Analiza potrzeb szkoleniowych zg*oszonych przez jednostki

advertisement
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku
Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku
Obserwatorium Integracji Społecznej
„Analiza potrzeb szkoleniowych
zgłoszonych przez jednostki pomocy
społecznej w województwie podlaskim
na rok 2014”
Białystok 2014
1
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Spis treści
WSTĘP
METODOLOGIA BADANIA
Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodków Pomocy
ROZDZIAŁ 1
Społecznej w województwie podlaskim
1.1.Kursy specjalistyczne
1.2.Szkolenia
1.3.Doradztwo
1.4.Wizyty studyjne
1.5.Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników Powiatowych Centrów
ROZDZIAŁ 2
Pomocy Rodzinie w województwie podlaskim
2.1.Kursy specjalistyczne
2.2.Szkolenia
2.3.Doradztwo
2.4.Wizyty studyjne
2.5.Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników Domów Pomocy
ROZDZIAŁ 3
Społecznej w województwie podlaskim
3.1.Kursy specjalistyczne
3.2.Szkolenia
3.3.Doradztwo
3.4.Wizyty studyjne
3.5.Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Zakres potrzeb szkoleniowych pracowników Placówek Opiekuńczo ROZDZIAŁ 4
Wychowawczych w województwie podlaskim
4.1.Kursy specjalistyczne
4.2.Szkolenia
4.3.Doradztwo
4.4.Wizyty studyjne
4.5.Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Działania zrealizowane w roku 2013 w ramach projektu systemowego
ROZDZIAŁ 5
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej
ROZDZIAŁ 6
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis tabel
Ankieta
3
4
5
6
9
13
15
17
19
19
23
24
25
25
27
27
29
30
30
32
34
35
36
38
39
40
42
45
51
52
53
54
Wnioski i rekomendacje
2
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
WSTĘP
Analiza
potrzeb
szkoleniowych
to
proces
polegający na
zbieraniu
danych
oraz informacji. Posłużą one stworzeniu następnych kroków w procesie szkoleniowym
tj.
rozpoznawania
celów
szkolenia
i
metod
oraz
narzędzi
szkoleniowych.
Działania szkoleniowe w formie kursów specjalistycznych, szkoleń, doradztwa, wizyt
studyjnych
i
specjalizacji
przyczyniają
rozwojowi
instytucji
pomocy
społecznej
oraz tworzących je ludzi. Badanie potrzeb szkoleniowych skupia się na określaniu różnicy
między stanem obecnym, a pożądanym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku przeprowadził badanie ankietowe identyfikujące potrzeby szkoleniowe
pracowników jednostek pomocy społecznej na 2014 rok.
Niniejszy raport jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Obserwatorium
Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uzyskane
informacje mają być pomocne przy realizacji Projektu systemowego ROPS pn. „Bądź
Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem działania 7.1 jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zainicjowanie
dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także poprawa
skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
Przeprowadzona analiza potrzeb pozwoliła na rozpoznanie braków kompetencyjnych
pracowników
jednostek
pomocy
społecznej.
Dostarczyła
rzetelnych
informacji
umożliwiających skonstruowanie skutecznego i efektywnego programu szkoleniowego,
zawierającego treści, metody, formy szkoleniowe dopasowane do potrzeb edukacyjnych
i doświadczenia danej grupy Beneficjentów. Opracowana diagnoza przedstawia analizę
potrzeb szkoleniowych dla kadry kierowniczej, merytorycznej oraz pracowników socjalnych
następujących jednostek: ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych
z terenu województwa podlaskiego.
3
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
METODOLOGIA BADANIA
We wrześniu 2013 roku Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził badanie nt. „Analiza potrzeb
szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim
na rok 2014”. Raport zrealizowano w oparciu o badanie ilościowe. W badaniu wykorzystano
ankietę, która była skierowana do jednostek działających w zakresie polityki społecznej
województwa podlaskiego.
Kwestionariusz
ankiety
wysłano
do
przedstawicieli
następujących
jednostek:
118 ośrodków pomocy społecznej, 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 21 domów
pomocy społecznej i 20 placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Ankieta obejmowała ten sam zestaw pytań dla wszystkich badanych jednostek. Każda
ankieta zawierała pięć bloków tematycznych. Pierwszy obejmował pytania tyczące się kursów
specjalistycznych. Drugi dotyczył zapotrzebowania na realizację szkoleń. Trzeci i czwarty
dotyczył zapotrzebowania na doradztwo oraz organizację wizyt studyjnych. Natomiast ostatni
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Kwestionariusz ankiety był skierowany do takich grup odbiorców jak:
a) kadra kierownicza;
b) kadra merytoryczna;
c) pracownicy socjalni.
Zadaniem
respondentów
było
wskazanie
tematów
–
spośród
pięciu
form
sprecyzowanych powyżej, w których chcieliby uczestniczyć w 2014 roku.
Uzyskano 100% zwrot ankiet od ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie; 95% - od domów pomocy społecznej oraz 90% od placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
4
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rozdział 1. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW
OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku przeprowadziło badanie ankietowe w celu opracowania programu
podnoszenia kwalifikacji kadry pomocy społecznej na 2014 rok w ramach projektu
systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej”.
Kwestionariusz został skierowany do wszystkich ośrodków pomocy społecznej
w województwie podlaskim. Pytania dotyczyły pięciu obszarów tematycznych, z których
może
korzystać
kadra
jednostek
pomocy
społecznej
w
bieżącym
roku.
Można jednoznacznie stwierdzić, że to szkolenia wiążą się z największym zapotrzebowaniem
przez ośrodki pomocy społecznej.
Wykres 1. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez kadrę ośrodków
pomocy społecznej w 2014 r.
5%
kursy specjalistyczne (1198)
24%
17%
szkolenia (2427)
5%
doradztwo (243)
49%
wizyty studyjne (833)
specjalizacja w zawodzie
pracownik socjalny (249)
Źródło: opracowanie własne
Analizując wykres 1 przedstawiający deklarację uczestnictwa w poszczególnych
formach kształcenia przez kadrę ośrodków pomocy społecznej widać, że prawie połowa
z wszystkich wskazań (4950) to szkolenia – 49%. Co czwarte zgłoszenie obejmowało kursy
specjalistyczne i prawie co szóste wizyty studyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyło
5
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
się również doradztwo. Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny, bo tylko co 20 wskazanie.
1.1.
Kursy specjalistyczne
Jedną z form podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo w kursach
specjalistycznych, które podnoszą poziom dotychczasowej wiedzy, a także pozwalają
na uzyskanie profesjonalnej kompetencji.
Odnotowano, że z tej formy kształcenia chce skorzystać 1198 osób, w tym
zatrudnionych na stanowisku kierowniczym – 157, pracowników merytorycznych – 141,
pracowników socjalnych - 900.
Największym zainteresowaniem wśród kadry kierowniczej cieszyły się kursy
specjalistyczne
o
tematyce
„Superwizji”.
Co
piąty
kierownik/dyrektor
wyraża
zainteresowanie tym kursem. Z kolei co szóste zgłoszenie dotyczyło takich kursów
jak
„Mediacje” i „Dialog motywacyjny”. Natomiast kadra kierownicza najmniej
zainteresowana jest kursem pn. „Trening Zastępowania Agresji II stopnia”, tylko
7% respondentów wskazało ten temat.
Wykres 2. Odsetek kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w poszczególnych kursach specjalistycznych
Dialog motywacyjny
16%
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
15%
Mediacje
17%
Trening interpersonalny
9%
Superwizje
18%
Asystent rodzinny
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
9%
7%
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Źródło: opracowanie własne
6
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wśród kadry merytorycznej odnotowano 141 wskazań zainteresowania uczestnictwem
w kursach specjalistycznych, co stanowiło 12% zainteresowanych.
Wśród kadry merytorycznej największym zainteresowaniem cieszyły się kursy
specjalistyczne o tematyce „Asystent rodzinny” – co czwarte wskazanie. Na podstawie
wykresu 3 można stwierdzić, że najmniej chętnych, gdyż prawie co trzynaste wskazanie
dotyczyło „Treningu zastępowania Agresji II stopnia” i co jedenaste dotyczyło „Treningu
zastępowania Agresji I stopnia”.
Wykres 3. Odsetek kadry merytorycznej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w poszczególnych kursach specjalistycznych
Dialog motywacyjny
13%
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
11%
Mediacje
13%
Trening interpersonalny
12%
Superwizje
11%
Asystent rodzinny
23%
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
8%
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Źródło: opracowanie własne
Zapotrzebowanie tematyką kursów specjalistycznych wyraziło 900 ankietowanych,
co stanowiło 75% badanych pracowników socjalnych. Odnotowano, że co szósty pracownik
zadeklarował chęć uczestnictwa w kursach „Trening Zastępowania Agresji I stopnia”,
co siódmy w „Dialogu motywacyjnym”, „Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach”,
„Trening interpersonalny”, „Superwizje” oraz prawie co ósmy w „Mediacjach”. Natomiast
najmniejsze zainteresowanie odnotowano w przypadku kursów nt. „Asystent rodzinny” –
co dwudzieste wskazanie (wykres 4).
7
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 4. Odsetek pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w kursach specjalistycznych
Dialog motywacyjny
15%
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
15%
Mediacje
13%
Trening interpersonalny
14%
Superwizje
14%
Asystent rodzinny
5%
8%
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
16%
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
0%
2%
4%
6%
8%
10% 12% 14% 16% 18%
Źródło: opracowanie własne
Kadra kierownicza, kadra merytoryczna oraz pracownicy socjalni ośrodków pomocy
społecznej uzupełnili ankietę o dodatkową tematy kursów specjalistycznych:

Pierwsza pomoc przedmedyczna;

Przemoc w Rodzinie;

Prawo pracy;

Zamówienia publiczne;

BHP dla pracodawców;

Język migowy II stopnia;

Podstawy masażu klasycznego i relaksacyjnego;

Kurs I i II stopnia dla terapeutów zajęciowych;

Kurs dla kierowców ŚDS;

Rehabilitacja fizyczna osób niepełnosprawnych (ŚDS);

Sposoby radzenia sobie ze stresem;

Mediacje – II stopień;

Specjalizacja w zakresie pracy socjalnej;
8
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
1.2.

Praca z osobą stosującą przemoc – II stopnia;

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – II stopnia;

Kurs dla opiekunek domowych;

Archiwista.
Szkolenia
Szkolenia to najlepszy sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podczas szkoleń,
oprócz teoretycznej wiedzy zdobywa się także umiejętności praktyczne. Szkolenia
umożliwiają
kadrze
podniesienie
jakości
wykonywanej
pracy
oraz
podtrzymanie
profesjonalnego poziomu realizowanych zadań.
Grupą najbardziej zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniach w 2014 roku
są pracownicy socjalni (72%), co przedstawia wykres 5.
Wykres 5. Odsetek pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarujących chęć uczestnictwa
w szkoleniach w 2014 r.
16%
12%
72%
Kadra Kierownicza
Kadra Merytoryczna
Pracownicy socjalni
Źródło: opracowanie własne
Zainteresowanych udziałem w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku zanotowano również w przypadku co ósmego pracownika
merytorycznego oraz co szóstego dyrektora/kierownika.
Tematyką szkoleń najczęściej podawaną przez kadrę kierowniczą są zagadnienia
„Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” - (18%).
Dużym zainteresowaniem wśród kierowników/dyrektorów cieszyła się także tematyka
„Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt” – co siódme wskazanie. Co ósme zgłoszenie
dotyczyło natomiast tematu „Pracy z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI.
9
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 6. Odsetek kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w szkoleniach
Arteterapia
3%
Socjoterapia
4%
Metody pracy z wychowankiem placówki
1%
Praca z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI
13%
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy
6%
Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
2%
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
2%
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
15%
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją…
Praca z rodzicami dzieci przebywajacych w placówce…
7%
1%
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej
18%
Kontakt socjalny w praktyce
3%
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
4%
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną
4%
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
8%
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
9%
0%
5%
10%
15%
20%
Źródło: opracowanie własne
Uzyskane dane wskazują, że co szósty pracownik kadry merytorycznej ośrodków
pomocy społecznej jest najbardziej zainteresowany szkoleniami z tematyki „Archiwum
zakładowe i rzeczowy wykaz akt”. Deklaruje również co dziewiąty pracownik chęć udziału
w szkoleniu „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów”. Natomiast
najmniejszym zainteresowaniem cieszą się szkolenia o tematyce „Pracownik socjalny,
jako interwent kryzysowy” oraz „Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt” w obu
przypadkach co 100 wskazanie dotyczyło tych zagadnień.
10
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 7. Odsetek kadry merytorycznej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w szkoleniach
6%
Arteterapia
Socjoterapia
7%
Metody pracy z wychowankiem placówki
3%
Praca z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI
4%
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy
4%
Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
1%
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
1%
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
16%
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją
klientów
Praca z rodzicami dzieci przebywajacych w placówce
opiekuńczo - wychowawczej
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej
11%
5%
8%
4%
Kontakt socjalny w praktyce
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
7%
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną
7%
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
8%
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
8%
0%
2%
4%
6%
8% 10% 12% 14% 16% 18%
Źródło: opracowanie własne
W przypadku pracowników socjalnych odnotowano 1761 wskazań dotyczących
szkoleń. Pracownicy socjalni
ośrodków pomocy społecznej
wykazują największe
zainteresowanie szkoleniami „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” – 14%
oraz co ósme wskazanie dotyczyło takich tematów jak „Kontrakt socjalny w praktyce”
i „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów”. Najmniej chętnych
zadeklarowało swój udział w szkoleniu nt. „Metody pracy z wychowankiem placówki”
oraz „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej”
po 1% wskazań.
11
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 8. Odsetek pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w szkoleniach
2%
Arteterapia
Socjoterapia
4%
Metody pracy z wychowankiem placówki
1%
Praca z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI
3%
9%
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy
10%
Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
3%
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
2%
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją
klientów
Praca z rodzicami dzieci przebywajacych w placówce
opiekuńczo - wychowawczej
12%
1%
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej
4%
12%
Kontakt socjalny w praktyce
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
8%
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną
9%
6%
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
14%
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Źródło: opracowanie własne
Z przeprowadzonego badania wynika, że szkolenia organizowane dla kadry ośrodków
pomocy społecznej, które nie spotkały się z większym zainteresowaniem to „Metody pracy
z wychowankiem placówki”, „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce
opiekuńczo – wychowawczej”, „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” bowiem tylko
1% wskazań..
Zakres tematyczny szkoleń został poszerzony przez grupy badawcze o dodatkowe
tematy. Najczęściej wybierane zostały przedstawione na rysunku 1.
12
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rysunek 1. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników OPS z terenu województwa
podlaskiego
Świadczenia
rodzinne
Rachunkowość
Ośrodków Pomocy
Społecznej
Fundusz
alimentacyjny
Prawo pracy
Kodeks
Postępowania
Administracyjnego
Metody
samoobrony
Źródło: opracowanie własne
1.3.
Doradztwo
Doradztwo specjalistyczne jest jednym z modułów projektu systemowego Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku dla ośrodków pomocy społecznej. Celem takiej
formy kształcenia jest wspieranie ośrodków pomocy społecznej w tworzeniu nowoczesnej
pomocy społecznej, integracji społeczeństwa lokalnego oraz wsparcie w realizacji projektów
systemowych i opracowaniu dokumentów strategicznych.
Doradztwo specjalistyczne, w przeciwieństwie do części projektu systemowego
odnoszącego się do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej, ma obowiązek wspierania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
m.in. w rozwijaniu form aktywnej integracji, budowaniu zintegrowanej polityki społecznej
w regionie, realizacji projektów systemowych, a także opracowaniu i aktualizacji strategii
oraz programów pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatów.
Z badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród ośrodków pomocy
społecznej wynika, że w roku 2014 największe zainteresowanie dotyczyło doradztwa
o tematyce „W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” (89 ośrodków pomocy
społecznej), natomiast najmniejsze zapotrzebowanie jest na „Opracowanie i aktualizowanie
strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego” (75 ośrodków pomocy społecznej).
13
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 9. Odsetek zgłoszeń na doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej
z terenu województwa podlaskiego
37%
37%
36%
35%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
28%
32%
31%
Opracowanie i
Świadczenia rodzinne W zakresie Lokalnych
aktualizowanie strategii
Zespołów
rozwiązywania
Interdyscyplinarnych
problemów społecznych
i innych programów
realizowanych przez jst
Źródło: opracowanie własne
Ankieta została także wzbogacona o dodatkową tematykę doradztwa na jakie ośrodki
pomocy społecznej mają zapotrzebowanie. Rysunek 2 przedstawia najczęściej wskazywane
propozycje.
Rysunek 2. Dodatkowa tematyka doradztwa określona przez pracowników OPS z terenu
województwa podlaskiego
Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe
Ustawa o pomocy społecznej
Prawo administracyjne i cywilne
Diagnoza i opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy
Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników
Doradztwo zawodowe i finansowe
Źródło: opracowanie własne
14
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
1.4.
Wizyty studyjne
Kolejnym obszarem tematycznym z kwestionariusza ankiety były wizyty studyjne.
Jest to forma szkolenia wyjazdowego w niewielkiej grupie specjalistów pracujących
na co dzień w podobnych obszarach. Wizyta studyjna ma na celu wymianę informacji,
przykładów dobrych praktyk oraz pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty, a gospodarzami
na temat wybrany przez instytucję goszczącą. W czasie wyjazdu wykorzystuje się możliwość
dokształcania się na miejscu jak również zostają włączone treści edukacyjne.
Wśród wszystkich 833 zgłoszeń największe zapotrzebowanie na wizyty studyjne
dotyczyło kadry merytorycznej (558 wskazań), zaś zainteresowanie kadry kierowniczej
wynosiło 275.
Wśród pracowników na stanowiskach kierowniczych odnotowano największe
zainteresowanie
wizytami
studyjnymi
dotyczącymi
„Realizacji
projektów
współfinansowanych ze środków UE”. Co szóste wskazanie dotyczyło tego tematu.
Najmniejsze zainteresowanie tej grupy beneficjentów otrzymał temat „Współpraca sektora
pomocy społecznej z NGO” – 16 wskazań.
Tematykę wizyt studyjnych, którą zainteresowana jest kadra kierownicza - przedstawia
wykres 10.
Wykres 10. Odsetek kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w wizytach studyjnych
Wioski tematyczne
8%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
16%
Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych
placówek opiekuńczo - wychowawczych
7%
Opieka nad dzieckiem/ piecza zastępcza/ metody pracy opiekuńczo wychowawczej/ usamodzielnienie wychowanków
7%
System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
13%
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym/ programy wychodzenia z bezdomności
11%
Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO
6%
Partnerstwa lokalne
10%
Ekonomia społeczna w praktyce
9%
Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej
13%
0%
2%
4%
6%
8%
10% 12% 14% 16% 18%
Źródło: opracowanie własne
15
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
W przypadku kadry merytorycznej tematami wizyt studyjnych najbardziej pożądanymi
są „Środowiskowa praca socjalna/programy aktywności lokalnej” (co piąte zgłoszenie)
i „Systemy wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych” (co szóste zgłoszenie). Najmniej
zgłoszeń zanotowano w obszarze tematu „Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych
oraz dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych” (12 wskazań).
Wykres 11. Odsetek kadry merytorycznej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w wizytach studyjnych
Wioski tematyczne
9%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
13%
Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz
dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych
2%
Opieka nad dzieckiem/ piecza zastępcza/ metody pracy
opiekuńczo - wychowawczej/ usamodzielnienie wychowanków
4%
System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
16%
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym/ programy wychodzenia z
bezdomności
Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO
12%
9%
Partnerstwa lokalne
11%
Ekonomia społeczna w praktyce
5%
Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej
19%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Źródło: opracowanie własne
Zaproponowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zakres
tematyki wizyt studyjnych został poszerzony o tematy zaproponowane przez kadrę ośrodków
pomocy społecznej. Najczęściej zgłaszane propozycje to:

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego
/ Grup Roboczych”;

„Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne”.
16
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
1.5.
Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Jeden blok pytań w ankiecie dotyczył zapotrzebowania ośrodków pomocy społecznej
na specjalizację w zawodzie pracownik socjalny. Specjalizacja jest to profesjonalna wiedza
teoretyczna zdobyta przez formalne wykształcenie i doskonalona przez praktykę zawodową.
Celem specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego jest pogłębienie wiedzy
oraz
doskonalenie
umiejętności
zawodowych
pracowników
socjalnych.
Natomiast
specjalizacja II stopnia polega na rozszerzeniu wiedzy, a także doskonaleniu umiejętności
pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej zainteresowane specjalizacją w zawodzie pracownik
socjalny to tylko 5% w porównaniu z innymi obszarami tematycznymi.
Z badania wynika, że zarówno wśród kadry kierowniczej jak i merytorycznej większe
zapotrzebowanie jest na specjalizację II stopnia niż I, w zawodzie pracownik socjalny,
co przedstawia wykres 12.
Spośród
62
wskazań
-
56
dotyczyło
chęci
udziału
kadry
merytorycznej
w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zaś z 187 wskazań –
160 to zainteresowanie kadry merytorycznej specjalizacją II stopnia w zawodzie pracownik
socjalny.
Wykres 12. Liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
160
160
140
120
100
80
kadra kierownicza
56
60
kadra merytoryczna
27
40
20
6
0
Specjalizacja I Stopnia
w zawodzie pracownik
socjalny
Specjalizacja II
Stopnia w zawodzie
pracownik socjalny
Źródło: opracowanie własne
17
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Ze
specjalizacji
II
stopnia
w
zawodzie
pracownik
socjalny
największym
zainteresowaniem wśród dyrektorów/kierowników cieszyły się tematy tj.: „Praca socjalna
z osobą i rodziną z problemem przemocy” – 4 wskazania, „Praca socjalna z osobami
uzależnionymi”- 4 wskazania, „Praca socjalna z osobami bezrobotnymi” – 5 wskazań
oraz „Praca socjalna ze społecznością lokalną” – 5 wskazań. Kadra merytoryczna podobnie
jak kadra kierownicza wyraża chęć udziału w 2014 r. w specjalizacjach o tematyce: „Praca
socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy” – 32 wskazania oraz „Praca socjalna
z osobami bezrobotnymi” - 31 wskazań. Wyniki zostały zaprezentowane na wykresie 13.
Wykres 13. Liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa
w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
35
32
30
31
25
25
25
20
15
13
15
10
8
5
0
2
7
4
kadra kierownicza
2
5
1
2
4
3
1
5
1
kadra merytoryczna
Źródło: opracowanie własne
18
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rozdział 2. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW
POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM
Badanie ankietowe zostało skierowane do 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie
w województwie podlaskim. Z poniższego wynika, że największe zapotrzebowanie wśród
pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczy szkoleń – 213 wskazań
oraz doradztwa, którym są zainteresowane 12 PCPR. Natomiast najmniejsze obejmuje
specjalizację w zawodzie pracownik socjalny – 10 wskazań.
Wykres 14. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez powiatowe centra
pomocy rodzinie w 2014 r.
specjalizacja w zawodzie pracownik
socjalny
10
84
wizyty studyjne
12
doradztwo
213
szkolenia
182
kursy specjalistyczne
0
50
100
150
200
250
Źródło: opracowanie własne
Przeprowadzona analiza pozwoliła na precyzyjne określenie tematyki określonych form
podnoszenia kwalifikacji (kursów specjalistycznych, szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych
oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).
2.1. Kursy specjalistyczne
Tematyka kursów specjalistycznych dla pracowników powiatowych centrów pomocy
rodzinie zebrało 25 wskazań dokonanych przez kadrę kierowniczą, 85 przez kadrę
merytoryczną i 72 przez pracowników socjalnych.
19
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Badanie wykazuje, że największym zainteresowaniem cieszyły się kursy specjalistyczne
nt. „Terapia skoncentrowanej na rozwiązaniach”, „Mediacje”. Żadna placówka powiatowego
centrum pomocy rodzinie nie wyraziła chęci uczestnictwa w kursie o tematyce „Asystent
rodzinny”. Może to wynikać z faktu, że za to zadanie odpowiedzialne są ośrodki pomocy
społecznej dlatego powiatowe centra pomocy rodzinie nie widzą potrzeby kształcenia
się w tym temacie kursów.
Wykres 15. Odsetek kadry kierowniczej PCPR deklarującej chęć uczestnictwa w kursach
specjalistycznych
Dialog motywacyjny
12%
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
20%
Mediacje
20%
Trening interpersonalny
12%
Superwizje
16%
Asystent rodzinny
0%
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
12%
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
8%
0%
5%
10%
15%
20%
Źródło: opracowanie własne
Również pracownicy merytoryczni jednostek powiatowych zgłosili chęć udziału
w kursach specjalistycznych. Największym zainteresowaniem tej grupy odbiorców
charakteryzował się kurs „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” (19 zgłoszeń)
natomiast najmniejszym „Asystent rodzinny” – tylko 4 wskazania .
20
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 16. Odsetek kadry merytorycznej PCPR deklarującej chęć uczestnictwa w kursach
specjalistycznych
Dialog motywacyjny
7%
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
22%
Mediacje
18%
Trening interpersonalny
7%
Superwizje
13%
Asystent rodzinny
5%
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
14%
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Źródło: opracowanie własne
Pracownicy socjalni z PCPR wykazali największe zapotrzebowanie na „Trening
Zastępowania Agresji I stopnia” - 18 wskazań, „Trening Zastępowania Agresji II stopnia”
i „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” po 12 wskazań. Natomiast najmniej
zainteresowanych podobnie jak w kadrze kierowniczej i merytorycznej było na kurs o
tematyce „Asystent rodzinny” – zaledwie 4 zgłoszenia. Zostało to zobrazowane na wykresie
17.
21
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 17. Odsetek pracowników socjalnych PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w kursach
specjalistycznych
Dialog motywacyjny
8%
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
17%
Mediacje
11%
Trening interpersonalny
8%
Superwizje
8%
Asystent rodzinny
6%
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
17%
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Źródło: opracowanie własne
Pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazali dodatkowe tematy
kursów specjalistycznych, które nie były wskazane w ankiecie. Zaprezentowano je na rysunku
3.
Rysunek 3. Dodatkowa tematyka kursów specjalistycznych określona przez pracowników PCPR
z terenu województwa podlaskiego
Źródło: opracowanie własne
22
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
2.2. Szkolenia
Z
analizy
uzyskanych
informacji
dowiadujemy
się,
iż
kadra
kierownicza
wykazuje największe zapotrzebowanie na szkolenie „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemu
pieczy zastępczej” – 8 wskazań. Natomiast kadra merytoryczna najczęściej objawia chęć
udziału w szkoleniach o tematyce „Praca z dzieckiem i osobą agresywną” – 13 zgłoszeń,
„Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”, „Jak skutecznie tworzyć grupy
wsparcia”, „Praca z rodzicami dzieci i przebywających w placówce opiekuńczo –
wychowawczej” oraz „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów” –
po 10 wskazań.
W przypadku pracowników socjalnych odnotowano największą ilość wskazań
nt. „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”. Natomiast co ósmy pracownik wykazywał
zainteresowanie tematem „Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy” , zaś co dziewiąty
„Interwencją kryzysową – podstawy profesjonalnej pomocy”.
Tabela 1. Liczba pracowników PCPR zainteresowanych udziałem w szkoleniach
Kadra
kierownicza
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
Kontakt socjalny w praktyce
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej
Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo
- wychowawczej
0
2
1
2
0
8
Kadra
merytoryczna
10
10
3
13
3
6
0
10
3
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów
5
4
0
0
0
0
0
2
0
10
4
1
2
5
0
4
2
1
6
2
1
13
12
1
7
6
4
Tematyka szkoleń
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy
Praca z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI
Metody pracy z wychowankiem placówki
Socjoterapia
Arteterapia
Pracownicy
socjalni
13
4
4
15
6
6
Źródło: opracowanie własne
Pracownicy z powiatowych centrów pomocy rodzinie dodali nowe tematy szkoleń
spoza wymienionej w ankiecie. Wymieniane tematy to:

Kodeks postępowania administracyjnego;

Program „aktywny samorząd”;
23
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”

Rehabilitacja zawodowa i społeczna;

Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją klientów;

Rola strategii przeciwdziałania przemocy w strategii rozwiązywania problemów
społecznych (dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałka i zarządu
województwa).
2.3. Doradztwo
Badanie pokazuje, że poradnictwo, które jest proponowane przez specjalistów wśród
powiatowych centrów pomocy rodzinie cieszy się zainteresowaniem.
Wykres 18. Liczba PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w doradztwie
W zakresie Lokalnych Zespołów
Interdyscyplinarnych
4
Świadczenia rodzinne
1
Opracowanie i aktualizowanie strategii
rozwiązywania problemów społecznych i innych
programów realizowanych przez jst
7
0
1
2
3
4
5
6
7
Źródło: opracowanie własne
Analiza dowiodła, że co drugi PCPR deklaruje zapotrzebowania na doradztwo
w zakresie „Opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
i innych programów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Natomiast
co czwarte powiatowe centrum pomocy rodzinie wyraża zainteresowanie doradztwem
w tematyce „Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”.
Ankietowani mogli wymienić dodatkowe tematy doradztwa którymi byli zainteresowani
w 2014 roku. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiały się:

Postępowanie administracyjne;

Prawne z zakresu prawa rodzinnego w miejscu pracy.
24
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
2.4. Wizyty studyjne
Kolejny obszar tematyczny badania dotyczył zapotrzebowania na wizyty studyjne.
Dyrektorzy/kierownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie wyrażali największe
zainteresowanie tematem wizyt studyjnych nt. „Opieka nad dzieckiem/ piecza zastępcza/
metody pracy opiekuńczo – wychowawczej/ usamodzielnienie wychowanków” – 5 wskazań.
Z kolei pracownicy merytoryczni wykazywali największe zapotrzebowanie na tematykę
„Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” – 15 wskazań.
Wykres 19. Odsetek pracowników PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych
Wioski tematyczne
6%
0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
23%
15%
Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych
placówek opiekuńczo - wychowawczych
0%
5%
Opieka nad dzieckiem / piecza zastępcza / metody pracy opiekuńczo wychowawczej/ usamodzielnienie wychowanków
19%
System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
14%
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym/ programy wychodzenia z bezdomności
8%
Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO
8%
Partnerstwa lokalne
8%
Ekonomia społeczna w praktyce
5%
Środowiskowa praca socjalna / prprogramy aktywności lokalnej
0%
0%
kadra merytoryczna
25%
20%
10%
10%
10%
9%
5%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
kadra kierownicza
Źródło: opracowanie własne
2.5. Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Analizując odpowiedzi udzielone przez kadrę powiatowych centrów pomocy rodzinie
województwa podlaskiego w przedmiocie specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
zanotowano, że kadra kierownicza nie wykazywała zapotrzebowania w tym zakresie. Kadra
merytoryczna również nie wykazała dużego zainteresowania tym sposobem podnoszenia
25
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
kwalifikacji. Największe zapotrzebowanie wskazano na temat „Specjalizacja I Stopnia
w zawodzie pracownik socjalny” – 60%, co stanowi 6 wskazań. Kadra merytoryczna
wykazała również zainteresowanie trzema tematami ze Specjalizacji II Stopnia w zawodzie
pracownik socjalny, czyli „Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi” – 2 zgłoszenia, „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”
- 1 wskazanie, „Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami” – 1 zgłoszenie.
Wykres 20. Odsetek pracowników PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny
0.6
0.5
0.4
0.3
60%
kadra merytoryczna
0.2
40%
0.1
0
Specjalizacja I
Stopnia w zawodzie
Specjalizacja II
pracownik socjalny Stopnia w zawodzie
pracownik socjalny
Źródło: opracowanie własne
26
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rozdział 3. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Badaniu potrzeb szkoleniowych na rok 2014 poddano domy pomocy społecznej.
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje ich 21. W ankiecie zostało umieszczone
zapytanie w jakich kursach specjalistycznych, szkoleniach, doradztwie, wizytach studyjnych
i specjalizacjach w zawodzie pracownik socjalny pracownicy DPS chcieliby w 2014 roku
uczestniczyć. Otrzymano 95% zwrotu kwestionariuszy.
Wykres 21. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez kadrę domów
pomocy społecznej w 2014 r.
66
kursy specjalistyczne
173
0
szkolenia
601
doradztwo
wizyty studyjne
549
specjalizacja w zawodzie
pracownik socjalny
Źródło: opracowanie własne
Największym zainteresowaniem w 2014 roku wśród pracowników domów pomocy
społecznej cieszą się kursy specjalistyczne (601 wskazań) oraz szkolenia (549 wskazań).
Nie odnotowano zainteresowania doradztwem, co przedstawia wykres 21.
3.1. Kursy specjalistyczne
Pracownicy domów pomocy społecznej w odpowiedzi na zapytanie odnośnie tematów
kursów specjalistycznych przedstawili 601 wskazań: 87 oddanych przez kadrę kierowniczą,
440 przez kadrę merytoryczną i 74 przez pracowników socjalnych.
27
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 22. Liczba pracowników DPS deklarujących chęć uczestnictwa w kursach specjalistycznych
Dialog motywacyjny
12
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
15
70
10
75
12
75
7
8 27 6
Mediacje
Trening interpersonalny
13
Superwizje
14
kadra kierownicza
kadra merytoryczna
62
11
pracownicy socjalni
1 4
Asytent rodzinny
9
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
57
15
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
0
4
73
20
20 40 60 80 100 120
Źródło: opracowanie własne
Z wykresu 22 dowiadujemy się, że największe zapotrzebowanie wśród kadry
kierowniczej
jest
na
kurs
specjalistyczny
o
tematyce
„Terapia
skoncentrowana
na rozwiązaniach” i „Trening Zastępowania Agresji I stopnia” (po 15 wskazań). Kadra
merytoryczna najczęściej deklaruje chęć udziału w kursach o tematyce „Terapia
skoncentrowana na rozwiązaniach” i „Trening interpersonalny” (po 75 wskazań). Pracownicy
socjalni największe zapotrzebowanie wykazują w związku z tematem „Trening Zastępowania
Agresji I stopnia” – 20 zgłoszeń.
Kadra domów pomocy społecznej wskazała również dodatkową tematykę kursów
specjalistycznych w której wyraża chęć udziału. Tematy kursów przedstawia rysunek 4.
Rysunek 4. Dodatkowa tematyka kursów specjalistycznych określona przez pracowników
DPS z terenu województwa podlaskiego
Komunikacja małżeńska
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia
Źródło: opracowanie własne
28
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
3.2. Szkolenia
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące tematyki szkoleń dla pracowników domów
pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego otrzymano 549 wskazań.
Z badania wynika, że największe zainteresowaniem szkoleniami w roku 2014 wśród
kadry
kierowniczej
cieszą
się
tematy:
„Sposoby
negocjacji
i
radzenia
sobie
z psychomanipulacją klientów” – co czwarte wskazanie i „Praca z osobą zaburzoną
psychicznie i jej rodziną” – prawie co piąte zgłoszenie. Natomiast pracownicy merytoryczni
i socjalni najczęściej uczestniczyliby w szkoleniu pn. „Praca z osobą zaburzoną psychicznie
i jej rodziną”. W przypadku kadry merytorycznej tematyka ta otrzymała 133 wskazania,
zaś pracownicy socjalni – 16. Uzyskane informacje zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Liczba pracowników DPS zainteresowanych udziałem w szkoleniach
Kadra
kierownicza
Tematyka szkoleń
Praca z osobami stosującymi przemoc
w rodzinie
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej
rodziną
Kadra
merytoryczna
Pracownicy
socjalni
1
0
5
6
2
0
10
133
16
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
5
71
11
Kontakt socjalny w praktyce
Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie
pieczy zastępczej
Praca z rodzicami dzieci przebywających
w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z
psychomanipulacją klientów
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz
akt
0
1
8
0
1
0
0
0
0
11
63
13
5
12
7
1
3
2
0
3
7
4
5
2
0
0
7
2
0
6
49
71
0
2
4
0
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Pracownik socjalny, jako interwent
kryzysowy
Interwencja kryzysowa – podstawy
profesjonalnej pomocy
Praca z osobą doznającą przemocy
dla przewodniczących LZI
Metody pracy z wychowankiem placówki
Socjoterapia
Arteterapia
Źródło: opracowanie własne
29
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Respondenci badania wymienili też inne tematy szkoleń w których chcieliby
uczestniczyć w 2014 roku. Dodatkowa tematyka została przedstawiona na rysunku 5.
Rysunek 5. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników DPS z terenu województwa
podlaskiego
Opieka prawna nad osobami
niepełnosprawnymi
intelektualnie w placówkach
pomocy społecznej
Opieka nad osobami
w różnych jednostkach
chorobowych
Plany wspierania
mieszkańca DPS
Żywienie osób w wieku
podeszłym w różnych
jednostkach chorobowych
Źródło: opracowanie własne
3.3. Doradztwo
Z badania, które zostało przeprowadzone przez Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wynika, że jest niewielkie
zapotrzebowania
na
doradztwo
dla
domów
pomocy
społecznej
na
2014
rok.
Odnotowano zaledwie 3 wskazania.
Z tematu „Opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów
społecznych i innych programów realizowanych przez jst” zapotrzebowanie deklarują dwa
domy pomocy społecznej. Natomiast z doradztwa nt. „Świadczenia rodzinne” zainteresowany
jest tylko jeden DPS. Może wynikać to z tego, że jednostki te głównej mierze nastawione
są na pracę z podopiecznymi.
3.4. Wizyty studyjne
Odpowiedzi pracowników domów pomocy społecznej na temat chęci udziału
w
wizytach
studyjnych
wykazały,
że
największe
zapotrzebowanie
uczestnictwa
dotyczy tematu: „System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych”. Odnosi
się to zarówno do pracowników kadry kierowniczej jak i merytorycznej. Podkreślić należy,
że kadra kierownicza nie jest zainteresowana wizytami studyjnymi o tematyce „Wioski
tematyczne”, a kadra merytoryczna „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym/programy wychodzenia z bezdomności”.
30
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Potrzeby wizyt studyjnych wśród pracowników domów pomocy społecznej prezentuje
tabela 3.
Tabela 3. Liczba pracowników DPS deklarujących chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych
Tematyka wizyt studyjnych
Kadra kierownicza Kadra merytoryczna
Środowiskowa praca socjalna/programy
aktywności lokalnej
Ekonomia społeczna w praktyce
Partnerstwa lokalne
Współpraca sektora pomocy społecznej
z NGO
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym/programy wychodzenia
z bezdomności
System wsparcia osóbb starszych
i niepełnosprawnych
Opieka nad dzeickiem/piecza
zastępcza/metody pracy opiekuńczo wychowawczej/usamodzielnienie
wychowanków
Standardy pracy i funkcjonowania
całodobowych oraz dziennych placówek
opiekuńczo - wychowawczych
Realizacja projektów
współfinansowanych ze środków UE
Wioski tematyczne
3
6
4
9
3
2
9
6
2
0
32
43
0
2
11
23
10
0
6
2
Źródło: opracowanie własne
Pracowników domów pomocy społecznej zapytano również o dodatkową tematykę
wizyt studyjnych, w których chcieliby uczestniczyć. Zostały przedstawione dwa tematy –
wskazane poniżej.
31
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rysunek 6. Dodatkowa tematyka wizyt studyjnych określona przez pracowników DPS z terenu
województwa podlaskiego
Standardy pracy i funcjonowania
całodobowych placówek opiekuńczych DPS
Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich
aktualizacja
Źródło: opracowanie własne
3.5. Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2012
roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w szkoleniu udział brać mogą
osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
oraz posiadają co najmniej dwu letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.
Z analizy uzyskanych informacji dowiadujemy się, że zainteresowanie specjalizacjami
I stopnia wykazało jedynie pięć osób kadry merytorycznej i jedna osoba kadry kierowniczej.
Natomiast jedynie pracownicy merytoryczni zgłosili zapotrzebowanie na Specjalizację
II Stopnia (60 wskazań). Liczba pracowników domów pomocy społecznej zainteresowanych
specjalizacjami została przedstawiona na wykresie 23.
Wykres 23. Liczba pracowników DPS deklarujących chęć ukończenia specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny
60
50
40
30
60
kadra merytoryczna
kadra kierownicza
20
10
0
5
0
1
Specjalizacja I
Specjalizacja II
Stopnia w zawodzie Stopnia w zawodzie
pracownik socjalny pracownik socjalny
Źródło: opracowanie własne
32
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Spośród
60
wskazań
oddanych
przez
kadrę
merytoryczną
najwięcej
osób
jest zainteresowanych tematem „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzinami” – 15 zgłoszeń.
Wykres 24. Liczba pracowników merytorycznych DPS deklarujących chęć ukończenia Specjalizacji
II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Praca socjalna ze społecznością lokalną
5
Praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami
narodowymi i etnicznymi
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
1
7
Praca socjalna z osobami uzależnionymi
9
Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
1
Praca socjalna z osobami starszymi
kadra merytoryczna
10
Praca socjalna z zaburzeniami psychicznymi i
ich rodzinami
Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i
ich rodzinami
Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem
przemocy
Praca socjalna z rodziną z problemami
opiekuńczo - wychowawczymi
15
9
1
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Źródło: opracowanie własne
Natomiast
najmniejsze
zainteresowanie
dotyczy
tematów:
„Praca
socjalna
z osobą i rodziną z problemem przemocy”, „Praca socjalna z osobami bezrobotnymi” i „Praca
socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi” po 1 wskazaniu
oraz „Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi” – 2 wskazania.
Niewątpliwie jest to związane ze specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni
zatrudnieni w domach pomocy społecznej.
33
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rozdział 4. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM
W badaniu potrzeb szkoleniowych uczestniczyli również pracownicy placówek
opiekuńczo – wychowawczych z województwa podlaskiego. Wskazali oni tematykę kursów
specjalistycznych,
szkoleń,
doradztwa,
wizyt
studyjnych
oraz
specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny, w jakich chcieliby uczestniczyć w 2014 roku.
Wykres 25. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez kadrę placówek
opiekuńczo - wychowawczych w 2014 r.
350
318
300
250
200
175
173
150
100
66
50
2
0
kursy
specjalistyczne
szkolenia
doradztwo
wizyty
studyjne
specjalizacja
w zawodzie
pracownik
socjalny
Źródło: opracowanie własne
Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród pracowników placówek opiekuńczo –
wychowawczych największe zapotrzebowanie dotyczy szkoleń – 318 zgłoszeń, natomiast
najmniejsze obejmuje doradztwo – 2 zgłoszenia (wykres 25). Otrzymano 90% zwrot
kwestionariuszy.
34
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
4.1. Kursy specjalistyczne
Beneficjenci
badania,
którzy
są
zatrudnieni
na
stanowiskach
dyrektorskich
i kierowniczych wskazali największe zainteresowanie kursami specjalistycznymi o tematyce
„Dialog motywacyjny” . Co trzecie wskazanie dotyczyło tego tematu. Natomiast co prawie
czwarte wskazanie dotyczyło „Superwizji” i „Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach”.
Odnotowano również brak zainteresowania kursami specjalistycznymi o tematach – „Asystent
rodzinny” i „Trening interpersonalny”.
Wykres 26. Liczba pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych deklarujących chęć
uczestnictwa w kursach specjalistycznych
30
25
0
2
20
15
22
0
10
2
21
20
6
7
1
1
15
1
1
21
20
13
5
0
kadra kierownicza
10
6
3
1
0
kadra merytoryczna
2
0
pracownicy socjalni
Źródło: opracowanie własne
Analizując powyższy wykres można zauważyć, że największe zapotrzebowanie wśród
kadry merytorycznej jest na tematykę „Trening Zastępowania Agresji I stopnia” –
co szóste wskazanie, „Mediacje” i
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
po 21 wskazań.
W przypadku pracowników socjalnych była to najmniejsza grupa zainteresowanych,
gdyż uzyskano tylko 8 wskazań. Po 2 wskazania uzyskały tematy tj. „Superwizje”, „Dialog
35
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
motywacyjny”, zaś tematyka „Trening zastępowania Agresji I stopnia” i „Trening
Zastępowania Agresji II stopnia” nie wzbudziła zainteresowania pracowników socjalnych.
Ponadto respondenci badania wskazali dodatkowe tematy kursów specjalistycznych,
w których chcieliby uczestniczyć - ilustruje to rysunek 7.
Rysunek 7. Dodatkowa tematyka kursów specjalistycznych określona przez pracowników placówek
opiekuńczo - wychowawczych z terenu województwa podlaskiego
Wykorzystanie
seksualne
dziecka przez
najbliższych
Dotyczące
zmian
w kodeksie
pracy
Źródło: opracowanie własne
4.2. Szkolenia
Drugim przedmiotem poddanym analizie wśród pracowników placówek opiekuńczo –
wychowawczych na rok 2014 były szkolenia. Cieszyły się one
największym
zainteresowaniem. Tabela 6 przedstawia zapotrzebowanie na szkolenia dla pracowników
placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Kadra kierownicza zgłosiła, że najczęściej chciałaby uczestniczyć w szkoleniach
„Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” – 4 wskazania. Pracownicy
placówek opiekuńczo – wychowawczych nie wykazali chęci udziału w szkoleniach
o tematyce „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia”, „Kontrakt socjalny w praktyce”, „Praca
socjalna z osobami bezdomnymi”, „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”, „Praca
z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI” oraz „Arteterapia”.
36
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Tabela 4. Deklaracja uczestnictwa kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych
w szkoleniach 2014 r.
Tematyka szkoleń
Kadra kierowniczaKadra merytorycznaPracownicy socjalni
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
Kontakt socjalny w praktyce
Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy
zastępczej
Praca z rodzicami dzieci przebywających
w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Sposoby negocjacji i radzenia sobie
z psychomanipulacją klientów
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej
pomocy
Praca z osobą doznającą przemocy
dla przewodnicząchych LZI
Metody pracy z wychowankiem placówki
Socjoterapia
Arteterapia
1
0
1
1
0
27
11
22
34
5
5
2
5
2
2
4
7
3
3
45
6
2
3
0
0
13
7
0
0
2
0
0
3
2
0
2
0
2
2
0
0
55
19
14
0
3
2
1
Źródło: opracowanie własne
W
badaniu
rozpoznano
także
potrzeby
szkoleniowe
kadry
merytorycznej.
Pracownicy najchętniej uczestniczyliby w szkoleniach o tematyce „Metody pracy
z wychowankiem placówki” – 55 wskazań, „Praca z rodzicami dzieci przebywających
w placówce opiekuńczo – wychowawczej” – 45 wskazań. Natomiast nie ma zapotrzebowania
na szkolenia o tematyce: „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, „Pracownik socjalny, jako
interwent kryzysowy”, „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy” i „Praca
z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI”.
W grupie pracowników socjalnych z województwa podlaskiego odnotowuje
się największe zapotrzebowanie na szkolenia „Praca z rodzicami dzieci przebywających
w placówce opiekuńczo – wychowawczej” (6 wskazań), „Praca z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie”, „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną” (po 5 wskazań).
Podobnie jak kadra kierownicza i merytoryczna pracownicy socjalni nie wyrażają chęci
udziału w szkoleniach „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” i „Praca z osobą doznającą
przemocy dla przewodniczących LZI”. Pracownicy socjalni jako jedyni z trzech grup
37
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
ankietowanych, czyli z kadry kierowniczej oraz merytorycznej nie potrzebują szkolenia
dotyczącego tematu: „Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt”.
Prócz tego beneficjenci badania mogli wzbogacić podane tematy szkoleń o własne
propozycje. Zaprezentowano je na poniższym rysunku.
Rysunek 8. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników placówki opiekuńczo wychowawczych z terenu województwa podlaskiego
Język migowy
Umiejętność identyfikowania dzieci - ofiar wykorzystania
seksualnego oraz dzieci - ofiar handlu ludźmi i
postępowanie z nimi
Znowelizowane prawo pracy
Ochrona danych osobowych dla POW
Szkolenia z ZUS, rachunkowości
Źródło: opracowanie własne
4.3. Doradztwo
Z badania wynika, że zainteresowanie doradztwem wśród placówek opiekuńczo –
wychowawczych jest bardzo małe. Zanotowano tylko 2 zgłoszenia.
Dotyczyły one tematów: „Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania
problemów społecznych i innych programów realizowanych przez jst” oraz „W zakresie
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”, po 1 wskazaniu.
Ponadto ankietowani wymienili dodatkowe tematy doradztwa, którego tematyką byliby
zainteresowani w 2014 roku. Wymieniane były następujące tematy:

Metodyka pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi przebywającymi w placówce;

Praca z dzieckiem umieszczonym w placówce;

Wsparcie pracy wychowawczej w grupie oraz konsultacji pedagogiczno –
wychowawczych;

Pozyskanie środków UE przez wychowanków domów dziecka w celu uniknięcia
wykluczenia społecznego.
38
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
4.4. Wizyty studyjne
Kolejny blok tematyczny dotyczył zapotrzebowania na wizyty studyjne. Ogółem
zebrano
99
zgłoszenia
tematyczne
–
31
oddanych
przez
kadrę
kierowniczą
oraz 68 przez kadrę merytoryczną.
Niemal co drugi kierownik/dyrektor i co piąty pracownik merytoryczny deklaruje chęć
udziału w wizytach studyjnych o tematyce „Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody
pracy opiekuńczo - wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków”, natomiast co trzeci
pracownik zarówno wśród kadry kierowniczej jak i merytorycznej deklaruje chęć
uczestnictwa w wizycie studyjnej o temacie „Standardy pracy i funkcjonowania
całodobowych oraz dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych”.
Tematykę wizyt studyjnych, którą zainteresowani są pracownicy placówek opiekuńczo
– wychowawczych przedstawia wykres 27.
Wykres 27. Liczba pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych deklarujących chęć
uczestnictwa w wizytach studyjnych w 2014 r.
Wioski tematyczne
2
0
Realizacja projektów
współfinansowanych ze środków
UE
6
10
Standardy pracy i funkcjonowania
całodobowych oraz dziennych placówek
opiekuczo- wychowawczych
23
11
Opieka nad dzieckiem/piecza
zastępcza/metody pracy opiekunczo wychowawczej/ usamodzielnienie…
2
0
System wsparcia osób starszych i
niepełnosprawnych
43
32
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluceniem społecznym/
programy wychodzenia z bezdomności
0
kadra
merytoryczna
2
Współpraca sektora pomocy społecznej z
NGO
6
9
Partnerstwa lokalne
2
kadra
kierownicza
4
Ekonomia społeczna w praktyce
3
6
Środowiskowa praca socjalna/programy
aktywności lokalnej
9
3
0
10
20
30
40
50
Źródło: opracowanie własne
39
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Kadra kierownicza nie wyraża zainteresowania wizytami studyjnymi o tematyce:
„Środowiskowa praca socjalna/programy aktywności lokalnej” i „Systemy wsparcia osób
starszych
i
niepełnosprawnych”.
Natomiast
w
przypadku
kadry
merytorycznej
nie ma zapotrzebowania na wizyty studyjne o tematyce „Współpraca sektora pomocy
społecznej z NGO” oraz „Wioski tematyczne”.
4.5. Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny
W kwestionariuszu ankiety część pytań dotyczyła zainteresowania kadry placówek
opiekuńczo – wychowawczych specjalizacją w zawodzie pracownik socjalny.
Z poniższego wykresu wynika, że kadra kierownicza nie ma zapotrzebowania
na specjalizację w zawodzie pracownik socjalny, natomiast kadra merytoryczna wyraża chęć
uczestnictwa zarówno w specjalizacji I jak i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Wykres 28. Odsetek pracowników merytorycznych placówek opiekuńczo - wychowawczych
deklarujących chęć uczestnictwa w specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
60%
50%
40%
30%
58%
kadra merytoryczna
42%
20%
10%
0%
Specjalizacja I Stopnia
w zawodzie pracownik
socjalny
Specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownik
socjalny
Źródło: opracowanie własne
40
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wśród kadry merytorycznej zainteresowanie wzbudziły tematy wskazane w tabeli 5:
Tabela 5. Tematyka specjalizacji II stopnia, która wzbudziła zainteresowanie wśród kadry
merytorycznej placówek opiekuńczo - wychowawczych
Tematyka specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Zgłoszenia
Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
1
Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
2
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
1
Praca socjalna z osobami uzależnionymi
1
Praca socjalna ze społecznością lokalną
1
Źródło: opracowanie własne
41
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
ROZDZIAŁ
2013
5.
DZIAŁANIA
ZREALIZOWANE
W
ROKU
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ
–
NAJLEPSZY
SZKOLENIA
ORAZ
SPECJALISTYCZNE
DORADZTWO
DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej realizował w okresie styczeń – grudzień
2013
roku
projekt
systemowy „Bądź
Aktywny, Bądź
Najlepszy
–
szkolenia
oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”.
Odbiorcami projektu byli miedzy innymi:

pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy
rodzinie;

inni pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy
rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych
i innych jednostek organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej.
Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie potencjału
merytorycznego pracowników jednostek pomocy społecznej, a także podniesienie jakości
funkcjonowania służb społecznych z województwa podlaskiego.
Zrealizowano następujące działania w ramach Projektu w roku 2013:
1. Kursy specjalistyczne
W 2013 roku zrealizowano 13 kursów specjalistycznych (954 godzin dydaktycznych):

Mediacje rodzinne (dwa spotkania 4 dniowe dla jednej grupy ok. 20-osobowych);

Trening Zastępowania Agresji I stopnia (jedno spotkanie 4 dniowe dla jednej grupy
15-osobowej);

Język migowy – poziom podstawowy (po cztery spotkania 2 dniowe dla dwóch grup
około 15 osobowych);

Trening skoncentrowany na rozwiązania (po dwa spotkania 4 dniowe dla trzech grup
około 15 osobowych);

Asystent osoby niepełnosprawnej (po dwa spotkania 3 dniowe dla dwóch grup
20 osobowych);

Asystent rodzinny (dziewięć spotkań 3 dniowych dla jednej grupy około
20 osobowej);
42
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”

Trening interpersonalny (jedno spotkanie 4 dniowe dla jednej grupy około
15 osobowej);

Praca z rodziną z problemem przemocy (po dwa spotkania 2 dniowe i 1 spotkanie
3 dniowe dla dwóch grup ok. 20 osobowych).
2. Szkolenia
Łącznie przeprowadzono 64 szkoleń (952 godzin dydaktycznych), w tym:

8 szkoleń jednodniowych;

53 szkolenia dwudniowe;

3 szkolenia trzydniowe.
W szkoleniach jednodniowych najczęściej dominował temat „Znowelizowane prawo
pracy”, w szkoleniach dwudniowych „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Natomiast
w szkoleniach trzydniowych najczęściej realizowanym tematem była „Arteterapia”.
3. Doradztwo
System doradztwa w 2013 roku dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie realizowany był w następujących zakresach:

doradztwo dotyczące aktywnej integracji – 240 godzin;

doradztwo dotyczące Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych – 200 godzin;

doradztwo dotyczące opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych i innych programów – 430 godzin;

doradztwo do zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej –
220 godzin.
4. Wizyty studyjne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w 2013 roku zorganizował
12 wizyt studyjnych:

8 wizyt studyjnych w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń;

2 wizyty studyjne w ramach aktywizacji społeczno – ekonomicznej;

2 wizyty studyjne w ramach upowszechniania współpracy i dobrych praktyk
instytucjonalnych.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje nt. wizyt studyjnych zrealizowanych
w 2013 roku dla pracowników instytucji pomocy społecznej.
43
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wizyty studyjne
Termin
9 - 12 kwietnia 2013 r.
Zakres tematyczny
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i
systemie pieczy zastępczej” (woj. lubuskie)
14-17 maja 2013 r.
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy
socjalnej, organizowania społeczności lokalnej, w tym
programów aktywności lokalnej” (woj. kujawsko-pomorskie)
22-24 maja 2013 r.
„Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej
w województwie świętokrzyskim” (woj. świętokrzyskie)
17-21 czerwca 2013 r.
„System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie
województwa dolnośląskiego” (woj. dolnośląskie)
25-28 czerwca 2013 r.
„Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”
(woj. świętokrzyskie)
23-26 lipca 2013 r.
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wpierania rodziny
i opieki nad dzieckiem” (woj. małopolskie)
20-23 sierpnia 2013 r.
„Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym
UE na przykładzie województwa opolskiego” (woj. opolskie)
10-12 września 2013 r.
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Programy wychodzenia
z bezdomności” (woj. opolskie)
17-20 września 2013 r.
„Ekonomia społeczna – możliwości jej rozwoju w społeczności
lokalnej” (woj. małopolskie)
1-4 października 2013 r.
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów aktywności
lokalnej” (woj. śląskie)
15-18 października 2013 r. „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej
na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” (woj.
kujawsko-pomorskie
5-8 listopada 2013 r.
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania osób
starszych i niepełnosprawnych” (woj. wielkopolskie)
44
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
ROZDZIAŁ 6. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Z uzyskanych informacji dowiadujemy się, że istnieje duże zapotrzebowanie
szkoleniowe wśród pracowników pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego.
W celu zminimalizowania deficytów szkoleniowych, które mają na celu podniesienie
kwalifikacji oraz umiejętności należy przeprowadzić kolejną diagnozę potrzeb szkoleniowych
w następnym roku.
Tematyka
kursów
specjalistycznych,
szkoleń,
doradztwa,
wizyt
studyjnych
i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ciesząca się największym zainteresowaniem
na rok 2014 została przedstawiona tabelarycznie poniżej.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Kursy specjalistyczne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
Pracownicy socjalni
 Superwizje;
 Asystent rodzinny
 Mediacje
 Dialog motywacyjny
 Dialog motywacyjny
 Mediacje
 Dialog motywacyjny
 Terapia skoncentrowana
 Trening interpersonalny
 Terapia skoncentrowana na
na rozwiązaniach
 Superwizje
 Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach
 Trening Zastępowania
Agresji I stopnia
rozwiązaniach
 Trening interdyscyplinarny
 Superwizje
Szkolenia
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 Ustawa o wspieraniu
 Archiwum zakładowe
rodziny i systemie pieczy
zastępczej
i rzeczowy wykaz akt
 Sposoby negocjacji
 Archiwum zakładowe
i rzeczowy wykaz akt
 Praca z osoba doznającą
i radzenia sobie
Pracownicy socjalni
 Praca z osobami stosującymi
przemoc
w rodzinie
 Sposoby negocjacji
z psychomanipulacją
i radzenia sobie
klientów
z psychomanipulacją
przemocy dla
klientów
 Kontakt socjalny
przewodniczących LZI
w praktyce
Doradztwo
 W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (89 wskazań)
 Świadczenia rodzinne (79 wskazań)
 Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów
45
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
realizowanych przez jst (75 wskazań)
Wizyty studyjne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 Realizacja projektów współfinansowanych
 Środowiskowa praca socjalna/ programy
ze środków UE
aktywności lokalnej
 Środowiskowa praca socjalna/ programy
 System wsparcia osób starszych
aktywności lokalnej
i niepełnosprawnych
 System wsparcia osób starszych
i niepełnosprawnych
Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (249 wskazań)
Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (187 wskazań)
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
 Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem
 Praca socjalna ze społecznością lokalną
przemocy
 Praca socjalna z osobami uzależnionymi
 Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
 Praca socjalna z osobą i rodziną z
 Praca socjalna z osobami uzależnionymi
 Praca socjalna ze społecznością lokalną
problemem przemocy
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Kursy specjalistyczne
Kadra kierownicza
 Mediacje
 Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach
 Superwizje
Kadra merytoryczna
 Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach
 Mediacje
 Trening Zastępowania
Agresji I stopnia
 Trening Zastępowania
Pracownicy socjalni
 Trening Zastępowania
Agresji I stopnia
 Trening Zastępowania
Agresji II stopnia
 Terapia skoncentrowana na
rozwiązaniach
Agresji II stopnia
 Superwizje
Szkolenia
Kadra kierownicza
 Ustawa o wspieraniu
rodzin i systemu pieczy
zastępczej
 Sposoby negocjacji
i radzenia sobie
z psychomanipulacją
 Archiwum zakładowe
Kadra merytoryczna
 Praca z dzieckiem i osobą
agresywną
 Praca z osobami
Pracownicy socjalni
 Praca z dzieckiem i osobą
agresywną
 Praca z osobami stosującymi
stosującymi przemoc
przemoc
w rodzinie
w rodzinie
 Jak skutecznie tworzyć
grupy wsparcia
 Pracownik socjalny, jako
interwent kryzysowy
46
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
 Praca z rodicami dzieci
i rzeczowy wykaz akt
 Interwencja kryzysowa –
przebywających w
podstawy profesjonalnej
placówce opiekuńczo –
pomocy
wychowawczej
 Sposoby negocjacji
i radzenia sobie
z psychomanipulacją
klientów
Doradztwo
 Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów
realizowanych przez jst (7 wskazań)
 W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (4 wskazania)
 Świadczenia rodzinne (1 wskazanie)
Wizyty studyjne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 Opieka nad dzieckiem/ piecza
 Realizacja projektów współfinansowanych
zastępcza/metody pracy opiekuńczo wychowawczej/ usamodzielnienie
ze środków UE
 Opieka nad dzieckiem/ piecza zastępcza/metody
pracy opiekuńczo - wychowawczej/
wychowanków
 System wsparcia osób starszych
i niepełnosprawnych
usamodzielnienie wychowanków
 System wsparcia osób starszych i
niepełnosprawnych
Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (10 wskazań)
Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (4 wskazania)
Kadra merytoryczna
 Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi
 Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
 Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
Domy Pomocy Społecznej
Kursy specjalistyczne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
Pracownicy socjalni
 Trening Zastępowania
 Trening interpersonalny
 Trening Zastępowania
Agresji I stopnia
 Terapia skoncentrowana
Agresji I stopnia
 Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach
 Superwizje
 Trening interpersonalny
na rozwiązaniach
 Trening Zastępowania
Agresji I stopnia
 Dialog motywacyjny
 Terapia skoncentrowana na
rozwiązaniach
 Superwizje
 Dialog motywacyjny
 Dialog motywacyjny
47
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Szkolenia
Kadra kierownicza
 Sposoby negocjacji i
Kadra merytoryczna
 Praca z osobą zaburzoną
 Praca z osobą zaburzoną
psychicznie i jej rodziną
psychicznie i jej rodziną
radzenia sobie z
psychomanipulacją
Pracownicy socjalni
 Praca z dzieckiem i osobą
 Sposoby negocjacji i
agresywną
klientów
 Praca z osobą zaburzoną
radzenia sobie z
 Arteterapia
psychomanipulacją klientów
 Praca z dzieckiem i osobą
psychicznie i jej rodziną
agresywną
Doradztwo
 Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów
realizowanych przez jst (2 wskazania)
 Świadczenia rodzinne (1 wskazanie)
Wizyty studyjne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 System wsparcia osób starszych i
 System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz
niepełnosprawnych
dziennych placówek opiekuńczo -wychowawczych
Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (66 wskazań)
Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (60 wskazań)
Kadra merytoryczna
 Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
 Praca socjalna z osobami starszymi
 Praca socjalna z osobami uzależnionymi
 Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Kursy specjalistyczne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 Dialog motywacyjny
 Trening Zastępowania
 Superwizje
 Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach
Agresji I stopnia
Pracownicy socjalni
 Dialog motywacyjny
 Superwizje
 Mediacje
 Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach
 Trening
interdyscyplinarny
 Dialog motywacyjny
Szkolenia
48
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Kadra kierownicza
 Ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
Kadra merytoryczna
Pracownicy socjalni
 Metody pracy z
 Praca z rodzicami dzieci
wychowankiem placówki
 Praca z rodzicami dzieci
zastępczej
 Praca z rodzicami dzieci
przebywających w
placówce opiekuńczo –
placówce opiekuńczo –
wychowawczej
 Archiwum zakładowe
 Praca z osobami stosującymi
przemoc
 Praca z dzieckiem i osobą
agresywną
opiekuńczo –
wychowawczej
przebywających w
wychowawczej
przebywających w placówce
w rodzinie
 Praca z osobą zaburzoną
psychicznie i jej rodziną
Doradztwo
 Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów
realizowanych przez jst (1)
 Świadczenia rodzinne (1)
Wizyty studyjne
Kadra kierownicza
Kadra merytoryczna
 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych
 Opieka nad dzieckiem/piecza
oraz dziennych placówek opiekuńczo -
zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczych
wychowawczej/usamodzielnienie
wychowanków
 Standardy pracy i funkcjonowania
całodobowych oraz dziennych
placówek opiekuńczo wychowawczych
Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (13 wskazań)
Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (6 wskazań)
Kadra merytoryczna
 Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
Analiza potrzeb szkoleniowych kadr instytucji pomocy społecznej z terenu
województwa podlaskiego nadaje kierunek działań szkoleniowych, które będą realizowane
w 2014 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Badanie pozwala ustalić czy dane obszary tematyczne (kursy specjalistyczne, szkolenia,
doradztwo, wizyty studyjne i specjalizacje w zawodzie pracownik socjalny) są potrzebne
do realizacji. Analiza potrzeb szkoleniowych koncentruje się na przeprowadzaniu zmian
w zasobach wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji pracowników. Przeprowadzone badanie
49
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
dowodzi, że zainteresowanie pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach hierarchii
tj. kierowników, dyrektorów, pracowników merytorycznych czy socjalnych jest na wysokim
poziomie, stąd też niezbędne jest rozeznanie potrzeb szkoleniowych, diagnozujących luki
i deficyty wśród pracowników, a jednocześnie nadających kierunki podejmowanych działań.
50
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez kadrę
ośrodków pomocy społecznej w 2014 r. .................................................................................... 5
Wykres 2. Odsetek kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w poszczególnych kursach specjalistycznych ...................................................... 6
Wykres 3. Odsetek kadry merytorycznej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w poszczególnych kursach specjalistycznych ...................................................... 7
Wykres 4. Odsetek pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w kursach specjalistycznych ................................................................................. 8
Wykres 5. Odsetek pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarujących chęć
uczestnictwa w szkoleniach w 2014 r. ....................................................................................... 9
Wykres 6. Odsetek kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w szkoleniach...................................................................................................... 10
Wykres 7. Odsetek kadry merytorycznej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w szkoleniach...................................................................................................... 11
Wykres 8. Odsetek pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w szkoleniach...................................................................................................... 12
Wykres 9. Odsetek zgłoszeń na doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej z terenu
województwa podlaskiego ....................................................................................................... 14
Wykres 10. Odsetek kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w wizytach studyjnych ....................................................................................... 15
Wykres 11. Odsetek kadry merytorycznej ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w wizytach studyjnych ....................................................................................... 16
Wykres 12. Liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ............................................... 17
Wykres 13. Liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć
uczestnictwa w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ............................... 18
Wykres 14. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia
przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2014 r. ................................................................ 19
Wykres 15. Odsetek kadry kierowniczej PCPR deklarującej chęć uczestnictwa w kursach
specjalistycznych ...................................................................................................................... 20
Wykres 16. Odsetek kadry merytorycznej PCPR deklarującej chęć uczestnictwa w kursach
specjalistycznych ...................................................................................................................... 21
51
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Wykres 17. Odsetek pracowników socjalnych PCPR deklarujących chęć uczestnictwa
w kursach specjalistycznych .................................................................................................... 22
Wykres 18. Liczba PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w doradztwie ............................. 24
Wykres 19. Odsetek pracowników PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w wizytach
studyjnych ................................................................................................................................ 25
Wykres 20. Odsetek pracowników PCPR deklarujących chęć uczestnictwa w specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny ............................................................................................... 26
Wykres 21. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez kadrę
domów pomocy społecznej w 2014 r. ...................................................................................... 27
Wykres 22. Liczba pracowników DPS deklarujących chęć uczestnictwa w kursach
specjalistycznych ...................................................................................................................... 28
Wykres 23. Liczba pracowników DPS deklarujących chęć ukończenia specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny ............................................................................................... 32
Wykres 24. Liczba pracowników merytorycznych DPS deklarujących chęć ukończenia
Specjalizacji II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny ........................................................ 33
Wykres 25. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez kadrę
placówek opiekuńczo - wychowawczych w 2014 r. ................................................................ 34
Wykres 26. Liczba pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych deklarujących
chęć uczestnictwa w kursach specjalistycznych ...................................................................... 35
Wykres 27. Liczba pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych deklarujących
chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych w 2014 r. ............................................................... 39
Wykres 28. Odsetek pracowników merytorycznych placówek opiekuńczo - wychowawczych
deklarujących chęć uczestnictwa w specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny................. 40
SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników OPS z terenu
województwa podlaskiego ....................................................................................................... 13
Rysunek 2. Dodatkowa tematyka doradztwa określona przez pracowników OPS z terenu
województwa podlaskiego ....................................................................................................... 14
Rysunek 3. Dodatkowa tematyka kursów specjalistycznych określona przez pracowników
PCPR z terenu województwa podlaskiego ............................................................................... 22
Rysunek 4. Dodatkowa tematyka kursów specjalistycznych określona przez pracowników
DPS z terenu województwa podlaskiego ................................................................................. 28
52
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Rysunek 5. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników DPS z terenu
województwa podlaskiego ....................................................................................................... 30
Rysunek 6. Dodatkowa tematyka wizyt studyjnych określona przez pracowników DPS
z terenu województwa podlaskiego .......................................................................................... 32
Rysunek 7. Dodatkowa tematyka kursów specjalistycznych określona przez pracowników
placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu województwa podlaskiego ....................... 36
Rysunek 8. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników placówki opiekuńczo
- wychowawczych z terenu województwa podlaskiego ........................................................... 38
SPIS TABEL
Tabela 1. Odsetek pracowników PCPR zainteresowanych udziałem w szkoleniach ............. 23
Tabela 2. Liczba pracowników DPS zainteresowanych udziałem w szkoleniach ................... 29
Tabela 3. Liczba pracowników DPS deklarujących chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych
.................................................................................................................................................. 31
Tabela 4. Deklaracja uczestnictwa kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych
w szkoleniach 2014 r. ............................................................................................................... 37
Tabela 5. Tematyka specjalizacji II stopnia, która wzbudziła zainteresowanie wśród kadry
merytorycznej placówek opiekuńczo - wychowawczych ........................................................ 41
53
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
ANKIETA
NAZWA I ADRES
INSTYTUCJI
1. Jakimi obszarami tematycznymi KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH byliby
Państwo zainteresowani?
Tematyka kursów specjalistycznych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Liczba osób zainteresowanych kursami
specjalistycznymi:
Kadra
Kadra
Pracownicy
kierownicza
merytoryczna
socjalni
Trening Zastępowania Agresji I stopnia
Trening Zastępowania Agresji II stopnia
Asystent rodzinny
Superwizje
Trening interpersonalny
Mediacje
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
Dialog motywacyjny
Inne, jakie?
……………………………………………………
…………………………………………………….
2. Jakimi obszarami tematycznymi SZKOLEŃ byliby Państwo zainteresowani?
Tematyka szkoleń:
a)
b)
c)
d)
e)
Liczba osób zainteresowanych udziałem
w szkoleniach:
Kadra
Kadra
Pracownicy
kierownicza
merytoryczna
socjalni
Praca z osobami stosującymi przemoc w
rodzinie
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej
rodziną
Praca z dzieckiem i osobą agresywną
Kontrakt socjalny w praktyce
54
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy
zastępczej
Praca z rodzicami dzieci przebywających w
g)
placówce opiekuńczo-wychowawczej
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z
h)
psychomanipulacją klientów
i) Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
j) Praca socjalna z osobami bezdomnymi
k) Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
Interwencja kryzysowa- podstawy
l)
profesjonalnej pomocy
Praca z osobą doznająca przemocy dla
m)
przewodniczących LZI
n) Metody pracy z wychowankiem placówki
o) Socjoterapia
p) Arteterapia
Inne, jakie?
r) ………………………………………………........
……………………………………………………..
f)
3. Jakimi obszarami tematycznymi DORADZTWA byliby Państwo zainteresowani?
Tematyka doradztwa:
PROSIMY O ZAZNACZENIE
ODPOWIEDNIEGO POLA ZNAKIEM „X”
Opracowanie i aktualizowanie strategii
rozwiązywania problemów społecznych i
innych programów realizowanych przez jst
Świadczenia rodzinne
W zakresie Lokalnych Zespołów
Interdyscyplinarnych
Inne, jakie?
…………………………………………………….
……………………………………………………
a)
b)
c)
d)
4. Jakimi obszarami tematycznymi WIZYT STUDYJNYCH byliby Państwo
zainteresowani?
Tematyka wizyt studyjnych:
a)
Liczba osób zainteresowanych
uczestnictwem w wizytach
studyjnych:
Kadra
Kadra
kierownicza
merytoryczna
Środowiskowa praca socjalna/programy
aktywności lokalnej
55
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Ekonomia społeczna w praktyce
Partnerstwa lokalne
Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym/programy
wychodzenia z bezdomności
System wsparcia osób starszych i
niepełnosprawnych
Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody
pracy opiekuńczowychowawczej/usamodzielnienie wychowanków
Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych
oraz dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych
Realizacja projektów współfinansowanych ze
środków UE
Wioski tematyczne
Inne, jakie?
…………………………………………………….
……………………………………………………
5. Jakimi SPECJALIZACJAMI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY byliby
Państwo zainteresowani?
Tematyka specjalizacji:
a)
b)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Liczba osób zainteresowanych
specjalizacjami:
Kadra
Kadra
kierownicza
merytoryczna
Specjalizacja I Stopnia w zawodzie pracownik
socjalny
Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny*
Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi
Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzinami
Praca socjalna z osobami starszymi
Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
Praca socjalna z osobami uzależnionymi
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi
i etnicznymi
Praca socjalna ze społecznością lokalną
56
 „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej z województwa podlaskiego
na rok 2014”
* dane nt. Specjalizacji II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny są zbierane w celu
oszacowania zapotrzebowania w tym obszarze, co nie oznacza, że tematyka ta będzie
realizowana w roku 2014
Sporządził/a………………………………
Tel. …………………………………………
57
Download