Racibórz, dnia 23 - Powiat Raciborski

advertisement
Racibórz, dnia 09.10.2007r.
TK.0913-18-1/07
Sz. P.
Andrzej Brzenczka
Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Raciborzu
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W okresie od 31.08.2007r. do 07.09.2007r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Raciborzu została przeprowadzona problemowa kontrola finansowa w zakresie wydatków
budżetowych jednostki, poniesionych w 2006r., sklasyfikowanych w:
 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne,
 § 4120 „Składki na fundusz pracy,
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”,
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
 § 4240 „Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek”,
 § 4260 „Zakup energii”,
 § 4270 „Zakup usług remontowych”,
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
Kontrolę przeprowadził – Inspektor Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Starostwa Powiatowego w Raciborzu, na podstawie upoważnienia Starosty Raciborskiego nr
169/07 z dn. 30.08.2007r.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole, który podpisano w dniu 14.09.2007r.,
pozostawiając jeden egzemplarz w kontrolowanej jednostce. Do protokołu kontroli zastrzeżeń
nie wniesiono.
Poniżej przedstawiam wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień ze
wskazaniem naruszonych przepisów, wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie
oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia, stosownie do § 13 pkt 4 Regulaminu organizacji
i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego Raciborzu
wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia
07.05.2007r.
1
1. W zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych.
Na umowach zlecenia powodujących powstanie zobowiązań po stronie jednostki, brak
jest podpisu głównego księgowego na dowód wykonania kontroli wstępnej. Podpis
głównego księgowego na dowodach dokumentujących powstanie zobowiązań
finansowych świadczy o dokonaniu kontroli wstępnej, czym naruszony został zapis art.
45 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.) – strona 6 protokołu kontroli.
Na rachunkach do umów zlecenia brak jest numeru dowodu księgowego, czym
naruszono art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – strona 6 protokołu kontroli.
Osoba odpowiedzialna: p. (..) – Główny Księgowy.
Jeden przypadek braku podpisu osoby odbierającej gotówkę w kasie, kwoty 386,00 zł
(rachunek do umowy zlecenia nr 1151/14/2006), czym naruszono postanowienia Zasad
polityki rachunkowości w CKU - Rozdział II pkt 5 - strona 6 protokołu kontroli.
Osoba odpowiedzialna: p.(..)- Starszy Referent, z tytułu nadzoru (..) –Główny Księgowy.
2. W zakresie Zasad (polityki) rachunkowości.
Zaniechano wprowadzenia w Zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora Nr 021/15/2006
z dnia 24.10.2006r. przywołania wszystkich podstaw prawnych w oparciu, o które została
opracowana Polityka rachunkowości, strona 11-12 protokołu kontroli.
W Zakładowym Planie Kont jednostka nie ustaliła:
 powiązania kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych, czym naruszyła
przepis art. 10 pkt 3 litera a) ustawy o rachunkowości,
 ewidencji szczegółowej do kont 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych
roku bieżącego", 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
prowadzonych według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego,
z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków, czym naruszyła zasady
funkcjonowania kont, wyrażoną w załączniku nr 2 obowiązującego wówczas
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.), a od dnia 01
listopada 2006r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) - strona 13 protokołu
kontroli.
Zaniechano ustalenia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: opisu systemu
przetwarzania danych, wykorzystywanego systemu informatycznego zawierającego
wykaz programów, procedur lub funkcji, czym naruszono zapis art.10 ust. 1 pkt 3c
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002r., Nr 76, poz. 694
z późn. zm.) – strona 12 protokołu kontroli.
Osobą odpowiedzialną jest p. Andrzej Brzenczka – Dyrektor.
2
3. W zakresie kontroli finansowej.
Zaniechano ustalenia sposobów kontroli finansowej procesów związanych
z gromadzeniem środków publicznych, zaciąganiem zobowiązań finansowych,
udzielaniem zamówień publicznych, pobieraniem oraz zwrotem środków publicznych.
Działaniem tym naruszono przepisy art. 28a, w związku z art. 35a poprzedniej ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003r., Nr 15 poz.148 z późn.
zm.), a obecnie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanych ustaw kierownik jednostki sektora
finansów publicznych jest zobowiązany zapewnić odpowiedni system wewnętrznej
kontroli finansowej biorąc pod uwagę „Standardy kontroli finansowej w jednostkach
sektora finansów publicznych”, ogłoszonymi w Komunikacie Nr 1 Ministra Finansów
z dnia 30.01.2003r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003r. Nr 3, poz.13) dla poprzedniej ustawy
o finansach publicznych oraz w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca
2006r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58) – strona 12 protokołu kontroli.
Osobą odpowiedzialną jest p. Andrzej Brzenczka – Dyrektor.
4. Jeden przypadek nieprawidłowego zakwalifikowania wydatku zrealizowanego z § 4270 -
zakup usług remontowych dotyczącego usunięcia śniegu z dachu CKU (faktura nr 2/2006
z dnia 09.02.2006r. na kwotę 4.629,77zł.), czym naruszono przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) - § 427 obejmuje bowiem
wyłącznie wydatki związane z zakupem usług remontowych. Strona 9-10 protokołu
kontroli.
Osoba odpowiedzialna: p. (…) - Główny Księgowy.
5. W 10 przypadkach na 75 badanych dowodów księgowych zaniechano wskazania sposobu
ujęcia dowodów w księgach rachunkowych tj. działu i rozdziału (dekretacji), co stanowi
naruszenie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.) – strona 10-11 protokołu
kontroli.
Osoba odpowiedzialna: p. (…) – Główny Księgowy
Przedstawiając powyższe ustalenia proszę o podjęcie skutecznych działań
zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości poprzez realizację następujących
zaleceń pokontrolnych:
1. Przedkładanie do podpisu głównemu księgowemu umowy zlecenia powodujące powstanie
zobowiązań finansowych na dowód wykonania kontroli wstępnej, mając na uwadze
przepisy art. 47 ustawy o finansach publicznych.
2. Zobowiązanie Głównego Księgowego do wyeliminowania uchybień w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez nadawanie dowodom księgowym wszystkich
cech wymaganych przepisami art. 21 ustawy o rachunkowości.
3
3. Spowodowanie potwierdzenia odbioru gotówki w kwocie 386,00zł. przez osobę
wystawiającą rachunek do umowy zlecenia nr 1151/14/2006.
Przestrzeganie zapisów rozdziału II Gospodarka pieniężna – Zasad (polityki)
rachunkowości.
Wzmocnić nadzór nad osobą wykonującą funkcję kasjera w zakresie wykonywania
obowiązków służbowych, mając na uwadze przepisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
4. Dostosowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad (polityki) .
5. Uaktualnienie zakładowego planu kont, stosownie do wymogów rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych oraz przepisów art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
6. Uzupełnienie dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości, stosownie do
postanowień art.10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
7. Ustalenie w formie pisemnej procedury kontroli finansowej zgodnie z przepisami prawa
i standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
8. Klasyfikowanie wydatków jednostki zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Ujawnione nieprawidłowości są wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących
przepisów prawa, spowodowanego m. in. niedostateczną ich znajomością.
Stosownie do treści § 13 ust. 6 cytowanego wyżej Regulaminu, kierownik jednostki
kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje
na piśmie Starostę o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo o przyczynach ich
niewykonania.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
4
5
Download