ZSA Prawa człowieka- zagadnienia wstępne

advertisement
Prawa Człowieka i systemy ich ochrony
Niestacjonarne Studia Administracji
2016/2017 semestr zimowy
Prawa człowieka- geneza, podział, funkcje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prawo a wolność
Definicja pojęcia praw człowieka
Cechy szczególne praw człowieka
Funkcje praw człowieka
Obowiązywanie praw człowieka
Podział praw człowieka
Geneza
Wpływ filozofii na rozwój praw człowieka
Źródła praw człowieka
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawo
Karta Praw Wirginii – 12 czerwca 1776 r.
Article I
That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent
rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact,
deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means
of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.
Artykuł I
Wszyscy ludzie są z natury jednakowo wolni i niezależni oraz posiadają pewne
przyrodzone prawa. Z chwilą powstania społeczeństwa niemożliwe jest odebranie tych
praw przyszłym pokoleniom na podstawie jakiejkolwiek konwencji. Prawa te obejmują
prawo do życia i wolności osobistej, do środków zdobywania i posiadania własności, oraz
do dążenia i osiągania szczęścia i bezpieczeństwa.
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wolność
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26 sierpnia 1789 r.)
Artykuł IV
Wolność polega na możności czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu; w
ten sposób wykonywanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma innych
granic niż te, które zapewniają korzystanie z takich samych praw innym
członkom społeczeństwa. Granice te może określać tylko ustawa.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1948 r.)
Artykuł 29 ust. 2
W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia
odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu
uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i
powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa.
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawo a wolność
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa człowieka
„Prawa człowieka to powszechne prawa moralne o charakterze
podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z
państwem”
W. Osiatyński
„Wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania
właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie respektowanymi
wolnościami, wszyscy ludzie powinni się móc domagać od
społeczeństwa, w którym żyją”
Encyclopedia of Public International Law
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa człowieka
„doniosłe prawa, które służą jednostce
filozoficznej odnoszącej się do jej pozycji
filozoficzna), czy też służą jej w
międzynarodowego, wewnątrzkrajowego
(płaszczyzna prawna)”
według jakiejś koncepcji
w państwie (płaszczyzna
świetle norm prawa
lub ponadnarodowego
Z. Hołda
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa człowieka
Prawa człowieka opierają się na następujących tezach:
1. Każda władza jest ograniczona
2. Każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma
dostępu żadna władza
3. Każda jednostka może domagać się od państwa ochrony jej praw
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa
Człowieka
powszechne
niepodzielne
pierwotne
przyrodzone
niezbywalne
Prawa człowieka chronią najwyższe wartości, do których możemy zaliczyć
między innymi: wolność, równość, godność
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa człowieka- funkcje
1. Ochrona wolności jednostki przed jej naruszeniem przez państwo
2. Konieczność stworzenia przez państwo możliwości realizacji praw
jednostki
3. Ochrona przez państwo praw i wolności jednostki przed ich
naruszeniem ze strony innych jednostek
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa człowieka- płaszczyzna obowiązywania
Wertykalne
Horyzontalne
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Prawa człowieka - podział
Prawa człowieka
Materialne
Zalicza się do nich wolności i prawa
przysługujące człowiekowi, takie jak np.
prawo do życia, nauki, wolność słowa,
wyznania,
Proceduralne
Pozwalają jednostce wyegzekwować
przestrzeganie jej praw i wolności np.
prawo do sprawiedliwego procesu,
prawo do rozpatrzenia sprawy bez
zbędnej zwłoki, zakaz tortur
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Generacje praw człowieka
Prawa człowieka - podział
I generacja
II generacja
III generacja
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
I generacja – prawa obywatelskie i polityczne
• Określa się je również jako prawa wolnościowe
• Wywodzą się już z Oświecenia
• Zalicza się do nich między innymi: prawo do życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego; zakaz dyskryminacji; zakaz niewolnictwa,
poddaństwa oraz tortur; prawo do sądu; zakaz arbitralnego
zatrzymania, aresztowania lub wygnania; ochronę życia prywatnego i
rodzinnego; wolność poruszania się; prawo azylu; prawo do
obywatelstwa; prawo do zawierania związku małżeńskiego i
zakładania rodziny; prawo własności; prawo do wolności poglądów i
wypowiedzi; prawa wyborcze; wolność stowarzyszania się i
zgromadzeń, prawo dostępu do urzędów publicznych
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
II generacja – prawa gospodarcze, społeczne i
kulturalne
• Po raz pierwszy pojawiły się w ustawodawstwie państw Europy
Zachodniej w XIX wieku
• Katalog praw drugiej generacji obejmuje m.in.: prawo do
zabezpieczenia społecznego, do pracy i swobodnego wyboru
zatrudnienia; prawo do korzystania ze słusznych i korzystnych
warunków pracy, prawo do równej płacy za pracę jednakowej
wartości; prawo do tworzenia związków zawodowych i
przystępowania do nich; prawo do strajku, prawo do nauki,
prawo do dostatecznego poziomu życia oraz prawo do
swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty,
korzystania z osiągnięć postępu naukowego, prawo do ochrony
twórczości naukowej, artystycznej i literackiej, wolność
prowadzenia badań naukowych i działalności twórczej, a także
rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w
dziedzinie nauki i kultury.
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
III generacja – prawa kolektywne (solidarnościowe)
• Najmłodsza generacja praw
• Wielu badaczy poddaje w wątpliwość ich wyróżnienie
• Zaliczamy do nich: prawo narodów do samostanowienia, prawo
do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do czystego środowiska
naturalnego, prawo do komunikowania się, prawo do korzystania
z dziedzictwa kulturowego.
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Rozwój praw człowieka
Idealizacja
Konceptualizacja
Normatywizacja
Konstytucjonalizacja
Internacjonalizacja
Realizacja
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Geneza praw człowieka
• Starożytna Grecja- szczególna rola stoików i sofistów, wyróżnienie
praw naturalnych i stanowionych
• Średniowieczna filozofia chrześcijańska
• Magna Charta Libertatum
• Odrodzenie- szczególny rozwój w Anglii (Bill of rights, Habeas Corpus
Act)
• Oświecenie- umowa społeczna jako podstawa równości i wolności
• 1776 – Deklaracja Niepodległości – uznanie praw naturalnych za
niezbywalne, uzasadnienie prawa do oporu,
• Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych- pierwszy
rozbudowany katalog praw człowiela
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Geneza praw człowieka
• 1789- Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
„nieznajomość i lekceważenie praw człowieka są przyczynami nieszczęść i
korupcji rządów, co zrodziło konieczność wyrażenia w uroczystej deklaracji
naturalnych, niezbywalnych i świętych praw człowieka”
• XIX wiek – odwrót od idei praw człowieka na rzecz utylitaryzmu i
idealizmu
• Rozwój ustawodawstwa socjalnego na przełomie wieków
• Upadek praw człowieka w trakcie I i II wojny światowej
• Rozwój idei praw człowieka po 1945 r.
• 1948- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
• „druga rewolucja praw człowieka” – lata ’60 i ’70
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wpływ filozofii na rozwój praw człowieka
• Stoicy i sofiści
potrzeba odróżnienia naturalnych praw natury od praw stanowionych przez władzę
równość obywateli oraz prawo do posiadania przez nich własnych poglądów
człowiek jest istotą niezależną od państwa, człowiek nie może być właścicielem
drugiego człowieka,
wolność to władza do decydowania o sobie samym
• Filozofia chrześcijańska
„Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia,
znajdują się w świątyni i nauczają lud». Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i
przyprowadził ich (…). Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a
arcykapłan zapytał: «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a
oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego
Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi» odpowiedział Piotr i
Apostołowie.” (Dz 5, 25-29)
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wpływ filozofii na rozwój praw człowieka
• Liberałowie angielscy – J. Locke, T. Hobbes, J. Milton
władza państwowa zostaje powołana przez jednostki i wywodzi się
z umowy zawartej między równymi i wolnymi ludźmi, gotowymi zrzec
się części swej naturalnej wolności w zamian za gwarancje wygody,
bezpieczeństwa, pokojowego współżycia, ochrony własności
prawa naturalne są nieodłącznie związane z istotą człowieczeństwa, a
celem umowy społecznej jest ich wzmocnienie
• J. J. Rousseau - celem umowy społecznej jest tworzenie prawa
pozytywnego oraz gwarantowanie wolności i innych praw
• I. Kant – pierwotność i nadrzędność prawa naturalnego nad
prawem legalnym
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wpływ filozofii na rozwój praw człowieka
Formuła Radbrucha
„Konflikt między sprawiedliwością i bezpieczeństwem prawnym
należałoby rozwiązać w ten sposób, ażeby prawo pozytywne
zagwarantowane przez ustawodawstwo i władzę państwową miało
pierwszeństwo również wtedy, gdy treściowo jest niesprawiedliwe
i niecelowe, chyba że sprzeczność z ustawy pozytywnej
ze sprawiedliwością osiąga taki stopień, że ustawa jako prawo
niesprawiedliwe powinna ustąpić sprawiedliwości.”
(G. Radbruch, Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, przekład: J. Stelmach, [w:] K. Płeszka, J. Sarkowicz, J.
Stelmach (oprac.), Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków 1985)
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Źródła praw człowieka
1. Umowy międzynarodowe
a) Wielostronne
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Konwencja o Prawach Dziecka
b) Dwustronne
Umowy bilateralne np. o wzajemnej pomocy prawnej, uznawaniu
dyplomów itd.
a) Uniwersalne
System ONZ
b) Regionalne
System Rady Europy
Unia Europejska
Unia Afrykańska
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Źródła praw człowieka
2) Konstytucje państw
Art. 31. Konstytucji RP
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu
nie nakazuje.
3) Ustawy
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Dominika Kuźnicka, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Download