Co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie

advertisement
Co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie
„Kocham cię!", „Jesteś wyjątkowy!"
Często powtarzaj to dziecku.
Pino Pellegrino
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z którą będzie się uczyć Wasze
dziecko, zakłada taką organizację zajęć i sal szkolnych, żeby dzieci mogły się uczyć i bawić.
W sali szkolnej musi być wydzielone miejsce do pracy przy stolikach oraz miejsce do zabawy na
dywanie. Na regałach powinny się znaleźć zabawki edukacyjne, przytulanki, książeczki, przybory do
rysowania, instrumenty muzyczne i wiele innych pomocy sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi
dziecka. Na boisku szkolnym powinien być zorganizowany plac zabaw dla młodszych uczniów.
Plan zajęć musi uwzględniać czas przeznaczony na rozmowy, czytanie, pisanie, rysowanie, śpiewanie, ruch, liczenie, na pracę z podręcznikami i bez nich.
Wielu rodziców zwraca uwagę głównie na rozwój umysłowy dziecka oczekują że w szkole dziecko
przede wszystkim będzie się uczyło czytać, pisać i liczyć. Muszą jednak wiedzieć, że równie ważny jest
jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny. Dlatego w programie szkolnym znalazły się zajęcia
rozwijające sprawność fizyczną umiejętność współpracy z innymi dziećmi, kształtujące odporność na
trudności, rozwijające umiejętność komunikowania się, mówienia, słuchania, przestrzegania reguł,
wyrażania własnego zdania i wiele, wiele innych nie mniej ważnych dla rozwoju i kształtowania się
osobowości dziecka umiejętności.
Rozwój dziecka sześcioletniego
Rozwój dziecka siedmioletniego
Rozwój fizyczny
Aktywność fizyczna jest ściśle związana z rozwo- Mięśnie dziecka są jeszcze słabo rozwinięte, przy
jem układu nerwowego, dlatego w edukacji szkol- czym mięśnie duże rozwija ją się wcześniej niż
nej przywiązuje się do niej bardzo dużą wagę. drobne. Skutkiem tego jest duża dużą pobudliwość
Dziecko ma już lepiej skoordynowane i harmonijne dzieci oraz wykonywanie przez nie ruchów
ruchy. Jest zwinne, ale jeszcze słabe, jeśli chodzi o szybkich i zbytecznych, niedostosowanych do
wytrzymałość fizyczną. Musi często zmieniać tempa pracy. Dzieci są zwinne, ale dość szybko się
pozycję: leżeć, klęczeć, stać, kucać. Rozwój fi- męczą przy czynnościach wymagających precyzji,
zyczny jest powolny, ale stały. Do głównych form m.in. przy pisaniu. Główną formę aktywności
stanowi nadal zabawa. Dzieci lubią wszystkie
aktywności dziecka należy zabawa.
formy zajęć ruchowych i dobrze sobie radzą w
zabawach przy muzyce.
Rozwój umysłowy
Mowa u dzieci w tym wieku związana jest z roz- Mowa dziecka 7-letniego zmienia się i doskonali.
wojem myślenia i rozwojem narządów mowy. Dziecko zdobywa coraz szerszy zasób słownictwa i
Dzieci posługują się swobodnie mową potoczną i wypowiada się pełnymi zdaniami na wiele
nie mają problemów z przekazywaniem swoich tematów. Bardzo ważne jest stwarzanie w szkole i
myśli. Mówią całymi zdaniami, są ciekawe świata i w domu sytuacji sprzyjających wypowiadaniu się
zadają dużo pytań.
dzieci.
Myślenie dzieci w tym wieku jest myśleniem Myślenie staje się bardziej logiczne, dzieci posłuintuicyjnym. Dzieci mają skłonność do cen- tracji, gują się już myśleniem konkretnym i wyobrażeczyli koncentracji uwagi na jednej, najbardziej niowym, pojawia się u nich odwracalność operacji
rzucającej się w oczy cesze obiektu, z umysłowych.
jednoczesnym pomijaniem innych jego cech oraz Wrażenia i spostrzeżenia. Znaczne wzrasta
myślenia transedukcyjnego (od szczegółu do sprawność wszystkich analizatorów. Spostrzeganie
szczegółu, bez poszukiwania uogólnień). Dużym zbliża się do obserwacji, czyli świadomego
ograniczeniem w poznawaniu jest brak odwra- kierowania spostrzeżeń na określony cel. Uwaga i
calności operacji umysłowych (odtwarzania prze- pamięć stają się dowolne. Siedmiolatek bez trudu
biegu swojego myślenia - od końca do początku) i uczy się rymowanek i wierszyków. Pamięć logiczna
przeprowadzanie operacji umysłowych w oparciu opiera się u niego na kojarzeniu. Wzrasta
0 konkretne obiekty (myślenie konkretne). orientacja czasowo-przestrzenna. Ważną rolę w
Wrażenia i spostrzeżenia u sześciolatka wzrastają życiu siedmiolatka spełnia zabawa, dzięki której
w związku z rozwojem wrażliwości słuchu i wzro- rozwija swoją wyobraźnię.
ku. Dziecko potrafi rozróżnić barwy oraz je
nazwać. Wzrasta jego wrażliwość słuchowa.
Rozwija się słuch muzyczny i werbalny.
Uwaga i pamięć są ze sobą powiązane. Uwaga
skoncentrowana jest na silnych bodźcach
1 ma charakter mimowolny. Gdy dziecko zaczyna się nudzić, przenosi zainteresowanie na inną
czynność.
Sześciolatek
najwięcej
faktów
zapamiętuje podczas zabawy. Zaczyna decydować
o tym, co chce zapamiętać. Potrafi się koncentrować na tym, co robi, a czas wykonywanych
przez nie czynności wydłuża się. Dziecko lepiej
pamięta materiały obrazowe, czynności ruchowe
oraz te, które wywołały u niego emocje.
Rozwój emocjonalny
Dziecko sześcioletnie często już potrafi opanować Dziecko potrafi opanować emocje, ale jego nastroje
swoje emocje oraz ich objawy zewnętrzne. Zaczyna są nadal krótkotrwałe i zmienne. Radość może
również spostrzegać i rozumieć emocje wyrażane szybko zamienić się w smutek.
przez inne osoby.
Rozwój społeczny
Cechą tego etapu rozwoju jest egocentryzm, to jest Rozwijające się zdolności interpersonalne pozwalają
przekonanie, że wszyscy postrzegają świat takjak ja. dziecku być dobrym słuchaczem i lepiej rozumieć
Stosunki z innymi dziećmi często oparte są na potrzeby innych. Z drugiej strony wzrasta wrażliwość
współzawodnictwie. Dzieci uważają za przyjaciela to dziecka na niepowodzenia i krytykę ze strony innych
dziecko, z którym spędzają najwięcej czasu, osób.
najchętniej tej samej płci.
Download