Komunikat z dnia

advertisement
Zasady „Programu - Rachunek maklerski FAIR”.
§1
Zasady ogólne
1)
Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. wprowadza do swojej oferty „Program - Rachunek maklerski FAIR” zwany
dalej „Programem”, którego warunki określają niniejsze Zasady „Programu- Rachunek maklerski FAIR”
(dalej „Zasady”) .
2) „Program” obowiązuje w terminie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
3) Z opcji oferowanych w „Programie” mogą skorzystać Klienci, którzy posiadają lub otworzą rachunek
inwestycyjny w Biurze Maklerskim Banku wraz z dostępem do internetowego systemu obsługi,
w okresie jego obowiązywania.
4) Rachunek inwestycyjny można otworzyć:
a) w każdym Oddziale Banku BPH S.A.,
b) poprzez złożenie wniosku o rachunek inwestycyjny na Platformie Internetowej Banku BPH z takiej możliwości mogą skorzystać Klienci Banku BPH korzystający już z kanałów elektronicznych
w ramach bankowego Systemu Internetowego.
5) Każdy Klient może korzystać z opcji preferencyjnych warunków „Programu” opisanych w § 2, 3 i 4,
dokonując wyboru jednej z opcji, jeden raz na dany rok kalendarzowy obowiązywania „Programu”.
Warunkiem jest złożenie Oświadczenia o przystąpieniu do „Programu - Rachunek maklerski FAIR” i wyborze
opcji „Programu” na dany rok kalendarzowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu dostępnym w
każdym Oddziale Banku BPH lub telefonicznie, w przypadku posiadania aktywnej usługi obsługi telefonicznej
w Biurze Maklerskim.
6) Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego
Banku BPH S.A.
7) Niniejsze „Zasady” są jednocześnie dokumentem określającym szczegóły „Programu”. Informacje w nich
zawarte nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
8) Przystępując do „Programu” Uczestnik akceptuje treść niniejszych „Zasad” i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
9) Zasady „Programu” dostępne są na stronie internetowej www.bph.pl w zakładce „Biuro Maklerskie”. oraz
w Oddziałach Banku BPH S.A.
10) Postanowienia Zasad „Programu” są jedyną podstawą jego prowadzenia.
11) Wszelkie ewentualne skargi związane z „Programem” należy zgłaszać do Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.
- ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem.
§2
Zwrot części lub całości kosztów poniesionych z tytułu transferu papierów wartościowych do Biura
Maklerskiego Banku BPH S.A.
1)
2)
3)
Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. dokona zwrotu części lub całości kosztów poniesionych przez Klienta
z tytułu transferu papierów wartościowych z innej firmy inwestycyjnej, z wyłączeniem derywatów.
Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów transferu jest:
a) przeniesienie portfela instrumentów finansowych o wartości powyżej 1.000 zł;
b) złożenie dokumentu potwierdzającego wysokość kosztów poniesionych z tytułu transferu portfela,
wystawionego przez firmę inwestycyjną, która dokonała transferu.
Wartość portfela, o której mowa w pkt 2) a) obliczana jest na podstawie ostatniego kursu zamknięcia
ustalonego na GPW przed dniem transferu (z wyłączeniem papierów nienotowanych).
1
4)
5)
6)
7)
8)
Zwrot kosztów transferu dotyczy transakcji realizowanych na tym rachunku inwestycyjnym, na który
przeniesiono portfel instrumentów finansowych.
Koszty poniesione za transfer są zwracane w postaci części prowizji pobieranych przez Biuro od
zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży instrumentów finansowych. Klient otrzyma zwrot różnicy
pomiędzy prowizją standardową lub negocjowaną, a prowizją wyliczoną według stawek przyjętych przez
Biuro poniżej, tj:
- 0,10 % wartości transakcji dla rynku akcji (z zachowaniem minimalnej stawki prowizji w
wysokości 5zł);
- 4,00 zł za zawarcie kontraktu terminowego na indeksy.
Rozliczenie zwrotu kosztów transferu jest dokonywane w cyklach miesięcznych, do 10-go każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym rachunek inwestycyjny został obciążony prowizjami. Łączna kwota
zwrotu nie może przekroczyć kosztów przeniesienia instrumentów finansowych.
Zwrot będzie zrealizowany maksymalnie w kwocie równej sumie prowizji określonych w §2 pkt. 5,
naliczonych w okresie nie dłuższym niż 6 pełnych miesięcy i nie wyższej niż kwota kosztu transferu.
Rozliczenia rozpoczną się od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany
transfer.
Klient może ponownie dokonać wyboru opcji opisanej w niniejszym paragrafie dopiero w następnym roku
kalendarzowym.
§3
Obniżenie prowizji od realizowanych zleceń w zamian za transfer papierów wartościowych do Biura
Maklerskiego Banku BPH S.A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Z opcji opisanej w § 3 „Programu” nie mogą korzystać Klienci, którzy składają zlecenia na rynku akcji
korzystający z indywidualnie negocjowanych stawek prowizji.
Klient, który:
a) dokona transferu portfela instrumentów finansowych do Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. z innej
firmy inwestycyjnej oraz
b) wybierze opcję obniżenia prowizji od realizowanych zleceń (tj. złoży Oświadczenie o przystąpieniu do
„Programu),
będzie mógł korzystać z promocyjnych stawek prowizji dla transakcji na akcjach przez 6 pełnych miesięcy
kalendarzowych. Rachunek inwestycyjny Klienta zostanie objęty promocją niezwłocznie po zarejestrowaniu
przez Biuro Maklerskie spełnienia przez Klienta warunków wymienionych w ppkt. a) i b) pkt. 3.
Wysokość promocyjnych stawek prowizji uzależniona jest od wartości pieniężnej portfela
przetransferowanych instrumentów finansowych. Za każde 100 tys. zł wartości przetransferowanego
portfela Klient uzyska obniżenie stawki prowizji o 0,03 punktu procentowego od stawki wcześniej
obowiązującej. Minimalna prowizja nie może być niższa niż 0,20%.
Wartość portfela przetransferowanych instrumentów finansowych obliczana jest na podstawie ostatniego
kursu zamknięcia ustalonego na GPW przed dniem transferu.
Promocyjne prowizje dotyczą transakcji zawieranych przez internetowy system Biura Maklerskiego.
Po upływie 6-cio miesięcznego okresu korzystania z promocyjnych prowizji, Klienta będą obowiązywały
stawki prowizji zgodne z Taryfą Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.
Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego
Banku BPH S.A.
Klient może ponownie dokonać wyboru opcji opisanej w niniejszym paragrafie dopiero w następnym roku
kalendarzowym.
2
§4
Promocyjna prowizja 5 zł – za realizację zleceń o wartości do 4 tys. zł przez 30 dni.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Klient, który wybierze opcję opisaną w § 4 „Programu” zapłaci prowizję 5 zł od każdego zlecenia
o wartości do 4 tys. zł złożonego i zrealizowanego w ciągu 30 dni kalendarzowych po podpisaniu
Oświadczenia o wyborze jednej z opcji, jakie oferuje „Program”.
W momencie składania zlecenia, na koncie Klienta nastąpi blokada środków na prowizję wg standardowej
stawki. Rozliczenie i zwrot różnicy w prowizji, wynikający z zablokowania kwoty równej prowizji
standardowej, a wysokości należnej prowizji promocyjnej – nastąpi w terminie rozliczenia, tj. D + 2.
Promocyjne prowizje, o których mowa w pkt 1) dotyczą transakcji zawieranych przez internetowy system
Biura Maklerskiego.
Klienci korzystający z niniejszej opcji „Programu” przez okres 30 dni jej obowiązywania, będą wyłączeni z
możliwości korzystania ze zwrotów należnych z tytułu zawierania transakcji w trybie Day trading.
Klient może ponownie dokonać wyboru opcji opisanej w niniejszym paragrafie dopiero w następnym roku
kalendarzowym.
Po upływie okresu korzystania z promocyjnych prowizji, Klienta obowiązują prowizje zgodne z Taryfą Opłat
i Prowizji Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.
3
Download