zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

advertisement
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Lublin, dnia 13.02.207r
ZAPYTANIE OFERTOWE WK.ZPEIWM.270.KS.01.2017
1. Zamawiający
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
na podstawie Regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków
finansowych – o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.
4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,, zwraca się z zapytaniem ofertowym,
skierowanym do psychologów, poradni psychologicznych
2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest realizacja następujących zajęć:
- zajęć integracyjnych z psychologiem dla 20 grup młodzieży w dwóch edycjach (200 osób)
w wymiarze 8 godzin/grupę w 4 blokach 2-godzinnych, od dnia podpisania umowy do
31.03.2017r. (I tura uczestników – 100 osób) oraz w terminie od 01.10.2017r. do 30.11.2017r.
(II tura uczestników – 100 osób);
- indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 100 osób w terminie od dnia
podpisania umowy do 30.06.2017r. (I tura uczestników) oraz dla 100 osób w terminie od
30.09.2017r. do 30.06.2018r. (II tura uczestników);
w ramach projektu „Kierunek? Sukces!”, realizowanego w ramach Działania 11.1. Aktywne
włączenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020,
w wymiarze:
- zajęcia integracyjne z psychologiem – 8 godzin/grupę w 4 blokach 2-godzinnych
- indywidualne konsultacje psychologiczne - średnio 2 godziny/osobę.
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i
podatków – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.).
Cena ofertowa powinna zawierać w szczególności następujący zakres:
- kwotę netto, kwotę brutto, podatek VAT
- kwotę jednostkową za godzinę zajęć grupowych
- kwotę jednostkową za godzinę zajęć indywidualnych
- łączą kwotę za wykonanie usługi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego
uzasadnienia.
2.1.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:*
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Przedmiotem jest realizacja następujących zadań w projekcie:
- zajęć integracyjnych z psychologiem dla 20 grup młodzieży w dwóch edycjach, łącznie
200 osób;
- indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 200 osób.
Beneficjenci projektu to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, będąca
uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy w jednostkach o charakterze dochodzącym –
Hufcach Pracy i Środowiskowych Hufcach Pracy. Jest to młodzież w wieku 15-25 lat,
o niskich kwalifikacjach zawodowych, zaniedbana przez rodziców i otoczenie, uzyskująca
pomoc w Ochotniczych Hufcach Pracy.
Forma zajęć:
- zajęcia integracyjne z psychologiem - 8 godzin/grupę:
Treningi i warsztaty mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby wykwalifikowane,
posiadające tytuł magistra psychologii i doświadczenie w pracy z młodzieżą.
- indywidualne wsparcie psychologiczne – średnio 2 godziny/osobę:
Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanego psychologa (osoba
posiadająca tytuł magistra psychologii i doświadczenie w pracy z młodzieżą).
Cel szkolenia i zakres tematyczny:
- zajęcia integracyjne z psychologiem
Wsparcie ma służyć wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników oraz na nauce
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak również wzmocnieniu poczucia własnej wartości.
Podczas zajęć młodzież nauczy się, gdzie zwrócić się skutecznie o pomoc w sytuacjach
kryzysowych.
W ramach treningu przewidziane są zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W ramach warsztatów powinny zostać zorganizowane
szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu
podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Zakłada się
przykładowo, że uczestnicy będą uczestniczyli w symulacji rozwiązywania hipotetycznych
problemów, z którymi mogliby się zetknąć: stres, agresja, uzależnienia, niska samoocena,
odrzucenie, itp.
- indywidualne konsultacje psychologiczne
Zajęcia mające na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników,
pomoc w ukierunkowaniu na właściwy zawód oraz radzenie sobie z uzależnieniami, agresją,
barierami w kontaktach międzyludzkich, niską samooceną i motywacją po podejmowania
konstruktywnych działań.
2.2. CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
3. Termin wykonania zamówienia i miejsce jego realizacji
- zajęcia integracyjne z psychologiem od dnia podpisania umowy do 31.03.2017r. (I tura
uczestników) oraz w terminie od 01.10.2017r. do 30.11.2017r. (II tura uczestników);
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- indywidualne konsultacje psychologiczne w terminie od dnia podpisania umowy do
30.06.2017r. (I tura uczestników) oraz w terminie od 30.09.2017r. do 30.06.2018r. (II tura
uczestników);
Wymagane jest przeprowadzanie zajęć w następujących miejscowościach, dla każdej
grupy uczestników odrębnie:
Tomaszów Lubelski,
Biłgoraj,
Świdnik,
Łuków,
Puławy,
Lublin,
Zamość,
Chełm,
Kraśnik
Grupy w każdej miejscowości są równe po 10 uczestników. Jednak w przypadku
Lublina do realizacji będą dwie grupy młodzieży.
4. W ramach realizacji umów Wykonawcy będą zobowiązani do:*
Do przygotowania i przeprowadzenia zajęć integracyjnych z psychologiem,
indywidualnych konsultacji psychologicznych.
Przez przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia rozumie się:
- zapewnienie wykładowców.
-przygotowanie opinii końcowych o uczestnikach,
- wystawienie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
dziennik zajęć, listy obecności oraz arkusz oceny organizacji i realizacji zajęć szkoleniowych
i raport końcowy z przeprowadzonych zajęć.
Cała dokumentacja związana z realizacją zajęć musi zawierać: logo UE – EFS, logo
RPO WL na lata 2014-2020, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, tytuł projektu.
5. Kryterium wyboru oferty
- cena brutto/ 1 godzinę zajęć
6. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert
Oferty zawierające powyższe informacje należy złożyć w formie pisemnej, podpisanej przez
osobę umocowaną do tej czynności prawnej (wzór formularza oferty w załączeniu)
w biurze projektu:
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. (81) 524-51-08/09
fax (81) 524-51-08/09
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do dnia 20.02.2017.r. do godz.
11.00 z dopiskiem – „oferta zajęcia integracyjne z psychologiem oraz indywidualne
konsultacje psychologiczne - Kierunek? Sukces !”
7.Warunki płatności
Zapłata za kurs dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej faktury VAT (lub rachunku) w dwóch ratach: po wykonaniu usługi dla I tury
uczestników oraz po wykonaniu usługi dla II tury uczestników.
Dokument wystawionej na Lubelską Wojewódzką Komendę OHP, w terminie 7 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania oraz na podstawie dołączonej listy obecności osób biorących
udział w kursie i po zdaniu i weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów:
- dziennika zajęć,
- list obecności,
- arkusza oceny organizacji i realizacji zajęć szkoleniowych,
- raportu końcowego z przeprowadzonego wsparcia,
- opinii końcowych o uczestnikach,
- kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn od niego niezależnych skieruje mniej niż 90
uczestników, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie
do zmniejszonej liczby uczestników kursu. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu przed
jego zakończeniem Zamawiający pokrywa koszt kursu tego uczestnika proporcjonalnie do
przebytych przez niego osobogodzin kursu.
8. Osoba kontaktowa ze strony zamawiającego:
Dominika Lewandowska – koordynator wojewódzki projektu tel. 81 524 51 09 w.21
..………………………………
Komendant LWK OHP
Lub pełnomocnik
*- niepotrzebne skreślić
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
..............................................................................
Lublin ,dnia…………..
(nazwa i adres Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:
Przeprowadzenie zajęć z zakresu:
- zajęć integracyjnych z psychologiem dla 20 grup młodzieży w dwóch edycjach (200 osób)
w wymiarze 8 godzin/grupę w 4 blokach 2-godzinnych, od dnia podpisania umowy do
31.03.2017r. (I tura uczestników – 100 osób) oraz w terminie od 01.10.2017r. do 30.11.2017r.
(II tura uczestników – 100 osób);
- indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 100 osób w terminie od dnia
podpisania umowy do 30.06.2017r. (I tura uczestników) oraz dla 100 osób w terminie od
30.09.2017r. do 30.06.2018r. (II tura uczestników);
w ramach projektu „Kierunek? Sukces!”, realizowanego w ramach Działania 11.1. Aktywne
włączenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020.
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1.1. cenę netto: ………………..
zł za z przeszkolenie jednej osoby w przypadku
indywidualnego wsparcia psychologicznego.
podatek VAT: .................................... zł
1.2. cenę brutto: ...................................zł (słownie: .......................................................................... .
............................................................................. złotych). za przeszkolenie jednej osoby w
przypadku indywidualnego wsparcia psychologicznego.
1.3. cenę netto: ………………..zł za
przeszkolenie 200 osób w przypadku indywidualnego
wsparcia psychologicznego.
podatek VAT: .................................... zł
1.4. cenę brutto: ...................................zł (słownie: .......................................................................... .
............................................................................. złotych). za przeszkolenie 200 osób w przypadku
indywidualnego wsparcia psychologicznego.
1.5. cenę netto: ………………..zł za z przeszkolenie jednej grupy w przypadku zajęć
integracyjnych z psychologiem
podatek VAT: .................................... zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1.6. cenę brutto: ...................................zł (słownie: .......................................................................... .
............................................................................. złotych). za przeszkolenie jednej grupy w
przypadku zajęć integracyjnych z psychologiem
1.7. cenę netto: ………………..zł za przeszkolenie 20 grup w przypadku zajęć integracyjnych z
psychologiem
podatek VAT: .................................... zł
1.8. cenę brutto: ...................................zł (słownie: .......................................................................... .
............................................................................. złotych). za przeszkolenie 20 grup w przypadku
zajęć integracyjnych z psychologiem
Oferowana cena netto ………………… Słownie …....................................................
(suma pozycji 1.3 oraz 1.7.)
Podatek VAT……………………………………………………..
Oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia
…………………………… słownie …………………………………………
( Suma pozycji 1.4 oraz 1.8).
2. Termin realizacji zamówienia: wskazany w zapytaniu ofertowym.
3 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia w formularzu
ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty
są:
1. …………………………………………………
……………………………….
(DATA I PODPIS)
Download