Agnieszka Toma

advertisement
1. Lista publikacji wchodzących w skład rozprawy
a) Toma A, Widłak W, Vydra N (2012) Rola czynnika transkrypcyjnego HSF1 w procesie
nowotworzenia. Postępy Biologii Komórki 39(2):269–288
b) Vydra N, Toma A, Widlak W (2014) Pleiotropic role of HSF1 in neoplastic transformation.
Current Cancer Drug Targets 14:144-155
c) Vydra N, Toma A, Glowala-Kosinska M, Gogler-Piglowska A, Widlak W (2013)
Overexpression of heat shock transcription factor 1 enhances the resistance of
melanoma cells to doxorubicin and paclitaxel. BMC Cancer 13:504-515
d) Toma-Jonik A, Widlak W, Korfanty J, Cichon T, Smolarczyk R, Gogler-Piglowska A, Widlak
P, Vydra N (2015) Active heat shock transcription factor 1 supports migration of the
melanoma cells via vinculin downregulation. Cellular Signalling 27(2):394-401
e) Toma A, Cichon T, Smolarczyk R, Widlak W, Vydra N (2012) Heat Shock Transcription
Factor 1 (HSF1) enhances mobility of mouse melanoma B16(F10) cells. EACR 22 - 22
Biennial Congress of The European Association for Cancer Research (From Basic
Research to Personalised Cancer Treatment), 7-10 lipiec 2012, Barcelona – streszczenie
zamieszczone w European Journal of Cancer 48(5):S54–S55
2. Streszczenie rozprawy w języku polskim
2.1 Wprowadzenie
Niniejsza rozprawa doktorska powstała w oparciu o cztery tematycznie powiązane
artykuły opublikowane w latach 2012-2015. Dwa z nich to artykuły przeglądowe omawiające
znaczenie czynnika transkrypcyjnego HSF1 w powstawaniu i progresji nowotworu. Pozostałe
dwie to prace eksperymentalne dotyczące wpływu HSF1 na zjawisko chemooporności
wielolekowej oraz na procesy migracji i przerzutowania komórek czerniaka.
Czynnik transkrypcyjny HSF1 (ang. Heat Shock Factor 1) jest jednym z kluczowych
regulatorów homeostazy komórkowej. Jest on aktywowany pod wpływem stresu
środowiskowego (między innymi przez obniżenie pH, reaktywne formy tlenu, metale ciężkie
oraz podwyższoną temperaturę), wywołując w komórce syntezę białek szoku cieplnego –
HSP (ang. Heat Shock Proteins). Białka HSP jako molekularne opiekunki stanowią ważny
5
czynnik cytoprotekcyjny, chroniąc inne białka przed utratą ich prawidłowej konformacji
i zapobiegając apoptozie (Toma i wsp., 2012, Vydra i wsp., 2014).
Oprócz HSF1 do rodziny czynników transkrypcyjnych HSF zaliczane są również HSF2,
HSF3, HSF4, HSF5, HSFX i HSFy. Ich regulacja przebiega w odmienny sposób, dlatego też
różnie wpływają na ekspresję genów. W komórkach prawidłowych, w warunkach
fizjologicznych HSF1 znajduje się w cytoplazmie w postaci nieaktywnego monomeru.
W trakcie aktywacji HSF1 ulega trimeryzacji, fosforylacji i translokacji do jądra
komórkowego, gdzie wiąże się ze swoją sekwencją docelową HSE (ang. Heat Shock Element),
aktywując ekspresję genów (Toma i wsp., 2012, Vydra i wsp., 2014).
W budowie HSF1 wyróżniono kilka domen. Na końcu aminowym białka znajduje się
domena wiążąca DNA. Dalej zlokalizowane są regiony umożliwiające monomeryzację oraz
homotrimeryzację cząsteczek HSF1. W środkowej części białka znajduje się domena
regulatorowa, która zawiera ulegające fosforylacji reszty serynowe, co wpływa na aktywność
domeny transaktywacyjnej, znajdującej się na końcu karboksylowym białka. Oddziałuje ona
z białkami kompleksu inicjacyjnego w warunkach stresu komórkowego, stymulując zarówno
inicjację transkrypcji jak i elongację (Toma i wsp., 2012, Vydra i wsp., 2014).
W wielu typach nowotworów HSF1 i HSP ulegają zwiększonej ekspresji. Gen HSF1 nie
ma charakteru klasycznego onkogenu, czy też supresora wzrostu nowotworowego, jednak
jego aktywność wpływa na wiele aspektów metabolizmu komórkowego istotnych dla
fenotypu nowotworowego. HSF1 może wspierać transformację nowotworową, a także
ułatwiać przetrwanie komórek zmienionych nowotworowo, modulując ścieżki sygnałowe
związane ze wzrostem i proliferacją, apoptozą, metabolizmem glukozy oraz ruchliwością.
HSF1 może promować niestabilność genetyczną przez unikanie punktów kontrolnych cyklu
komórkowego. Nie bez znaczenia pozostaje również związek HSF1 ze zjawiskiem oporności
wielolekowej. W badaniach funkcjonalnych udowodniono, że komórki ze zwiększoną
ekspresją HSF1 wykazywały obniżoną akumulację chemioterapeutyków w wyniku ich
zwiększonego wyrzutu. Modulacja ekspresji genu oporności wielolekowej – MDR1 (ang.
Multi Drug Resistance 1) w tych komórkach zachodzi prawdopodobnie na poziomie
posttranskrypcyjnym, co powoduje powstanie chemoopornego fenotypu (Toma i wsp., 2012,
Vydra i wsp., 2014).
6
Celem dwóch prac eksperymentalnych wchodzących w skład rozprawy było zbadanie
wpływu
HSF1
na
rozwój
potencjału
tumorogennego
komórek
nowotworowych,
a w szczególności ustalenie wpływu HSF1 na zdolność komórek nowotworowych do wzrostu
niezależnego od podłoża, migracji in vitro, wzrostu i tworzenia przerzutów in vivo. Ponadto
w toku przeprowadzonych badań skupiono się również na określeniu wpływu HSF1 na
przeżywalność komórek nowotworowych, traktowanych czynnikami cytotoksycznymi
w warunkach in vitro oraz na zdolności komórek do ich aktywnego usuwania.
2.2 Streszczenie prac eksperymentalnych
Model badawczy skonstruowano w oparciu o linie komórkowe czerniaka mysiego
B16F10 oraz czerniaka ludzkiego 1205Lu i WM793B. Linia 1205Lu wyizolowana została
z przerzutu do płuc w myszy bezgrasicznej i wywodzi się z linii WM793B. Za pomocą
Retrowirusowego Transferu Genów w liniach 1205Lu i WM793B uzyskano stabilną
nadekspresję konstytutywnie aktywnego HSF1 (aHSF1 – z usuniętą domeną regulatorową),
formy Dominant Negative (HSF1-DN – z usuniętą domeną transaktywacyjną) oraz pełnej
formy ludzkiego HSF1 (hHSF1). Linia B16F10 została zmodyfikowana za pomocą stabilnej
transfekcji lipofektaminą. Ponadto w linii mysiej obniżono ekspresję endogennego HSF1 przy
użyciu techniki RNAi. W badaniach in vivo wykorzystano wsobny szczep myszy C57BL/6Crl.
Wyprowadzone linie komórkowe scharakteryzowano pod względem ekspresji genów
zależnych od HSF1 (za pomocą techniki RT-PCR oraz Western Blot). Nadekspresja
konstytutywnie aktywnego HSF1 (aHSF1) oraz pełnej formy (hHSF1) indukuje ekspresję
genów HSP już w temperaturze fizjologicznej (37°C). Natomiast obniżenie ekspresji HSF1
oraz forma HSF1-DN wydajnie blokują aktywację genów HSP w warunkach stresu
termicznego (43°C) (Vydra i wsp., 2013). Prawidłowe działanie modelu badawczego
zweryfikowano również za pomocą funkcjonalnego testu termotolerancji, wykazując
cytoprotekcyjny wpływ aHSF1 w warunkach ostrego szoku termicznego (Toma-Jonik i wsp.,
2015).
W pierwszym etapie badań funkcjonalnych zbadano proliferację uzyskanych linii
komórkowych o różnym statusie HSF1. Wykazano, że zróżnicowana ekspresja HSF1 nie
wpływa na szybkość podziałów komórek zarówno mysiego i ludzkiego czerniaka. Następnie
wykonano szereg testów w systemie Boydena, określających zdolność komórek do migracji
7
w warunkach in vitro. Komórki linii B16F10 oraz 1205Lu charakteryzujące się nadekspresją
aHSF1 cechuje większa ruchliwość w komorze Boydena w porównaniu do komórek
kontrolnych. W przypadku linii B16F10 zaobserwowano również zwiększoną wydajność
tworzenia kolonii w miękkim agarze i zmniejszoną adhezję do fibronektyny, ważnego
składnika macierzy zewnątrzkomórkowej, co obrazuje lepszą zdolność tych komórek do
wzrostu niezależnego od podłoża. W dalszych badaniach oceniono wpływ HSF1 na potencjał
tumorogenny komórek nowotworowych in vivo. Zróżnicowana ekspresja HSF1 nie wpływa
na
szybkość
wzrostu
guzów
po
podskórnym
szczepieniu
komórek
B16F10
do myszy szczepu C57BL/6Crl. Natomiast po zaszczepieniu komórek z nadekspresją aHSF1
do żyły ogonowej zaobserwowano tworzenie się większej liczby ognisk nowotworowych
w płucach, co świadczy o wydajniejszej zdolności tych komórek do kolonizowania odległych
organów (Toma-Jonik i wsp., 2015).
Ponadto
scharakteryzowano
wstępnie
molekularny
mechanizm
wspierania
ruchliwości komórek czerniaka przez HSF1. Zwiększona mobilność komórek towarzyszy
często przejściu epitelialno-mezenchymalnemu. Analiza ekspresji markerów EMT (ang.
Epithelial to Mesenchymal Transition) takich jak: N-kadheryna, wimentyna, beta1-katenina
i innych techniką Western Blot nie wykazała istotnych różnic w ilości tych białek w
komórkach o różnym statusie HSF1. Zależna od HSF1 zwiększona migracja komórek nie jest
więc związana z EMT. W związku z tym zbadano ekspresję 84 genów zaangażowanych
w procesy migracji i ruchliwości (posługując się macierzami PCR, Mouse Cell Motility RT 2
Profiler PCR Array) w komórkach linii B16F10 z nadekspresją aHSF1 i kontrolnych. Wykazano
obniżoną
ekspresję
genów
takich
jak:
winkulina,
kaweolina
1,
kalpaina
1,
metaloproteinaza 2. Walidacja ekspresji tych genów przy pomocy ilościowej reakcji RT-PCR
oraz techniką Western Blot potwierdziła istotny spadek ekspresji winkuliny w komórkach
ludzkiego i mysiego czerniaka z nadekspresją aktywnej formy HSF1. Analiza sekwencji genu
winkuliny w poszukiwaniu potencjalnych miejsc wiązania HSF1 wykazała, że zarówno w
mysim jak i ludzkim genie winkuliny istnieje kilka typowych miejsc HSE. Dzięki
eksperymentom z zastosowaniem immunoprecypitacji chromatyny wykazano wiązanie HSF1
w liniach 1205Lu i WM793B w obrębie drugiego intronu, zaś w linii B16F10 w obrębie
pierwszego egzonu (Toma-Jonik i wsp., 2015).
8
Odrębnym badanym zagadnieniem była ocena wpływu HSF1 na wrażliwość komórek
na chemioterapeutyki. W tym celu komórki czerniaka wykazujące nadekspresję
zmutowanych form HSF1 (aHSF1, HSF1-DN) oraz pełnej formy (hHSF1) potraktowano
chemioterapeutykami o różnym mechanizmie działania: doksorubicyną, winblastyną,
cisplatyną, paklitakselem i bortezomibem. Następnie testem MTT oceniono ich
przeżywalność oraz ustalono maksymalną wartość stężenia leku wywołującego śmierć 50%
populacji komórek (IC50). Udowodniono, iż zarówno komórki mysiego jak i ludzkiego
czerniaka z nadekspresją hHSF1 oraz formy HSF1-DN charakteryzują się zwiększoną
chemoopornością na doksorubicynę i paklitaksel w porównaniu do komórek kontrolnych
oraz typu dzikiego (Vydra i wsp., 2013).
W celu ustalenia molekularnych przyczyn tego zjawiska zanalizowano przy pomocy
ilościowej (półilościowej dla linii B16F10) reakcji RT-PCR poziom ekspresji genów z rodziny
transporterów ABC (ang. ATP Binding Cassette)– ABCB1, ABCB8, ABCC1, ABCC2, ABCC5,
ABCD1. We wszystkich badanych liniach komórkowych charakteryzujących się nadekspresją
formy HSF1-DN oraz hHSF1 zaobserwowano wzrost poziomu liczby transkryptów genu
ABCB1 oraz wielu innych z tej rodziny. Zarówno nadekspresja aHSF1, jak i wyciszenie
ekspresji HSF1 w komórkach mysiego czerniaka B16F10 nie miały wpływu na ekspresję
genów z rodziny ABC oraz na przeżywalność komórek w warunkach traktowania ich
cytostatykami (Vydra i wsp., 2013).
Zbadano również za pomocą cytometrii przepływowej aktywność transporterów
błonowych usuwających substancje toksyczne z komórek. W tym celu wykorzystano
fluorescencyjny barwnik eFluxx-IDTM Green Detection Reagent. Jest on substratem dla trzech
klinicznie najważniejszych białek oporności wielolekowej: ABCB1 (MDR1), ABCC1/2 (MRP1/2)
i ABCG2 (BCRP). Wykazano, że komórki ludzkiego czerniaka charakteryzujące się
nadekspresją hHSF1 akumulują mniej barwnika, co świadczy o większej aktywności
transporterów ABC w błonie komórkowej. Ponadto wykazano, iż hHSF1 może zwiększać
liczebność populacji komórek o fenotypie SP (ang. Side Population), czyli nie akumulujących
barwnika
fluorescencyjnego
Hoechst
33342
i
często
utożsamianych
z
frakcją
nowotworowych komórek macierzystych (Vydra i wsp., 2013).
Niniejsze prace pokazują, iż HSF1 promuje progresję nowotworu poprzez wspieranie
migracji komórek i przerzutowania. Istotną rolę w regulacji tych procesów odgrywa
9
prawdopodobnie zależny od HSF1 spadek ekspresji winkuliny. Wyniki badań pokazują także,
iż komórki czerniaka z nadekspresją HSF1 są bardziej odporne na doksorubicynę i paklitaksel.
Taka zależna od HSF1 oporność nie jest związana z akumulacją białek HSP, lecz raczej ze
zwiększonym usuwaniem leków z komórek za pośrednictwem transporterów ABC.
Podwyższona ekspresja HSF1 w komórkach nowotworowych może przyczyniać się do
zmniejszenia skuteczności chemioterapii i selekcjonowania komórek opornych na
cytostatyki. Tak duży wpływ HSF1 na różne aspekty wzrostu nowotworowego może uczynić
z niego w przyszłości ważny cel terapii przeciwnowotworowej.
2.3 Podsumowanie
a) HSF1 (HSF1-DN i hHSF1) zwiększa oporność komórek czerniaka na doksorubicynę
i paklitaksel, ale nie na winblastynę, cisplatynę i bortezomib
b) Komórki czerniaka z nadekspresją hHSF1 wykazują zwiększony wyrzut barwników
fluorescencyjnych, będących substratem dla transporterów z rodziny ABC
c) hHSF1 zwiększa liczebność populacji komórek SP (ang. Side Population)
d) Komórki czerniaka z nadekspresją HSF1 (HSF1-DN i hHSF1) charakteryzują się
podwyższonym poziomem ekspresji genów z rodziny ABC
e) Obserwowany efekt nie wynika z aktywności transkrypcyjnej HSF1 i nie koreluje
z poziomem ekspresji HSP, lecz wymaga obecności domeny regulatorowej HSF1
f) Wyciszenie ekspresji HSF1 oraz nadekspresja konstytutywnie aktywnego HSF1 (aHSF1)
nie wpływa na oporność komórek na doksorubicynę, paklitaksel, winblastynę, cisplatynę
i bortezomib
g) Konstytutywnie aktywny HSF1 (aHSF1) promuje zwiększoną ruchliwość, komórek
czerniaka mysiego B16F10 i ludzkiego 1205Lu, jednak wyjściowo duży potencjał
migracyjny komórek WM793B pozostaje bez zmian
h) Nadekspresja konstytutywnie aktywnego HSF1 (aHSF1) wspiera wzrost niezależny
od podłoża komórek B16F10 oraz ich zdolność do tworzenia przerzutów
i) Komórki B16F10 z nadekspresją aHSF1 wykazują obniżoną adhezję do fibronektyny
10
j) Zwiększona, zależna od HSF1 ruchliwość komórek czerniaka mysiego B16F10 i ludzkiego
1205Lu nie jest związana ze zmianą ekspresji białek markerowych przejścia epitelialnomezenchymalnego
k) HSF1 jest prawdopodobnie negatywnym regulatorem ekspresji genu winkuliny,
kodującego białko adhezji kontaktowej, zwiększające przyczepność komórek do podłoża
11
Download