Rozliczenie końcowe projektu

advertisement
Jak przygotować rozliczenie końcowe projektu?
Uzupełnienie poradnika
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
„Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach
Działania 2.3 schemat „A” SPO RZL”
1
Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Priorytet 2 Rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat „A”:
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Autor:
Beata Lech
Treść publikacji została skonsultowana przez ekspertów PARP
Anna Broniarek.
Mariola Gniadek
Sylwia Reczko
Ilona Wasiak
Redakcja:
Mirosława Płyta
Korekta:
Mirosława Płyta
© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2007
2
SPIS TREŚCI
Wstęp
4
1. Rozliczenie końcowe projektu
5
2. Rozliczenie końcowe, gdy wniesiony wkład prywatny jest odpowiedni
10
3. Rozliczenie końcowe, gdy wniesiony wkład prywatny jest zbyt niski
11
4. Rozliczenie końcowe, gdy jest saldo na koncie wkładu prywatnego
12
5. Rozliczenie końcowe, gdy konieczne jest przygotowanie korekty
finansowej
13
6. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
21
6.1 Ankieta
22
7. Sprawozdanie końcowe
23
8. Przechowywanie dokumentów projektu
24
9. Słowniczek pojęć podstawowych
25
3
Wstęp
Krótki poradnik „Jak przygotować rozliczenie końcowe projektu” jest uzupełnieniem wydanej w 2006
r. publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Jak sprawnie wdrażać projekt
i rozliczyć dotację w ramach działania 2.3 schemat „A”.
Przypomnijmy, czego dotyczy działanie 2.3 schemat „A” SPO RZL.
Od 2004 roku polskie przedsiębiorstwa otrzymują wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
na szkolenia pracowników współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" (Działanie 2.3
SPO RZL). Kwota przeznaczona na kształcenie przedsiębiorców i ich pracowników w latach 2004 –
2008 wynosi ponad 250 mln euro. Środki te są rozdzielane w tzw. schematach: ok. 80 proc. środków
przeznacza się na finansowanie projektów wyłonionych w konkursach na dotacje dla instytucji
szkoleniowych i uczelni, które organizują studia podyplomowe i szkolenia dla pracowników w ramach
schematu „A” „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”.
W trzech edycjach konkursu (ośmiu rundach) instytucje szkoleniowe, szkoły wyższe oraz ich
organy założycielskie, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki
zawodowe oraz organizacje niedziałające dla zysku składały wnioski na dofinansowanie projektów
szkoleniowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników.
W okresie od listopada 2004 r. do maja 2006 roku wpłynęło 3,2 tys. wniosków
o dofinansowanie na kwotę ponad 3, 5 mld PLN. Do oceny merytorycznej przyjęto ponad 2, 5 tys.
wniosków na kwotę ponad 3 mld. PLN. Podpisanych zostało ponad 687 umów
z instytucjami szkoleniowymi na kwotę ok. 780 mln PLN. Do końca czerwca 2007 r. szkoleniami
realizowanymi na terenie całej Polski zostało objętych ponad 258 tys. pracowników, w tym ponad
54%
to
firmy
sektora
MSP
z
niemal
64
tys.
przedsiębiorstw.
W dofinansowanych szkoleniach uczestniczą przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw (16%), sektora
MSP (48%) oraz dużych przedsiębiorstw (36%).
Najpopularniejsze okazały się szkolenia i studia podyplomowe z zakresu zarządzania (około 24 proc.
wszystkich szkoleń), zarządzania zasobami ludzkimi (ponad 13 proc.), doskonalące umiejętności
sprzedażowe (11 proc.), dotyczące nowoczesnych technologii (ponad 9 proc.),
z zakresu finansów i księgowości (ponad 7 proc.), szkolenia i studia dotyczące zarządzania finansami,
języków obcych, zarządzania jakością (około 5%).
Oznacza to, że nie brakuje dobrych pomysłów na wykorzystanie unijnych pieniędzy.
Jednak dla wielu instytucji szkoleniowych, które otrzymały dotację na realizację projektów
szkoleniowych trudności zaczęły się, gdy przystąpiły one do rozliczania poniesionych wydatków.
Dlatego celem opracowania poradnika jest, przedstawienie jednolitych zasad końcowego rozliczenia
projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.3 schemat „A” SPO RZL, aby jak najwięcej
beneficjentów rozliczyło projekty zgodnie z zasadami wydatkowania funduszy strukturalnych,
zapisami w umowie oraz wnioskiem o płatność końcową. Zamierzeniem autorów jest, aby poradnik
był jak najbardziej praktyczny, a informacje w nim zawarte przyczyniły się do sprawnego rozliczenia
i zamknięcia Państwa projektów.
4
1.
Rozliczenie końcowe projektu
Zgodnie z zapisami w umowach wszystkie projekty realizowane w ramach działania
2.3 SPO RZL schemat „A” muszą być zakończone do 30 czerwca 2008 r. Rozliczenie końcowe
projektu - złożenie sprawozdania końcowego i wypłata ostatniej raty środków - zamyka cykl projektu.
Jak rozliczyć projekt, który był naszym dziełem, sukcesem, trudną, a może mozolną pracą? Jakie
dokumenty są wymagane, aby projekt był prawidłowo rozliczony i zamknięty?
Do zakończenia projektu musimy się przygotować kilka miesięcy wcześniej. Wielu beneficjentów
podczas realizacji zauważa konieczność dokonania zmian i modyfikacji projektu. Zgodnie z § 19 ust.
1 umowy o dofinansowanie: „Ostateczny Odbiorca (beneficjent) może dokonać zmian w Projekcie
jedynie pod warunkiem zgłoszenia w formie pisemnej Beneficjentowi Końcowemu (instytucji
wdrażającej) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu”.
Należy, więc przeanalizować dokładnie wniosek o dofinansowanie projektu i dokonać koniecznych
zmian.
Dokumenty wymagane do rozliczenia końcowego projektu to:
1) Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu,
2) Wniosek o płatność końcową wraz z załącznikami:
a) Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów dotyczących wkładu prywatnego
b) Załącznik nr 2 – Rozliczenie środków na finansowanie Projektu/dotacji/grantu,
c) Dokumentacja księgowa projektu,
d) Wyciągi bankowe z rachunku dotacji i rachunku wkładu prywatnego,
e) Rozliczenie końcowe projektu,
f) Oświadczenie o saldzie na rachunku wkładu prywatnego,
h) Zestawienie korekt finansowych w przypadku, gdy miały miejsce korekty.
3) Informacje o wszystkich ostatecznych beneficjentach pomocy w ramach realizowanego Projektu –
dane do PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego).
W związku z wdrożeniem części finansowej systemu informatycznego SIMIK, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów, od września
2006 r. wnioski o płatność składane w ramach działania 2.3 schemat „A” SPO RZL muszą być
przygotowywane za pomocą udostępnionej na stronach Ministerstwa Finansów pod adresem
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=409&id=58776 aplikacji Generator Wniosków
Płatniczych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała do beneficjentów, niezbędne do
wygenerowania wniosków, pliki xml z danymi nt. podpisanej umowy. Przy składaniu wniosku
o płatność należy zwracać uwagę na zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej
wniosku.
Dokumenty należy wypełnić zgodnie z Instrukcją do „Wniosku beneficjenta o płatność” w ramach
SPO RZL.
5
UWAGA:
W pkt. 15 wniosku o płatność końcową należy wpisać kwotę wynikającą z harmonogramu płatności
(nawet w przypadku, kiedy Beneficjent nie otrzyma całej transzy).
We wniosku o płatność końcową rozliczane są wszystkie wydatki niewykazane we
wcześniejszych wnioskach o płatność, poniesione maksymalnie do 25 dnia po zakończeniu
realizacji projektu.
Dodatkowym dokumentem wymaganym przy końcowym rozliczeniu jest zestawienie rozliczenia
projektu (wzór i sposób wypełnienia poniżej).
Numer umowy:
Nazwa Beneficjenta:
Rozliczenie końcowe projektu
…………………………………
…………………………………
Całkowita kwota dofinansowania projektu zgodna z § 2 ustęp 3 pkt 1 Umowy o dofinansowanie
projektu
Kwota wydatków kwalifikowanych zgodnie z harmonogramem płatności:
Faktycznie
rozliczona
kwota
Okresy rozliczeniowe
dofinansowa
zgodnie z harmonogramem nia
1
2
Faktycznie rozliczony wkład prywatny
wkład w
wkład
postaci
suma
gotówko wynagrodze wkładu
wy
ń
prywatnego
3
4 5=3+4
…………….
………..
Suma
dofinansowania
i wkładu
prywatnego
z danego okresu
rozliczeniowego
6=2+5
…………………………..
SUMA
Procent dofinansowania zgodnie z § 2
ustęp 3 pkt 1 Umowy o dofinansowanie
projektu
..
Procent dofinansowania zrealizowany
przez Beneficjenta:
..
Kwota do wypłaty przez PARP:
Kwota do zwrotu przez Beneficjenta:
…
…
Do powyższych dokumentów należy jeszcze dołączyć Oświadczenie o saldzie na koncie wkładu
prywatnego.
6
Zgodnie z treścią oświadczenia (wzór poniżej) należy wpisać:
- globalną kwotę zebranego wkładu prywatnego,
- globalną kwotę rozliczonego we wnioskach o płatność wkładu prywatnego,
- saldo na koncie wkładu prywatnego, które stanowić powinno różnicę pomiędzy powyższymi dwiema
kwotami.
UWAGA:
W oświadczeniu w saldzie nie wpisujemy kwoty odsetek bankowych narosłych na rachunku wkładu
prywatnego.
Oświadczenie o saldzie na koncie wkładu prywatnego
……………………………..,
(pieczęć)
……………….,………………
(miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż w ramach projektu (nr projektu) został zebrany wkład prywatny w postaci
gotówki w wysokości …………..PLN. Wkład prywatny w postaci gotówki rozliczony we
wnioskach o płatność wyniósł …………….PLN. Saldo pozostałe na rachunku bankowym
wyodrębnionym na wpłaty gotówkowe od Ostatecznych Odbiorców wynosi ………….. PLN bez
uwzględnienia narosłych odsetek.
……………………………
Przygotowując wniosek o płatność końcową należy przeanalizować wszystkie wydatki
w ramach projektu, które zostały rozliczone we wnioskach o płatność pośrednią, jak i te, które
planujemy wykazać we wniosku o płatność końcową. Jest to ostatni moment, kiedy możemy powstałe
błędy skorygować (np., gdy we wcześniejszych wnioskach o płatność wykazano wydatki z wkładu
prywatnego jako dofinansowanie). Błędy wykazujemy w dokumencie Zestawienie korekt
finansowych dla beneficjentów SPO RZL.
7
Wzór zestawienia korekt finansowych dla Beneficjentów SPO RZL:
Zestawienie korekt finansowych dla beneficjentów SPO RZL
Nr projektu:
Nazwa Projektu:
Nazwa Beneficjenta:
LP
1
Okres objęty
wnioskiem, w
ramach, którego
wydatek został
rozliczony
2
Poz. we
Rodzaj
wniosku
wydatku
o
korygowanego
płatność
3
4
Data
wykrycia
korekty
Przyczyna
Kwota
korekty korygowana
5
6
7
Źródło
finansowania
po korekcie
8
1
2
3
4
5
6
7
Łącznie:
0
Data:………………………………
Sporządził:……………………………………………………
Uwaga:
Istnieje możliwość wykazania większej liczby danych do korekty, jednak liczba kolumn nie może ulec
zmniejszeniu.
Poniżej zaprezentowano przykład poprawnie przygotowanego rozliczenia końcowego projektu
w przypadkach, gdy:
- został wniesiony zbyt niski wkład prywatny,
-
wykazane jest saldo na koncie wkładu prywatnego (występuje różnica pomiędzy zebranym
wkładem prywatnym, a rozliczonym we wnioskach o płatność pośrednią),
-
konieczne jest dokonanie korekty finansowej.
8
Dane do przykładu rozliczenia końcowego:
Firma szkoleniowa ARKA Sp. z o. o. realizowała projekt w ramach Działania 2.3 schemat a pt.
„Profesjonalne Szkolenia” przeznaczone dla pracowników małych, i średnich przedsiębiorstw
w całym kraju. Celem było wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości poprzez przeszkolenie 183 pracowników polskich przedsiębiorstw.
Umowa została podpisana 2 stycznia 2006 roku a projekt był realizowany w okresie od 2 stycznia
2006 do 28 lutego 2007 roku.
Całkowite wydatki projektu zgodnie z umową 557 090,33 PLN
Kwota dofinansowania wynosiła 493 399,70 PLN
Wkład prywatny w postaci wynagrodzeń 63 690,63 PLN
Przeszkolono 180 pracowników z Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Beneficjent otrzymał transze zgodnie z harmonogramem płatności w wysokości 493 399,70 PLN
w następujących transzach:
Zaliczka: 100 000,00 PLN
I płatność: 200 000,00 PLN
2 płatność: 100 000,00 PLN
3 płatność: 93 399,70 PLN
Konto bankowe dofinansowania nieoprocentowane.
Beneficjent rozliczył wnioskami o płatność pośrednią kwotę 537 136,22 PLN w tym 473 445,59 PLN z
dofinansowania i 63 690,63 PLN z wkładu prywatnego.
Przykład rozliczenia:
Wniosek za okres
Rozliczona
Dofinansowanie
kwota w PLN w PLN
2 stycznia 2006 – 31marca 2006
85300,20
85 300,20
1 kwiecień 2006 – 30 lipca 2006
184331,34
184 331,34
1 sierpnia 2006 – 31 grudnia 2006
103942,44
103 942,44
1 stycznia 2007 – 28 lutego 2007(wniosek złożony z
rozliczeniem końcowym)
Suma
99871,61
99 871,61
473 445,59
Wkład
prywatny
w PLN
63 690,63
63 690,63
Należy zacząć od przedstawienia rozliczenia końcowego, w sytuacji, gdy został zebrany odpowiedni
i zbyt niski wkład prywatny w stosunku do zatwierdzonych wydatków w ramach pomocy publicznej.
Brak odpowiedniego wkładu prywatnego jest najczęstszym błędem popełnianym przez
Beneficjentów. Należy pamiętać, aby podczas realizacji projektu na bieżąco monitorować
wysokość zbieranego wkładu prywatnego. Wysokość wymaganego wkładu prywatnego jest
uzależniona od rozliczonych wydatków w ramach pomocy publicznej zgodnie z § 2 ust.3, pkt.4
umowy o dofinansowanie projektu.
Brak monitoringu zebranego i wydatkowanego wkładu może spowodować, że wykazany wkład
prywatny będzie zbyt niski, co spowoduje znaczne obniżenie kwoty dofinansowania.
9
2.
Rozliczenie końcowe, gdy wniesiony wkład prywatny jest odpowiedni
Kwota dofinansowania z umowy (środki fizycznie
otrzymane)
Liczba przeszkolonych osób z MSP
493399,70 PLN
Wydatki rozliczone w ramach pomocy publicznej
306 333,85 PLN
Wydatki rozliczone w ramach pomocy pozostałej
Całkowite wydatki:
Procent
wkładu
prywatnego
zgodnie
z Rozporządzeniem MRR, z dn. 16.08.2006 r.
(Dz.U.154 poz.1102 § 12, ust.1:
230 802,37 PLN
537 136,22 PLN
20 %
Sposób wyliczenia:
Wymagany wkład prywatny dla
rozliczonych wydatków w ramach
pomocy publicznej oraz liczby
przeszkolonych osób
180 osób
61 266,77 PLN
=20% x 306 333,85 PLN
Rozliczona kwota dofinansowania
przy rozliczonym wkładzie
prywatnym na poziomie
63690,63 PLN
473 445,59 PLN
=537 136,22PLN–63 690,63 PLN
„Czysty” Zwrot (wynikający
jedynie z niewykorzystania części
środków)
19 954,11 PLN
=493 399,70PLN – 473 445,59 PLN
W przypadku, kiedy beneficjent nie otrzymał wszystkich transz zgodnie z harmonogramem płatności
w tym przypadku ostatniej - 93 399,70 PLN, wtedy rozliczamy projekt następująco:
Wymagany wkład prywatny dla
rozliczonych wydatków w ramach
pomocy publicznej oraz liczby
przeszkolonych osób
61 266,77 PLN
=20% x 306 333,85 PLN
Rozliczona kwota dofinansowania
przy rozliczonym wkładzie
prywatnym na poziomie
63 690,63 PLN
Płatność dla Beneficjenta
473 445,59 PLN
=537 136,22PLN–63 690,63 PLN
73 445,59 PLN
=400 000,00PLN-473 445,59,00 PLN
10
W przypadku zaprezentowanym powyżej Beneficjent powinien wnioskować o kolejną transzę zgodnie
z harmonogramem płatności, tj. 93 399,70 PLN, otrzyma jednak kwotę wynikającą
z rozliczenia końcowego, czyli w tym przypadku 73 445,59 PLN
3.
Rozliczenie końcowe, gdy wniesiony wkład prywatny jest zbyt niski
(50 000,00 PLN)
Sposób wyliczenia:
Wymagany wkład prywatny dla
rozliczonych wydatków w ramach
pomocy publicznej oraz liczby
przeszkolonych osób
61 266,77 PLN
=20% x 306 333,85 PLN
Rozliczona kwota dofinansowania
przy rozliczonym wkładzie
prywatnym na poziomie
50 000,00PLN
487 136,22 PLN
=537 136,22PLN–50 000,00
PLN
„Czysty” zwrot
Max pomoc publiczna przy
rozliczonym wkładzie prywatnym
w wysokości
50 000,00 PLN
6 263,48 PLN
250 000,00 PLN
=493 399,70PLN- 487 136,22PLN
50 000,00 PLN – 20 %
X – 100 %
Korekta wynikająca ze zbyt
niskiego wkładu prywatnego
56 333,85 PLN
=306 333,85PLN-250 000,00 PLN
Kwota do zwrotu przy
rozliczonym wkładzie prywatnym
na poziomie
50 000,00 PLN
62 597,33 PLN
=6 263,48 PLN+56 333,85 PLN
W przypadku, kiedy w projekcie przeszkolono zarówno Beneficjentów z MSP, jak i z dużych
przedsiębiorstw należy liczbę osób z MSP pomnożyć przez odpowiedni procent, dodać przemnożoną
liczbę osób z dużych przedsiębiorstw, a następnie podzielić przez sumę osób.
11
Jeżeli do liczby przeszkolonych 180 osób z MSP dodamy 30 osób z dużych przedsiębiorstw;
wymagany zwrot wyliczamy następująco:
Sposób wyliczenia:
Kwota dofinansowania z umowy (środki fizycznie
otrzymane)
Liczba przeszkolonych osób z MSP
493399,70 PLN
180 osób
Liczba przeszkolonych osób z DP
Wydatki rozliczone w ramach pomocy publicznej
30 osób
306 333,85 PLN
Wydatki rozliczone w ramach pomocy pozostałej
230 802,37 PLN
Całkowite wydatki:
537 136,22 PLN
Procent
wkładu
prywatnego
zgodnie 180 osób z MSP x 20% + 30 osób z DP x
z Rozporządzeniem MRR z dn. 16.08.2006 r. 40%/210 osób = 22,86%
(Dz.U.154 poz.1102 § 12, ust.1:
W celu rozliczenia wkładu prywatnego, zebrany wkład musi być wydatkowany. Niewydatkowany
wkład prywatny wykazywany jest w „Oświadczeniu o saldzie wkładu prywatnego”.
4.
Rozliczenie końcowe, gdy jest saldo na koncie wkładu prywatnego
Gdy Beneficjent zebrał wkład prywatny w postaci gotówki w wysokości 64 088,63 PLN, a następnie
rozliczył go w wymaganej wysokości 63 690,63 PLN (saldo: 398,00 PLN)- załącza do rozliczenia
Oświadczenie o saldzie.
Oświadczenie o saldzie na koncie wkładu prywatnego
Firma Szkoleniowa ARKA Sp. z o.o.
(pieczęć)
Warszawa, 25 marca 2007 roku
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż w ramach projektu SPORZL-2.3a-2-13-133/0000 został zebrany wkład prywatny
w postaci gotówki w wysokości 64 088,63 PLN. Wkład prywatny w postaci gotówki rozliczony we wnioskach
o płatność wyniósł 63 690,63 PLN PLN. Saldo pozostałe na rachunku bankowym wyodrębnionym na wpłaty
gotówkowe od Ostatecznych Odbiorców wynosi 398,00 PLN bez uwzględnienia narosłych odsetek..
Jan Nowak
12
Kwota do zwrotu powiększona jest o 398,00 PLN, w porównaniu do sytuacji rozliczenia końcowego,
gdy wniesiono wkład prywatny odpowiedniej wysokości. Kwota do zwrotu (bez salda na koncie
wkładu prywatnego) wynosiła 19 954,11 PLN co oznacza, że wymagana kwota do zwrotu to
20 352,11 PLN (19 954,11 PLN+398 PLN).
W przypadku wymaganej płatności dla Beneficjenta, w przedstawionym przykładzie kwota
73 445,59 PLN, przy wykazanym saldzie w wysokości 398,00 PLN, Beneficjent otrzyma
kwotę 73 047,59 PLN (73 445,59-398,00 PLN).
Uwaga:
Jeżeli saldo na koncie wkładu prywatnego, nie stanowi różnicy pomiędzy wkładem zebranym
a rozliczonym we wnioskach o płatność, należy przeanalizować poprawność wykazywanych do tej
pory wydatków jako wkład prywatny.
Gdy rozliczony wkład prywatny jest zbyt niski w stosunku do zatwierdzonych wydatków, a saldo
wkładu prywatnego jest dodatnie, dopuszczalna jest możliwość dokonania przeksięgowań w obrębie
wydatków wykazanych we wniosku końcowym, które polegają na przeksięgowaniu wydatków z konta
dotacji i wykazaniu ich jako wydatków z wkładu prywatnego, przelaniu odpowiedniej kwoty (np.
kwoty salda) z konta prywatnego na konto dotacji. Należy dodatkowo dokonać korekty załączników
1 i 2 do wniosku o płatność oraz pkt. 21 wniosku o płatność.
5.
Rozliczenie końcowe, gdy konieczne jest przygotowanie korekty
finansowej
Przygotowując się do rozliczenia końcowego projektu należy przeanalizować uważnie wszystkie
wydatki wykazane we wcześniejszych wnioskach o płatność, gdyż może okazać się, że wykazana
wcześniej faktura zapłacona z wkładu prywatnego, faktycznie zapłacona została z dofinansowania lub
np. wykryto wydatek niekwalifikowany. Sytuację taką należy wykazać w dokumencie „Zestawienie
korekt finansowych”.
13
Zestawienie korekt finansowych dla beneficjentów SPO RZL
Nr projektu:
Nazwa Projektu:
Nazwa Beneficjenta:
SPORZL-2.3a-2-13-133/0000
Profesjonalne Szkolenia
Firma Szkoleniowa ARKA Sp. zoo
Poz. we
Okres objęty wnioskiem, w ramach, którego wniosku o
LP
wydatek został rozliczony
płatność
1
2
3
Rodzaj wydatku
korygowanego
4
Data
wykrycia
korekty
5
2007-02-20
2007-02-20
1 1 kwietnia 2006 – 30 lipca 2006
7
Wynagrodzenie trenera za
miesiąc luty - Pana Jacka
Kowalskiego - poz. 1.1.1 P
2 01 stycznia 2007 – 28 luty 2007
3
4 Data:20.02.2007
5 Sporządził: Jan Nowak
23
Usługa Szkoleniowa w
lipcu - poz. 1.3.7- P
Przyczyna
korekty
6
Błędnie
wykazano
wynagrodzenie
Trenera, który
prowadził
w firmie
szkolenie
komercyjne,
niezwiązane
z projektem
Błędnie
wykazane
wydaki jako
wkład prywatny
Łącznie:
Kwota
korygowana w
PLN
7
źródło
finansowania po
korekcie
8
5 000,00
-
300,00 dofinansowanie
5 300,00
14
15
Jeśli już znamy nasze rozliczenie i korekty możemy sporządzić dokument Rozliczenie projektu.
Numer umowy:
Nazwa Beneficjenta:
Rozliczenie końcowe projektu
SPORZL-2.3a-2-13-133/0000
Firma Szkoleniowa ARKA Sp. zoo
Całkowita kwota dofinansowania projektu zgodna z § 2 ustęp 3 pkt 1 Umowy o
dofinansowanie projektu
493 399,70 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych zgodnie z harmonogramem płatności:
Suma
dofinansowania
Faktycznie rozliczony wkład prywatny
i wkładu
Wkład
Suma
prywatnego
Faktycznie
Wkład
w postaci
wkładu
z danego okresu
Okresy rozliczeniowe zgodnie rozliczona kwota gotówkowy
wynagrodzeń prywatnego rozliczeniowego
z harmonogramem
dofinansowania w PLN
w PLN
w PLN
w PLN
1
2
3
4 5=3+4
6=2+5
2 stycznia 2006 – 31marca
85 300,20
0
0
0
85 300,2
2006
1 kwietnia 2006 – 30 lipca
184 331,34
0
0
0
184 331,3
2006
1 sierpnia 2006 – 31 grudnia
103 942,44
0
0
0
103 942,4
2006
63 690,63
163 562,2
01 stycznia 2007 – 28 lutego
2007
99 871,61 63 690,63
0
korekta do wniosku za
-5 000,00
-5 000,0
1 kwietnia 2006
– 30 lipca 2006
korekta do wniosku za okres
1 stycznia 2007 – 28 lutego
2006
SUMA
Procent dofinansowania
zgodnie z § 2 ustęp 3 pkt 1
Umowy o dofinansowanie
projektu
300,00
468 745,59
532 136,2
0
82,17
Procent dofinansowania zrealizowany przez
Beneficjenta:
Kwota do wypłaty przez PARP:
Kwota do zwrotu przez Beneficjenta:
-300,00
63 390,63
88,09
0,00
24 654,11
16
W związku z powyższym 5 000,00 PLN zostanie uznane przez PARP jako nieprawidłowość,
ponieważ wcześniej wydatek został wykazany jako dofinansowane, następnie wykazany we wniosku
o refundację i zrefundowany. O kwotę 300,00 PLN zostaną pomniejszone wykazane wydatki
z dofinansowania i powiększone z wkładu prywatnego w ostatnim wniosku
o płatność. W związku z wykazaną korektą kwota do zwrotu zmieni się z 19 954,11 PLN
na 24 654,11 PLN.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność,
załączników oraz sprawozdań wysyła do Beneficjenta Informację o wynikach weryfikacji wniosku
o płatność oraz Informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji projektu potwierdzającą
prawidłowość zakończenia projektu, jak również informację z kwotą ostatniej transzy lub kwotą do
zwrotu.
W terminie 14 dni od daty otrzymania powyższych pism należy dokonać zwrotu wymaganej kwoty
dofinansowania. Kwota ta powinna być zwrócona wraz z odsetkami bankowymi, które narosły na
rachunku dotacji od moment zakończenia projektu do dnia dokonania zwrotu.
Poniżej wypełnione pisma, przy założeniu korekty finansowej wykazanej w zestawieniu korekt.
Załącznik 26 Informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność - wszystkie wydatki kwalifikowalne dla
PARP
.................................................
Warszawa, dnia 20 maja 2007 roku
pieczęć PARP
IS/2.3.a/123/AL
(nr pisma)
Pan Jan Nowak
Kierownik Projektu
Firma Szkoleniowa ARKA Sp. z o.o.
ul. Jasna 1
00-000 Warszawa
INFORMACJA O WYNIKACH WERYFIKACJI
WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Uprzejmie informuję, że złożony przez Firma Szkoleniowa ARKA Sp. z o.o. w dniu 25 marca 2007 roku do PARP
wniosek o płatność nr 5 w ramach projektu SPORZL-2.3a-2-13-133/0001 Profesjonalne Szkolenia, nr SPORZL2.3a-2-13-133/0000 został zweryfikowany przez Mazowiecką Regionalną Instytucję Finansującą oraz PARP –
instytucję wdrażającą dla Działania 2.3 schemat „A”.
Wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte
wnioskiem uznano za kwalifikowalne.
Uprzejmie informuję, iż zatwierdzenie wydatków w ramach wniosku o płatność oznacza, że zatwierdzona
została kwota 158 562,24 PLN (kwota z pkt 9 tab. załączonej poniżej) w ramach realizowanego projektu.
Szczegółowe rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność przedstawia poniższa tabela:
17
Rozliczenie wniosku o płatność
1
w PLN
Kwota środków finansowych w ramach projektu
557 090,33 PLN
- kwota dofinansowania
493 399,70 PLN
- wkład własny*
63 690,63 PLN
Kwota środków dotychczas rozliczonych
2
373 573,98
(bez uwzględnienia kwoty, która jest rozliczana
niniejszym wnioskiem)
- kwota dofinansowania
373 573,98
- wkład własny*
0,00
3
Kwota wydatków rozliczana niniejszym wnioskiem
163 562,24
4
Wydatki uznane za kwalifikowalne
163 562,24
5.
Wydatki uznane za niekwalifikowalne
0,00
6.
Przychód
0,00
7.
Korekty finansowe
8.
Nieprawidłowości
0,00
(300,00-300,00)
5 000,00
- w tym odsetki umowne
9
Kwota
wydatków
wnioskiem (4-6-7-8)
0,00
zatwierdzona
niniejszym
158 562,24
(163 562,24-300+3005000,00)
95171,61
- kwota dofinansowania
- wkład własny*
(99 871,615000,00+300,00)
63 390,63
(63690,63-300,00)
* należy wskazać źródło finansowania wkładu własnego, a w przypadku pochodzenia wkładu własnego
z różnych źródeł – należy odpowiednio wskazać wysokość dla każdego ze źródeł
W ramach niniejszego wniosku o płatność została rozliczona nieprawidłowość nr 1 na kwotę 5 000,00 PLN
(błędnie zakwalifikowano fakturę, która nie dotyczy realizacji projektu SPORZL- kwota naliczonych odsetek za
nieprawidłowo wydatkowane środki wynosi …)
Kwota 300,00 PLN – błędne źródło finansowania wydatku. Rozliczono wydatek jako wkład prywatny, natomiast
został on pokryty z dofinansowania (w danym rozliczeniu o tę kwotę pomniejszono wkład własny oraz
powiększono rozliczane dofinansowanie).
18
w PLN
Rozliczenie kwoty dofinansowania
1.
Całkowita kwota środków na finansowanie projektu
przyznanych na dany projekt
493 399,70 PLN
2.
Kwota rozliczonych środków na finansowanie projektu
373 573,98
3.
Kwota pozostała do
rozliczanych transz
poprzednio
26 426,02
4.
Wysokość ostatniej otrzymanej transzy (rozliczanej
niniejszym wnioskiem)
93 399,70
5.
Kwota do rozliczenia (3+4)
119 825,72
6.
Kwota rozliczona niniejszym wnioskiem
95 171,61
7.
Procent rozliczenia (6/5)
8.
Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku
(5-6)
24 654,11
9.
Kwota kolejnej transzy do wypłacenia zgodnie
z harmonogramem
0,00
rozliczenia
z
79,43%
Z uwagi na powyższe, zatwierdza się do wypłaty kwotę kolejnej transzy środków w wysokości: 0,00 PLN.
Płatność nastąpi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie do .........................................
Sporządził :
Zatwierdził:
Anna Lemańska
Joanna Niecka
Imię i nazwisko
podpis i pieczęć
Imię i nazwisko
podpis i pieczęć
19
Załącznik Wzór pisma – rozliczenie końcowe
.................................................
Warszawa, dnia 20 maja 2007 roku
pieczęć instytucji wdrażającej
IS/2.3.a/124/AL
nr pisma
Pan Jan Nowak
Kierownik Projektu
Firma Szkoleniowa ARKA Sp. z o.o.
ul. Jasna 1
00-000 Warszawa
INFORMACJA DLA BENEFICJENTA O WYNIKACH WERYFIKACJI
PROJEKTU
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 2 pkt 3 Umowy o dofinansowanie nr SPORZL-2.3a-2-13-133/0000
podpisanej w dniu 2 stycznia 2006 roku pomiędzy Firmą Szkoleniową ARKA Sp. z o.o., ul. Jasna 1, 00-000
Warszawa, NIP – 111-11-11-111 a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie,
ul. Pańska 81/83, przekazano na konto Beneficjenta w okresie od 12 stycznia 2006 roku do 4 grudnia 2006 roku
kwotę dofinansowania w wysokości 493 399,70 PLN.
Na skutek zweryfikowanych przez PARP wniosków o płatność dokonano rozliczenia końcowego
projektu. Szczegółowe rozliczenie przedstawia poniższa tabela:
1
Kwota środków finansowych w ramach projektu według
umowy
w PLN
557 090,33
1.1 kwota dofinansowania
493 399,70
1.2 wkład prywatny
Kwota środków dotychczas rozliczonych we wnioskach
2
o płatność
63 690,63
532 136,22
468 745,59
2.1 kwota dofinansowania
2.2 wkład prywatny rozliczony wnioskami o płatność
3
Dotychczas wypłacone dofinansowanie
4
63 390,63
493 399,70
24 654,11
Kwota do zwrotu (2.1-3)
I przypadek: gdy środki ze współfinansowania zostały przekazane beneficjentowi w różnych latach
kalendarzowych
W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty 24 654,11 PLN oraz kwoty narosłych odsetek na rachunek
20
bankowy o numerze:
………………………………………………………………………..
otwarty dla zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach Działania 2.3
schemat „A”. Zwrot powinien nastąpić do 14 dni od dnia otrzymania pisma.
W tytule przelewu należy podać informację o kwocie zwracanego wsparcia, kwocie odsetek, numerze umowy i
numerze NIP.
II przypadek:, gdy środki ze współfinansowania zostały przekazane beneficjentowi w jednym roku kalendarzowym
oraz wyłącznie ze środków jednej decyzji Ministra Finansów przy załażeniu, że zwrot nastąpi w tym samym roku,
w którym została wydana odpowiednia decyzja dokonane wszystkie płatności na konto beneficjenta
W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty 50 009,38 PLN oraz kwoty narosłych odsetek w następującym
podziale:
- kwota PLN, oraz 75 % kwoty narosłych odsetek
na rachunek bankowy: XX XXXX XXXX XXXX XXXX
- kwota.......... PLN, oraz 25 % kwoty narosłych odsetek
na rachunek bankowy: YY YYYY YYYY YYYY YYYY
otwartych dla zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach Działania 2.3
schemat „A”. Zwroty powinny nastąpić do 14 dni od dnia otrzymania pisma.
W tytule przelewów należy podać informację o kwotach zwracanego wsparcia, kwotach odsetek, numerze umowy
i numerze NIP.
lub
(w zależności od harmonogramu płatności)
W związku z powyższym zatwierdza się do wypłaty kwotę ostatniej transzy środków w wysokości:
......................... PLN (słownie: ......................................................PLN), która zostanie przekazana na konto
bankowe wskazane w umowie do obsługi projektu.
Sporządził :
Zatwierdził:
..Anna Lemańska
Joanna Niecka
imię i nazwisko
podpis i pieczęć
imię i nazwisko
podpis i pieczęć
UWAGA:
Suma rozliczonego wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń oraz wkładu w formie gotówki nie
może przekroczyć kwoty wkładu prywatnego określonej w umowie. W przeciwnym wypadku
nadwyżka będzie niekwalifikowana. Należy pamiętać, że rozliczenie całkowite projektu jest
uzależnione od osiągniętych rezultatów!
21
6.
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego
(PEFS)
Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wraz ze sprawozdaniem końcowym przekazuje do RIF
w wersji elektronicznej informacje o wszystkich ostatecznych beneficjentach pomocy w ramach
realizowanego Projektu oraz informację za ostatni kwartał. W tym celu Ostateczny Odbiorca
(beneficjent) gromadzi dane wszystkich beneficjentów ostatecznych za pomocą ankiety (wzór ankiety
poniżej).
Forma elektroniczna formularza PEFS, zakres danych niezbędnych do funkcjonowania Podsystemu
Monitorowania Beneficjentów Ostatecznych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz instrukcja
wypełniania formularza PEFS opublikowane są pod adresem http://www.parp.gov.pl/index/more/173.
W oparciu o te dane zostanie przeprowadzone badanie ankietowe, co najmniej 5% wszystkich
Beneficjentów Ostatecznych po upływie 6 miesięcy od zakończenia ich udziału w projekcie. Badanie
ankietowe przeprowadzone będzie przez Instytucję Wdrażającą 4 razy w roku, tak, aby objąć swym
zasięgiem Beneficjentów ostatecznych uczestniczących we wszystkich proponowanych formach
wsparciem i typach projektów.
22
6.1
Ankieta
ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS
Dane wspólne
Lp. Nazwa
1 Tytuł projektu
2 Nr projektu
3 Działanie, w ramach, którego realizowany jest projekt
4 Schemat, w ramach, którego realizowany jest projekt
Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS (dotyczy następujących Działań: 1.1;
1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)
Dane
podstawowe
Dane
teleadresowe
Szczegóły
wsparcia
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nazwa
Nazwa instytucji
NIP
Typ instytucji
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Miasto/Wieś?
Kod pocztowy
Województwo
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Liczba zatrudnionych pracowników
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Dane osób pracujących, które otrzymują wsparcie w ramach EFS (dotyczy następujących
Działań: 1.1; 1.4; 1.5; 1.6; 2.2; 2.3; 2.4)
Dane
podstawowe
Adres
zamieszkania
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć
Wiek
PESEL
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
23
Dane
kontaktowe
Dane
dodatkowe
Dane o
pracodawcy
Szczegóły
wsparcia
7.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Miasto/Wieś?
Kod pocztowy
Województwo
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Wykształcenie
Nazwa instytucji, organizacji lub przedsiębiorstwa
Rodzaj przyznanego wsparcia
Liczba godzin wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Sprawozdanie końcowe
Warunkiem rozliczenia całkowitego projektu jest złożenie sprawozdania końcowego z realizacji
projektu w terminie 25 dni od zakończenia projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie projektu).
Sprawozdanie należy złożyć w Regionalnej Instytucji Finansowej (RIF) zgodnie z miejscem siedziby
Ostatecznego Odbiorcy. Sprawozdanie końcowe należy sporządzić na formularzu wynikającym
z Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 listopada 2006 roku w sprawie wzorów
sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006.(M.P. 2007, nr 9, poz.101) Beneficjent przekazuje do RIF 1 egzemplarz wersji
papierowej i wersję elektroniczną.
Przy składaniu sprawozdania końcowego beneficjent musi złożyć sprawozdanie okresowe i roczne.
W przypadku, kiedy projekt kończy się 31 grudnia to Beneficjent składa sprawozdanie okresowe,
roczne i końcowe.
Sprawozdanie końcowe winno zawierać:
1. Informacje ogólne dotyczące projektu,
2. Informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu oraz realizacji planu rzeczowego,
3. Informacje dotyczące postępu realizacji planu finansowego projektu
4. Informacje o przeprowadzonych kontrolach, audytach zewnętrznych i stwierdzonych
nieprawidłowościach w realizacji projektu
5. Informację na temat wypełniania zobowiązań w zakresie promocji projektu
6. Informację na temat przestrzegania polityki Wspólnoty przy realizacji projektu,
7. Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające zgodność z prawdą danych zawartych
w sprawozdaniu.
Sprawozdanie końcowe podsumowuje cały okres realizacji projektu i powinno być przesłane
wraz z wnioskiem o płatność końcową do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF).
24
8.
Przechowywanie dokumentów projektu
Zgodnie z zapisem §13 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 "Beneficjent zobowiązuje się do
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo (...) oraz do informowania Instytucji
Wdrażającej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem". Zatem
dokumentacja dotycząca realizacji projektu musi być przechowywana i gotowa do udostępnienia
w przypadku ewentualnej kontroli do dnia 31 grudnia 2013 r.
25
9.
Słowniczek pojęć podstawowych
Beneficjent – podmiot zgłaszający projekt oraz odpowiedzialny za jego realizację. Beneficjent jest
więc ten podmiot, który wnioskuje o dofinansowanie projektu, z którym następnie zawierana jest
umowa o dofinansowanie projektu oraz który odpowiada za rozliczanie postępów projektu i środków
finansowych przyznanych na jego realizację.
Beneficjent ostateczny – przedsiębiorstwo i jego pracownicy biorący udział w szkoleniu w ramach
projektu.
Dofinansowanie - pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach
refundacji, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
i publicznych środków krajowych.
Instytucja wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Jednostka publiczna
lub prywatna odpowiedzialna za zlecanie końcowemu odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu)
realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi.
Instytucja Zarządzająca - Instytucja lub organ publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo
członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile
sam sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za sterowanie i nadzorowanie procesu
realizacji określonego dokumentu. Dla SPO RZL jest to Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Konkurs – procedura mająca na celu wyłonienie najlepszych projektów składanych przez
Wnioskodawców.
Lider – Wnioskodawca, który zgłasza wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu
wszystkich Partnerów i odpowiada przed PARP za jego realizację.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w art. 1
załącznika I do rozporządzenia 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE
L 10 z 13 01. 2001) Ostatnio zmienionego rozporządzeniem 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
zmieniającym rozporządzenie 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ((Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).
Partner – organizacja spełniająca te same kryteria, co Wnioskodawca współpracująca przy
przygotowywaniu i realizacji projektu, zgodnie z podpisaną umową/porozumieniem o współpracy.
Płatność okresowa – płatność dokonywana w trakcie realizacji projektu w okresowych transzach na
podstawie sprawozdania okresowego i wniosku o płatność okresową.
Płatność końcowa - płatność realizowana po zakończeniu realizacji projektu, w oparciu o złożony
kompletny i zaakceptowany przez instytucję wdrażającą wniosek o płatność. Dotyczy wyłącznie
wydatków rzeczywiście poniesionych, udokumentowanych i niezbędnych dla realizacji projektu,
RIF - Pełnomocnik PARP – Regionalne Instytucje Finansujące w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są regionalnymi
26
partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu Działania
2.3 a. Lista RIF: www.parp.gov.pl/index/more/131
Projekt – przedsięwzięcie opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie
projektu zawartej pomiędzy PARP a Beneficjentem.
Schemat „A” – instrument wsparcia skierowany na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, stanowiący
jeden z trzech komponentów Działania 2.3 “Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” realizowanego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Rozwój Zasobów Ludzkich” i wdrażanego przez
PARP.
Wkład prywatny – jest to wkład własny Beneficjenta ostatecznego, o którym mowa w art. 12 ust.5
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie udzielania przez PARP
pomocy finansowej w ramach SPO RZL 2004 – 2006.
Wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany przez Wnioskodawcę.
Wniosek Beneficjenta o płatność - wniosek skierowany przez beneficjenta do instytucji wdrażającej
w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu.
Wydatki kwalifikowane projektu – wydatki określone w art. 10 Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej
w ramach SPO RZL 2004 - 2006, które mogą być objęte dofinansowaniem oraz stanowią podstawę do
obliczania kwoty dofinansowania.
Wydatki niekwalifikowane projektu – wydatki poniesione w związku z realizacją projektu,
wchodzące w skład kosztów całkowitych projektu, inne niż wymienione w art. 10 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy
finansowej w ramach SPO RZL 2004 - 2006. Wydatki niekwalifikowane nie mogą być objęte
dofinansowaniem oraz nie stanowią podstawy do obliczania kwoty dofinansowania.
Zakończenie realizacji projektu - dzień złożenia przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta)
w Regionalnej Instytucji Finansującej sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz wniosku
Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) o płatność końcową.
27
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards