zalacznik-3 - Teatr Komedia

advertisement
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy)
W
odpowiedzi
na
Ogłoszenie
Północnego
Centrum
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sztuki
Teatr
Komedia
Obsługę widowni teatralnej oraz szatni Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w
Warszawie
znak sprawy 2/2017
dołączamy do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego poniżej.
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.........................., dnia ....................
Miejscowość
na
podstawie
...................................................................
Podpis Wykonawcy
lub osoby (osób) upoważnionej(nich) do występowania w
imieniu Wykonawcy
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i
nazwiskiem)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………………
…...........………………
.........................., dnia ....................
Miejscowość
...................................................................
Podpis Wykonawcy
lub osoby (osób) upoważnionej(nich) do występowania w
imieniu Wykonawcy
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i
nazwiskiem)
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w zakresie opisanym w Rozdziale V. Ogłoszenia, na potwierdzenie dołączam Załącznik: Wykaz
wykonanych usług.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.........................., dnia ....................
Miejscowość
...................................................................
Podpis Wykonawcy
lub osoby (osób) upoważnionej(nich) do występowania w
imieniu Wykonawcy
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i
nazwiskiem)
Załącznik do Oświadczenia
WYKAZ USŁUG
(zgodn
(pieczęć Wykonawcy)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
Obsługę widowni
Warszawie
teatralnej oraz szatni Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w
znak sprawy 2/2017
na potwierdzenie spełniania warunku z pkt. V. 1. Ogłoszenia przedstawiamy poniższy wykaz
wykonanych usług1:
Lp.
Przedmiot (nazwa,
krótki opisw
zakresie
niezbędnym do
wykazania
spełnianiawarunku)
Miejsce wykonywania,
nazwa odbiorcy usług
Data
Wykonania/ data
rozpoczęcia i
zakończenia lub
trwania umowy
Wartość brutto
usługi
1
2
3
4
5
6
7
.........................., dnia ....................
...................................................................
Miejscowość
Podpis Wykonawcy
lub osoby (osób) upoważnionej(nich) do występowania w
1
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług w nim wskazanych
Download