LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW

advertisement
Załącznik
do UCHWAŁY nr XXVIII/218/09
Rady Gminy w Laszkach
z dnia 24 września 2009 r.
Lokalny Program Rewitalizacji
Obszarów Wiejskich Gminy Laszki
na lata 2009 -2015
Wrzesień 2009 r.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
SPIS TREŚCI
WSTĘP
3
I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
GMINY LASZKI
6
1. Zagospodarowanie przestrzenne
3. Gospodarka
4. Sfera społeczna
5. ANALIZA SWOT
II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU
PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY, POWIATU I REGIONU..
35
III. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.
38
IV. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM
43
V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA
2009 – 2015
46
VI. SYSTEM WDRAŻANIA.
48
VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
49
2
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Wstęp
Rewitalizacja często utożsamiana jest z poprawą stanu zdegradowanej infrastruktury
miejskiej, terenów poprzemysłowych i powojskowych, jednakże może być prowadzona nie tylko na
tych obszarach.
Dotyczy generalnie obszarów zdegradowanych tzn.
poziomem
ubóstwa,
wysoką
stopą
bezrobocia
charakteryzujących się wysokim
długotrwałego,
niekorzystnymi
trendami
demograficznymi, niskim poziomem wykształcenia czy niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Do
takich obszarów zdecydowanie zaliczyć można również obszary wiejskie.
Wpływ na to ma wiele czynników. Jednym z nich jest lokalizacja obszarów wiejskich. Te,
zlokalizowane w pobliżu aglomeracji miejskich, szczególnie dużych, charakteryzują się wyższym
poziomem rozwoju w odniesieniu do pozostałych obszarów. Często aglomeracje pełnią rolę biegunów
rozwoju, powodując, iż na obszarach wiejskich zlokalizowanych w pobliżu dużych miast coraz mniejszą
rolę odgrywa rolnictwo, a zaczynają nabierać znaczenia funkcje nierolnicze tj. np. mieszkalnictwo czy
handel i usługi.
Powoduje to wypieranie rolnictwa z obszarów podmiejskich w kierunku peryferii. Obszary
podmiejskie rozwijają się zdecydowanie szybciej, również w działalności pozarolniczej. Dotyczy to
także obszarów wiejskich zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (drogi krajowe
czy wojewódzkie). Z kolei obszary wiejskie położone peryferyjnie w stosunku do ośrodków miejskich i
głównych szlaków komunikacyjnych, charakteryzują się niewielkim rozwojem pozarolniczych rynków
pracy. Nie jest tu możliwy dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, szczególnie usług, głównie z uwagi
na brak ich odbiorców. Często tereny te charakteryzują się stagnacją oraz ubytkiem ludności.
W wyniku zmian i przekształceń strukturalnych znaczna część obszarów wiejskich odczuwa problem
wysokiego bezrobocia. W szczególności dotyczy to województwa podkarpackiego. Związane jest to z
dominacją na tych terenach do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Państwowych Gospodarstw
Rolnych.
Najbardziej zagrożone bezrobociem na obszarach wiejskich są osoby z niskim poziomem
wykształcenia i bez przygotowania zawodowego. Poziom wykształcenia mieszkańców wsi jest nadal
bardzo niski i stanowi niejednokrotnie barierę podjęcia działalności w innych zawodach niż rolnicze, w
tym także na własny rachunek. Młodzież na wsi znacznie częściej niż ta w miastach wybiera szkołę
zawodową, czego główną przyczyną są względy ekonomiczne (trudniejsza sytuacja dochodowa
ludności wiejskiej, koszty dojazdu itp.).
3
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Ponadto warunki nauki na wsi oraz przeciętny poziom nauczania są zdecydowanie gorsze niż w
mieście. Składa się na to szereg barier związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty na wsi jak
np.: ograniczony dostęp do przedszkoli, gorsza oferta edukacyjna szkolnictwa ponadpodstawowego
oraz sytuacja materialna rodzin wiejskich.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej często jest uzależniony od sieci szkół w najbliższej okolicy,
możliwości dojazdu do szkoły lub zamieszkania w internacie, a
tym samym wynikającymi z tego
kosztami dojazdów lub kosztami mieszkania poza domem.
Choć poziom wykształcenia mieszkańców wsi ulega systematycznej poprawie, wciąż ok. 35%
mieszkańców wsi (dane dla Polski) ma zaledwie pełne wykształcenie podstawowe. Konsekwencją tego
jest m.in. niska aktywność społeczno - zawodowa, większe trudności ze znalezieniem alternatywnego
miejsca pracy poza rolnictwem czy możliwość szerszego rozwinięcia pozarolniczej działalności
gospodarczej, a także niski poziom dochodów.
W ostatnich latach obserwuje się większy napływ ludności z miast na wieś niż odpływ ze wsi
do miast. Związane jest to m.in. z osiedlaniem się na wsi ludności miejskiej, zahamowaniem odpływu
mieszkańców wsi do pracy w miastach, powrotem na wieś osób tracących pracę czy zmianą statusu
miejscowości. Można wskazać, że pojawiła się nowa kategoria mieszkańców wsi, którzy stają się
rezydentami lub przedsiębiorcami wiejskimi. Z reguły reprezentują oni zamożną grupę społeczeństwa.
Osiedlają się najczęściej na terenach wokół wielkich aglomeracji oraz wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych.
W odróżnieniu do migracji wewnętrznych, migracje zewnętrzne działały jako czynnik
zmniejszając liczbę ludności wiejskiej. Otwarcie rynków pracy niektórych krajów Unii Europejskiej,
wysoka różnica płac między Polską a Unii Europejską – 15, wyższe kwalifikacje młodzieży stają się
bodźcami do podejmowania decyzji o emigracji.
Obszary wiejskie charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem przedsiębiorczości.
Najpowszechniej występującą formą działalności gospodarczej na tych terenach jest rolnictwo. Inną
formą aktywności gospodarczej jest pozarolnicza działalność produkcyjna bądź usługowa, jednakże
jest ona stosunkowo słabo rozwinięta. Ciągle brakuje alternatywnych do rolnictwa form działalności
gospodarczej, jak również wszelkich form przedsiębiorczości prowadzących do tworzenia nowych
miejsc pracy, a także dywersyfikacji dochodów ludności wiejskiej.
Infrastruktura społeczna mająca na celu zaspokajanie potrzeb socjalnych, oświatowych,
bezpieczeństwa oraz kulturowych na obszarach wiejskich wykazuje cechy niedoinwestowania i
niedostosowania do istniejących potrzeb. Niedostateczny rozwój dotyczy szczególnie placówek służby
zdrowia, placówek kulturalnych, turystycznych, jak również szkół.
Jedną z najpoważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich jest słabo rozwinięta
infrastruktura techniczna. Wpływa to na jakość życia mieszkańców, jak również na możliwości
inwestowania na tych obszarach. Najistotniejsze problemy to brak dostatecznego wyposażenia w
zbiorową sieć wodnokanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, zły stan infrastruktury energetycznej oraz
4
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
niedostateczne wyposażenie w sieć telefoniczną i Internet. Obszary wiejskie identyfikują ograniczenia
rozwojowe również przez słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową. Gęstość oraz jakość dróg,
zwłaszcza gminnych, stanowi podstawowy czynnik wpływający na szeroko rozumiany rozwój lokalny.
Drogi gminne warunkują dostęp do terenów oddalonych często w znacznym stopniu od
infrastruktury miejskiej, stanowiących potencjalne tereny inwestycyjne.
Zmiany ustrojowe w Polsce po II wojnie światowej sprawiły, że liczne obiekty architektury
wiejskiej, zwłaszcza dworskiej i folwarcznej, utraciły właścicieli i popadały w ruinę bądź były
użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Niewłaściwa modernizacja budowli oraz zmiany w
układzie wewnętrznym miejscowości, a także niewystarczające wydatki publiczne na kulturę
powodowały niszczenie wiejskiego krajobrazu i eliminację najstarszej zabudowy. Powoduje to, że
wsparcia finansowego potrzebują zlokalizowane na polskiej wsi liczne obiekty dziedzictwa kulturowego
o znaczeniu lokalnym, jak i ponadregionalnym.
Przedstawione powyżej przesłanki z zasady kwalifikują obszary wiejskie jako obszary
wymagające odnowy i rewitalizacji, choć z całą pewnością są one mocno zróżnicowane i nie wszędzie
poszczególne wskaźniki społeczne i gospodarcze osiągają bardzo wysokie wartości.
W aspekcie rewitalizacji należy pamiętać, że dotyczy ona nie tylko infrastruktury, ale przede
wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy bytu „tkanki” społecznej znajdującej się na
rewitalizowanym obszarze. To działania skierowane na realizację inwestycji obejmujących zmianę
dotychczasowych funkcji terenów problemowych i nadanie im nowych walorów gospodarczych,
społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych czy turystycznych poprzez wprowadzanie do odnawianych
obszarów działań aktywizujących społeczność lokalną. Ich wynikiem ma być rozwój gminy, a przez to
poprawa życia ludności.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki
został wykonany we
wrześniu 2009 r. na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i
strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów dotyczących rozwoju gminy Laszki.
W pracach nad przygotowaniem niniejszego Programu uwzględniono spotkania i konsultacje
społeczne w ramach wcześniej przygotowywanych w latach 2007-2008 Programów Odnowy oraz
działania powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Laszki – Zespołu Zadaniowego do spraw programu
rewitalizacji.
5
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
I.
Charakterystyka
obecnej
sytuacji
społeczno-
gospodarczej Gminy Laszki
Administracyjnie Gmina Laszki należy do województwa podkarpackiego – Powiat Jarosławski.
Leży we wschodniej części Powiatu Jarosławskiego sąsiadując bezpośrednio z gminami: Radymno,
Radymno-miasto, Jarosław, Wiązownica oraz z gminami Powiatu Lubaczowskiego: Oleszyce i Wielkie
Oczy.
Położenie komunikacyjne Gminy Laszki jest korzystne. Bliskość drogi E40, w wieloletniej perspektywie
autostrady A4 , oraz drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, a także drogowego przejścia
granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec pozwala na bezkolizyjne dotarcie do Gminy.
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Munina – Bełżec (9700 mb), ze stacją kolejową w
Bobrówce (zdolność przeładunkowa 600 t na dobę) i przystankiem w Korzenicy.
Rysunek nr 1. Położenie Gminy Laszki w woj. Podkarpackim
6
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Rysunek nr 2. Położenie Gminy Laszki w Powiecie Jarosławskim.
Gmina zajmuje obszar 137,85 km2, zamieszkuje ją 7046 mieszkańców (na koniec 2008 r.),
przeciętna gęstość zaludnienia nie jest wysoka, kształtuje się na poziomie 50 osób na km2.
W skład gminy wchodzi 13 sołectw – Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki,
Miękisz Nowy, Miękisz Stary. Tuchla, Wietlin, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci, Wysock oraz Wietlin
Osada. Powierzchnia Gminy wynosi 138 km 2
Rysunek nr 3. Podział administracyjny Gminy Laszki
7
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
1. Zagospodarowanie przestrzenne
1.1.
Granice strefy ochrony konserwatorskiej oraz obiekty wpisane
do rejestru zabytków
Na terenie Gminy Laszki ustalono:
Strefę A – pełnej ochrony konserwatorskiej dla obszarów o najcenniejszych wartościach historyczno
kulturowych:
- Zespół Parkowo – Pałacowy w Wysocku,
- Zespół greckokatolickiej Cerkwi Bogurodzicy Pokrow wraz z cmentarzem przycerkiewnym w
Miękiszu Starym.
W Strefie A obowiązuje zakaz niekontrolowanego inwestowania i prowadzenia wszelkich prac
naruszających istniejącą strukturę krajobrazu i układów urbanistycznych oraz zmieniających
status istniejących obiektów. Wszelkie projekty i prace na tym obszarze muszą być
prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Strefę B – ochrony zachowanych elementów zabytkowych, obejmującą :
- Zespół zabudowy zagrodowej wiejskiej w Bobrówce, Laszkach , Miękiszu Starym i Korzenicy
W Strefie B – obowiązuje ochrona wartości kulturowych, architektonicznych i urbanistycznych
istniejących zespołów osiedleńczych i obiektów kubaturowych. Wszelkie prace adaptacyjno –
remontowo – budowlane winny być prowadzone w uzgodnieniu z WUOZ.
Strefę K – ochrony krajobrazu kulturowego, obejmującą:
- Obszar obejmujący miejsce po cerkwi greckokatolickiej w Laszkach wraz z cmentarzem
przycerkiewnym – wymagający przeprowadzenia badań archeologicznych ,
- Obszar centrum Wysocka obejmujący układ Parkowo – Pałacowy oraz
stary układ
osiedleńczy wraz z cerkwią greckokatolicką.
Strefę W – ochrony wszystkich stanowisk archeologicznych, na których jakiekolwiek lokalizacje i
realizacje wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
8
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Obiekty z terenu Gminy Laszki wpisane do rejestru zabytków to
:
Bobrówka
- cerkiew, ob. kosciół rzym.-kat. par. p.w. Wniebowstapienia, drewn., nr rej.: A-221 z
17.06.1987
- dzwonnica, drewn., 1 poł. XVII, nr rej.: j.w.
Korzenica
- cmentarz greko-kat., XIX/XX, nr rej.: A-792 z 11.05.1995
- cmentarz wojenny z I wojny swiatowej, 1915, nr rej.: A-790 z 25.02.1995
Miękisz Nowy
- kosciół par. p.w. Matki Boskiej Snie_nej, drewn., 1918-19, nr rej.: A-800 z 9.08.1995
- dzwonnica, 1918-19, nr rej.: j.w.
Miękisz Stary
- Cerkiew grecko-katolicka p.w. Pokrow Przeświętej Bogurodzicy
Tuchla
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1915, nr rej.: A-791 z 25.02.1995
Wietlin
- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., p.w. Narodzenia NMP, 1823-26, 1915,
nr rej.: A-253 z 31.12.2007
- dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: j.w.
- ogrodzenie, mur z bramami, 1854, nr rej.: j.w.
Wysock
1. cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., p.w Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy,
1889, nr rej.: A-395 z 20.11.1990
- dzwonnica, nr rej.: j.w.
2. zespół pałacowy, XVII, XVIII-XIX, nr rej.: A-692 z 19.05.1983:
- pałac, (XVII) 1719-34, 1875
3. oficyna, 2 poł. XIX, nr rej.: A-780 z 15.11.1994
4. park, XVII - XIX, nr rej.: 28-ZP z 28.02.1949
9
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
- kapliczka, 1 poł. XIX
- ruiny kużni, 1 poł. XIX
- stajnie, 2 poł. XIX
- obelisk, 1883
- piwnica w parku, pocz. XIX
1.2 . Środowisko naturalne
Rzeźba terenu
Większość rozciągniętego na osi wschód - zachód terytorium gminy leży z geograficznego
punktu widzenia - na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, zachodnia część natomiast w Dolinie Dolnego Sanu oba te mezoregiony stanowią część rozległej Kotliny Sandomierskiej.
Rzeźba terenu słabo zróżnicowana (ok. 180 – 230 m n.p.m.) Gmina zajmuje teren ograniczony
rzekami San, Lubaczówka i SzkłoKrajobraz charakteryzuje się dominacją obszarów równinnych,
urozmaicanych niekiedy niewielkimi wzniesieniami, z przewagą gruntów zajętych pod gospodarkę
rolną - blisko 3/4 obszaru gminy Laszki to użytki rolne. Szczególnie typowe są obszary łąkowo
pastwiskowe, zwłaszcza dla okolic samych Laszek i Bobrówki, a także stawy rybne,
grunty
wykorzystane pod budownictwo indywidualne.
Warunki klimatyczne
Gminę Laszki charakteryzuje klimat umiarkowany z dość silnymi cechami kontynentalnymi.
Najzimniejszymi miesiącami w roku są styczeń i luty, ze średnią temperaturą -3 C,
najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +18 C
natomiast
Suma rocznych opadów
atmosferycznych wynosi 550 - 700 mm, z czego najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu, a najmniej
w styczniu i lutym. Średnioroczna wartość wilgotności powietrza wynosi 77%.
Bogactwa naturalne
Bardzo cennym bogactwem naturalnym gminy są lasy. Stanowią one około 17 % powierzchni
całej gminy. Zlokalizowane są głównie w północno-wschodniej części, na terenach o najsłabszych
glebach kl. V i VI. Głównie są to bory iglaste i bory mieszane z dużą dominacją sosny, występują także
10
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
dęby i brzozy. Obszary leśne znajdujące się na terenie gminy Laszki są bardzo zasobne w ciekawą
faunę i florę.
Bardzo często na tych terenach można spotkać: zające, bobry, wiewiórki. Taka
zasobność lasów terenu Gminy znacznie wpływa na wzrost atrakcyjności regionu, a tym samym jest
doskonałą bazą do rozwoju turystyki i łowiectwa
Bogate złoża żwirów i pisków występujące na całym terenie to cecha charakterystyczna Gminy.
Złoża żwirów zajmują pas wzdłuż rzeki San, od Wysocka do Wietlina, natomiast złoża piasku i gliny
występują w pasie od Korzenicy do Charytan. Część złóż
jest eksploatowana przemysłowo np. w
Wysocku.
Na terenie gminy można spotkać różne rodzaje gleb. Doliny rzeki San i Szkło wyściełają mady
średnie i lekkie oraz mady pyłowo-ilaste, należą one do najlepszych gleb w gminie (Wietlin, Wysock,
Laszki, Charytany, Wietlin Pierwszy).
Gleby bielicowe zajmują zwarte powierzchnie w miejscowościach Bobrówka, Tuchla,Wietlin Trzeci.
Gleby należące do klas bielicoziemnych i brunatnoziemnych występują wpółnocno-wschodniej i
północnej części gminy.
Cenne zasoby przyrodnicze
Na terenie Gminy Laszki w miejscowości Wysock znajdują się 4 pomniki przyrody :
1. Grupa siedmiu Dębów szypułkowych o wymiarach : obwód pnia 320 -515 cm, wysokość 25 37 m
2. Dwie Lipy drobnolistne o wymiarach : obwód pnia ok. 350 cm
3. Dąb błotny o wymiarach obwód pnia 335 cm, wysokość ok. 23 m
4. Miłorząb dwuklapkowy o wymiarach obwód pnia 335 cm, wysokośc ok. 19
1. 3 . Własność gruntów i budynków
Teren gminy zajmują obszary zagospodarowane rolniczo, stanowią one około 71 %
ogólnej powierzchni gruntów, reszta to lasy, grunty leśne, stawy rybne a także grunty
wykorzystane pod budownictwo indywidualne, zagrodowe oraz wielorodzinne
11
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 1 . Użytkowanie gruntów w Gminie Laszki
Lp.
I
II
III
Użytki rolne
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska
Lasy i grunty leśne
Powierzchnia (ha)
9 821
6 458
47
1 442
1 874
2 331
Struktura %
71
47
0,3
10,5
14
17
Pozostałe grunty
1 633
12
Ogólna powierzchnia
gruntów
13 785
100
Źródło : dane GUS
Tabela nr 2. Struktura mienia gminnego
Lp.
Nazwa
Obiekty
Powierzchnia (ha)
(szt)
1
Obiekty oświatowe
5
4,75
2
Remizy strażackie
6
0,97
3
Świetlice wiejskie ( w tym biblioteki)
7
2,61
4
Stadiony i boiska
4
8,64
5
Drogi gminne
246,91
6
Rowy melioracyjne
80,29
7
ZWiK (oczyszczalnie, stacje itp.)
6,70
8
Mienie wiejskie
9
Użytkowanie wieczyste
10
Pozostałe ( w tym administracyjne)
1 442,81
16
7,17
71,59
Ogółem
1 884,64
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy
Zasoby mieszkaniowe gminy Laszki opierają się głównie na zabudowie mieszkaniowej, która
jest własnością prywatną.
12
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 3. Gospodarstwa domowe według tytułu zajmowania mieszkania
Lp
Tytuł zajmowania
Ilość (szt)
1
własność
1552
2
Spółdzielcze prawo do lokalu
0
3
Najem mieszkania
48
4
Współwłasność (pokrewieństwo)
184
Ogółem
1798
Źródło : dane Gmina Laszki
Własność gruntów i budynków nie będzie stanowiła problemu przy realizacji projektów
związanych z działaniami rewitalizacyjnymi. W stosunku do obszarów i zabudowań, które zostały
wzięte pod uwagę (w wyniku konsultacji społecznych) w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Laszki, poszczególni beneficjenci, których projekty zostały uwzględnione przy tworzeniu poniższego
dokumentu dysponują prawem własności, bądź innym tytułem prawnym umożliwiającym uzyskanie
stosownego
pozwolenia
na
budowę.
Stan własności gruntów i budynków na obszarze rewitalizowanym można w konsekwencji uznać za
uregulowany. Oznacza to, że nie występuje ryzyko sytuacji, w której problemy własnościowe będą
opóźniać bądź blokować realizację planowanych procesów rewitalizacyjnych.
1. 4 . Infrastruktura techniczna
Sieć komunikacyjna
Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg.
Gmina Laszki charakteryzuje się najgęstszą i najdłuższą siecią dróg spośród wszystkich gmin Powiatu
Jarosławskiego. Do najważniejszych połączeń komunikacyjnych położonych w pobliżu Gminy Laszki
należą:
międzynarodowa trasa E-40 z Niemiec na Ukrainę i dalej do Rosji oraz na południowy wschód
Europy,
 droga krajowa nr 4 prowadząca do przejścia granicznego w Korczowa - Krakowiec łączącego
Polskę z Ukrainą,
drogi łączące Powiat Jarosławski w kierunku południowym ze Słowacją oraz północnym - z
Lublinem i Warszawą,
13
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Przez powiat jarosławski przebiegać będzie autostrada A4 zachód – Wschód z ostatnim odcinkiem na
drogowym przejsciu granicznym w Korczowej.
Infrastrukturę drogową gminy stanowią:
 drogi powiatowe - 65,6 km,
 gminne - 38,2 km
 wewnętrzne o długości 273 km.
Tabela nr 4. Drogi powiatowe na terenie Gminy Laszki
Nazwa Drogi
Numer drogi
Długość w km
Ryszkowa Wola – Korzenica
33164
2,805
Korzenica – Miękisz N. - Tuchla
33165
7,775
Laszki –Tuchla – Wielkie Oczy
33166
10,465
33167
5,209
Makowisko – Bobrówka
33168
1,822
Bobrówka – Wysocko
33171
5,967
Wietlin I – Wietlin III
33172
2,463
Jarosław – Wietlin – Łazy
33173
6,117
N. Grobla – Miękisz Nowy
33328
3,415
Lubaczów – Laszki – Duńkowice
33330
13,084
Miękisz Nowy – Duńkowice
33547
6,461
OGÓŁEM:
65,583
Ryszkowa Wola – Bobrówka –
Laszki
Źródło : dane Urząd Gminy
14
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 5. Drogi gminne
Drogi zamiejskie
Długość w km
Numer
Nazwa drogi
w tym dróg o nawierzchni
drogi
ogółem
twardej
Laszki Podstaw
111575R
1,12
1,12
Laszki Bawoły
111573R
2,1
0,9
Laszki Fedany
111572R
1,0
1,0
Laszki Charytany
111570R
3,1
0,4
Bobrówka Kąty
111553R
2,0
Wietlin Koło
111551R
2,6
Wietlin Osada
111580R
2,8
Wysocko Wieś
111579R
3,0
111560R
3,4
Korzenica Kobyluchy
111563R
1,0
Miękisz Nowy Mokre
111561R
1,5
Czerniawka Wieś
111558R
1,6
0,7
Tuchla Pastwisko
111566R
3,0
2,5
Korzenica Pastwisko
111555R
0,9
Miękisz Nowy Górka
111568R
0,7
Wysocko Osada Rad.
111579R
2,5
Miękisz Stary - Pastwisko 111565R
0,6
Miękisz Stary Ulica
0,3
Miękisz
Nowy
Sieniawka
-
111567R
pow. w tys.
gruntowej
ulepszonej
-
nieulepszone
m2
j
-
4 480
0,2
8 400
-
4 000
2,7
-
15 500
1,0
0,8
0,2
6 000
2,0
0,3
0,3
10 400
-
2,8
14 000
2,3
-
0,7
15 000
0,5
-
2,9
13 600
-
1,0
4 000
-
1,5
6 000
0,3
0,6
6 400
0,5
-
12 000
0,5
0,4
3 600
-
-
2 800
-
2,5
12 500
-
0,6
2 400
-
0,3
900
1,0
-
-
-
0,7
-
15
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Korzenica Karapyty
111557R
1,3
Charytany Zofiówka
111574R
1,0
0,9
Wietlin III Bud.
111577R
0,28
0,28
Laszki SKR
111569R
0,55
111559R
1,6
111556R
0,25
Miękisz Nowy - Bukowina
Osada
Korzenica Tor
OGÓŁEM:
38,2
-
-
0,5
5 200
-
0,1
4 000
-
-
1 120
0,55
14,3
0,8
7,15
-
1,6
-
0,25
16,75
152 300
Źródło : dane Urząd Gminy
Komunikacja zbiorowa
Gmina charakteryzuje się względnie dobrym dostępem do publicznej komunikacji pasażerskiej.
W ramach sieci PKS obsługiwane są wszystkie wsie sołeckie. Istnieją także poziome powiązania
komunikacyjne między poszczególnymi wsiami (choć nie bezpośrednie). Mała jest liczba połączeń z
centrami regionu. Ruch pasażerski oraz dowóz uczniów do szkół obsługuje również prywatny
przewoźnik - firma „ Magda” z Makowska.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Munina - Bełżec (9700 m.b.) ze stacją PKP Bobrówka
(zdolność przeładunkowa 600 t na dobę) i przystankami kolejowymi Korzenica i Zagrody.
Nośniki energii
Obszar Gminy Laszki zaopatruje w energię Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. i Rejonowy Zakład
Energetyczny w Jarosławiu. Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc
publicznych realizowana jest również przez wyżej wspominane zakłady energetyczne.
Na terenie gminy Laszki brak jest prywatnych producentów prądu.
Wodociągi
Sieć wodociągowa w gminie ma długość 81,3 km, w tym sieć azbestowa tranzyt Charytany – Laszki
800 mb, a wieś Wietlin III 2,2 km. Gmina Laszki jest prawie w 100 % zwodociągowania.
16
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
W Gminie działa Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w którego administracji znajdują się następujące
obiekty:
Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody Bukowina wybudowana w 1998 r o wydajności 50m³/h. W
skład stacji wchodzą – kontener blaszany wraz z urządzeniami, zbiornik wody czystej o pojemności
300m³, 3 studnie głębinowe oraz zbiornik wstępnego uzdatniania wody.
Woda dostarczana jest do następujących miejscowości:
1. Korzenica Bukowina – długość sieci 5,4 km
2. Czerniawka – długość sieci 6,4 km
3. Miękisz Nowy – długość sieci 7,2 km
4. Tuchla, Tuchla Osada – długośc 6,2 km
Ponadto woda sprzedawana jest do miejscowości Nowa Grobla w ilości 700m³ miesięcznie oraz Bihale
400 m³ miesięcznie.
Ilość odbiorców razem 402.
Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Charytanach zmodernizowana w 1997 r o wydajności 50
m³ /h. W skład Stacji wchodzą urządzenia towarzyszące (tj. studnie głębinowe szt.3, zbiornik
wstępnego uzdatniania wody, zbiornik czystej wody) o pojemności 300m³
Woda dostarczana jest do następujących miejscowości:
Woda dostarczana jest do następujących miejscowości
1. Charytany długość sieci 2,2 km
2. Laszki – długość sieci 19,6 km
3. Miękisz Stary – długość sieci 6,8 km
4. Wietlin III – długość sieci 2,0 km



17
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015

Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Wietlinie wybudowana w 1995 roku o wydajności 35m³/h.
W skład stacji wchodzą: kontener blaszany wraz z urządzeniami, zbiornik wody czystej o pojemności
300 m³, studnie głębinowe w ilości 3 szt.
Woda dostarczana jest do następujących miejscowości
1. Wietlin długość sieci 6,7 km.
2. Wysock Osada długość sieci 5,9 km.
3. Wietlin I długość 1,1 km.
4. Wietlin Osada długość sieci 5,6 km
Ilość odbiorców razem 353.
Wieś Bobrówka – pierwsza wieś która miała wodociąg podłączony do wsi Makowsko.
Długość sieci 4,7 km.
Kanalizacja i oczyszczalnie scieków
Sieć kanalizacyjna w Gminie Laszki wynosi 37 000 mb. Do miejscowości całkowicie
skanalizowanych należą:


Laszki,
 Wietlin Trzeci,
 Wysock Osada,
Wietlin Osada,
Bukowina
Tuchla Osada
W Gminie istnieją cztery oczyszczalnie ścieków usytuowane w następujących miejscowościach:
Oczyszczalnia
ścieków
Bukowina
po
byłym
Państwowym
Gospodarstwie
Rolnym
wybudowana w 1999r. W skład oczyszczalni wchodzą: Osadnik wstępny, wielofazowy reaktor
biologiczny „Sebiofikon” o przepustowości 25m³, studzienka – osadnik wtórny, poletko filtracyjne i
poletko do suszenia osadów.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 1,6 km.

18
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015

Oczyszczalnia ścieków Tuchla – dla potrzeb osiedla po byłym Państwowym Gospodarstwie
Rolnym. Zmodernizowana w 2000r.
W skład oczyszczalni wchodzą:
- zmodernizowana przepompownia ścieków wraz z budynkiem.
- osadnik wstępny wielofazowy reaktor biologiczny „Sebiofikon” – o przepustowości 25m³/d
- studzienka osadnik wtórny
- poletko filtracyjne
- poletko do suszenia osadów
Długość sieci kanalizacyjnej 1 km, która została wymieniona w 2002r
Oczyszczalnia ścieków Wietlin Osada dla potrzeb po byłym SHRO zmodernizowana w 2000r.
W skład oczyszczalni wchodzą zbiornik Imhofa pełniący rolę osadnika wstępnego o przepustowości
25m³/d.
Istniejąca sieć kanalizacyjna w ilości 0,8 km została wymieniona w 2002r.
Oczyszczalnia ścieków w Laszkach oddana do użytku w 2001r. Typ oczyszczalni Hydrovit S.
W skład oczyszczalni wchodzą:
- przepompownie ścieków w Laszkach w ilości 5 szt.,
- przepompownie ścieków w Wietlinie III w ilości 2szt.
- przepompownie ścieków w Miękiszu Starym 2 szt.
- komora oczyszczania ścieków o przepustowości 350m³/d
- komora spustu osadu z komór oczyszczania i z rzutu ścieków oczyszczonych
- urządzenie „Draimad” do odwodnienia i workowania osadu
- poletko ociekowe piasku
- kolektor ścieków oczyszczonych do wylotu Potoku Laszkowskiego
- budynek techniczno – socjalny
- komora zlewania ścieków dowożonych
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2007 oczyszczalnie ścieków obsługiwały
2220 osób, odprowadzono 40,9 dcm3 ścieków – jest to jedna z najmniejszych ilości spośród gmin
Powiatu Jarosławskiego
19
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Sieć gazowa
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy
wynosi 88,1 km. W gminie jest ponad 700 odbiorców gazu. Spośród gmin powiatu jarosławskiego
mniej odbiorców gazu ma Gmina Rokietnica. Według danych Głównego Urzędu statystycznego w 2006
r. zużycie gazu w gminie wyniosło 0,3 hm2, przy czym 1/3 została zużyta na ogrzewanie mieszkań.
Większość mieszkańców Gminy Laszki korzysta z wymiennych butli gazowych.
Gospodarka odpadami
Gmina Laszki nie ma czynnego składowiska odpadów. Większość powstających odpadów, które są nie
segregowane jest unieszkodliwiana na składowisku odpadów komunalnych, które znajduje się w
Młynach na terenie Gminy Radymno. Według danych zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie składowisko to ma całkowitą pojemność 378 000 m3;
przyjmuje ponad 10 ton odpadów na dobę. Zbiórką odpadów zajmuje się na terenie Gminy Zakład
Oczyszczania Miasta Jarosław.
Telekomunikacja
Od marca 1999 roku Gmina Laszki posiada systemem łączności, którego realizację zakończyła TP SA.
System funkcjonuje w oparciu o zbudowane maszty telefonii radiowej,pozwoli na włączenie do
systemu centralnego wszystkich dotychczasowych abonentów oraz wszystkich chętnych. TP SA
posiada na terenie gminy 613 abonentów. Najwięcej z nich mieszka w miejscowości Laszki. Na terenie
gminy zasięg posiadają następujące sieci komórkowe: Plus GSM, Era, Orange
1.5 Zdefiniowane problemy
- niedostatecznie skanalizowany obszar gminy
- degradacja środowiska w wyniku działań człowieka ( „dzikie” wysypiska śmieci, wylewanie szamba
na pola i rowy melioracyjne, itp.)
- niedostateczna ilość parkingów
- niska świadomość (obawy) mieszkańców w zakresie wprowadzania nowych technologii np. wiatraki,
biogazownie, zakłady utylizacji odpadów, itp.
- zły stan techniczny dróg
20
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
- znaczna liczba obiektów, w tym podlegających ochronie konserwatorskiej, wymagająca odnowienia i
remontów
- zdegradowane tereny i zabudowania po obiektach hodowlanych i gospodarskich po upadłych
Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych i Państwowych Gospodarstwach Rolnych
2. Gospodarka
Gmina Laszki jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Wiodącą funkcją gminy jest
rolnictwo, produkcja żywności oraz obsługa ludności i związane z tym osadnictwo. Dominuje uprawa
zbóż - 60% gruntów ornych oraz roślin okopowych - ziemniaków. Większość istniejących gospodarstw
prowadzi produkcję na własne potrzeby, z przewagą zbóż i hodowli trzody chlewnej.
W Gminie zarejestrowanych jest 150 podmiotów gospodarczych, większość - to małe firmy prywatne.
W Laszkach nie ma dużych zakładów przemysłowych. Działa
Charytanach,
Rolniczy Zespół Spółdzielczy w
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wietlinie, Zakład Produkcyjno-Handlowy Segpol
Sp. z o. o. w Bobrówce, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Laszkach, Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Laszkach, Zakład Remontowo-Budowlany i Montażowy w Miękiszu
Starym, Zakład Elektro-Instalacyjny w Laszkach, Zakład Instalacji Sanitarnych – Wietlin, Zakład
Wydobywania, Uszlachetniania oraz Sprzedaży Kruszywa w Wysocku, Zakłady Stolarskie w Laszkach.
Prosperowanie wyżej wymienionych zakładów jest słabe. Czynnikami hamującymi ich rozwój
są niski rynek zbytu, wysokie podatki i ubezpieczenia ZUS, wysoka stopa procentowa kredytów oraz
wysokie ceny środków produkcji rolnej.
Mniejsze podmioty gospodarcze to głównie jednoosobowe firmy lub spółki cywilne.
Pracujący z terenu Gminy Laszki znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze
usługowym. Kolejnym sektorem, w których miejscowa ludność ma pracę to sektor rolniczy. Najmniej
osób zatrudnionych jest w sektorze przemysłowym.
Tabela nr 6. Pracujący na terenie Gminy Laszki działów gospodarki narodowej
Lp
Działy gospodarki
1
Rolnictwo
Zatrudnienie
(osoby)
68
2
przemysł
34
3
Usługi rynkowe
76
4
Usługi nierynkowe
231
Ogółem
409
w tym : kobiety
340
Źródło : Dane GUS
21
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Bezpośrednie związki funkcjonalne wiążą gminę z Jarosławiem, który jest dla gminy centrum
usługowo-administracyjnym oraz miejscem pracy dla części mieszkańców. Sieć dróg gminnych i
powiatowych oraz sieć linii autobusowych umożliwia dobrą komunikację z Jarosławiem, Radymnem
oraz Rzeszowem - stolicą województwa podkarpackiego.
Na terenie Gminy funkcjonuje 236 podmiotów gospodarczych ( na koniec 2008 r.) , z czego
94% w sektorze prywatnym.
Tabela nr 7
Podmioty gospodarcze na 31 grudnia każdego roku (w jedn. gosp.)
2003
ogółem
218
2004
220
2005
220
2006
233
2007
232
2008
236
Sektor publiczny
13
13
13
13
14
14
Sektor prywatny
205
207
207
220
218
222
Źródło : GUS
W strukturze branżowej firm dominują te prowadzące działalność usługową - handlową (64
zarejestrowane podmioty gospodarcze). Kolejnymi są firmy działające w budownictwie ( 54
zarejestrowanych podmiotów) oraz administracja publiczna , których zarejestrowano 107.
W większości usługi prywatne są prowadzone w obiektach mieszkalnych. Sieć sklepów jest
dość dobrze rozwinięta, jednak są to placówki niewielkie, o niskim standardzie wyposażenia.
Rosnące bezrobocie, ubożenie ludności oraz duża konkurencja są czynnikami hamującymi
decyzję o podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorstw prowadzących
zakłady produkcyjne i usługowe rezygnuje z ich prowadzenia z powodu nieopłacalności.
Tabela nr
8.
Struktura podstawowych branż gospodarki znajdujących się na
terenie Gminy Laszki
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
20
Przetwórstwo przemysłowe
2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
22
23
2
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Budownictwo
54
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
64
4
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
12
Informacja i komunikacja
3
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
7
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
4
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
6
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
2
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
33
społeczne
Żródło : dane GUS
Tabela nr 9.
Bezrobotni zarejestrowani wg płci oraz udział bezrobotnych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym
j.m
Ogółem
bezrobotni
2003
798
osoba
2004
727
2005
732
2006
734
2007
2008
639
567
- mężczyźni
osoba
449
400
382
358
309
276
- kobiety
osoba
349
327
350
376
330
291
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
ogółem
%
20,1
18
17,8
17,8
15,3
13,5
mężczyźni
%
21,3
18,7
17,5
16,2
13,8
12,2
kobiety
%
18,7
17,3
18,2
19,6
17,1
15
Źródło : GUS
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazuje tendencję spadkową. Spowodowane jest to przede
wszystkim otwarciem rynków pracy niektórych krajów Unii Europejskiej oraz znaczną różnicą płac
między Polską a Unią Europejską.
23
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 10. Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy
Laszki
j.m.
liczba
mieszkańców
liczba podmiotów
gospodarczych
Wskaźnik
prowadzenia
działalności
gospodarczej
osoba
podm.
gosp.
podm.
gosp.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7 143
7 142
7 112
7 076
7 044
7 046
218
220
220
233
232
236
3,0519
3,0804
3,0934
3,2928
3,2936
3,3494
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wskaźnik ten, mimo że wykazuje nieznaczną tendencję rosnącą, jest dalej niski. Dla
porównania dla województwa podkarpackiego przyjęto wskaźnik 6,7.
2.1 Zdefiniowane problemy
- Skutki kryzysu gospodarczego
- Niska świadomość społeczeństwa z terenów wiejskich na temat możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej
- Niskie nakłady na nowe inwestycje w firmach
- Małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych inwestowaniem na terenie gminy.
3. Sfera społeczna
Struktura demograficzna i społeczna
Ludność zamieszkała w Gminie Laszki na dzień 31 grudnia 2008 roku to ogółem 7218 osób, w
tym 3.631 mężczyzn i 3.587 kobiet.
24
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 11 . Stan ludności w Gminie Laszki na dzień 31 grudnia 2008 r.
Sołectwa
Liczba mieszkańców
Bobrówka
484
Charytany
363
Czerniawka
149
Korzenica
684
Laszki
1834
Miękisz Nowy
674
Miękisz Stary
565
Tuchla
359
Wietlin
825
Wietlin I
156
Wietlin III
309
Wietlin Osada
170
Wysocko
646
Ogółem:
7218
Źródło : dane Urzędu Gminy
Gęstość zaludnienia wynosi dla gminy 50 osób/km2 . Najgęściej zaludnioną wsią są Laszki,
mieszka tam 25,4 % ogółu mieszkańców gminy.
Na podstawie danych GUS z 31 grudnia 2008 roku ludność w Gminie Laszki charakteryzują
następujące wartości:
Wskaźniki modułu gminnego
j.m.
wartość
ludność na 1 km2
osoba
50
kobiety na 100 mężczyzn
osoba
99
małżeństwa na 1000 ludności
para
8,5
urodzenia żywe na 1000 ludności
osoba
10,8
zgony na 1000 ludności
osoba
9,2
przyrost naturalny na 1000 ludności
osoba
1,6
Źródło : dane GUS
25
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Analizując liczbę urodzeń i zgonów w Gminie Laszki w okresie 2003 – 2008 można stwierdzić, że po
załamaniu w 2006 roku (przyrost naturalny – 5) przyrost naturalny utrzymuje się na stałym dodatnim
poziomie. Przedstawia to poniższa tabela.
Tabela nr 12 . Zestawienie urodzin i zgonów mieszkańców Gminy Laszki w latach
2003-2008
Lp.
Wyszczególnienie
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1
Urodzenia
94
88
91
2
Zgony
72
93
71
22
-5
19
3
Przyrost naturalny
Źródło: dane własne gminy
Rysunek nr 4. Przyrost naturalny na 1000 osób w latach 2003 -2008
przyrost naturalny na 1000 ludności
3
2,5
1,5
2,7
1,8
2
1,5
1,1
1
1,6
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2
2003
2004
2005
2006
2007
26
2008
7
9
6
6
1
3
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Laszki przedstawia się następująco :
Tabela nr
13. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat),
produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
Wyszczególnienie
jednostka miary
2008
ogółem
osoba
6 899
mężczyźni
osoba
3 470
kobiety
osoba
3 429
w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat
ogółem
osoba
1 277
mężczyźni
osoba
667
kobiety
osoba
610
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni
ogółem
osoba
4 536
mężczyźni
osoba
2 447
kobiety
osoba
2 089
ogółem
osoba
1 086
mężczyźni
osoba
356
kobiety
osoba
730
w wieku poprodukcyjnym
Źródło: GUS stan na 31.12.2008 r.
mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym – poniżej 15 lat, mężczyźni
stanowią 667 osób, a
kobiety 610, co daje w sumie 1277 osób (stanowi to 18,5 % ogółu ludności)
ludność w wieku produkcyjnym wynosi ogółem 4536, w tym 2089 kobiet w wieku od
15-59 lat i 2447 mężczyzn w wieku od15-64 lat (co stanowi 65,8 % ogółu ludności).
ludność w wieku poprodukcyjnym to 1086, w tym 356 mężczyzn i 730 kobiet (co
stanowi 15,7 % ogółu ludności)
Ludność Gminy Laszki jest zrównoważona pod względem płci. Obserwując liczbę mieszkańców Gminy
Laszki na przestrzeni 2003 – 2008 roku zauważa się nieznaczną przewagę ilościową mężczyzn nad
kobietami, a od 2004 roku spadała zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn.
27
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 14. Liczba kobiet i mężczyzn w Gminie Laszki w latach 2003 – 2008
Ludność
w
Gminie Laszki
.m
j
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
kobiety
osoba
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7 143
7 142
7 112
7 076
7 044
7 046
3 572
3 558
3 551
3 547
3 542
3 570
3 554
3 525
3 497
3 504
3 584
3 559
Źródło: GUS stan na 31.12.2008 r.
Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Laszki w 2008 roku wymeldowało się
61 osób, natomiast
zameldowały się 52 osoby. Większość to migracje wewnętrzne. Saldo migracji wynosi 9 osób.
Analizę salda migracji w okresie 2003– 2008 przedstawia poniższy wykres.
Rysunek nr 5 . Migracja ludności Gminy Laszki w latach 2003- 2008
120
100
80
60
40
20
0
-20
2003
2004
2005
2006
2007
-40
-60
zameldowania
wymeldowania
28
saldo migracji
2008
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Brakuje danych odnośnie okresowych wyjazdów mieszkańców Gminy do pracy za granicą. Zjawisko to
jest przyczyną dość istotnych problemów społecznych – przede wszystkim niewydolności opiekuńczo –
wychowawczej rodzin. „Eurosieroty” często wymagają wsparcia i specjalistycznej pomocy ze strony
pedagogów i psychologów szkolnych
Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu rewitalizacji
W analizowanym okresie liczba rodzin korzystających z pomocy wzrosła w 2005 roku dwukrotnie w
stosunku do roku poprzedniego. W roku 2006 nastąpił znaczny spadek i tendencja ta utrzymuje się
do 2008 r. Liczba osób wspieranych przez GOPS spadła ponad trzykrotnie.
Tabela nr 15. Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Laszki w
latach 2003 – 2008
Lata
Liczba rodzin
Liczba osób
2003
759
3521
2004
928
4333
2005
1841
6551
2006
557
2450
2007
502
2247
2008
467
840
Źródło: Dane GOPS w Laszkach
Tabela nr 16. Powody udzielania pomocy społecznej w Gminie Laszki (w latach
2003 – 2008)
POWÓD TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ
LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY
Lata
2003
2004
2005
2006
2007
2008
UBÓSTWO
425
358
375
360
351
320
29
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
BEZROBOCIE
283
98
226
245
235
112
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
107
23
31
33
48
64
RODZINA NIEPEŁNA
14
11
8
5
11
14
DŁUGOTRWAŁA CHOROBA
24
41
56
68
89
108
WIELODZIETNOŚĆ
136
57
20
14
13
2
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYNSTWA
38
19
0
0
0
0
BEZRADNOŚĆ
OPIEKUŃCZO – WYCHOW.
150
68
28
19
24
16
BEZDOMNOŚĆ
0
0
0
0
0
0
ALKOHOLIZM
0
0
0
0
0
0
TRUDNOŚCI
PRZYSTOSOWANIA PO
OPUSZCZENIU ZAKŁADU
KARNEGO
3
2
0
0
0
0
(*jedna rodzina może korzystać z pomocy z kilku różnych powodów)
Źródło: dane GOPS
w Laszkach
Z analizy danych, dotyczących powodów wsparcia przez GOPS w Laszkach wynika, że najczęstszym
powodem udzielania pomocy społecznej było i jest obecnie ubóstwo.
W 2008 roku pomoc z tego powodu otrzymało 320 rodzin. Zauważyć jednak należy, że liczba
korzystających rodzin ulega sukcesywnie zmniejszeniu.
Drugim najważniejszym powodem udzielania świadczeń w Gminie jest bezrobocie.
W 2004 roku liczba korzystających rodzin spadła dość znacznie, a od 2005 do 2007 roku utrzymywała
się na podobnym poziomie ( ponad 200). W roku 2008 ponownie zauważa się widoczny spadek do
112 rodzin.
Kolejną przyczyną, równie istotną, jest długotrwała choroba. Od 2003 problem ten systematycznie
narasta. W analizowanym okresie nastąpił prawie 5-krotny wzrost rodzin korzystających z pomocy.
Tabela nr 17. Liczba rodzin i okres korzystania rodzin z pomocy społecznej (dane z 31
grudnia 2008 roku)
Okres
% ogółu
Liczba rodzin
Do 1 roku
58
12%
Od roku do 2 lat
118
25%
Od 3 do 5 lat
146
31%
Od 6 do 12 lat
102
22%
30
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Powyżej 12 lat
43
9%
Źródło: Dane GOPS w Laszkach
Analizując dane za 2008 r. można stwierdzić, że ponad 1/3 wspieranych przez GOPS w Laszkach
rodzin korzysta z pomocy w okresie od 3 do 5 lat. Nieco mniej, bo 25 % korzysta z pomocy społecznej
od roku do 2 lat, i co piąta rodzina (22%)
od 6 do 12 lat.
Powyżej 12 lat ze wsparcia GOPS
korzystało 9 % rodzin objętych wsparciem.
Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych
Głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców Gminy Laszki są emerytury
pracownicze,
kombatanckie, pensje z sektora publicznego oraz sektora prywatnego, praca we własnym
gospodarstwie rolnym oraz renty
Podział gospodarstw w Gminie Laszki ze względu na źródło utrzymania przedstawia poniższe
zestawienie.
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna:
poza rolnictwem w sektorze publicznym - ogółem 303 gosp. dom.
poza rolnictwem w sektorze prywatnym - ogółem 246 gosp. dom.

- ogółem 0 gosp. dom
w rolnictwie w sektorze prywatnym - ogółem 56 gosp. dom.
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny
poza rolnictwem - ogółem 35 gosp. dom.
w swoim gospodarstwie rolnym - ogółem 148 gosp. dom.
w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym - ogółem 12 gosp. dom.
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe

- ogółem 391 gosp. dom.
emerytura rolna – ogółem 195 gosp. dom.

ści do pracy – 190 ogółem gosp. dom.
renta socjalna - ogółem 8 gosp. dom.
renta rodzinna - ogółem 62 gosp. dom.
zasiłek dla bezrobotnych - ogółem 39 gosp. dom.


– 29 ogółem gosp. dom.
źródło – 52 ogółem gosp. dom.
31
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu
ogółem 28 gosp. dom.
Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne
Nad bezpieczeństwem i ładem społecznym w gminie Laszki czuwa Posterunek Policji w Laszkach,
podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu. Na posterunku zatrudnionych jest 5
funkcjonariuszy – komendant, 2 dzielnicowych oraz 2 policjantów.
Największe zagrożenie stanowią nietrzeźwi kierowcy oraz kolizje drogowe. Pojawiają się także
kradzieże z włamaniami oraz zjawisko przemocy w rodzinie.
Tabela nr 18.
Przestępczość w Gminie Laszki
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
Kradzież cudzej rzeczy
-
-
12
18
Kradzież z włamaniem
10
7
2
4
Przestępstwa rozbójnicze
-
-
-
1
Kradzieże pojazdów
-
-
-
1
Bójki i pobicia
5
3
4
4
Przestępstwa gospodarcze
-
-
-
2
Nietrzeźwi kierujący
20
26
29
31
Kolizje drogowe
10
8
2
23
Wypadki drogowe
5
3
2
1
Przemoc w rodzinie
5
4
16
14
Źródło : dane Posterunek Policji w Laszkach
32
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Struktura organizacji pozarządowych
Na terenie Gminy Laszki działają następujące organizacje pozarządowe :
Lp.
dziedzina
nazwa
Sport i rekreacja
 Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” w Laszkach
 Ludowy Klub Sportowy w Miękiszu Nowym,
 Ludowy Klub Sportowy „Korona” Tuchla

„Czarni” w Wietlinie,

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Wysock
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka w Laszkach
Uczniowski Klub Sportowy „Szkło” Korzeniowski
w Miękiszu Starym
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” w
Laszkach
Uczniowski Klub Sportowy „Puma” w Korzenicy
 Uczniowski Klub Sportowy „Zawisza” w Miękiszu
Nowym
 Uczniowski Klub Sportowy „Żaczki” w Wietlinie
Klub Sportowy „Karaś w Laszkach,
Klub Sportowy „Lin” w Wysocku
Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich w
dorzeczu rzek Szkła, Lubaczówki i środkowego
Sanu w Laszkach
Laszeckie
Stowarzyszenie Społeczne w
Laszkach
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Laszki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„KRESOWI SĄSIEDZI” w Laszkach
1.
2.
Zrównoważony
rozwój
obszarów wiejskich
Gmina Laszki charakteryzuje się dużym nasyceniem organizacji pozarządowych, co świadczy o dobrze
rozwiniętej demokracji obywatelskiej i bardzo dużej aktywności mieszkańców.

3.1 Zdefiniowane problemy
- Niski przyrost naturalny
- „Eurosieroty”
- utrzymujący się poziom rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo
- zwiększająca się ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na długotrwałe choroby
- brak pełnego przystosowania obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- brak dostatecznych środków na realizację zadań społecznych
33
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
5. Analiza SWOT
Przygotowana analiza SWOT jest wynikiem spotkań z mieszkańcami Laszek, którzy wyrazili swoje
zdanie na temat mocnych i słabych stron gminy a także ocenili stojące przed nią szanse i mogące je
zniwelować zagrożenia. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Laszki udało
się opracować kompleksowy obraz przedmiotowego obszaru.
Mocne
Słabe

Dogodne położenie geograficzne

Peryferyjne położenie

Dostępność komunikacyjna

Niedostateczny

Bliskość Granicy z Ukrainą

Aktywna postawa mieszkańców

Atrakcyjne tereny rekreacyjne - lądowisko,

Płytki rynek pracy
tereny wokół rzeki Szkło, Złota Górka, tereny

Zły stan zabytków
przy stadionie LKS.

Skromne warunki materialne wielu rodzin,
Zły stan dróg powiatowych przebiegających
przez teren wsi
niskie dochody mieszkańców miejscowości;
Aktywna współpraca Gminy z partnerami z
Ukrainy, Słowacji i Niemiec

Stabilność władz samorządowych

Otwartość władz gminnych na nowe
infrastruktury
technicznej - kanalizacja


stan

Niezagospodarowane tereny inwestycyjne, w
tym pod rekreację i wypoczynek
wyzwania i inicjatywy

Możliwość korzystania z funduszy UE np.
PROW, RPO i PO KL
Szanse

Zagrożenia
Duże zasoby gruntów komunalnych /
mienia wiejskiego do wykorzystania pod
różne formy działalności


Rozdrobnienie gospodarstw rolnych

Zanieczyszczenia rzek i potoków

Brak nawyków proekologicznych wśród
ludności
Możliwość wykorzystania walorów
przyrodniczych i kulturowych do celów
agroturystycznych i rekreacyjnych
34

Emigracja młodych mieszkańców

Mało opłacalna produkcja rolna
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015


Dobra współpraca samorządu gminnego z
Niedostateczny

nieformalnymi
Skutki światowego kryzysu gospodarczego
dla
Aktywność w pozyskiwaniu funduszy
budżetu
gminy
oraz
budżetów
gospodarstw domowych
europejskich, w tym z zakresu współpracy

transgranicznej

infrastruktury
społecznej
organizacjami społecznymi – formalnymi i

stan
Zmienność prawa i niewystarczająca jego
znajomość;
Wzrost gospodarczy kraju i województwa;
II. Nawiązanie Lokalnego Planu Rewitalizacji do strategicznych
dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno gospodarczego gminy, powiatu i regionu
Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Laszki
realizuje następujące cele i priorytety dokumentów
strategicznych i branżowych, szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego:
1. Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 cel: Wyrównanie szans
rozwojowych województw (str. 25),
2. Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) priorytety: Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i społecznej (str. 41-43), Rozwój obszarów wiejskich (str. 69) oraz Priorytet 6 Rozwój regionalny i
podniesienie spójności terytorialnej: Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych;
poprzez: wspieranie szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej czy zasobów kultury (str. 78),
3. Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia), Cele
horyzontalne: NSS (NSRO): Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski (str. 54-55), Wyrównanie szans
rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich (str. 73-74);
35
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
4. Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, Cel operacyjny I.1 - Kreowanie i
rozwój konkurencyjnych produktów Turystycznych (str. 43); Cel operacyjny I.2 – Rozwój
infrastruktury turystycznej (str. 48); Cel operacyjny I.3 – Integracja produktów i oferty turystycznej
regionów (str. 51); Cel operacyjny I.4 – Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w
dziedzinie turystyki (str. 53); Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki (str. 55)
5. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020
Gospodarka regionu Priorytet 4: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego
województwa; Kierunek działania 1: Podniesienie konkurencyjności produktu turystycznego.
Infrastruktura techniczna Priorytet 2: Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
Kierunek działania 2: Rozwój gospodarki ściekowej (str 101)
Obszary wiejskie i rolnictwo Priorytet 1: Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej w
warunkach zrównoważonego rozwoju. Kierunek działania 1: Rozwój infrastruktury gospodarczej. str.
106 ; Kierunek działania 2: Ochrona środowiska naturalnego ( str. 107); Priorytet 2: Odnowa wsi oraz
modernizacja przestrzeni wiejskiej, Kierunek działania 2: Zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. ( str. 109)
Ochrona środowiska Priorytet 1: Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.Kierunek
działania 2: Gospodarka ściekowa. (str. 1150
Kapitał społeczny Priorytet 3: Rozwój kultury .Kierunek działania 2:Kształtowanie kulturowej
tożsamości regionalnej (str. 129)
6. Strategia rozwoju powiatu jarosławskiego na lata 2008 - 2015
Obszar strategiczny: KAPITAŁ LUDZKI; Priorytet II: Poprawa poziomu usług medycznych
1.1. Rozbudowa i racjonalizacja bazy opieki medycznej stosownie do aktualnych potrzeb.
(Znaczący odsetek osób starszych w społeczeństwie skłania do działań w zakresie rozwoju opieki
paliatywnej i długoterminowej polegających na utworzeniu zakładów opieki paliatywnej.)– str. 81
hospicjum ; Priorytet III: Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kapitału społecznego
poprzez inwestowanie w opiekę społeczną oraz przeciwdziałanie bezrobociu
Cel 1: Poprawa efektywności pomocy społecznej; 1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
pomocy społecznej. (str. 82); PRIORYTET IV: Tworzenie warunków do zwiększenia dostępności do
kultury i sportu oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe.; Cel 1: Wspieranie działalności kulturalnej i
sportowej na terenie powiatu ; 1.1. Podtrzymywanie lokalnych tradycji kulturowych, w tym wspieranie
twórców kultury ludowej. (str. 84); Cel 2: Promocja walorów turystycznych regionu (str. 85) cerkiew
Obszar strategiczny: GOSPODARKA I ROLNICTWO ; Priorytet II: Wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich; Cel 1: Modernizacja przestrzeni wiejskiej; 1.1. Poprawa infrastruktury technicznej na
36
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
terenach wiejskich. (str 87) drogi i mosty; Cel 2: Wspieranie różnorodnych form działalności na
obszarach wiejskich, 2.3. Promowanie i wspieranie agroturystyki i turystyki wiejskiej.(str.88)
Obszar strategiczny: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA ; Priorytet I: Rozwój
infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej , Cel 2: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej,
sportowej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.1. Zwiększanie możliwości dostępu do kultury
mieszkańców powiatu, w tym rozwój systemu informacji kulturalnej, 2.2. Renowacja zabytków kultury.
(str. 90), 2.3. Modernizacja, doposażenie i ochrona dóbr kultury (str. 90) ; 2.4. Budowa, rozbudowa i
modernizacja
szlaków
turystycznych,
przyrodniczych,
architektonicznych,
etc.;
2.5.
Budowa,
rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz tworzenie warunków
do jej efektywnego wykorzystania.
Obszar strategiczny: EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA Priorytet I: Racjonalne wykorzystanie
środowiska naturalnego i jego ochrona; Cel 1: Podjęcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego, 1.1. Pomoc przy rozbudowie sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminach powiatu.
7. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Działanie 3.2.7. Wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych województwa oraz ich
zagospodarowanie ( str. 365 )
Działanie 3.3.2. Podnoszenie jakości środowiska naturalnego.(str. 367)
Działanie 3.3.5. Renowacja i zabezpieczenie obiektów o znacznej wartości kulturowej, rewitalizacja
zabytkowych układów urbanistycznych. (str. 369)
8. Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Laszki (lipiec 2006)
Obszar 1 Infrastruktura Techniczna:
Budowa kanalizacji (włączenie pozostałych wsi) wraz z systemem gminnych oczyszczalni ścieków.
Modernizacja i naprawy dróg, budowa chodników przy ruchliwych drogach, oświetlenie ulic.
Obszar 4 Oświata, Rozwój Społeczny:
Wykorzystanie obiektów użyteczności publicznej: świetlice, remizy strażackie na działalność
skierowaną dla mieszkańców.
Obszar 5 Środowisko Naturalne, Turystyka
Tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i gości przy wykorzystaniu naturalnych
warunków gminy (stadion, kąpielisko, ścieżki rowerowe, trasy spacerowe).
9. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Laszki na lata 2008 - 2014
działanie 3.1. Podejmowanie działań na rzecz opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych:
m.in. powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób w podeszłym wieku, powstanie centrum
rehabilitacyjnego (str. 119/120)
działanie 3.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa: m.in.
poprzez wykonanie chodników w m. Laszki i Wietlin (str.121)
37
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
III. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
3.1 . Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru
Na obecnym etapie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki
wyznaczono dwa obszary, w których planuje się realizację działań rewitalizacyjnych przyczyniających
się do ich odnowy i rozwoju. Są to miejscowości Miękisz Stary oraz Wietlin.
Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru ustalono na podstawie przeprowadzonych analiz, wobec
wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które składają się na obraz sytuacji gminy. Przeprowadzając
analizy w trzech podstawowych płaszczyznach problemowych - zagospodarowanie przestrzenne,
gospodarka i strefa społeczna - starano się uwzględnić w nich wszystkie te czynniki, które wpływają
na sytuację gminy i jej mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonych analiz wszystkich dostępnych materiałów dokonano określenia granic
obszaru objętego Lokalnym Planem Rewitalizacji, spełniającego co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
• wysoki poziom bezrobocia mieszkańców,
• niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
• wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy,
• znaczny poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków.
Wyznaczając terytorialny zasięg obszarów rewitalizowanych starano się objąć:
• teren historycznej zabudowy sakralnej, objęty ochroną konserwatorską,
• teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale gospodarczym,
• tereny o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
• teren centrum miejscowości o słabej dynamice rozwoju, stanowiący barierę w harmonijnym rozwoju
miejscowości oraz gminy
Planuje się zrealizować kompleksowy, kilkuletni Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Laszki
obszarach
w
centrum miejscowości Miękisz Stary i Wietlin, który pozwoli z zaniedbanego obszaru
uczynić rejon o zindywidualizowanym wyrazie, określonej wartości użytkowej i wysokiej atrakcyjności,
dzięki czemu możliwe będzie również osiągnięcie spójności gospodarczej i społecznej.
38
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Rewitalizacja wnosi nowe wartości użytkowe i kulturowe co spowoduje
pogłębienie integracji
społecznej i przestrzennej.
Program ten planuje się realizować etapami, w pierwszej kolejności obejmuje on rewaloryzację
kluczowych obiektów w rewitalizowanych obszarach. Działania rewitalizacyjne zaplanowane do
realizacji w miejscowościach Miękisz Stary i Wietlin zostały szczegółowo przedstawione w planach
odnowy tych miejscowości.
Zgodnie z Planem Odnowy Wsi Miękisz Stary na lata 2007 – 2013” zidentyfikowano sfery
potrzeb , by podnieść jakość życia mieszkańców, a mianowicie :
Zabytki sołectwa:
 dokonać remontu i rekonstrukcji zabytkowej cerkwi p.w. Przeświętej Bogurodzicy
 oczyścić i uporządkować cmentarz, uporządkować i odnowić nagrobki
odnowić krzyże i kapliczkę wiejską· uporządkować upamiętnienia miejsca śmierci załogi „Łosia”
Infrastruktura:
remonty dróg gminnych i powiatowych, tworzących trasę „Biegu ku czci poległych lotników”,
zlokalizowanych w sołectwie
wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej i dróg gminnych, tworzących trasę „Biegu ku czci
poległych lotników”
wykonanie kanalizacji sanitarnej
wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w ciągu dróg tworzących trasę „Biegu ku czci
poległych lotników”
Kultura i oświata:
wykonać remont świetlicy wiejskiej
wyposażenie KGW w niezbędne zaplecze, służące organizacji zajęć kulturalnych
przeprowadzić remonty bieżące budynku SP Miękisz Stary (dach, malowanie)
39
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Sport i rekreacja:
zakończyć budowę boiska sportowego przy SP
zagospodarowanie zaplecza Sali gimnastycznej na schronisko turystyczne
utworzyć zaplecze dla działalności UKS „Szkło” Korzeniowski.pl
Zakupić wóz bojowy oraz potrzebny sprzęt dla OSP Miękisz Stary
Gospodarka:
przygotować teren byłej RSP pod możliwości rozwoju działalności gospodarczej w sołectwie,
tworzenie nowych miejsc pracy
opracowanie możliwości korzystania z zasobów miejscowych surowców: piasku i gliny
przygotowanie warunków do wykorzystania wiatru oraz produkcji surowców dla energii odnawialnej.
Kluczowe obiekty przewidziane do rewitalizacji w Miękiszu Starym w okresie 2009 –
2013 oraz w okresie 2014 - 2015
 Tereny po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miękiszu Starym.
Działka nr 536/7 o pow. 6.93 ha zabudowana jest budynkiem administracyjno – biurowym
(wielofunkcyjnym), bazą paliw, z dwoma zbiornikami podziemnymi na paliwo i dwoma dystrybutorami,
oborą wraz ze zbiornikiem na gnojowicę, chlewnię wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, utwardzeniem
placu, ogrodzeniem, siecią wodociągową i studnią betonową. Teren po Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej został przekazany przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Laszki umową nieodpłatnego przeniesienia prawa własności Rep. A 6508/2002 z dnia 24 października
2002 r. z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu i rehabilitacji dla osób upośledzonych umysłowo,
mieszkania dla osób bezdomnych i lokale socjalne oraz infrastrukturę towarzyszącą tym obiektom.
Obiekt w chwili obecnej nie jest użytkowany.
 Cerkiew Grekokatolicka w Miękiszu Starym
Działka nr 372 o pow. 0.23 ha zabudowana budynkiem Cerkwi Pokrow Przeświętej
Bogarodzicy stanowiąca własność Parafi Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Cerkiew grecko-katolicka p.w. Pokrow Przeświętej Bogurodzicy; drewniana budowla,
jednonawowa, szalowana, dach nawy zwieńczony zrembowaną, ośmiopołaciowa kopułą, krytą
40
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
namiotowym dachem z sygnaturką., restaurowana w 1925.. Jest budynkiem o wyraźnych
nawarstwieniach stylowych.
Najstarszą częścią (zapewne XVII w.) jest zrąb ścian sanktuarium. Do niego dostawiono na
przełomie XIX/XX w. nawę i babiniec. W 1885 r. wykonano pseudosklepienie nawy, a bryłę świątyni
wzbogacono o zakrystię i kruchty. Budynek jest jednym z nielicznych, w drewnianej architekturze
cerkiewnej południowo-wschodniej Polski, przykładów inspirowanych murowanym barokowym
budownictwem sakralnym. Obecnie chyli się ku upadkowi. W ramach międzynarodowego programu
ratowania zabytków architektury drewnianej naukowcy z Instytutu Historii, Architektury i Konserwacji
Zabytków
Wydziału
Architektury
Politechniki
krakowskiej
wykonali
dla
tejże
cerkwi
dokumentację
konserwatorską. Na wzgórzu cerkiewnym znajdują się nagrobki rodzin właścicieli majątku Miękisz
Stary.
 Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz
instytucji, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym oraz przesłanie ich na istniejącą
oczyszczalnię ścieków komunalnych w Laszkach. Ilość mieszkańców korzystających 570 RLM, ilość
długość 9500 mb.
 Budowa Parkingu obok skweru Lotników i świetlicy wiejskiej
Natomiast zgodnie z „Planem Odnowy Wsi Wietlin na lata 2007 – 2013” przewidziano do
rewitalizacji :
Infrastruktura:
 wykonanie kanalizacji sanitarnej
remonty dróg gminnych zlokalizowanych w sołectwie Wietlin
 modernizacja oświetlenia ulicznego
 udrożnienie i oczyszczenie potoku Motwica płynącego przez wieś wraz z rowami dopływającymi do
Motwicy
wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej
wykonanie parkingów wiejskich
41
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Kultura i oświata:
 edukacja proekologiczna w sołectwie
 remont remizo-świetlicy OSP
remont świetlicy wiejskiej lub jej inne zagospodarowanie
wykonanie boisk szkolnych i placu zabaw dla dzieci
 zakończenie remontu Szkoły Podstawowej
 remont kościoła parafialnego (zabytkowej cerkwi)
remont i odnowienie kaplic słupowych i przydrożnych krzyży
Sport i rekreacja:
 wykonanie koncepcji zagospodarowania gruntów przy stawach, pozostałych po wyrobiskach
żwirowych
 modernizacja boiska LKS, budowa szatni i zaplecza
 organizacja i budowa ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki San
Gospodarka i Rolnictwo:
tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw
 uzbrojenie terenów komunalnych pod zakłady produkcyjne
zalesianie terenów nie wykorzystywanych rolniczo
zagospodarowanie pastwisk mienia wiejskiego
remont dróg transportu rolnego
Kluczowe obiekty przewidziane do rewitalizacji w Wietlinie w okresie 2009 – 2013 oraz w
latach 2014-2015
 Świetlica wiejska Wietlin Wieś
Działka nr 136/1 o pow. 0.45 ha zabudowana budynkiem Świetlicy. Stan prawny
nieruchomości uregulowany, nieruchomość stanowi własność Gminy Laszki posiada założoną księgę
wieczysta KW PR1J/00052720/6. Budynek wolnostojący pełni funkcje świetlicy dla społeczności
zamieszkującej w Wietlin oraz do niedawna w jego części znajdował się Ośrodek Zdrowia. Obiekt o
prostokątnym rzucie, przykryty kopertowym dachem. Powierzchnia zabudowy budynku 356,26 m 2,
powierzchnia całkowita budynku 882,65 m 2, kubatura 2601,08 m3. Budynek w chwili obecnej nie jest
użytkowany.
42
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
 Remiza OSP Wietlin
Działka nr 136/2 o pow. 0.06 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Wietlin. Stan prawny
nieruchomości uregulowany, nieruchomość stanowi własność Gminy Laszki posiada założoną księgę
wieczysta KW PR1J/00052720/6. Budynek wolnostojący parterowy pełni funkcję remizy dla OSP
Wietlin, część budynku wynajęta jest pod prowadzenie działalności gospodarczej (sklepem).
 Szkoła Podstawowa w Wietlinie
Działka nr 158 o pow. 0.37 ha zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Wietlinie oraz
budynkiem Sali Gimnastycznej. Stan prawny nieruchomości uregulowany, nieruchomość stanowi
własność Gminy Laszki posiada założoną księgę wieczysta KW PR1J/00070223/4. W chwili obecnej
budynki są używane jako Szkoła Podstawowa w Wietlinie wraz z Sala Gimnastyczną w której znajduje
się Ośrodek Zdrowia.
 Tereny po byłej Żwirowni KRUSZGEO stanowiące własność Gminy Laszki.
Tereny stanowiące własność Gminy Laszki obejmują następujące numery działek 377/18 o
pow. 5.81 ha i 377/57 o pow. 11.19 ha w tym: 11.29 ha pod wodami powierzchniowymi stojącymi
powstałymi w wyniku eksploatacji i poboru piasku i żwirów przez KRUSZGEO oraz 5.71 ha są to grunty
stanowiące brzegi i skarpy wokół zbiornika wodnego. Stan prawny nieruchomości
nieruchomość
stanowi
własność
Gminy
Laszki
posiada
założoną
księgę
uregulowany,
wieczystą
KW
PR1J/00052720/6. Teren w chwili obecnej jest w dzierżawie Polskiego Związku Wędkarskiego w
Przemyślu i jest używany jako łowisko wędkarskie
 Kanalizacja sanitarna – odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz
instytucji, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym oraz przesłanie ich na istniejącą
oczyszczalnię ścieków komunalnych w Laszkach. Ilość mieszkańców korzystających 218 RLM, ilość
ścieków : 28 m3, długość 4049 mb.
 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Łazy na odcinku od km 6+956 tj.
wjazd na teren cmentarza przez całą wieś Wietlin aż do zjazdu w km 8 +240
Wzdłuż całej trasy chodnika istnieją liczne zjazdy do gospodarstw. Chodnik projektuje się szerokości
1,5m z opaską ziemną szerokości 0,5m poza chodnikiem. Zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych
w miejscach przejścia chodnika na druga stronę tj. w km 7+275 oraz 7+640,15.
43
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
IV. Planowane
działania
na
obszarze
rewitalizowanym w latach 2009 – 2015
W ramach programu rewitalizacji przewidziano do wykonania zadania o charakterze
przestrzennym
(techniczno-materialnym),
w
ramach
działania
dotyczącego
rozwoju
infrastruktury technicznej jak również działania w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej,
kulturalnej i turystycznej.
Zadania te rozpisane są w następującym układzie: nazwa planowanego działania, szacunkowy
koszt realizacji zadania, harmonogram realizacji.
Tabela nr
19
Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej w latach
2009 - 2015
Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
Instytucja
finansującauczestnicząca
Nakłady
finansowe
w zł
1.
Budowa Kanalizacji sanitarnej w
Miękiszu Starym
Budowa Kanalizacji sanitarnej w
Wietlinie
Budowa parkingu w Miękiszu
Starym
2010
Gmina Laszki
1 600 000,00
2014 - 2015
Gmina Laszki
2 500 000,00
2011
Gmina Laszki
20 000,00
2.
3.
Tabela nr 20
Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i
turystycznej w latach 2009 - 2015
Lp.
Nazwa zadania
Okres
realizacji
1.
Budowa zespołu budynków z
przeznaczeniem na świadczenie
usług zakontraktowanych w NFZ całodobowa i pobytowa opieka
nad osobami w podeszłym wieku,
całodobowe
i
pobytowe
hospicjum oraz rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
i
upośledzonych.
2010 -2012
44
Instytucja
finansującauczestnicząca
Fundacja
Potrzebującym
Warszawa
Nakłady
finansowe
Pomoc
10 000 000,00
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
2.
3.
4
Opracowanie MPZP dla terenów
po byłej żwirowni – przeznaczenie
na tereny rekreacyjne (sporty
wodne, wędkarstwo)
Przebudowa świetlicy wiejskiej,
remizy OSP, budowa parkingów i
chodników
Renowacja
Cerkwi
greckokatolickiej
p.w.
Pokrow
Przeświętej
Bogurodzicy
w
Miękiszu Starym
2011
Gmina Laszki
100 000,00
2010 - 2011
Gmina Laszki
800 000,00
2014 - 2015
Parafa
Rzymsko
–
Katolicka pw. Matki
Boskiej
Częstochowskiej
w
Miękiszu Starym
3 500 000,00
45
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
V.
Plan finansowy realizacji rewitalizacji na
lata 2009 - 2015
Tabela nr 21
Koszty działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizowanym w
latach 2009 - 2015.
Nazwa podmiotu
Gmina Laszki
Łącznie 2009 – 2013
Łącznie 2014
(w zł)
(w zł)
2 520 000,00
-
2 500 000,00
Fundacja Pomoc Potrzebującym
Warszawa
10 000 000,00
----------------------
Parafa Rzymsko – Katolicka pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej
----------
3 500 000,00
w Miękiszu Starym
Razem
12 520 000,00
6 000 000,00
Źródłami finansowania zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji będą:
- środki własne budżetu Gminy Laszki
- środki innych podmiotów współpracujących z Gminą Laszki
- środki z budżetu państwa
- fundusze strukturalne Unii Europejskiej
46
2015
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Tabela nr 22
Zestawienie kosztów realizacji zadań z podziałem na
podmioty uczestniczące w finansowaniu w latach2007 - 2013
Nazwa podmiotu
Wymagane
nakłady
w
Rozbicie kosztów
latach 2009 - 2013
Gmina Laszki
Fundacja Pomoc Potrzebującym
2 520 000,00
10 000 000,00
Warszawa
Razem
12 520 000,00
47
Fundusze
1 890 000,0
Budżet
państwa
Środki własne
0,00
Fundusze
8 500 000,00
Budżet
państwa
Środki własne
0,00
Fundusze
10 390 000,00
Budżet
państwa
0,00
Środki własne
2 130 000,00
630 000,00
1 500 000,00
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
VI.
System
wdrażania
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji Gminy Laszki
Warunkiem obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako szansy na poprawę życia w
Gminie Laszki i jako aktu prawa funkcjonującego w Gminie Laszki jest jego przyjęcie do realizacji na
mocy Uchwały Rady Gminy Laszki. Akt ten wskaże wolę Rady Gminy do zharmonizowanego jej
rozwoju na zasadach określonych w Programie LPR.
Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego
dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Laszki jest jednym z programów operacyjnych gminy,
zawierającym konkretne zestawy zadań do realizacji w wyznaczonych obszarach. Zadania te określone
zostały w planach odnowy miejscowości gminy Laszki.
Wdrażanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji związane jest bezpośrednio z koordynacją
procesu wdrażania poszczególnych planów odnowy miejscowości. W tym aspekcie powiązanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji z Planami Odnowy jest niezwykle istotne. Projekty realizowane w
ramach poszczególnych planów odnowy miejscowości będą wdrażane przez podmioty zgłaszające
inwestycje. W zdecydowanej większości będzie to Gmina, która uzgadnia realizację zadań z Radą
Sołecką.
Procedura wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie wymagała szeregu działań
polegających nie tylko na koordynowaniu realizacji założeń poszczególnych planów odnowy
miejscowości, lecz również na typowaniu projektów, animowaniu nowych projektów, zwłaszcza tych
angażujących kilka miejscowości oraz oddziaływujących na całą gminę.
Odpowiedzialność za wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji spoczywa bezpośrednio na
Wójcie Gminy Laszki
oraz Zespole Zadaniowym ds. Rewitalizacji, powołanym stosownym
zarządzeniem przez Wójta Gminy Laszki.
Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe jest dzięki :
- zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz instytucji społecznych, w szczególności są to:
a/ lokalni przedsiębiorcy,
b/ organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prospołeczne,
c/ związki wyznaniowe za pośrednictwem parafii,
- niwelowaniu zagrożeń hamujących rozwój gminy,
48
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
-
pozyskiwaniu
środków
finansowych
na
realizację
programu
ze
źródeł
budżetowych,
pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej,
- promocji poszczególnych działań realizowanych w ramach programu
Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywało poprzez:
- przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadań ujętych w programie,
- przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej,
-
nie informacji o realizacji projektów zawartych w Programie,
- aktualizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
- przyjmowanie do realizacji nowych zadań zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej
VII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji
społecznej
Lokalny Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty.
Poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby
aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań.
Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z
zainteresowanymi partnerami uczestniczącymi w Programie.
Monitoring wdrażania zadań przewidzianych do realizacji w okresie 2009-2013 oraz w okresie
2014-2015 prowadzi Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji w Urzędzie Gminy Laszki, dokonując oceny
jego realizacji podczas roboczych spotkań zespołu.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt w LPR fakt ten będzie przekazywany
Wójtowi Gminy Laszki. Wprowadzane zmiany będą uzgadniane przez Zespół Zadaniowy ds.
Rewitalizacji i Wójta, a następnie przedkładane będą pod obrady Rady Gminy w Laszkach, w celu
dokonania zmian właściwą uchwałą.
49
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Laszki na lata 2009-2015
Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom programu:
• dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
• pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,
• nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a Zespołem Zadaniowym ds.
Rewitalizacji.
Na system sprawnej komunikacji społecznej składają się:
- środki komunikacji społecznej bezpośredniej:
a) kontakty i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw
b) kontakty i spotkania Wójta oraz Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji z mieszkańcami,
c) spotkania Wójta i radnych Rady Gminy z mieszkańcami,
d) rozmowy telefoniczne,
- środki komunikacji społecznej pośredniej:
a) informacje prasowe ,
b) ulotki, ogłoszenia,
c) strona internetowa,
d) poczta elektroniczna.
Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od
zaangażowania,
umiejętności,
sposobu
pozyskiwania,
analizowania
i
oceny
informacji
mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji.
Opracowanie :
Ośrodek Współpracy Regionalnej
W Laszkach
50
od
Download