SSP II gr. 4 i 10 zaj. nr 2 prezentacja nr 2

advertisement
Ochrona wolności i praw człowieka
mgr Piotr Kapusta
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zagrożenia oraz naruszenia praw i
wolności człowieka (1)
1. Źródła zagrożeń
2. Rodzaje zagrożeń
a) trwałe i przejściowe
b) dotyczące pewnej grupy społecznej lub
wszystkich osób
3. Rola monitorowania zagrożeń oraz naruszeń
praw i wolności
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zagrożenia oraz naruszenia praw i
wolności człowieka (2)
1. Pojęcie i źródła naruszeń praw i wolności
2. Rodzaje naruszeń:
a) powszechne z działania;
b) indywidualne z działania;
c) powszechne z zaniechania;
d) konkretne z zaniechania.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Środki ochrony wolności i praw
jednostki (1)
1. Pojęcie środków ochrony
2. Relacja między państwowymi a
międzynarodowymi systemami ochrony
3. Rola państwa w systemie środków ochrony
praw i wolności jednostki
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Środki ochrony wolności i praw
jednostki (2)
Kategorie środków ochrony
Bezpośrednie
Pośrednie
Prawo do sądu i prawo żądania
naprawienia wyrządzonej szkody
Media
Prawo do zbadania zgodności normy
prawnej z konstytucją
Wyspecjalizowane instytucje i organizacje
społeczne
Prawo do wystąpienia z wnioskiem o
udzielenie ochrony przez
wyspecjalizowany organ ochrony
Instytucje demokratycznego
oddziaływania jednostki na władze
publiczne
Procedury dostępu do informacji
publicznej
Pozasądowe procedury rozstrzygania
sporów
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawo do sądu i rola sądów w ochronie
praw jednostki
1. Pojęcie prawa do sądu
2. Rola państwa i sądów w realizacji prawa
3. Rodzaje sądów na przykładzie RP
4. System polskiego sądownictwa na tle
prawnoporównawczym
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Skarga konstytucyjna- zagadnienia
wstępne
1. Pojęcie skargi konstytucyjnej
2. Organy uprawnione do orzekania ze skargi
konstytucyjnej
3. Modele skargi konstytucyjnej
4. Cele skargi konstytucyjnej jako ostatecznego
środka ochrony
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Skarga konstytucyjna- rozwiązania polskie
1.
2.
3.
4.
a)
b)
5.
Analiza art. 56 Konstytucji
Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej
Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej
Przesłanki skargi konstytucyjnej:
materialne,
formalne.
Zasady i tryb rozpoznania skargi
konstytucyjnej.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Ombudsman i inne pokrewne
instytucje ochrony
1. Historia instytucji ombudsmana
2. Modele organizacyjne instytucji:
a)
b)
c)
3.
organ 1-osobowy i kolegialny,
organ międzynarodowy, krajowy i lokalny,
organ uniwersalny i wyspecjalizowany.
Cechy charakteryzujące specyfikę działania
ombudsmana.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
1. Podstawy prawne (Konstytucja i ustawa o
RPO)
2. Kandydatura, wybór, kadencja
3. Pozycja ustrojowa RPO
4. Czynności podejmowane przez RPO
5. Skutki działań prowadzonych przez RPO
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Rola mediów
1. Wolność słowa i zakaz cenzury prewencyjnej
2. Media jako „czwarta władza”
3. Działania prewencyjne, represyjne i
opiniotwórcze. Misja mediów publicznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Rola organizacji pozarządowych
1. Pojęcie organizacji pozarządowej
2. Charakter działań podejmowanych przez
organizacje pozarządowe
3. Przykłady organizacji o charakterze
międzynarodowym
4. Przykłady organizacji aktywnych w RP
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Dostęp do informacji publicznej
1. Jawność działania państwa i struktur
państwowych
2. Dostęp do informacji publicznej jako prawo
podmiotowe
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Instytucje demokratycznego oddziaływania
jednostki na władze publiczne
1.
2.
3.
4.
5.
Prawa wyborcze
Wolność zgromadzeń
Petycje, skargi, wnioski
Prawo do krytyki instytucji publicznych
Prawo do odwołania przedstawiciela
wadliwie wykonującego swoje obowiązki
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Pozasądowe procedury rozwiązywania
sporów między jednostkami
1. Tendencje rozwojowe w zakresie metod
rozwiązywania sporów
2. Pojęcie alternatywnych metod rozstrzygania sporów
(ADR)
3. Modele alternatywnych mechanizmów rozstrzygania
sporów:
- obiektywna ocena;
- prywatne osądzanie;
- konferencja pojednawcza;
- negocjacje;
- mediacje;
-arbitraż.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prezentacja przygotowana na podstawie:
Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i
systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2010
Zalecana literatura dodatkowa:
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne
współczesnych państw demokratycznych, Warszawa
2012
Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie,
Bydgoszcz-Poznań 2000
Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji
publicznej. Komentarz, Wrocław 2002
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Download