wystawienia. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne
wraz z pozostałymi środkami znajdującymi się na Rachunku, po dokonaniu potrącenia, o
którym mowa w ust. 3, Dom Maklerski może przekazać do depozytu sądowego lub pozostawić
na nieoprocentowanym rachunku.
Inwestor może podjąć środki pieniężne pozostałe na rachunku, o którym mowa w ust. 4 lub
złożyć dyspozycje ich przelewu na wskazany rachunek.
§ 99.
2.
3.
4.
5.
XX. Wnioski i Skargi.
§ 100.
1.
2.
3.
Reklamacje mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej.
Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty wpływu oryginału pisma do Domu
Maklerskiego.
Dom Maklerski może zażądać od Inwestora dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z
rozpatrywaną reklamacją. W takim przypadku bieg terminu rozpatrywania reklamacji zostaje
zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Inwestora.
29
§ 101.
1.
2.
3.
4.
Złożenie reklamacji stanowi dyspozycję Inwestora do zrealizowania Zlecenia według treści
Zlecenia pierwotnego, chyba że z treści reklamacji wyraźnie wynika, że Inwestor odstępuje od
realizacji Zlecenia zgodnie z treścią Zlecenia pierwotnego i ogranicza swoje roszczenia jedynie
do naprawienia szkody jaką poniósł z powodu nie zrealizowania Zlecenia pierwotnego.
Po rozpatrzeniu reklamacji pisemna odpowiedź przesyłana jest listem poleconym na adres
wskazany przez Inwestora. Inwestor może otrzymać informację o sposobie załatwienia
reklamacji również osobiście, potwierdzając ten fakt swym podpisem.
W okresie rozpatrywania reklamacji Inwestor może dysponować środkami zgromadzonymi na
Rachunku.
Jeżeli w chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji - saldo na Rachunku Inwestora nie
pozwala na dokonanie pełnej korekty błędu, następuje ona do wysokości salda pieniężnego na
Rachunku Inwestora w tym dniu. W takim przypadku Dom Maklerski powiadamia o tym
Inwestora i podaje kwotę, jaką należy uiścić, aby przywrócić saldo Rachunku do stanu, który
pozwoli na pełną korektę błędu. Nie zasilenie Rachunku kwotą, o której mowa w zdaniu
poprzednim w ciągu 7 dni od doręczenia Inwestorowi zawiadomienia powoduje ograniczenie
odpowiedzialności Domu Maklerskiego do przywrócenia salda Rachunku do stanu określonego
posiadanymi środkami pieniężnymi.
§ 102.
Odwołanie reklamacji jest skuteczne, jeżeli pisemne oświadczenie w tym zakresie dotarło do Domu
Maklerskiego przed przystąpieniem przez Dom Maklerski do realizacji zgłoszonych w niej roszczeń.
XXI. Prowizje i opłaty.
§ 103.
1.
2.
3.
4.
Dom Maklerski pobiera za świadczenie usług brokerskich na rzecz Inwestora prowizje i opłaty
określone w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji.
Dom Maklerski pobiera za udostępnianie informacji w Serwisie informacyjnym oraz świadczenie
usług z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych nośników informacji prowizje i
opłaty określone w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z
wykorzystaniem sieci Internet lub innych elektronicznych nośników informacji.
Dom Maklerski jest upoważniony do włączenia Tabeli Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z
wykorzystaniem sieci Internet lub innych elektronicznych nośników informacji do Tabeli Opłat i
Prowizji.
Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat.
Strony umowy mogą wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie
odpowiednich tabel opłat i prowizji.
§ 104.
1.
2.
3.
Dom Maklerski potrąca z rejestru należności finansowych lub rachunku pieniężnego należności
z tytułu prowizji, opłat lub innych należności bez odrębnego pełnomocnictwa bądź polecenia
Inwestora, zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji lub odrębnym porozumieniem.
W przypadku, gdy wysokość prowizji jaka jest należna Domowi Maklerskiemu z tytułu
zrealizowania zlecenia sprzedaży przewyższa wartość zrealizowanego zlecenia sprzedaży i
środków posiadanych w rejestrze należności finansowych i na rachunku pieniężnym, Inwestor
zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania powstałego niedoboru środków pieniężnych.
W przypadku, gdy w wyniku cząstkowej realizacji zlecenia kupna, wysokość prowizji z tego
tytułu okaże się wyższa niż wartość środków pieniężnych zablokowanych na rachunku
pieniężnym z tytułu prowizji w chwili przyjęcia zlecenia kupna, Dom Maklerski ma prawo do
dodatkowego obciążenia Inwestora kwotą różnicy pomiędzy prowizją należną, a prowizją
zablokowaną w chwili przyjęcia Zlecenia.
§ 105.
1.
Tabele opłat i prowizji ustalane są przez Zarząd Domu Maklerskiego.
30
2.
Tabele opłat i prowizji dostępne są w POK oraz dodatkowo dla celów informacyjnych w
Serwisie informacyjnym.
§ 106.
Dom Maklerski pobiera, na zasadach określonych w § 103 i § 104 opłaty i prowizje związane z
prowadzeniem Rachunku, w dniu wykonania czynności obciążonej opłatą, chyba że z charakteru
czynności lub tabel opłat i prowizji wynika inny termin.
§ 107.
W przypadku braku wystarczającej ilości środków pieniężnych w rejestrze należności bądź na
rachunku pieniężnym, na pokrycie należności Inwestora względem Domu Maklerskiego, Dom
Maklerski ma prawo nie wykonać złożonej dyspozycji lub Zlecenia. W związku z odmową wykonania
dyspozycji lub Zlecenia, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za mogące wyniknąć z tego
tytułu szkody.
XXII. Zmiany treści Regulaminu i tabel opłat i prowizji.
§ 108.
1.
2.
Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i
obowiązujących tabelach opłat i prowizji.
Zmiana tabel opłat i prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.
§ 109.
1.
2.
3.
Z zastrzeżeniem ust. 2, w razie zmiany Regulaminu lub tabel opłat i prowizji, Dom Maklerski
przesyła na ostatni znany adres Inwestora pełny tekst wprowadzonych zmian. Jeżeli w terminie
14 dni od doręczenia tekstu zmian, Inwestor nie wypowie na piśmie Umowy, uważa się
zmieniony Regulamin lub zmienione tabele opłat i prowizji za przyjęte przez Inwestora i
obowiązujące strony po upływie tego terminu, chyba że Dom Maklerski wskazał w tekście
zmian późniejszą datę wejścia ich w życie. Zapisy § 94 ust. 1, 6 i 7 oraz § 95 ust. 1 i 2 stosuje
się odpowiednio.
W przypadku obniżenia lub zaniechania poboru niektórych lub wszystkich opłat i prowizji
określonych w tabelach opłat i prowizji, Dom Maklerski wywiesza treść zmian w POK na 7 dni
przed wejściem ich w życie. Jeżeli w okresie 7 dni od wywieszenia treści zmian w POK Inwestor
nie oświadczy na piśmie, iż nie akceptuje zmian, uważa się zmienione tabele opłat i prowizji za
przyjęte przez Inwestora i obowiązujące strony po upływie tego terminu. Pisemne oświadczenie
o braku akceptacji uważa się za wypowiedzenie Umowy od daty doręczenia Domowi
Maklerskiemu pisma Inwestora
Zaniechanie lub obniżenie poboru opłaty lub prowizji oznacza, że roszczenie Domu
Maklerskiego o zapłatę, odpowiednio całości lub części opłaty lub prowizji nie powstaje i nie jest
należne Domowi Maklerskiemu.
XXIII. Postanowienia końcowe.
§ 110.
Dom Maklerski może uzależnić zawarcie aneksów lub umów, o których mowa w § 44, § 49, § 67 i
§ 68 od spełnienia przez Inwestora dodatkowych kryteriów.
§ 111.
Komunikaty Domu Maklerskiego podawane są do wiadomości Inwestorów z wyprzedzeniem 14 dni,
przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w POK oraz dodatkowo dla celów informacyjnych w
Serwisie informacyjnym.
31
§ 112.
W przypadku pozyskania informacji o jakiejkolwiek nieprawidłowości związanej z Rachunkiem, a w
szczególności po otrzymaniu, potwierdzenia lub wyciągu ze stanu Rachunku, Inwestor zobowiązany
jest w ciągu 14 dni od pozyskania takiej wiadomości zgłosić tę nieprawidłowość w formie pisemnej w
Domu Maklerskim. W przypadku nie zgłoszenia przez Inwestora w tym terminie nieprawidłowości co
do sposobu realizacji złożonych zleceń oraz otrzymanego potwierdzenia lub wyciągu ze stanu
Rachunku, Dom Maklerski oraz Inwestor przyjmują, że Inwestor poprzez zaniechanie zgłoszenia w
tym terminie, potwierdził sposób realizacji zleceń oraz otrzymane potwierdzenia lub wyciągi ze stanu
Rachunku jako prawidłowe. Dom Maklerski ma prawo do sprostowania we własnym zakresie
błędnych zapisów na Rachunku.
§ 113.
Dom Maklerski może we własnym zakresie i w każdym czasie dokonać sprostowania każdego
oczywiście błędnego zapisu bez potrzeby uzyskiwania zgody Inwestora. Jeżeli Inwestor został
zawiadomiony o błędnych zapisach dokonanych przez Dom Maklerski, Dom Maklerski zobowiązany
jest powiadomić Inwestora o dokonanym sprostowaniu.
§ 114.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykonania Dyspozycji,
realizacji Zlecenia lub wykonania innej czynności zleconej przez Inwestora zgodnie z ich treścią.
Dom Maklerski nie odpowiada również wobec Inwestora za wszelkie szkody, które nie zostały
przezeń umyślnie zawinione, w szczególności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, takie jak
dostawcy sprzętu i oprogramowania komputerowego, z którego korzysta Dom Maklerski, dostawcy
sprzętu biurowego i instalacji stosowanych w biurze Domu Maklerskiego i budynku, w którym biuro to
się znajduje, dostawcy elektryczności lub operatorzy sieci telekomunikacyjnych. Dom Maklerski nie
odpowiada również za szkody spowodowane przeszkodami o szerszym zakresie występowania,
zarówno o charakterze siły wyższej jak i przeszkodami lub zakłóceniami pojawiającymi się w
szerokim zakresie w gospodarce i życiu publicznym.
§ 115.
1.
2.
Pojęcia użyte i nie wyjaśnione w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu
wskazanym w aktach prawnych wydawanych przez organy Komisji Papierów Wartościowych i
Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Centralnej Tabeli Ofert S.A.,
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz innych obowiązujących przepisach
prawa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy,
Rozporządzenia, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz przepisy, o
których mowa w ust. 1.
§ 116.
1.
2.
Dom Maklerski zapewnia zachowanie tajemnicy składanych przez Inwestora Dyspozycji i
Zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Dom Maklerski może odstąpić od wymogu, o którym mowa w ust. 1 na żądanie uprawnionych
organów i osób.
§ 117.
1.
2.
3.
4.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2003r.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać postanowienia
dotychczas obowiązującego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług brokerskich na
rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A..
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie jest wymagane zawarcie przez Inwestora
dodatkowej umowy w zakresie świadczenia przez Dom Maklerski usług dotyczących praw
pochodnych, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego. Dom
Maklerski będzie świadczył usługi dotyczące praw pochodnych, dla których nie ma obowiązku
wnoszenia depozytu zabezpieczającego na podstawie zawartej z Inwestorem Umowy.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie jest wymagane zawarcie przez Inwestora
32
dodatkowej umowy w zakresie świadczenia przez Dom Maklerski usług na rynku
pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. Dom Maklerski będzie
świadczył usługi w tym zakresie na podstawie zawartej z Inwestorem Umowy.
33
TABELA OPŁAT I PROWIZJI – CZĘŚĆ A
Prowizje od każdej zrealizowanej transakcji kupna / sprzedaży na rynku regulowanym:
1. AKCJI I PRAW DO AKCJI
a) tabela standardowa
wartość transakcji
do
100 zł.
100,01 500 zł.
500,01 - 2.500 zł.
2.500,01 - 10.000 zł.
10.000,01 - 50.000 zł.
powyżej 50.000 zł.
* lub prowizja negocjowana
prowizja
5 zł
5 zł.
13 zł.
43 zł.
118 zł.
418 zł.
+ 2,00 %
+ 1,50 %
+ 1,00 %
+ 0,75 %
+ 0,50 %
kwoty powyżej
kwoty powyżej
kwoty powyżej
kwoty powyżej
kwoty powyżej
100 zł.
500 zł.
2.500 zł.
10.000 zł.
50.000 zł. *
b) według stawek prowizji liniowej - na wniosek Inwestora
wartość obrotów
na rachunku inwestycyjnym
25.000
75.000 zł.
75.000,01 - 150.000 zł.
150.000,01 - 250.000 zł.
250.000,01 - 400.000 zł.
powyżej
400.000 zł.
prowizja ustalana w ramach przedziału
0,90% - 0,79%
0,78% - 0,59%
0,58% - 0,49%
0,48% - 0,39%
negocjowana
Przez wartość obrotów na rachunku inwestycyjnym rozumie się trzecią część obrotów papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi (z wyłączeniem wymienionych w punkcie 2 poniżej) z ostatnich 90 dni
kalendarzowych.
Za obroty na rachunku Inwestora, który otwiera po raz pierwszy rachunek inwestycyjny lub którego rachunek nie
wykazywał żadnych obrotów w okresie ostatnich 90 dni kalendarzowych uznaje się:
- w pierwszym miesiącu – wycenę rachunku inwestycyjnego w dniu złożenia wniosku lub zadeklarowane przez
Inwestora obroty,
- w drugim i trzecim miesiącu - obroty uzyskane w miesiącach poprzednich pomnożone odpowiednio przez 1 i 1/2.
W pierwszą sobotę każdego miesiąca Dom Maklerski dokonuje automatycznej proporcjonalnej korekty przyznanej
prowizji, która będzie obowiązywała do daty następnej korekty.
Prowizja od jednej transakcji nie może być mniejsza niż 1 zł.
2. OBLIGACJI
a) tabela standardowa:
wartość transakcji
do 10.000 zł.
10.000,01 - 50.000 zł.
powyżej 50.000 zł.
* lub prowizja negocjowana
prowizja
0,40%, nie mniej niż
5 zł.
40 zł. + 0,25% kwoty powyżej 10.000 zł.
140 zł. + 0,20% kwoty powyżej 50.000 zł. *
b) negocjowana - na wniosek Inwestora
dla Inwestorów o wartości portfela obligacji większej niż 100.000 zł lub których obroty obligacjami w okresie
ostatnich 90 dni kalendarzowych przekroczyły 300.000 zł.
3. INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
(z wyłączeniem kontraktów terminowych)
a) tabela standardowa
wartość transakcji
do
2.500 zł.
2.500,01 - 12.500 zł.
powyżej 12.500 zł.
* lub prowizja negocjowana
prowizja
1,00 %, nie mniej niż
5 zł.
25 zł. + 0,75 % kwoty powyżej
2.500 zł.
100 zł. + 0,50 % kwoty powyżej 12.500 zł. *
b) według stawek prowizji liniowej - na wniosek Inwestora
zgodnie z pkt 1.b).
34
CZĘŚĆ B
Dom Maklerski pobiera opłaty od następujących czynności:
otwarcie lub zamknięcie rachunku inwestycyjnego
prowadzenie rachunku inwestycyjnego *,**
obowiązywanie aneksów odraczania terminu płatności *
wystawienie duplikatu dowolnej umowy lub aneksu
przygotowanie historii rachunku z lat wcześniejszych niż rok
bieżący i poprzedni
przechowywanie papierów wartościowych (opłata kwartalna
uzależniona od wartości portfela papierów wartościowych w
dniu pobrania opłaty i pobierana jeśli jej wysokość wynosi min.
3 zł.):
konwersja papierów wartościowych
wykonanie warrantów lub innych praw pochodnych (za czynność)
wystawienie świadectwa depozytowego bądź jego duplikatu
wystawienie zaświadczenia do urzędów na żądanie Inwestora
dotyczących danych:
przelewy papierów wartościowych nie związane ze zmianą
właściciela (z wyłączeniem przelewów wykonywanych wewnątrz
Domu Maklerskiego)
przelewy papierów wartościowych związane ze zmianą
właściciela (w tym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
innych aktów związanych ze zmianą właściciela)
przelew środków pieniężnych (z wyłączeniem przelewów
wykonywanych w obrębie grupy kapitałowej w znaczeniu
określonym w ustawie o rachunkowości, do której należy Dom
Maklerski)
wezwanie do wyrównania salda debetowego
wysyłanie comiesięcznych wyciągów z ustaleniem salda
wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji
wysłanie informacji za pomocą elektronicznych nośników
informacji ***
wysyłanie pozostałych informacji
udostępnienie zarchiwizowanej korespondencji
przekroczenie terminu odroczonej płatności
ustanowienie blokady papierów wartościowych, rachunku
pieniężnego lub rachunku papierów wartościowych na podstawie
umowy blokady (nie dotyczy: blokady rachunku inwestycyjnego z
tytułu linii kredytowej udzielonej przez Bank Millennium S.A.) ****
bezpłatne
10 zł. kwartalnie
15 zł. kwartalnie
30 zł.
50 zł. za każdy rok kalendarzowy
¾ do 100.000 zł.:
jeśli była pobrana opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego – bezpłatnie;
jeśli nie była pobrana opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego – płatne w wysokości:
- od obligacji Skarbu Państwa – suma 0,0033%
ich wartości na koniec każdego miesiąca w
danym kwartale
- od innych pap. wart. i instr. fin. – suma 0,005%
ich wartości na koniec każdego miesiąca w
danym kwartale;
¾ powyżej 100.000 zł - płatne w wysokości i na
zasadach opłaty z tytułu przechowywania pap.
wart. pobieranej przez KDPW
50 zł. za jedną operację
10 zł.
20 zł.
¾ z ostatniego roku - 20 zł.
¾ z lat poprzednich - 50 zł.
30 zł. za jeden papier
50 zł.
5 zł.
10 zł.
bezpłatne
koszt wysłania
¾ SMS - 27 gr. za każdy wysłany SMS
¾ E-mail – bezpłatnie
¾ listem zwykłym - 5 zł.
¾ listem poleconym - 10 zł
¾ list zagraniczny - koszt wysłania + 10 zł.
30 zł.
0,75%
(liczone od wartości niespłaconego zadłużenia)
0,2% (min. 50 zł., max. 1.500 zł.)
(liczone od wartości rynkowej przedmiotu blokady)
0,2% (min. 50 zł., max. 1.500 zł.)
(liczone od wartości rynkowej przedmiotu zastawu)
inne usługi
zgodnie z zawartymi umowami
*
opłaty pobierane są kwartalnie z dołu (w miesiącu następującym po danym kwartale)
**
opłaty pobierane są jedynie z tych rachunków, na których w danym kwartale wystąpiły jakiekolwiek operacje
ewidencyjne związane z dyspozycjami klientów
***
opłaty pobierane są miesięcznie z dołu (do 15 dnia kolejnego miesiąca)
**** w przypadku braku wartości rynkowej brana jest pod uwagę wartość emisyjna (o ile taka istnieje), a w
przypadku braku wartości emisyjnej, wartość papierów wartościowych ustalana jest przez Dom Maklerski
ustanowienie zastawu ****
35
TABELA OPŁAT I PROWIZJI dla usług świadczonych z wykorzystaniem sieci
INTERNET lub innych elektronicznych nośników informacji – CZĘŚĆ A
Prowizje od każdej zrealizowanej transakcji kupna / sprzedaży na rynku regulowanym:
1. AKCJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
(nie wymienionych w pkt. 2 i 3)
wartość obrotów
na rachunku inwestycyjnym
do
24.999,99 zł.
25.000,00 75.000,00 zł.
75.000,01 250.000,00 zł.
250.000,01 400.000,00 zł.
powyżej
400.000,00 zł.
Grupa
Standard
Premium A
Premium B
Premium C
Profit
prowizja
0,47%
0,44%
0,43% - 0,41%
0,40% - 0,39%
negocjowana
(w ramach przedziału)
(w ramach przedziału)
Przez wartość obrotów na rachunku inwestycyjnym rozumie się trzecią część obrotów papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi (z wyłączeniem wymienionych w punktach 2 i 3 poniżej) z ostatnich 90 dni
kalendarzowych.
Prowizja z grup Premium i Profit przyznawana jest na wniosek Inwestora.
Za obroty na rachunku Inwestora, który otwiera po raz pierwszy rachunek inwestycyjny lub którego rachunek nie
wykazywał żadnych obrotów w okresie ostatnich 90 dni kalendarzowych uznaje się:
- w pierwszym miesiącu - wycenę rachunku inwestycyjnego w dniu złożenia wniosku lub zadeklarowane przez
Inwestora obroty,
- w drugim i trzecim miesiącu - obroty uzyskane w miesiącach poprzednich pomnożone odpowiednio przez 1 i 1/2.
W pierwszą sobotę każdego miesiąca Dom Maklerski dokonuje automatycznej proporcjonalnej korekty przyznanej
prowizji (grupy Premium i Profit), która będzie obowiązywała do daty następnej korekty.
Prowizja od jednej transakcji nie może być mniejsza niż 1 zł.
2. OBLIGACJI
b)
tabela standardowa:
wartość transakcji
do 10.000 zł.
10.000,01 - 50.000 zł.
powyżej 50.000 zł.
prowizja
0,35%, nie mniej niż
5 zł.
35 zł. + 0,25% kwoty powyżej 10.000 zł.
135 zł. + 0,20% kwoty powyżej 50.000 zł. *
* lub prowizja negocjowana
c) negocjowana - na wniosek Inwestora
dla Inwestorów o wartości portfela obligacji większej niż 100.000 zł lub których obroty obligacjami w okresie
ostatnich 90 dni kalendarzowych przekroczyły 300.000 zł.
3. KONTRAKTÓW TERMINOWYCH
a) tabela standardowa:
liczba kontraktów terminowych w transakcji
otwarcie i zamknięcie pozycji - za każdy kont r a k t
zamknięcie pozycji otwartych na tej samej sesji (daytrading)
- za każdy kont r a k t * *
* lub prowizja negocjowana
** nadpłata prowizji jest zwracana po zakończeniu sesji
b) negocjowana - na wniosek Inwestora
dla Inwestorów, których miesięczne obroty kontraktami terminowymi przekraczają 30 szt.
36
prowizja
12 zł. *
9 zł. *
CZĘŚĆ B
Dom Maklerski pobiera opłaty od następujących czynności:
obowiązywanie aneksu do umów o świadczenie
usług brokerskich w zakresie przekazywania
zleceń oraz dokonywania przelewów środków
pieniężnych z wykorzystaniem Internetu
udostępnianie serwisu PAP w czasie rzeczywistym
*,**
udostępnianie serwisu REUTERS w czasie
rzeczywistym *,**
udostępnianie notowań GPW w czasie
rzeczywistym w serwisie internetowym: *,**
¾ jedna oferta (tylko osoby fizyczne)
¾ trzy oferty (tylko osoby fizyczne)
¾ pięć ofert
¾ karnet zleceń *******
udostępnianie notowań GPW w czasie
rzeczywistym na przenośnych urządzeniach
małoekranowych:
*,**,*******
¾ jedna oferta
¾ trzy oferty
¾ pięć ofert
bezpłatne
7 zł.
***
7 zł.
***
7 zł.
33 zł.
69 zł.
99 zł.
***
****
*****
******
7 zł.
12 zł.
15 zł.
****
*****
******
90 zł.
udostępnienie karty mikroprocesorowej
(nie dotyczy wymiany na żądanie Domu
Maklerskiego)
udostępnienie czytnika karty
mikroprocesorowej
wysyłanie comiesięcznych wyciągów z ustaleniem
salda
wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji
wysłanie informacji za pomocą elektronicznych
nośników informacji **
wysyłanie pozostałych informacji:
udostępnienie zarchiwizowanej korespondencji
przelew środków pieniężnych
140 zł.
bezpłatne
¾
¾
¾
¾
¾
koszt wysłania
SMS - 27 gr. za każdy wysłany SMS
E-mail – bezpłatnie
listem zwykłym – 5 zł.;
listem poleconym - 10 zł
list zagraniczny - koszt wysłania + 10
zł.
30 zł.
(z wyłączeniem przelewów wykonywanych w obrębie grupy
kapitałowej, do której należy Dom Maklerski rozumianej w
2 zł.
znaczeniu określonym w ustawie o rachunkowości)
*
opłata miesięczna za jednego Użytkownika
**
opłaty pobierane z rachunku Inwestora miesięcznie z dołu (do 15 dnia kolejnego miesiąca)
***
dla jednego Użytkownika na rachunku z grup Premium A/B/C i Profit oraz na rachunku, na którym obroty
kontraktami terminowymi wynoszą min. 30 szt. - udostępnianie bezpłatne
****
dla jednego Użytkownika na rachunku z grup Premium B/C i Profit oraz na rachunku, na którym obroty
kontraktami terminowymi wynoszą min. 60 szt. - udostępnianie bezpłatne
*****
dla jednego Użytkownika na rachunku z grup Premium C i Profit oraz na rachunku, na którym obroty
kontraktami terminowymi wynoszą min. 120 szt. - udostępnianie bezpłatne
******
dla jednego Użytkownika na rachunku z grupy Profit oraz na rachunku, na którym obroty kontraktami
terminowymi wynoszą min. 200 szt. - udostępnianie bezpłatne
******* usługa będzie dostępna po wydaniu Komunikatu
Obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2003r.
37
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards