Dlaczego Lewiatan promuje CSR

advertisement
Lewiatan
wobec idei społecznej
odpowiedzialności biznesu
Zbigniew Gajewski
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Jak rozumiemy biznes
społecznie odpowiedzialny?
Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang.
Corporate Social Responsibility – CSR)
to strategia rozwoju firmy, zgodnie z którą uwzględnia ona w
swojej działalności wyzwania ekologiczne, społeczne i
środowiskowe.
Przedsiębiorstwo s.o. nie tylko spełnia wymogi prawne, ale
także - realizując swoje cele biznesowe - podejmuje
dobrowolne działania poprawiające relacje z pracownikami,
klientami, dostawcami, otoczeniem społecznym i wszystkimi
innym interesariuszami.
2
Rośnie presja instytucjonalna na biznes
Organizacje międzynarodowe:
•
OECD (2000, Wytyczne ws CSR dla przedsiębiorstw
ponadnarodowych, w Polsce promocja PAIiIZ od 2008)
•
Bank Światowy, wytyczne dla rządów (MPiPS wydało „Przewodnik
wdrażania CSR. Opcje pozaustawowe dla rządu Polski”, 2006)
•
Komisja Europejska (stała presja polityczna i próby regulacji)
•
International Standards Organization – powstaje norma ISO 26000
Rząd polski:
3
•
Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności – maj 2009
•
Wśród urzędników MPiPS i MG przekonanie o potrzebie regulacji
dot. CSR
Rośnie presja społeczna na biznes
Organizacje pozarządowe:
• Rośnie liczba NGO’s (FOB, Centrum CSR, CSR Info, organizacje
konsumenckie, zw. zawodowe) oczekujących od biznesu, by był
społecznie odpowiedzialny
Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich
• Etyczny konsument; Badania „Diagnoza społeczna 2007” J.
Grzelaka i J. Czapińskiego wykazały, że ponad 1/3 konsumentów
zwraca uwagę na to, aby produkt jak najmniej zanieczyszczał
środowisko!
• Rośnie nowa generacja konsumentów! Badanie 18-25 Gemius i
FOB, X. 2009 -> ok. 1/5 konsumentów zwraca uwagę na różne
elementy etyczności produktów
4
Nowy trend w rozwoju cywilizacyjnym
• wartość intelektualna = wartość ekonomiczna
• w.i. nie da się wytwarzać w fabryce przy taśmie
• potrzebna nowa jakość kultury pracy
•=> To będzie wymuszać rozwój CSR!
5
Podejście Lewiatana do CSR
 CSR warto realizować tylko jako strategię biznesową
 Biznes nie powinien czekać na regulacje i certyfikaty, lecz
podjąć autonomiczne samoregulacje
 Nie istnieje jeden powszechny model CSR
 Potrzebna jest współpraca ośrodków promujących CSR
6
Kiedy CSR jest strategią biznesową?
 punkt wyjścia - spełnione wymogi prawne
 opis formalny (w dokumentach)
 zaangażowanie zarządu firmy
7
Kiedy CSR jest strategią biznesową? cd.
 aktywność w każdym z obszarów CSR
 dialog społeczny z interesariuszami
 komunikacja zobowiązań społecznych
8
Diagnoza sytuacji CSR w Polsce
 mały zasięg
 płytkie zaangażowanie
 przewaga ekspertyzy nad praktyką
9
Najważniejsze elementy diagnozy
 100-150 firm
 rzadko strategia biznesowa
 menedżerowie ds. CSR dobrze
wyedukowani
 ale: wiele firm nie wie, że mówi prozą
10
Społeczne bariery
na drodze rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (1)
• Niski poziom kapitału społecznego
Możliwa odpowiedź firm CSR: dotowanie projektów społecznych
realizowanych przez partnerstwa, projekty wewnętrzne z udziałem
partnerów zewnętrznych, wspieranie inicjatyw obywatelskich, itp.
• Niski poziom kapitału intelektualnego (patrz: Raport Polska 2030)
Odpowiedź: wspieranie edukacji ustawicznej; rozwój intelektualny
pracowników, efektywne zarządzanie wiedzą organizacji
• Niski wskaźnik aktywności zawodowej Polaków
Odpowiedź elastyczność zatrudnienia, wspieranie pracy kobiet,
zatrudnianie 50+, programy dla absolwentów
11
Społeczne bariery
na drodze rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (2)
• Niski poziom innowacyjności gospodarki
Odpowiedź: programy rozwoju innowacyjności pracowników, zespołów
pracowniczych i partnerów
• Zagrożenie demograficzne – starzenie się społeczeństwa -> brak
rąk do pracy
Odpowiedź: wsparcie dla matek z dziećmi, tworzenie warunków dla
wydłużania pracy osób starszych
• Brak akceptacji społecznej dla zróżnicowania dochodów
Odpowiedź: edukacja ekonomiczna całego społeczeństwa => akceptacja
dla pojęcia „zysku”, udział w debacie publicznej o strategii rozwojowej dla
Polski
Jeśli biznes nie weźmie dobrowolnego udziału
w rozwiązywaniu tych problemów, straci szanse rozwojowe!
12
Wnioski?
Lewiatan angażuje się w
promocję CSR, ponieważ
• to szansa na wzmocnienie
konkurencyjności całej gospodarki
• uzyskanie akceptacji społecznej
• wzmocnienie pozycji policy makera
13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFS
w ramach PO KL oraz budżetu państwa - Priorytet II, Działanie
2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności
Informacje o projekcie
Projektodawca: PKPP Lewiatan
Partnerzy:
• NSZZ Solidarność Komisja Krajowa
• firma doradcza Deloitte
Czas trwania projektu: do 30.09.2010
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa
- Priorytet II, Działanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia
adaptacyjności
15
Model oceny Dobrej Praktyki CSR
• wyrazisty, mierzalny cel
• wyznaczony czas realizacji
• integracja z procesami
biznesowymi firmie, a nie
poza nimi
• stała ewaluacja
• rozliczenie i
zakomunikowanie efektów
16
Model rozwoju społecznej
odpowiedzialności firmy
17
•
Obejmuje wszystkie najważniejsze procesy biznesowe
•
Opisuje 4 stadia rozwoju społecznego zaangażowania firmy, wraz z
opisem oczekiwań na każdym etapie
•
Pomaga firmie zaplanować ścieżkę rozwoju strategii CSR
Więcej informacji o projekcie
www.odpowiedzialnafirma.pl
Kontakt: [email protected]
18
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards