Załącznik nr 3 - Politechnika Częstochowska

advertisement
Załącznik nr 3
do „Zasad udzielania zamówień publicznych
w Politechnice Częstochowskiej”
Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 69
Znak sprawy: ZP/ZO-01/14
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE:
Dostawy pierwszego wyposażenia Domu Studenta nr 2 „Bliźniak”.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu
dotyczącym dostawy pościeli, kołder, kocy, poduszek oraz ręczników.
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma
zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki
Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Dostawa/usługa
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa pościeli, kołder, kocy, poduszek oraz ręczników dla Domu Studenta nr 2
„Bliźniak”
1)
2)
3)
4)
5)
Kołdra
Poduszka
Komplet pościeli
Ręcznik
Koc
szt. 230
szt. 230
szt. 250
szt. 250
szt. 230
Szacunkowy koszt realizacji całego zadania : 78 025,00 zł ( brutto)
- Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad,
umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniami zabrudzeniem
lub zawilgoceniem podczas transportu lub składowania.
 niewłaściwe skreślić
- Zamawiający wymaga, aby każda sztuka asortymentu miała wszywkę zawierającą:
skład surowca, wymiary, sposób i temperaturę prania.
- Zamawiający wymaga dostarczenia całego asortymentu na koszt dostawcy do Domu
Studenta nr 2 „Bliźniak” Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie przy
ul. Akademickiej 5 i wniesienie we wskazane miejsce ( magazyn pościeli ).
- Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu
odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawieni faktury VAT.
- Wykonawca na oferowany asortyment udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji
i rękojmi.
- Kolory do ostatecznej akceptacji przed podpisaniu umowy u kierownika Działu Domów
Studenckich.
Ad. 1 Kołdra – produkt antyalergiczny
Wymiary:
150 x 190 cm
Wypełnienie:
włókno poliestrowe, silikonowe w postaci maty posiadające
wysoką sprężystość, puszystość oraz doskonałą izolację cieplną
Waga wypełnienia: 1,2 kg
Pokrycie :
Policotton 35% bawełna, 65% poliester o gramaturze 120-150 g/m
Wykończenie:
Obszycie – lamowanie. Kołdra pikowana w kraty
Wymagania:
charakterystyka produktu producenta
Certyfikat OEKO TEX STANDARD 100
Certyfikat zgodności z obowiązującą normą
Odporność na wielokrotne pranie i suszenie mechaniczne
w temp. 95 stopni C
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Ad. 2 Poduszka – produkt antyalergiczny
Wymiary:
70 x 80 cm
Wypełnienie:
włókno silikonowe spiralnie skręcane posiadające
wysoką sprężystość i wytrzymałość
Waga wypełnienia: 1 kg
Pokrycie :
Policotton 35% bawełna, 65% poliester o gramaturze 120-150 g/m
Wykończenie:
Obszycie – lamowanie. Kołdra pikowana w kraty
Wymagania:
charakterystyka produktu producenta
Certyfikat OKO TEX STANDARD 100
Certyfikat zgodności z obowiązującą normą
Odporność na wielokrotne pranie i suszenie mechaniczne
w temp. 95 stopni C
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Ad. 3 Komplet pościeli:
Wymagania: - charakterystyka produktu producenta
- Certyfikat OKO TEX STANDARD 100
- Certyfikat zgodności z obowiązującą normą
- Odporność na częste pranie przemysłowe w temp. 95 stopni C
i suszenie, maglowanie mechaniczne oraz procedury dezynfekcyjne
- Zachowanie stałych wymiarów gotowej konfekcji przez cały czas
użytkowania. (technologiczne wykurczanie tkanin)
- przepis prania i konserwacji producenta wyrobu
- Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Do oferty należy dołączyć kartę produktu wydaną przez producenta
wyrobu, zawierającą informację o parametrach danego materiału.
Wzór i kolor do wyboru z min. 6 dostarczonych wzorów przez wybranego
Wykonawcę przed podpisaniem umowy
Poszwa
Wymiary:
Tkanina- Skład:
160 x 200 cm
100% bawełna, gramatura 130 +/-5g/m2.
Tkanina o splocie satynowym
Kurczliwość do 4%
Kolor :
do wyboru z dostarczonych wzorów
Wykończenie :
Nici szwalnicze rdzeniowe odporne na wysoką temperaturę
Sposób szycia polegający na zagęszczaniu ściegu oraz ryglach
wzmacniających zakończenia ściegów
Zakładka zamykająca 30 cm
Poszewka
Wymiary:
Tkanina- Skład:
70 x 80 cm
100% bawełna, gramatura 130 +/-5g/m2.
Tkanina o splocie satynowym
do wyboru z dostarczonych wzorów
Kolor :
Kurczliwość do 4%
Wykończenie :
Nici szwalnicze rdzeniowe odporne na wysoką temperaturę
Sposób szycia polegający na zagęszczaniu ściegu oraz ryglach
wzmacniających zakończenia ściegów
Zakładka zamykająca 20 cm
Prześcieradło
Wymiary:
Tkanina- Skład:
150 x 220 cm
100% bawełna, gramatura 130 +/-5g/m2.
Tkanina o splocie satynowym
jednolity do wyboru z dostarczonych wzorów
Kolor :
Kurczliwość do 4%
Wykończenie :
Nici szwalnicze rdzeniowe odporne na wysoką temperaturę
Sposób szycia polegający na zagęszczaniu ściegu oraz ryglach
wzmacniających zakończenia ściegów
Ad. 4 Ręcznik frotte
Wymiary:
Materiał :
Gramatura:
50x100cm
Bawełna 100% , przędza podwójna
500g/m2
Dwustronne, charakteryzujące się wytrzymałością mechaniczną i chłonnością wody.
Możliwość wielokrotnego prania i suszenia w suszarkach mechanicznych.
Obszyte podwójnym szwem z czterech stron.
Wymagania: Certyfikat zgodności z polską normą
Certyfikat OKO TEX STANDARD 100
Temperatura prania 95 °C
Kolor : jednolity, pastel
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Ad. 5 Koc
Wymiary:160x200cm
Materiał : akryl 85 %, bawełna 8 %, poliester 7%
Gramatura 600g/m2
Waga : 2 kg
Wykończenie: dwustronny koc , brzegi obszyte lamówką
Temperatura prania 40 °C
Kolor : do uzgodnienia
Wymagania: Certyfikat zgodności z polską normą
Certyfikat OKO TEX STANDARD 100
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 25 września 2014 roku.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b) Zestawienie oferowanego asortymentu dostawy z wyszczególnieniem producentów
wyrobów oraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zgodność
proponowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia (karty produktów
producenta).
6. Ofertę należy złożyć na adres: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201
Częstochowa (Sekretariat Kanclerza pok. nr 28), z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na
Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy pierwszego wyposażenia dla Domu Studenta
nr 2 BLIŹNIAK Politechniki Częstochowskiej- ZP/ZO-01/14”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych
do oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena: 100 %,
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku
VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:
na adres: Politechnika Częstochowska,
ul. Dąbrowskiego 69 , 42-201 Częstochowa
(Sekretariat Kanclerza pok. nr 28).
2. Termin składania ofert upływa: 14.08.2014 roku, godz. 10.00 . Decyduje data wpływu do
Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Agata Joachymiak, tel.: 34 325 02 62, 606 851 868
e-mail: [email protected]
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej
www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie
poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
Download