Regulamin "Taniej być nie może"

advertisement
Regulamin „Taniej by nie mo e”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
Organizatorem promocji „Taniej by nie mo e” zwanej dalej "Promocj " jest Deutsche Bank Polska S.A.
z siedzib w Warszawie, pod adresem: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: 0000022493, posiadaj ca numer
REGON: 350526107 i numer NIP: 676-01-07-416, kapita zak adowy 2 651 449 384 z op acony w ca ci
zwana dalej "Organizatorem" lub „Bankiem”.
Promocja trwa w okresie od dnia 1 pa dziernika 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., zwanym dalej „Okresem
trwania Promocji”.
Promocji nie mo na czy z innym promocjami organizowanymi przez Organizatora.
II. ZASADY PROMOCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedmiotem Promocji jest produkt kredytowy Banku db kredyt gotówkowy oferowany przez Bank Klientom
indywidualnym na cele niezwi zane z dzia alno ci gospodarcz .
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych zatrudnionych na umow o prac na czas okre lony lub
nieokre lony lub wykonuj cych wolny zawód (w tym Klientów kwalifikuj cych si do otrzymania kredytu bez
za wiadcze o dochodach), które z
wniosek o db kredyt gotówkowy o którym mowa w ust. 1 w Okresie
trwania Promocji i na podstawie ww. wniosku zawr z Bankiem umow o ww. db kredyt gotówkowy, zwan
dalej: „Umow Kredytu”. Kredyt udzielony na podstawie Umowy Kredytu jest w dalszej cz ci niniejszego
regulaminu zwany „Kredytem”, a osoba fizyczna, które zawrze Umow Kredytu – „Uczestnikiem”.
W przypadku, gdy Kredyt udzielony jest dwóm lub wi cej Kredytobiorcom, wszyscy wspó kredytobiorcy cznie
jednym Uczestnikiem, jednak przynajmniej jeden ze wspó kredytobiorców powinien spe nia wymagania
wskazane w Cz ci II ust. 2 oraz 5.
Promocja prowadzona jest w Oddzia ach Organizatora oraz u wybranych partnerów Organizatora
po rednicz cych w oferowaniu produktów kredytowych.
Promocja polega na zaoferowaniu przez Organizatora warunków cenowych dla Kredytu:
oprocentowanie nominalne na poziomie 7,99%, b
ce oprocentowaniem zmiennym, zgodnie warunkami
Umowy Kredytu oraz
prowizja w wysoko ci 5% z tytu u udzielenia Kredytu,
z zastrze eniem ust. 5 poni ej.
Uprawnienie do warunków cenowych, o których mowa w ust. 4 Uczestnik uzyskuje pod warunkiem, e:
(i)
jego dochody, na podstawie których Bank oceni zdolno kredytow s nie mniejsze, ni 3000 PLN netto
oraz
(ii) kwot Kredytu netto (tj. bez uwzgl dnienia finansowanych Kredytem kosztów zwi zanych z zawarciem
Umowy Kredytu), jest niemniejsza, ni 500 PLN (s ownie: pi set z otych), jednak nie przekracza kwoty
100 000 PLN (s ownie: stu tysi cy z otych).
Promocja nie obejmuje kredytów oferowanych przez Bank, których celem jest sp ata zad enia z tytu u innego
kredytu lub po yczki udzielonego/ej przez Bank, za wyj tkiem sp aty zad enia z tytu u kredytów przyznanych
w ramach Promocji.
Warunki Kredytu oferowane w ramach Promocji nie s wi
ce dla Uczestnika, co oznacza, e Uczestnik mo e
zawrze Umow Kredytu, wed ug swego wyboru, albo na warunkach promocyjnych, je eli spe ni warunki
Promocji albo na warunkach, zgodnie z obowi zuj cymi standardowymi warunkami cenowymi lub innych,
dost pnych w ramach ofert cenowych Banku. Warunki cenowe wynikaj ce z ró nych promocji nie mog by
czone.
III. POST POWANIE REKLAMACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
Ka demu Uczestnikowi przys uguje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodno ci przeprowadzenia
Promocji z niniejszym regulaminem.
Reklamacje mog by sk adane pisemnie, elektronicznie, telefonicznie lub osobi cie w Oddziale Banku (wi cej
na stronie www.deutschebank.pl).
Reklamacja powinna zawiera nast puj ce dane: imi , nazwisko, adres Uczestnika, przyczyn reklamacji wraz
z jej uzasadnieniem, numer Umowy Kredytu oraz - w przypadku reklamacji pisemnej - podpis.
Reklamacje rozpatrywane b
niezw ocznie, jednak nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
O wyniku post powania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listownie, lub w inny sposób
uzgodniony indywidualnie z Uczestnikiem w momencie sk adania reklamacji.
IV. POSTANOWIENIE KO COWE
Regulamin Promocji dost pny jest w Oddzia ach Organizatora, u wybranych partnerów Organizatora, o których
mowa w Cz ci II ust. 3 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Banku www.deutschebank.pl
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 2 651 449 384 z (kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl.
WZ/2014/10/01 wersja 1.0
1.
Download