Prawa dziecka Projekt

advertisement
Prawa dziecka
Projekt „Szkoła z prawami dziecka”
© UNICEF
Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa!
UNICEF
UNICEF jest największą na świecie organizacją, której działalność w
całości jest dedykowana dzieciom
© UNICEF
UNICEF
W swoich działaniach UNICEF zawsze kieruje się Konwencją o prawach
dziecka
© UNICEF
Prawa człowieka a prawa dziecka
© UNICEF
Prawa człowieka a prawa dziecka
W 1948 roku ONZ proklamowało Powszechną Deklarację Praw
Człowieka
© UNICEF
Prawa człowieka a prawa dziecka
W dokumencie tym określone zostały podstawowe prawa człowieka
© UNICEF
Prawa człowieka a prawa dziecka
Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi bez względu na
narodowość, religię czy wiek
© UNICEF
Prawa człowieka a prawa dziecka
Dzieciom przysługą więc takie same prawa jak dorosłym (z pewnymi
ograniczeniami)
© UNICEF
Prawa dziecka
Jednak później uznano, że dzieci ze względu na swoją niedojrzałość
psychiczną i fizyczną potrzebują specjalnej ochrony i troski, potrzebują
więc „własnego dokumentu” określającego ich prawa
© UNICEF
Prawa dziecka
W ten sposób w 1989 powstała Konwencja o prawach dziecka
© UNICEF
Prawa dziecka
Konwencja oparta jest na 3 głównych zasadach: niedyskryminacji,
poszanowaniu godności dziecka i kierowaniu się w każdej sprawie dobrem
dziecka
© UNICEF
Prawa dziecka
Konwencja została podpisana przez wszystkie kraje na świecie, z
wyjątkiem dwóch: Somalii i USA
© UNICEF
Prawa dziecka
Prawa określone w Konwencji przysługują każdemu dziecku bez względu
na narodowość, płeć czy religię
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Prawa dziecka dotyczą relacji państwo – dziecko
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Oznacza to, że to państwo powinno zapewnić dziecku możliwość
korzystania z przysługujących mu praw
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Państwo to wszystkie organa władzy, sądy, instytucje, urzędnicy,
policjanci, nauczyciele etc…
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Niezależnie od Konwencji o prawach dziecka, dziecko jest chronione przez
obowiązujący w danym państwie system prawny
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Jeżeli ktoś naruszy prawa określone w Konwencji np. prawo do edukacji,
ochrony zdrowia, niedyskryminacji to mówimy, że złamano prawa dziecka
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Jeżeli ktoś na przykład okradł dziecko, doszło do przemocy rówieśniczej
etc… mówimy o naruszeniu prawa
© UNICEF
Relacja dziecko - rodzic
Prawa dziecka nie kolidują z prawem rodziców do wychowania dziecka
zgodnie z ich światopoglądem i wartościami
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
To najczęściej rodzice reprezentuje dziecko przed organami państwa i
zgłaszają naruszenie jego praw
© UNICEF
Relacja państwo - dziecko
Chyba, że w rodzinie dochodzi do sytuacji niezgodnych z prawem lub
groźnych dla dziecka: zaniedbania, krzywdzenia, zmuszania do pracy
zarobkowej etc..
© UNICEF
Prawa dziecka a obowiązki
Prawa dziecka i obowiązki to dwie odrębne rzeczy
© UNICEF
Prawa dziecka a obowiązki
To że dziecko ma prawa określone w Konwencji o prawach dziecka nie
zależy od tego czy wypełnia swe obowiązki czy też nie (choć powinno to
robić)
© UNICEF
© UNICEF
Prawa dziecka a obowiązki
Za niewykonanie obowiązków można dziecko ukarać, ale nie można je
pozbawić jego praw
© UNICEF
Prawa dziecka a obowiązki
Jeżeli chcemy, aby ktoś szanował nasze prawa my powinniśmy szanować i
respektować prawa innych
© UNICEF
Konwencja o prawach dziecka
Konwencja o prawach dziecka składa się z 54 artykułów, 42 z nich mówi o
prawach dziecka pozostałe zaś o tym jak państwo, instytucje i dorośli
powinni współpracować, aby prawa te były przestrzegane
© UNICEF
Prawa dziecka
Prawo do życia i
tożsamości
Prawo do wychowania
w rodzinie
Prawo do wyrażania
własnych poglądów
Prawo do prywatności
Prawo do odpoczynku
Dobro dziecka jako cel
najwyższy
Ochrona przez
przemocą
Prawo do godziwych
warunków socjalnych
Prawo do edukacji
Ochrona przez
konfliktem zbrojnym
Ochrona w procesie
karnym
Prawo do znajomości
swoich praw
Dziękujemy!
© UNICEF
Download