dokumentacja techniczna - Warmińsko

advertisement
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
FAZA DOKUMENTACJI:
Projekt wykonawczy
OBIEKT:
Budynek Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
TEMAT:
Projekt wykonawczy instalacji sieci logicznej,
elektrycznej dedykowanej dla zasilania
urządzeń teleinformatycznych i elektrycznej
ogólnego zastosowania.
INWESTOR:
Wojewódzki Ośrodek Informatyki
Terenowy Bank Danych w Olsztynie
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
DATA:
kwiecień 2005r.
Oddział w Warszawie, ul. Rzymska 1, 03-976
Warszawa
ZESPÓŁ AUTORSKI
SPRAWDZIŁ
Robert Seń
Robert Caliński
inż. Stanisław Piotrowski
upr. bud. St-222/75
inż. Stanisław Piotrowski
upr. bud. St-222/75
1
Spis treści:
Spis treści: .........................................................................................................................................................................................2
Podstawa opracowania .....................................................................................................................................................................3
Przedmiot i cel opracowania .............................................................................................................................................................3
Zakres opracowania ..........................................................................................................................................................................3
System rozprowadzania instalacji .....................................................................................................................................................5
Opis instalacji okablowania strukturalnego .......................................................................................................................................6
Opis instalacji elektrycznej dedykowanej ..........................................................................................................................................8
Opis instalacji elektrycznej ogólnego zastosowania........................................................................................................................10
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych .........................................................................................................................11
Ochrona przeciwporażeniowa .........................................................................................................................................................11
Wyłącznik p.poż. .............................................................................................................................................................................11
Obliczenia........................................................................................................................................................................................12
Wykaz materiałów ...........................................................................................................................................................................18
Notatki .............................................................................................................................................................................................34
Uzgodnienia ....................................................................................................................................................................................35
Wykaz schematów i planów ............................................................................................................................................................36
2
Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest zawarta umowa na wykonanie opracowania dokumentacji
projektowej instalacji elektrycznej i logistycznej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.
Projekt ten wykonano w oparciu o:
- dostarczoną przez inwestora dokumentację,
- wytyczne inwestora zawarte w załączniku nr 1, a w szczególności:
a) 1 PLE (Punkt Logiczno Elektryczny) na około 6-7m2,
b) 1PLE składa się z:
o 2 gniazd logicznych RJ45 kat.6 z szyldem opisowym,
o 3 gniazd zasilania gwarantowanego (dedykowanego) z kluczem,
o 2 gniazd zasilania gospodarczego,
- obowiązujące normy z szczególnym uwzględnieniem ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2002/AC:2003 wydanie drugie, PN-IEC 60364 oraz
PN-ISO 17799.
Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i logicznej w budynku
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
obejmujący:
- instalację elektryczną dedykowaną,
- instalację sieci logicznej,
- instalację elektryczną ogólnego zastosowania.
Celem opracowania dokumentacji projektowej jest opracowanie spójnego i jednolitego okablowania dla
budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego
7/9. Projekt wykonawczy zakłada możliwość dalszej rozbudowy.
Zakres opracowania
W ramach umowy została wykonana dokumentacja na nośniku cyfrowym i trzy egzemplarze dokumentacji
wydrukowane na papierze.
Dokumentacja obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rzuty pięter z naniesioną instalacją logiczną,
Widoki Punktów Dystrybucyjnych,
Wykaz zastosowanych materiałów do budowy instalacji logicznej,
Rzuty pięter z naniesioną instalacją elektryczną dedykowaną i ogólnego zastosowania
Widoki rozdzielnic elektrycznych TK-„x” dla instalacji elektrycznej dedykowanej,
Widoki rozdzielnic elektrycznych TA-„x” dla instalacji elektrycznej ogólnego zastosowania,
Schematy rozdzielnic elektrycznych,
Wykaz zastosowanych materiałów do budowy instalacji elektrycznej,
W. L. Z. od RG do T-0
W. L. Z. od T-0 do TK-1 do TK-6 i TA-1 do TA-6.
W. L. Z. od sekcji agregatu prądotwórczego w RG do TK-2a, TK-5a, TA-2a i TA-5a.
W chwili obecnej istniejąca sieć komputerowa w budynku nie ma wydzielonej instalacji zasilającej –
zasilana jest z systemu gniazd gospodarczych. W związku z modernizacją sieci komputerowej Użytkownik
podjął decyzję o modernizacji instalacji zasilającej i wydzieleniu zasilania urządzeń komputerowych.
3
Dokumentacja nie obejmuje:
1. Przebudowy rozdzielnicy głównej RG ( z uwagi na znaczny przyrost mocy, rozdzielnica RG musi
być przebudowana przed zakończeniem modernizacji instalacji wg niniejszego projektu),
2. Przebudowy w RG sekcji rozdzielnicy agregatu prądotwórczego.
Z powyższego wynika również konieczność przebudowy istniejącej rozdzielni głównej (RG). Ponieważ
przebudowa rozdzielnicy RG nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, powinna być wykonana wg
odrębnego opracowania.
W opracowaniu wykonano bilans mocy dla budynku, który stanowi podstawę dla Inwestora o wystąpienie
do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie nowych warunków przyłączenia, które będą podstawą
dla wykonania projektu modernizacji zasilania i przebudowy rozdzielnicy głównej budynku.
Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej
kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w
dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi
istotnymi szczegółami. Wszystkie użyte w dokumentacji materiały można zakupić za
pośrednictwem Biura Projektów.
4
System rozprowadzania instalacji
Rozprowadzenie instalacji odbiorczej zaprojektowano z sześciu Lokalnych Punktów
Dystrybucyjnych wspólnych dla instalacji logicznej i elektrycznych.
Umiejscowienie Punktów Dystrybucyjnych pokazano na planach.
Instalacja logiczna i elektryczna odbiorcza rozprowadzona zostanie w wspólnych kanałach PCV z
przegrodą, produkcji firmy Legrand. Trasy kabli i wymiary kanałów pokazano na planach instalacji. Kanały
zbiorcze prowadzić na wysokości 5 cm od stropu.
Przewody należy prowadzić w kanałach kablowych w odpowiednich sekcjach ( logiczna /
elektryczna). Przejścia kanałów przez ściany i stropy wykonać pełnym przekrojem stosowanego kanału.
Przejścia przez pomieszczenia ogólnodostępne wykonać stosownym kanałem PCV i zabudować trwale
płytą GK na stelażu.
Przejścia przez stropy uszczelnić materiałem ppoż. o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej przegrody.
Zestawy gniazd montować w kanałach PCV na wysokości 20 cm od podłogi w pomieszczeniach na
piętrach i parterze oraz na wysokości 100cm w piwnicy. W systemie kanałowym bezwzględnie zastosować
niezbędne kształtki i złączki wszędzie gdzie przewiduje to producent.
Instalację zasilającą rozdzielnice TK-„x” i TA-„x” rozprowadzić w poziomie na drabinach kablowych
podwieszanych do sufitu a w pionach w korytach kablowych z pełną pokrywą.
Po ułożeniu kabli zasilających przejścia przez stropy i ściany uszczelnić masą ognioodporną o
odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.
Wykonane piony w korytkach kablowych zabudować trwale płytą GK na stelażu.
Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykonać pomiary odbiorcze i protokół przekazać
Inwestorowi.
Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej
5
Opis instalacji okablowania strukturalnego
Zaprojektowano system okablowania strukturalnego proponowany przez firmę Schrack
Energietechnik charakteryzujący się uniwersalnością i nowoczesnością, gwarantujący dostosowanie się do
wymogów okablowania strukturalnego nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości.
W skład systemu okablowania strukturalnego Schrack NET HSE wchodzą elementy pasywne wykonane w
technologii miedzianej jak i światłowodowej.
Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń
szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji
prądowych, zastosowano okablowanie poziome w wersji ekranowanej kat. 6 wykonane w systemie Schrack
NET HSE. Zastosowanie systemu zwiększa odporność systemu informatycznego na zakłócenia
elektromagnetyczne oraz ogranicza emisję zakłóceń do środowiska zewnętrznego i znacząco zwiększa
bezpieczeństwo transmisji wszystkich danych.
Jako medium transmisyjne zastosowano podwójnie ekranowany kabel typu S/FTP (PiMF) 450 MHz
kat. 6 o średnicy żyły 23 AWG gwarantując tym samym duży zapas przesyłu sygnału na ewentualne
przyszłe aplikacje. Każda para transmisyjna jest oddzielnie ekranowana folią aluminiową, natomiast
wszystkie pary (skręcone razem między sobą) osłonięte dodatkowym wspólnym ekranem. Taka budowa
kabla gwarantuje najwyższe parametry transmisyjne i bezpieczeństwo przesyłu danych. Osiągnięcie
najwyższych parametrów transmisyjnych uzyskano przez zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz
zmniejszenie poziom zakłóceń (emisji) od kabla, ale także osiągnięto odporność na zakłócenia zarówno
wysokich do 450 MHz, jak i niskich częstotliwości. Kabel spełnia wymagania stawiane komponentom
kategorii 6 przez najnowsze, obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność
z poniższymi kategoriami okablowania:
IEC 60332-1 i EN 50266-2-1 – palność
IEC 60754-2 i EN 50267 – bezkorozyjność
IEC 61034 i EN 50268 - gęstość zadymienia
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002
Uzupełnienie normy amerykańskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7,
opisujące wymagania odnoszące się do miedzianych systemów okablowania strukturalnego kategorii 6.
Obejmuje szczegółowy opis weryfikacji komponentów kategorii 6 metodą De-Embedded Testing.
PN-EN 50173-1 + AC: 2003
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe
IEC 60603-7-4 i IEC 60603-7-5 / Ed. 1.0 (ACDV 09.2003) Złącza do urządzeń elektronicznych cz. 7-4 Szczegółowe wymagania dla 8 pinowy złączy do transmisji danych z częstotliwością do 250 MHz ( kat. 6
UTP) - 2003
ANSI/TIA/EIA-568-B
ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09
EN 50173-1 Second Edition November 2002
Zastosowane gniazda RJ45 systemu Schrack Net HSE charakteryzują się wydajnością kategorii 6
(w odniesieniu do komponentu), co jest potwierdzone niezależnym certyfikatem wydanym przez niezależne
laboratorium badawcze GHMT. Zastosowane złącza RJ 45 posiada pełną osłonę ekranowaną,
zapewniającą szczelność elektromagnetyczną z każdej strony gniazda i element wyprowadzenia kabla
zapewniający 3600 kontakt ekranu kabla z gniazdem. Złącze RJ 45 jest zarabiane przy użyciu narzędzi,
zapewniających odpowiednie zapasy parametrów transmisyjnych i ich powtarzalność w procesie
zarabiania.
6
Moduły keystone kat. 6 będą montowane w adapterach mosaic 22,5x45mm z klapkami
antykurzowymi. Te same moduły keystone są montowane także w 19” panelu krosowym 24 x RJ45
zapewniając spójność i jednolitość systemu, a co za tym idzie wysokie parametry całego systemu.
Wszystkie panele 19” zamontowano w Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych LPD w szafach i
ramach dystrybucyjnych o wysokości 45U. Szafy dystrybucyjne zamontowano na cokołach o wysokości
100 mm. Cokół należy wykorzystać do pozostawienia zapasu kabli. Dodatkowo szafy dystrybucyjne
wyposażono w panele wentylacyjne i półki stałe i organizery przebiegów kablowych co 48 portów RJ45.
Do połączeń LPD między sobą zastosowano 8 włóknowe 50/125 µm – OM2e światłowodowe kable
systemu Schrack NET HSE, które mogą być używane do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
okablowania strukturalnego (okablowanie pierwotne i / lub wtórne) lub sieciach dla telekomunikacji,
okablowania telewizyjnego lub broadcast. Dzięki zastosowaniu włókna klasy OM2e osiągnięto
niepowtarzalne parametry dla transmisji Gigabit Ethernet ( 1000 Mbit/s wg IEEE 802.3z) oraz dla transmisji
10 Gbit/s Ethernetu (wg IEEE 802.3ae). Kable światłowodowe należy zakończyć w 19” panelach
światłowodowych typu ST. Jako łącza rezerwowe do połączeń pomiędzy LPD zastosowano kabel typu
S/FTP po 4 tory dla każdego punktu LPD. Szczegóły połączeń światłowodowych i rezerwowych
miedzianych pokazano na rysunku nr 47.
Instalację komputerową postanowiono zintegrować z instalacją telefoniczną. Osiągnięto to poprzez
zastosowanie w LPD 19” paneli telefonicznych 50xRJ45, w których zaterminowano kable wieloparowe
YTKSY 53x2x0,5 mm2 doprowadzone z pomieszczenia centrali telefonicznej. W pomieszczeniu centrali
telefonicznej należy podłączyć kable w miejsce dotychczas użytkowanych. Przełączanie pionów
telefonicznych wykonawca powinien uzgodnić bezpośrednio z Inwestorem.
7
Opis instalacji elektrycznej dedykowanej
Instalację elektryczną dedykowaną zaprojektowano tak, że jest przystosowana do zasilania
poprzez UPS. Dla odbiorów w pomieszczeniach specjalnego znaczenia przewidziano zasilanie rezerwowe
z agregatu prądotwórczego. Instalację należy wykonać w wersji natynkowej z zastosowaniem systemu
kanałowego PCV firmy Legrand. Przekroje kanałów wynoszą odpowiednio 65x75mm w pomieszczeniach
oraz 65x150mm do 65x220 na głównych ciągach kablowych. W kanałach zastosowano przegrody celem
odseparowania instalacji sieci okablowania strukturalnego od instalacji elektrycznej. Kable WLZ-tów należy
rozprowadzić w piwnicy na drabinach kablowych podwieszanych do sufitu oraz w nowo tworzonych
pionach w kanałach stalowych pełnych z pokrywą i zabudować płytą GK. Przed wykonaniem zabudowy
wykonać pomiary kontrolne linii zasilających. Pomiary powtórzyć po wykonaniu zabudowy. W pionach
kablowych prowadzić maksymalnie 4 kable. Przejścia pomiędzy stropami uszczelnić masą ognioodporną o
odporności ogniowej przegrody.
Projektowana instalacja elektryczna dedykowana zasilana będzie z sekcji „K” projektowanej
rozdzielnicy T-0, którą zlokalizowano w pomieszczeniu istniejącej rozdzielnicy RG. Zasilanie sekcji „K”
rozdzielnicy T-0 przewidziano z rozdzielnicy RG kablami 4xYKXS 1x240 mm2 + 1xYKXSżo1x240 mm2,
które należy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi gG 400A.
UWAGA: istniejąca rozdzielnica RG musi zostać przebudowana gdyż nie jest w stanie
przyjąć przewidywanego wzrostu obciążenia.
Z sekcji „K” rozdzielnicy T-0 wyprowadzono sześć W. L. Z. do tablic TK-„x” zlokalizowanych w
obiekcie. W. L. Z. do tablic TK-„x” zaprojektowano kablami YKXSzo 5x70mm2, które zabezpieczono
bezpiecznikami topikowymi gG 125A.
Schemat rozdzielnicy T-0 pokazano na rysunku nr 20
W celu uzyskania możliwości podłączenia planowanego centralnego UPS-a bez przerwy w pracy instalacji
odbiorczej rozdzielnicę T-0 wyposażono w układ obejściowy UPS-a By-pass. Dla umożliwienia zdalnego
wyłączania sekcji „K” rozdzielnicy T-0 w przypadku pożaru, w jej polu zasilającym zainstalowano rozłącznik
zdalnie sterowany przyciskiem W.P.POŻ. umieszczonym w portierni. Rozdzielnice TK-1 do TK-6
zaprojektowane w oparciu o rozdzielnice natynkowe serii Moduł 2000 produkcji Schrack wyposażono w
trzypolowe 250A rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą oraz pięciobiegunowe pola szynowe dla
rozprowadzenia zasilania w rozdzielnicy. Rozłącznik izolacyjny należy połączyć z polem szynowym
przewodami o przekroju 120mm2. W obwodach odbiorczych zaprojektowano wyłączniki różnicowoprądowe
typu-A i wyłączniki instalacyjne nadmiarowe C13 montowane na listwach TH-35. Przewidziano aparaturę
modułową produkcji Schrack. Sekcję pięciu aparatów należy połączyć z sobą za pomocą szyn fazowych.
Szyny fazowe należy podłączyć z polem szynowym przewodem LgY 25mm2. Połączenia między aparatami
i złączkami zaciskowymi wykonać przewodem LgY4mm2 z zastosowaniem tulej z kołnierzem izolacyjnym.
Zastosować kolory przewodów zgodnie z normą oraz niezbędne złączki.
Dodatkowo należy zamontować kontrolki zasilania i ochronniki przeciwprzepięciowe.
W rozdzielnicach TK-2 i TK-5 dla pomieszczeń specjalnego znaczenia, wydzielono podsekcje TK-2a
i TK-5a dla których przewidziano rezerwowe zasilanie z rozdzielnicy T-0 z sekcji agregatu prądotwórczego.
Rozdzielnice TK-2a i TK-5a przełączane są na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego poprzez
stycznikowe układy SZR zainstalowane w tych rozdzielnicach.
Czas przełączania obwodów ustalić z użytkownikiem po zweryfikowaniu czasu podtrzymania
zastosowanego UPS-a i czasu startu agregatu prądotwórczego.
Układ SZR bezwzględnie wyposażyć w blokadę mechaniczną.
Obwody odbiorcze zaprojektowano przewodami YDYpżo 3x2,5mm2, które należy podłączać do
zainstalowanych w rozdzielnicach zacisków. Przewody należy opisać w sposób trwały numerem
rozdzielnicy i obwodu.
8
W obwodach odbiorczych przewidziano gniazda wtyczkowe zespolone 3x230V z uziemieniem i kluczem
zabezpieczającym przed podłączaniem innych urządzeń produkcji np. Legrand typu Mosaic45 montowane
w kanałach kablowych z zastosowaniem elementów przewidzianych do tego celu przez producenta.
Numerację obwodów nanieść na tabliczkach znamionowych bezpośrednio nad aparaturą, w rozdzielnicy na
złączkach zaciskowych oraz na gniazdach odbiorczych.
Po wykonaniu instalacji wykonać niezbędne pomiary odbiorcze i protokoły przekazać Inwestorowi.
Sposób podłączenia rozdzielnic pokazano na rysunku nr 20
Schematy oraz widoki rozdzielnic pokazano na rysunkach nr 22 do nr 33
Sposoby rozprowadzania instalacji odbiorczej pokazano na rysunkach nr 02, 04, 06, 08, 10, 12
9
Opis instalacji elektrycznej ogólnego zastosowania
W ramach projektu instalacji elektrycznej dedykowanej do zasilania urządzeń teleinformatycznych
projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej gospodarczej rozprowadzanej w tych samych kanałach co
instalacja dedykowana.
Kable WLZ-tów należy rozprowadzić w kanałach kablowych razem z WLZ-ami instalacji
dedykowanej.
Projektowaną instalację zasilono z sekcji „A” rozdzielnicy T-0. Sekcję „A” rozdzielnicy T-0 należy
zasilić kablem 4xYKXS1x240mm2 + 1xYKXSżo1x240mm2 z RG po jej zmodernizowaniu.
W sekcji „A” rozdzielnicy T-0 zamontowane zostaną podstawy bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi dla
zabezpieczenia WLZ-tów sekcji obwodów ogólnego zastosowania.
Z rozdzielnicy T-0 kablami sieciowanymi zostaną podłączone rozdzielnice TA-1 do TA-6, które
zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice natynkowe serii Moduł 2000 produkcji Schrack.
Rozdzielnice TA-x należy wyposażyć w trzypolowe 250A rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą oraz
pięciobiegunowe pola szynowe dla rozprowadzenia zasilania w rozdzielnicy.
Rozłącznik izolacyjny należy połączyć z polem szynowym przewodami o przekroju 120mm 2. W obwodach
odbiorczych przewidziano wyłączniki różnicowoprądowe typu-AC i wyłączniki instalacyjne nadmiarowe B10
montowane na listwach TH-35. Przewidziano zastosowanie aparatury modułowej produkcji Schrack.
Sekcję pięciu aparatów należy połączyć z sobą za pomocą szyn fazowych. Szyny fazowe połączyć z polem
szynowym przewodem LgY 25mm2. Połączenia miedzy aparatami i złączkami zaciskowymi wykonać
przewodem LgY4mm2 z zastosowaniem tulej z kołnierzem izolacyjnym.
Zastosować kolory przewodów zgodnie z normą oraz niezbędne złączki.
Dodatkowo należy zamontować kontrolki zasilania i ochronniki przeciwprzepięciowe.
W obwodach nr TK1/19, TK1/25-27, TK2/63, TK2/05-06, TK2/18-21, TK2/36-40, TK2/71-78, TK3/01-04,
TK3/14-20, TK4/07-10, TK4/27-30, TK4/42-46, TK5/01-03, TK5/15-19, TK5/28-29, TK5/41-45, TK5/60-65,
TK6/01-03, TK6/14-21, TK6/47-56 zastosowano dodatkowo ochronniki przeciwprzepięciowe klasy D
montowane w kanałach kablowych.
W rozdzielnicach TA-2 i TA-5 dla pomieszczeń specjalnego znaczenia wydzielono podsekcje TA-2a i TA5a dla których przewidziano rezerwowe zasilanie z rozdzielnicy T-0 z sekcji agregatu prądotwórczego.
Rozdzielnica TA-2a i TA-5a przełączane są na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego poprzez
stycznikowe układy SZR zainstalowane w tych rozdzielnicach.
Czas przełączania obwodów ustalić z użytkownikiem po zweryfikowaniu czasu podtrzymania
zastosowanego UPS-a i czasu startu agregatu prądotwórczego. Układ SZR bezwzględnie wyposażyć w
blokadę mechaniczną.
Obwody odbiorcze zaprojektowano przewodami YDYpżo 3x2,5mm2, które należy podłączać do
zainstalowanych w rozdzielnicach zacisków. Przewody należy opisać w sposób trwały numerem
rozdzielnicy i obwodu. W obwodach odbiorczych zastosować gniazda wtyczkowe zespolone 2x230V z
uziemieniem produkcji np. Legrand typu Mosaic45 montowane w kanałach kablowych z zastosowaniem
elementów przewidzianych do tego celu przez producenta.
Numerację obwodów nanieść na tabliczkach znamionowych bezpośrednio nad aparaturą, zaciskach
połączeniowych i gniazdach odbiorczych oraz dodatkowo załączyć do dokumentacji powykonawczej wraz z
niezbędnymi pomiarami instalacji odbiorczej.
Schemat zasilania rozdzielnic pokazano na rysunku nr 20
Schematy oraz widoki rozdzielnic pokazano na rysunkach nr 34 do nr 44.
Sposoby rozprowadzania instalacji odbiorczej pokazano na rysunkach nr 02, 04, 06, 08, 10, 12
10
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
Schemat instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych pokazano na rysunku nr 19
Główną szynę uziemiającą GSU należy zainstalować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG.
Nad każdym zestawem rozdzielnic TK-„x” i TA-„x” zainstalować miejscową szynę uziemiającą MSU. Szyny
MSU połączyć z szyną GSU przewodami Lyzo35mm2 układanymi w tych samych korytkach co W.L.Z. do
rozdzielnic. Połączenie przewodu z szynami MSU wykonać poprzez zaciski przelotowe bez przecinania
przewodu.
Szafy LPD połączyć z szynami MSU przewodami Lyżo16mm2.
Do szyn MSU podłączyć wszystkie konstrukcje i urządzenia, które mogą znaleźć się pod napięciem
przewodami o przekroju równym przewodom skrajnym, lecz nie mniej niż Lyżo16mm 2 i nie więcej niż
Lyżo25mm2.
Wszystkie drabinki i korytka w miejscu łączenia zbocznikować przewodami LY6mm2.
Ochrona przeciwporażeniowa
Nową instalację zaprojektowano w układzie TN-S, istniejąca instalacja wykonana jest w układzie TN-C.
Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne szybkie wyłączanie, wg PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona ta realizowana jest przez bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowo
prądowe. Jako ochronę dodatkową zastosowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie
zadziałania 30mA. W obiekcie będą wykonane połączenia wyrównawcze. Przy każdym zestawie
rozdzielnic TK-„x” i TA-„x” będzie zainstalowana miejscowa szyna uziemiająca MSU. Miejscowe szyny
uziemiające będą podłączone przewodami Lyżo 35mm2 do głównej szyny uziemiającej GSU zlokalizowanej
w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG.
Wyłącznik p.poż.
Dla celów p.poż. w projektowanej instalacji przewidziano wyłącznik prądu WPP.POŻ. umożliwiający
wyłączenie zasilania rozdzielnicy T-0. Wyłącznik WPP.POŻ. należy zainstalować w pomieszczeniu
portierni.
Wyłącznik zaopatrzyć w napis „Wyłącznik prądu P.Poż. rozdzielnicy T-0”. Zagadnienie przeciwpożarowego
wyłączania zasilania całego obiektu powinno być rozwiązane w ramach przebudowy głównej rozdzielnicy
zasilającej RG.
11
Obliczenia
Spadki napięć sprawdzono. Dla obwodów krytycznych spadek napięcia na odcinku od rozdzielnicy T-0 do
gniazd odbiorczych nie przekracza 3%.
Założenia:
- napięcie sieci zasilającej Un=400/230V
- ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączanie w układzie TN-S
- 1 stanowisko pracy = 300W
Obliczenia spadków napięć, przekrojów i zabezpieczeń W.L.Z. dla rozdzielnic TK-„x”
Moc
Moc
Symbol
Symbol
Lp. rozdzielnicy rozdzielnicy zainstalowana obliczeniowa
zasilającej zasilanej
kW
kW
26,2
1
T-0
TK-1
15,9
2
T-0
TK-2
67,2
41,8
3
T-0
TK-3
57,1
34,5
4
T-0
TK-4
55,0
33,2
5
T-0
TK-5
59,2
35,7
6
T-0
TK-6
59,8
36,1
Razem:
Typ
i
Prąd
Długość Spadek
Zabezpieczenie przekrój
obliczeniowy
linii
napięcia
przewodów
A
Nr. - A
mm2
mb
%
5 x YKXS
28,8
63
47
0,12
1x70mm2
5 x YKXS
75,8
100
50
0,33
1x70mm2
5 x YKXS
62,5
100
100
0,54
1x70mm2
5 x YKXS
60,1
100
52
0,27
1x70mm2
5 x YKXS
64,7
100
60
0,34
1x70mm2
5 x YKXS
65,4
100
104
0,59
1x70mm2
324,5
Założenia:
- napięcie sieci zasilającej Un=400/230V
- ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączanie w układzie TN-S
- 1 stanowisko pracy = 200W
Obliczenia spadków napięć, przekrojów i zabezpieczeń W.L.Z. dla rozdzielnic TA-„x”
Moc
Moc
Symbol
Symbol
Lp. rozdzielnicy rozdzielnicy zainstalowana obliczeniowa
zasilającej zasilanej
kW
kW
43,8
1
T-0
TA-1
27,0
2
T-0
TA-2
71,3
39,9
3
T-0
TA-3
52,2
26,7
4
T-0
TA-4
54,2
27,7
5
T-0
TA-5
63,6
36,0
6
T-0
TA-6
55,6
28,4
Razem:
Typ
i
Prąd
Długość Spadek
Zabezpieczenie przekrój
obliczeniowy
linii
napięcia
przewodów
2
A
Nr. - A
mm
mb
%
5 x YKXS
48,9
80
47
0,20
1x95mm2
5 x YKXS
72,3
100
50
0,23
1x95mm2
5 x YKXS
48,4
80
100
0,31
1x95mm2
5 x YKXS
50,2
80
52
0,23
1x95mm2
5 x YKXS
65,2
100
60
0,34
1x95mm2
5 x YKXS
51,5
80
104
0,46
1x95mm2
340,7
12
Założenia:
-
napięcie sieci zasilającej Un=400/230V
ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączanie w układzie TN-S
1 stanowisko pracy = 300W
1 stanowisko pracy = 200W
Obliczenia spadków napięć, przekrojów i zabezpieczeń W.L.Z. dla rozdzielnic TK-„x” i TA”x”
podsekcji „A”
Symbol
rozdzielnic
Lp.
y
zasilającej
1
T-0
Symbol
Moc
Moc
Prąd
rozdzielni
zainstalowana obliczeniowa obliczeniowy
cy
zasilanej kW
kW
A
20,6
TK-2a
16,5
29,9
2
T-0
TK-5a
6,0
4,8
8,7
20
3
T-0
TA-2a
11,8
5,9
10,7
20
4
T-0
TA-5a
5,2
2,6
4,7
20
Razem:
43,6
13
Zabezpieczenie
Nr. - A
50
Typ
i
Długość
przekrój
linii
przewodów
mm2
mb
5 x YKXS
50
1x25mm2
5 x YKXS
60
1x25mm2
5 x YKXS
50
1x25mm2
5 x YKXS
60
1x25mm2
Spadek
napięcia
%
0,36
0,12
0,13
0,07
BILANS OBLICZENIA OBCIĄŻENIA ROZDZIELNIC
Numer rozdzielnicy
Oddział
1
Moc zapotrzebowana
Grupa odbiorników
Pi
kW
2
3
Gniazda komputerowe, 84
stanowiska po 3 gniazda
25,2
zespolone
TK-1
LPD-1
1,0
Razem:
26,2
Gniazda komputerowe, 199
stanowisk po 3 gniazda
59,7
zespolone
TK-2
LPD-2
1,0
Serwerownia
6,5
Razem:
67,2
Gniazda komputerowe, 187
stanowiska po 3 gniazda
56,1
zespolone
TK-3
LPD-3
1,0
Razem:
57,1
Gniazda komputerowe, 180
stanowisk po 3 gniazda
54,0
zespolone
TK-4
LPD-4
1,0
Razem:
55,0
Gniazda komputerowe, 194
stanowiska po 3 gniazda
58,2
zespolone
TK-5
LPD-5
1,0
Razem:
59,2
Gniazda komputerowe, 196
stanowisk po 3 gniazda
58,8
zespolone
TK-6
LPD-6
1,0
Razem:
59,8
Razem obciążenie rozdzielnicy T-0 sekcja „K”
324,5
Kz
cos
-
-
I obliczeniowe
tg
P
kW
-
Q
kvar
S
kVA
4
5
6
7
8
0,6
0,8
0,75
15,1
11,3
0,8
0,6
0,8
0,8
0,75
0,75
0,8
15,9
0,6
11,9
0,6
0,8
0,75
35,8
26,9
0,8
0,8
0,62
0,8
0,8
0,8
0,75
0,75
0,75
0,8
5,2
41,8
0,6
3,9
31,4
0,6
0,8
0,75
33,7
25,3
0,8
0,6
0,8
0,8
0,75
0,75
0,8
34,5
0,6
25,9
0,6
0,8
0,75
32,4
24,3
0,8
0,6
0,8
0,8
0,75
0,75
0,8
33,2
0,6
24,9
0,6
0,8
0,75
34,9
26,2
0,8
0,6
0,8
0,8
0,75
0,75
0,8
35,7
0,6
26,8
0,6
0,8
0,75
35,3
26,5
0,8
0,6
0,61
0,8
0,8
0,8
0,75
0,75
0,75
0,8
36,1
197,9
0,6
27,1
148,4
14
A
9
10
19,9
28,8
52,28
75,8
43,14
62,5
41,5
60,1
44,6
64,7
45,1
247,4
65,4
358,6
BILANS OBLICZENIA OBCIĄŻENIA ROZDZIELNIC
Numer rozdzielnicy
Oddział
1
Moc zapotrzebowana
Grupa odbiorników
Pi
kW
2
3
Gniazda ogólne, 134 stanowiska
26,8
po 2 gniazda zespolone
TA-1
Klimatyzatory
17,0
Razem:
43,8
Gniazda ogólne, 279 stanowisk
55,8
po 2 gniazda zespolone
Klimatyzatory
11,0
TA-2
Centrala telefoniczna
1,0
Węzeł CO
3,5
Razem:
71,3
Gniazda ogólne, 251 stanowisk
50,2
po 2 gniazda zespolone
TA-3
Klimatyzatory
2,0
Razem:
52,2
Gniazda ogólne, 261 stanowisk
52,2
po 2 gniazda zespolone
TA-4
Klimatyzatory
2,0
Razem:
54,2
Gniazda ogólne, 248 stanowisk
49,6
po 2 gniazda zespolone
TA-5
Klimatyzatory
14,0
Razem:
63,6
Gniazda ogólne, 268 stanowisk
53,6
po 2 gniazda zespolone
TA-6
Klimatyzatory
2,0
Razem:
55,6
Razem obciążenie rozdzielnicy T-0 sekcja „A”
340,7
Kz
cos
-
-
I obliczeniowe
tg
P
kW
-
Q
kvar
S
kVA
4
5
6
7
8
0,5
0,8
0,75
13,4
10,0
0,8
0,62
0,8
0,8
0,75
0,75
13,6
27,0
10,2
20,2
0,5
0,8
0,75
27,9
20,9
0,8
0,8
0,8
0,56
0,8
0,8
0,8
0,8
0,75
0,75
0,75
0,75
8,8
0,8
2,8
39,9
6,6
0,6
2,1
29,9
0,5
0,8
0,75
25,1
18,8
0,8
0,51
0,8
0,8
0,75
0,75
1,6
26,7
1,2
20,0
0,5
0,8
0,75
26,1
19,6
0,8
0,51
0,8
0,8
0,75
0,75
1,6
27,7
1,2
20,8
0,5
0,8
0,75
24,8
18,6
0,8
0,57
0,8
0,8
0,75
0,75
11,2
36,0
8,4
27,0
0,5
0,8
0,75
26,8
20,1
0,8
0,51
0,54
0,8
0,8
0,8
0,75
0,75
0,75
1,6
28,4
184,0
1,2
21,3
138,0
15
A
9
10
33,7
48,9
49,9
72,3
33,4
48,4
34,6
50,2
45,0
65,2
35,5
230,0
51,5
333,3
OBLICZENIA OBCIĄŻENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Numer rozdzielnicy
Oddział
1
Rozdzielnica TK-2a
Moc zapotrzebowana
Grupa odbiorników
-
2
Gniazda komputerowe, 32
stanowiska po 3 gniazda
zespolone
Serwerownia 13 stanowisk po 3
gniazda zespolone
Centrala telefoniczna
Węzeł cieplny
Rozdzielnica TA-2a
Gniazda ogólne, 59 stanowisk
po 2 gniazda zespolone
Rozdzielnica TK-5a
Gniazda komputerowe, 20
stanowisk po 3 gniazda
zespolone
Rozdzielnica TA-5a
Gniazda ogólne, 26 stanowisk
po 2 gniazda zespolone
Razem obciążenie agregatu prądotwórczego
Pi
Kz
kW
cos
-
-
I obliczeniowe
tg
P
kW
-
Q
Kvar
3
9,6
4
0,8
5
0,8
6
0,75
7
7,7
8
5,8
6,5
0,8
0,8
0,75
5,2
3,9
1,0
3,5
11,8
0,8
0,8
0,5
0,8
0,8
0,8
0,75
0,75
0,75
0,8
2,8
5,9
0,6
2,1
4,4
6,0
0,8
0,8
0,75
4,8
3,6
5,2
0,5
0,8
0,75
2,6
2,0
43,6
0,68
0,8
0,75
29,8
22,4
16
S
kVA
A
9
10
37,3
54,1
OBLICZENIA OBCIĄŻENIA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG PO MODERNIZACJI OBIEKTU
Numer rozdzielnicy
Oddział
1
Rozdzielnica RG
Razem obciążenie RG
Moc zapotrzebowana
Grupa odbiorników
-
Pi
Kz
kW
2
3
4
Odbiory
istniejące
które
pozostają bez zmian:
Oświetlenie budynku
108,3
0,8
Dźwig ( orientacyjnie )
7,5
1
Odbiory projektowane:
Odbiory zasilane z rozdzielnic
324,5
0,61
TK
Odbiory zasilane z rozdzielnic
340,7
0,54
TA
Przed kompensacją
781,0
0,61
Współczynnik nakładania się największych obciążeń
Bateria kondensatorów z automatyczną regulacją cos
Po kompensacji
781,0
0,55
cos
-
I obliczeniowe
tg
P
kW
-
Q
kvar
S
kVA
5
6
7
8
0,85
0,8
0,62
0,75
86,6
7,5
53,7
5,6
0,8
0,75
197,9
148,4
0,8
0,75
184,0
138,0
0,8
0,73
=0,9; =0,97
476,0
429,0
345,7
335,0
180
155,0
0,94
17
0,36
429,0
A
9
10
456,0
661,0
Wykaz materiałów
Element
Producent Nr katalogowy
JM
Razem
19" ŚWIATŁOWODOWY PANEL KROSOWY, 16XST
50/125, Z PIGTAILAMI - KOMPLETNY
Schrack
HVSLS165TG
szt.
1
19" ŚWIATŁOWODOWY PANEL KROSOWY, 24XST
50/125, Z PIGTAILAMI - KOMPLETNY
Schrack
HVSLS245TG
szt.
1
19" ŚWIATŁOWODOWY PANEL KROSOWY, 8XST
50/125, Z PIGTAILAMI - KOMPLETNY
Schrack
HVSLS085TG
szt.
5
ADAPTER PROSTY 1xRJ45 22,5x45MM DO
MODUŁÓW KEYSTONE KAT. 5 I 6 Z KLAPKĄ
ANTYKURZOWĄ
Schrack
HSEMD01W1F
szt.
2100
Schrack
WK1
szt.
48
Schrack
DVBKSO6810
szt.
4
BAKS
DK300H60
mb
160
Schrack
HSEKP423HC
mb
109314
Legrand
Legrand
Legrand
BAKS
Legrand
TFK-kable
TFK-kable
0104 33
0104 59
0300 35
KN175x48
050299
mb
mb
mb
mb
szt.
mb
mb
501
304
4182,8
45
1600
60
218
Schrack
DVBKLWP005
szt.
12
Schrack
IUPL70105
szt.
22
Legrand
Legrand
0741 93
0741 85
szt.
szt.
1445
1050
Schrack
HSEMRJ6GKA
szt.
2100
kpl
6
Boczny UCHWYT KABLOWY
COKÓŁ 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 I GŁĘB 800
MM
Drabinki kablowe podwieszane
KABEL 4X2X0.5 SFTP KAT.6 LSOH NIEBIESKA (CENA
ZA 1M)
Kanał DLP 65x150
Kanał DLP 65x220
Kanał DLP 65x75
Kanał kablowy stalowy
KLUCZ DO GNIAZD 2P+Z
LgY 1x16 mm2
LgY 1x35 mm2
LISTWA WYRÓWNUJACA POTENCJAŁU DO SZAF
19"
LISTWA ZASILAIĄCA 19" 5X220V Z FILTREM I WYŁ.
19"
M45 4M GNIAZDO 2x2P+Z 10/16A DLP
M45 6M GNIAZDO 3x2P+Z KOMP. DLP
MODUŁ KEYSTON 1XRJ45, STP, KAT.6,
TERMINOWANIE NARZÊDZIEM DE-EMBEDDED
Obudowa z płyty KG
Ochronnik przepięciowy klasy D, DEHNflex A do
montaży w kanałach kablowych
DEHN
924 389
szt.
105
PANEL KROSOWY 24XRJ45,STP,KAT. 6, z modułami
keystone, 1U
Schrack
HSERG246GA
szt.
95
PANEL KROSOWY 50XRJ45, KAT.3, 6 PINOWY
(1,2/3,6/4,5), WYS. 1U
Schrack
HSERU50SGF
szt.
24
PANEL WENTYLACYJNY
CZTEROWENTYLATOROWY MONTOWANY W DACH
Z TERMOSTATEM DO SZAF DVBK
Schrack
DVBKDACH4W
szt.
4
Pokrywa kanału DLP 65x150
Pokrywa kanału DLP 65x220
Pokrywa kanału stalowego pełna
Legrand
Legrand
BAKS
Komplet
Komplet
PKN175
mb
mb
mb
501
304
45
18
Element
Producent Nr katalogowy
PÓŁKA STAŁA 19" O GŁĘB. 400 MM. 2U, Z
PRZESUWALNYM RASTREM, 45KG
Przegroda kanału DLP 65x150
Przegroda kanału DLP 65x220
Przegroda kanału DLP 65x75
Przewód YDYpżo3x2,5
Przewód YTKSY 53x2x0,5mm2
PUSZKA INST. 120X65 PODWÓJNA
PUSZKA INST. 180X65 POTRÓJNA
PUSZKA INST. 65x65 POJEDYŃCZA
Rama montażowa 19" 45U
Ramka 2 modułowa
Ramka 4 modułowa
Ramka 6 modułowa
Rozdzielnica T-0 komplet
Rozdzielnica TA-1 komplet
Rozdzielnica TA-2 komplet
Rozdzielnica TA-3 komplet
Rozdzielnica TA-4 komplet
Rozdzielnica TA-5 komplet
Rozdzielnica TA-6 komplet
Rozdzielnica TK-1 komplet
Rozdzielnica TK-2 komplet
Rozdzielnica TK-3 komplet
Rozdzielnica TK-4 komplet
Rozdzielnica TK-5 komplet
Rozdzielnica TK-6 komplet
Suport 2 modułowy
Suport 4 modułowy
Suport 6 modułowy
SZAFA WOLNOSTOJĄCA , 45U, 800/600/2010MM,
GŁ./SZER./WYS. MM. DRZWI PRZESZKLONE
Szyna uziemienia GSU
Szyna uziemienia MSU
Uchwyt kompletny 2 modułowy
Uchwyt kompletny 4 modułowy
Uchwyt kompletny 6 modułowy
UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY
MULTIMODOWY 8X50/125, LSOH, ANTYGRYZOŃ
Wyłacznik p.poż
YKXS 5x240 mm2
YKXS 5x25 mm2
YKXS 5x70 mm2
YKXS 5x95 mm2
19
Razem
Schrack
DVBK691667
szt.
12
Legrand
Legrand
Legrand
TFK-kable
TFK-kable
Legrand
Legrand
Legrand
Schrack
Legrand
Legrand
Legrand
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Legrand
Legrand
Legrand
010473
010473
010583
74802
74804
74806
mb
mb
mb
mb
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
szt.
szt.
szt.
501
304
4182,8
45856
1580
180
180
180
8
180
180
180
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
180
180
180
DVBK126845
szt.
4
Legrand
Legrand
Legrand
010921
010941
010961
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
6
944
1258
944
Schrack
HVSAIBH085
mb
620
szt.
mb
mb
mb
mb
1
20
220
413
413
szt.
67
Schrack
089126
089127
089128
IU070246
75002
75010
75014
ABB
TFK-kable
TFK-kable
TFK-kable
TFK-kable
ZEWNĘTRZNY UCHWYT KABLOWY - ORGANIZER Z
METALOWYMI WIESZAKAMI, 1U
JM
Schrack
DVBK699997
Element
Rozdzielnica T- 0
OGRANICZNIK PRZEPIĘCIOWY PROTEC B 25KA
UN=275A IEC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NA SZYNY 60MM
SECUR POWER DO/63A
S60-ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH00 160A
ZACISKI MOSTKOWE 70/ŚRUBOWE M8
ROZŁĄCZNIK VC3P 3X400A BEZ RĄCZKI
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Z OSŁONĄ
SZAFA WOLNOSTOJĄCA TYPU AS, Z PŁYTĄ
MONTAŻOWĄ,
IP
56,
O
WYMIARACH
(SZERXWYSXGŁ): 600X2000X400MM
ADAPTER MODUŁ 2000 DO SZAF AS/KS 600X2000MM
(SZER X WYS)
MASKOWNICA MODUŁOWA Z TWORZYWA WYS.
138MM DO SZAF AS/KS O SZER. 600MM DO SYS.
MODUŁ 2000
MASKOWNICA PEŁNA Z TWORZYWA WYS. 138MM
DO SZAF AS/KS O SZER. 600MM DO SYS. MODUŁ
2000
COKÓŁ CZ. FRONTOWA I TYLNA 100MM DO SZAF
AS/KS O SZER. 600MM
ADAPTER MODUŁ 2000 DO SZAF AS/KS 800X2000MM
(SZER X WYS)
COKÓŁ CZ. FRONTOWA I TYLNA 100MM DO SZAF
AS/KS O SZER. 800MM
SZAFA WOLNOSTOJĄCA TYPU AS, Z PŁYTĄ
MONTAŻOWĄ,
IP
56,
O
WYMIARACH
(SZERXWYSXGŁ): 800X2000X400MM
MASKOWNICA PEŁNA Z TWORZYWA WYS. 276MM
DO SZAF AS/KS O SZER. 800MM DO SYS. MODUŁ
2000
MASKOWNICA PEŁNA Z TWORZYWA WYS. 138MM
DO SZAF AS/KS O SZER. 800MM DO SYS. MODUŁ
2000
MASKOWNICA MODUŁOWA Z TWORZYWA WYS.
138MM DO SZAF AS/KS O SZER. 800MM DO SYS.
MODUŁ 2000
WYZWALACZ WZROSTOWY 230VAC/DC DO
MC2/MC3+ST.POM.WYP.
WYŁĄCZNIK KOMPAKTOWY MC3 WYZWALACZ TYP
AE 3P 400A 50KA
WKŁADKA TOPIKOWA NH00 100A GL 690V
Materiały dodatkowe
20
Producent
Schrack
Nr.katalog
JM
kpl
ilość
1
Schrack
IS010191
szt.
12
Schrack
SI311580
szt.
2
Schrack
SI331980
szt.
18
Schrack
ML130020SM
szt.
2
Schrack
SI014950
szt.
16
Schrack
SI010190
szt.
16
Schrack
SI012430
szt.
14
Schrack
AS206040
szt.
2
Schrack
ILM20600
szt.
2
Schrack
ILM61203
szt.
1
Schrack
ILM66203
szt.
27
Schrack
ASSOB061
szt.
2
Schrack
ILM20800
szt.
1
Schrack
ASSOB081
szt.
1
Schrack
AS208040
szt.
1
Schrack
ILM66306
szt.
5
Schrack
ILM66303
szt.
1
Schrack
ILM61303
szt.
2
Schrack
MC299818
szt.
2
Schrack
MC340232
szt.
2
szt.
Kpl
18
1
Schrack
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TK - 1
Schrack
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY C13A/1 6KA
Schrack
BS617113
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0,03A
Schrack
BD652203
TYP A 6KA
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006324
DRZWIAMI TYP 3A-24
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046024
24/150MM
Materiały dodatkowe
Schrack
21
JM
kpl
szt.
szt.
szt.
Razem
1
33
33
33
szt.
6
szt.
16
szt.
16
szt.
33
szt.
33
szt.
szt.
1
4
szt.
1
szt.
szt.
3
3
szt.
1
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
szt.
1
szt.
2
Kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TK - 2
Schrack
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0,03A
Schrack
BD652203
TYP A 6KA
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY C13A/1 6KA
Schrack
BS617113
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
STYCZNIK POWIETRZNY K2-30A00-40 230VAC AC3
Schrack
K230A004
30A 15 KW AC1 50A 4Z CEWKA 230VAC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006345
DRZWIAMI TYP 3A-45
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046045
45/150MM
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
Automatyka SZR
Schrack
22
JM
kpl
Razem
1
szt.
66
szt.
66
szt.
11
szt.
30
szt.
30
szt.
szt.
2
8
szt.
1
szt.
szt.
6
6
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
2
szt.
szt.
szt.
66
66
66
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
Kpl
1
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TK - 3
Schrack
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006339
DRZWIAMI TYP 3A-39
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046039
39/150MM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
STYCZNIK POWIETRZNY K2-30A00-40 230VAC AC3
Schrack
K230A004
30A 15 KW AC1 50A 4Z CEWKA 230VAC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY C13A/1 6KA
Schrack
BS617113
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0,03A
Schrack
BD652203
TYP A 6KA
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
23
JM
kpl
Razem
1
szt.
1
szt.
2
szt.
12
szt.
28
szt.
28
szt.
szt.
2
8
szt.
1
szt.
szt.
3
3
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
62
szt.
62
szt.
szt.
szt.
62
62
62
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TK - 4
Schrack
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY C13A/1 6KA
Schrack
BS617113
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0,03A
Schrack
BD652203
TYP A 6KA
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006333
DRZWIAMI TYP 3A-33
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046033
33/150MM
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
Materiały dodatkowe
24
JM
kpl
szt.
Razem
1
52
szt.
52
szt.
1
szt.
2
szt.
szt.
szt.
52
52
52
szt.
5
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
4
3
3
1
szt.
1
szt.
9
szt.
22
szt.
22
szt.
1
Kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TK - 5
Schrack
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0,03A
Schrack
BD652203
TYP A 6KA
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY C13A/1 6KA
Schrack
BS617113
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
STYCZNIK POWIETRZNY K2-30A00-40 230VAC AC3
Schrack
K230A004
30A 15 KW AC1 50A 4Z CEWKA 230VAC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006345
DRZWIAMI TYP 3A-45
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046045
45/150MM
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
Automatyka SZR
Schrack
25
JM
kpl
Razem
1
szt.
59
szt.
59
szt.
11
szt.
30
szt.
30
szt.
szt.
2
8
szt.
1
szt.
szt.
6
6
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
2
szt.
szt.
szt.
59
59
59
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
Kpl
1
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TK - 6
Schrack
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006339
DRZWIAMI TYP 3A-39
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046039
39/150MM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY C13A/1 6KA
Schrack
BS617113
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0,03A
Schrack
BD652203
TYP A 6KA
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
26
JM
kpl
Razem
1
szt.
1
szt.
2
szt.
11
szt.
26
szt.
26
szt.
szt.
szt.
szt.
2
4
3
3
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
65
65
65
65
szt.
65
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TA - 1
Schrack
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006328
DRZWIAMI TYP 3A-28
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046028
28/150MM
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 6KA
Schrack
BS618110
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0.03A
Schrack
BD602203
6KA
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
Materiały dodatkowe
27
JM
kpl
Razem
1
szt.
1
szt.
2
szt.
40
szt.
40
szt.
szt.
szt.
40
40
40
szt.
5
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
4
3
3
1
szt.
1
szt.
7
szt.
18
szt.
18
szt.
1
kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TA - 2
Schrack
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 6KA
Schrack
BS618110
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0.03A
Schrack
BD602203
6KA
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
STYCZNIK POWIETRZNY K2-30A00-40 230VAC AC3
Schrack
K230A004
30A 15 KW AC1 50A 4Z CEWKA 230VAC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006345
DRZWIAMI TYP 3A-45
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046045
45/150MM
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
Automatyka SZR
Schrack
28
JM
kpl
szt.
Razem
1
70
szt.
70
szt.
11
szt.
30
szt.
30
szt.
szt.
2
8
szt.
1
szt.
szt.
6
6
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
2
szt.
szt.
szt.
70
70
70
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
Kpl
1
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TA - 3
Schrack
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006339
DRZWIAMI TYP 3A-39
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046039
39/150MM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
STYCZNIK POWIETRZNY K2-30A00-40 230VAC AC3
Schrack
K230A004
30A 15 KW AC1 50A 4Z CEWKA 230VAC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 6KA
Schrack
BS618110
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0.03A
Schrack
BD602203
6KA
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
29
JM
kpl
Razem
1
szt.
1
szt.
2
szt.
12
szt.
28
szt.
28
szt.
szt.
2
4
szt.
1
szt.
szt.
3
3
szt.
2
szt.
1
szt.
1
szt.
63
szt.
63
szt.
szt.
szt.
63
63
63
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TA - 4
Schrack
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 6KA
Schrack
BS618110
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0.03A
Schrack
BD602203
6KA
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006333
DRZWIAMI TYP 3A-33
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046033
33/150MM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
Materiały dodatkowe
30
JM
kpl
szt.
Razem
1
52
szt.
52
szt.
1
szt.
2
szt.
9
szt.
22
szt.
22
szt.
szt.
szt.
52
52
52
szt.
5
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
4
3
3
1
szt.
1
szt.
1
kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TA - 5
Schrack
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006345
DRZWIAMI TYP 3A-45
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046045
45/150MM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
STYCZNIK POWIETRZNY K2-30A00-40 230VAC AC3
Schrack
K230A004
30A 15 KW AC1 50A 4Z CEWKA 230VAC
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 6KA
Schrack
BS618110
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0.03A
Schrack
BD602203
6KA
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
Automatyka SZR
Schrack
31
JM
kpl
Razem
1
szt.
1
szt.
2
szt.
10
szt.
28
szt.
28
szt.
szt.
2
8
szt.
1
szt.
szt.
6
6
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
66
szt.
66
szt.
szt.
szt.
66
66
66
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
Kpl
1
1
Element
Producent Nr katalogowy
Rozdzielnica TA - 6
Schrack
RAMA NATYNKOWA ROZDZIELNI
M2000 Z
Schrack
IL006339
DRZWIAMI TYP 3A-39
BOCZNA LISTWA MONTAŻOWA M2000 DO WYS.
Schrack
IL046039
39/150MM
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3G3K
Schrack
IL061303
MODUŁOWA
PŁYKA DO PŁYT CZOŁOWYCH M2000 SZARA
Schrack
IL900254
RYGIEL DO PŁYT CZOŁ. Z TWORZYWA M2000
Schrack
IL900260
SZARY
PODSTAWA 4-POLOWA DO IS010045
Schrack
IS010049
WKŁADKA WARYSTOROWA 15 KA UAS15/280
Schrack
IS010045
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 6KA
Schrack
BS618106
LAMPKA SYGNALIZACYJNA 220V (4 KOLORY)
Schrack
BZ106800
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN 63A 3Schrack
IS504702
POLOWY
ZACISK ROZG. Z OCHRONĄ PRZED DOTYKIEM 5Schrack
SI026050
POL X 4X25MM2
PŁYTA CZOŁOWA M2000 Z TWORZYWA TYPU 3B6K
Schrack
IL066306
ŚLEPA
ZACISK SZEREGOWY NIEBIESKI 2.5MM2
Schrack
IK101002
ZACISK SZEREGOWY BRĄZOWY 2.5MM2
Schrack
IK100002
ZACISK SZEREGOWY ŻÓŁTO-ZIELONY 4MM2
Schrack
IK122004
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 6KA
Schrack
BS618110
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/1+N/0.03A
Schrack
BD602203
6KA
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 6-50MM2 Z
Schrack
SI012400
OSŁONĄ
S60-IZOL.WSPORCZY 630A 3-POL Z OTWORAMI
Schrack
SI014950
WEWNĄTRZ
S60-OSŁONA KOŃCOWA DO SI010170+SI014950
Schrack
SI010190
ROZŁĄCZNIK VC2P 3X250A BEZ RĄCZKI
Schrack
ML120030SM
S60-PRZYŁĄCZE KABLOWE 3-POL/60MM 35-120MM2
Schrack
SI012430
Z OSŁONĄ
Materiały dodatkowe
32
JM
kpl
Razem
1
szt.
1
szt.
2
szt.
11
szt.
26
szt.
26
szt.
szt.
szt.
szt.
2
4
3
3
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
65
65
65
65
szt.
65
szt.
5
szt.
2
szt.
szt.
2
1
szt.
1
Kpl
1
Element
Producent Nr katalogowy
Schrack
Układ SZR
JM
kpl
Razem
4
Wyłącznik instalacyjny C16A/1 6KA
Schrack
BS617116-A
szt.
8
Wyłącznik instalacyjny B6A/3 6KA
Schrack
BS618306-A
szt.
8
Przycisk 16A 1Z
Schrack
BZ106410
szt.
8
Lampka sygnalizacyjna 230V (4 kolory)
Przeł. Stopn. 20A 1-0-2-3 2-polowy ze sprzeg.
Styk pomocniczy 10A AC1 1Z Zielony do K2-09/K2-60
Styk pomocniczy 10A AC1 1R Czerwony do K2-09/K2-60
Blokada mechaniczna do 2 styczników K2-45/K2-60
Stycznik 3 polowy K3-50A00 230VAC/22kW
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
Schrack
BZ106800
IN023903
LA190100
LA190101
LA190103
LA305033
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
8
4
16
8
4
8
Przekaźnik PT 4P 6A 230VAC
Schrack
PT570730
szt.
20
Przekaźnik kontroli 3 faz
Schrack
UR3P3011
szt.
8
Gniazdo na szynę DIN do przekaźnika PT 4 pol.
Schrack
YPT78704
szt.
20
kpl
4
Materiały pomocnicze
33
Notatki
34
Uzgodnienia
35
Wykaz schematów i planów
Nr – 01 Plan instalacji logicznej – piwnica
Nr – 02 Plan instalacji elektrycznej – piwnica
Nr – 03 Plan instalacji logicznej – parter
Nr – 04 Plan instalacji elektrycznej – parter
Nr – 05 Plan instalacji logicznej – 1 piętro
Nr – 06 Plan instalacji elektrycznej – 1 piętro
Nr – 07 Plan instalacji logicznej – 2 piętro
Nr – 08 Plan instalacji elektrycznej – 2 piętro
Nr – 09 Plan instalacji logicznej – 3 piętro
Nr – 10 Plan instalacji elektrycznej – 3 piętro
Nr – 11 Plan instalacji logicznej – 4 Piętro
Nr – 12 Plan instalacji elektrycznej – 4 piętro
Nr – 13 Rozmieszczenie urządzeń w LPD – 1
Nr – 14 Rozmieszczenie urządzeń w LPD – 2
Nr – 15 Rozmieszczenie urządzeń w LPD – 3
Nr – 16 Rozmieszczenie urządzeń w LPD – 4
Nr – 17 Rozmieszczenie urządzeń w LPD – 5
Nr – 18 Rozmieszczenie urządzeń w LPD –6
Nr – 19 Schemat instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych
Nr – 20 Schemat zasilania instalacji i rozdzielnicy elektrycznej T - 0
Nr – 21 Widok rozdzielnicy elektrycznej T - 0
Nr – 22 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TK - 1
Nr – 23 Widok rozdzielnicy elektrycznej TK - 1
Nr – 24 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TK - 2
Nr – 25 Widok rozdzielnicy elektrycznej TK – 2
Nr – 26 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TK - 3
Nr – 27 Widok rozdzielnicy elektrycznej TK – 3
Nr – 28 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TK - 4
Nr – 29 Widok rozdzielnicy elektrycznej TK – 4
Nr – 30 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TK - 5
Nr – 31 Widok rozdzielnicy elektrycznej TK – 5
Nr – 32 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TK - 6
Nr – 33 Widok rozdzielnicy elektrycznej TK – 6
Nr – 34 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TA - 1
Nr – 35 Widok rozdzielnicy elektrycznej TA – 1
Nr – 36 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TA – 2
Nr – 37 Widok rozdzielnicy elektrycznej TA – 2
Nr – 38 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TA - 3
Nr – 39 Widok rozdzielnicy elektrycznej TA – 3
Nr – 40 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TA - 4
Nr – 41 Widok rozdzielnicy elektrycznej TA – 4
Nr – 42 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TA - 5
Nr – 43 Widok rozdzielnicy elektrycznej TA – 5
Nr – 44 Schemat rozdzielnicy elektrycznej TA - 6
Nr – 45 Widok rozdzielnicy elektrycznej TA – 6
Nr – 46 Schemat układu SZR
Nr – 47 Schemat połączeń pomiędzy LPD
36
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards