sapico-PRM - SAPICO sp. j.

advertisement
sapico-PRM
1.1
System sapico-PRM wspiera zarządzanie
siecią partnerów firmy i umożliwia
partnerom prowadzenie działalności
sprzedażowej a firmie rozliczenie
działalności partnerów. Sapico-PRM pozwala swobodnie konstruować
strukturę organizacyjną kanałów sprzedaży bezpośredniej
i pośredniej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom aplikacja
pozwala na raportowanie i naliczenia różnego rodzaju prowizji dla
współpracowników i partnerów.
System sapico-PRM składa się z następujących
modułów:
Struktura organizacyjna - zarządzanie partnerami
Klienci – kartoteka klientów partnerów
Umowy – rejestracja umów przez partnerów
System sapico-PRM wykorzystuje portal B2B w celu
udostępnienia funkcjonalności partnerom i jest zintegrowany z systemem sapico-CRM (istnieje możliwość integracji z systemem CRM innego producenta).
Kartoteka klientów
Opieka – zarządzanie opieką nad klientem
Prowizje - definicja i naliczanie prowizji
Koszty i raporty pracy - rejestr kosztów i raportowanie
Projekty i zadania - praca grupowa
Anonse - przekazywanie informacji do sieci partnerskiej
Uprawnienia – zarządzanie uprawnieniami do operacji i danych
Sapico-PRM pozwala partnerom na rejestrację nowych
klientów do centralnej bazy klientów. Istnieje możliwość
udostępnienia danych klientów potencjalnych (namiarów)
oraz klientów aktualnych na czas wykonania zadania zgodnie ze zdefiniowanym uprawnieniem. Centralna kartoteka
klientów zapewnia także rozwiązywanie problemów
przynależności jednego klienta do wielu przedstawicieli
handlowych.
Zarządzanie strukturą organizacyjną
Umowy
System umożliwia zarejestrowanie wielu firm partnerskich
oraz prowadzenie ewidencji ich pracowników. Umożliwia
nadawanie pracownikom różnych ról biznesowych. Jednemu pracownikowi można przydzielić wiele ról – kierownik
sprzedaży może jednocześnie zarządzać podwładnymi
jak i sam realizować zadania przedstawiciela handlowego.
Każdy pracownik może mieć jednego bezpośredniego
przełożonego oraz wielu pośrednich. Przełożeni mają
dostęp do danych swoich pracowników, min. zadań,
umów. System umożliwia tworzenie wielopoziomowych hierarchii podległości służbowych.
Sapico-PRM pozwala partnerom na rejestrację umów
klientów. Rejestracja umowy wiąże się ze sprawdzeniem
przydzielonych upustów zgodnie z przydzieloną przedstawicielowi handlowemu partnera kategorią. Po rejestracji
przez partnera umowa jest weryfikowana i zatwierdzana.
W przypadku wykrycia braków w procesie rejestracji
umowa jest przesyłana partnerowi do uzupełnienia. Każda
umowa posiada własną historię zmian stanu, dzięki czemu
można łatwo zorientować się na jakim jest etapie. Partner
posiada uprawnienia do przeglądu umowy w zależności
od zdefiniowanych uprawnień.
Sapico sp. j.
ul. Kunickiego 5
30 - 134 Kraków
tel. 795 518 215
fax. (12) 395 01 10
www.sapico.pl
Specjalistyczne systemy CRM i PRM online
Prowizje i zdarzenia prowizyjne
Aplikacja zawiera zestaw raportów do analizy sprzedaży przez partnerów i wykorzystuje autorski mechanizm do naliczeń
prowizji. Naliczenia mogą uwzględniać różnorodne zdarzenia prowizyjne – począwszy od aktywacji usług, poprzez zapłacone
faktury klienta skończywszy na różnorodnych parametrach z raportów pracy. System udostępnia możliwość definiowania kalkulacji
prowizji, z wykorzystaniem przygotowanych danych źródłowych.
Dla każdego pracownika w strukturze organizacyjnej własnej lub partnera można zdefiniować jakie prowizje go dotyczą i jakie
posiada stawki dla każdej z prowizji.
Rejestr kosztów i raportowanie pracy
System umożliwia także rejestrowanie kosztów związanych z realizacją zadań przez pracowników lub partnerów, dotyczących
np. paliwa, ubezpieczenia samochodu itp. Koszty powiązane są z rejestrem wyposażenia przekazywanego do użytkowania pracownikom i partnerom. Raportowanie pracy umożliwia szybką rejestrację parametrów dotyczących dziennej aktywności przedstawicieli handlowych i ich prezentację w postaci raportów i analiz.
Projekty i zadania
Sapico-PRM udostępnia Partnerom
Klienta mechanizmy pracy grupowej, w
skład których wchodzi możliwość realizacji wspólnych projektów i zadań. Zadania
mogą dotyczyć różnych aspektów wspólnej działalności (np. przeciwdziałanie rezygnacji, propozycja przy kontynuacji umowy
przez klienta) i wiązać się z ewidencjonowaniem określonych rezultatów (np.
umów), czy planowaniem kolejnych zadań.
Zarządzający sprzedażą pośrednią mogą
analizować realizację zadań przez Partnerów.
Anonse i ogłoszenia
Dzięki mechanizmowi anonsów możliwe jest przekazanie informacji poprzez portal B2B lub maila do określonych firm partnerskich
lub pracowników pełniących określone role w systemie. Możliwe jest np. adresowanie informacji do przedstawicieli handlowych
w kanale sprzedaży pośredniej z kilku wybranych firm. Ogłoszenia są prezentowane do określonego w ogłoszeniu dnia i godziny
zakończenia publikacji. Istnieje możliwość dołączenia do ogłoszenia plików – np. z informacjami o promocji czy sprzedawanym
produkcie.
Uprawnienia
System odznacza się elastyczną organizacją uprawnień zarówno do wykonywania operacji jak i do danych. Przydzielenie
użytkownikowi określonej roli udostępnia mu zestaw operacji, zaś dane które widzi zależą od źródła ich pochodzenia. System można skonfigurować tak, aby pracownik partnera dysponował minimalnymi uprawnieniami umożliwiającymi
skuteczną pracę bez udostępniania wrażliwych informacji.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards