treść rozstrzygnięcia - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

advertisement
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Sosnowiec, dn.19.06.2009r.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę artykułów
biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu” o wartości nie
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z wniesionym w dniu 15 czerwca 2009 roku, protestem dotyczącym
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję, iż działając na
mocy art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej
dalej ustawą, Zamawiający:
Oddala Państwa protest
Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, protest jest
zasadny, jeżeli interes prawny Wykonawcy w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Wykonawca nie dozna uszczerbku, ponieważ Zamawiający nie naruszył żadnych
przepisów ustawy, a więc brak podstawy do uwzględnienia protestu.
1
Uzasadnienie
Wykonawca oprotestował zapis umowy zamieszczony w paragrafie 6 punkt 1
podpunkt „b” brzmiący:
Cyt. ”Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 3 ust.5 za każdy dzień
zwłoki.
Wykonawca stawia Zamawiającemu zarzut, naruszenia przepisu art. 14 i art.139
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 353¹ KC, stojąc na stanowisku, iż
takie ustalenie kar umownych oraz nie uzależnienie kar od wartości konkretnego
zamówienia, może spowodować, że będzie ona rażąco wygórowana w rozumieniu
art. 484 § 2 KC jak również, że zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych
obciążających Wykonawcę, prowadzą do ograniczenia konkurencji i eliminują szeroki
krąg Wykonawców
z
możliwości
ubiegania
się
o
udzielenie
zamówienia.
Tym samym Wykonawca żąda zmiany brzmienia paragrafu 6 punkt 1 podpunktu „b”
umowy na brzmienie cyt:
a) 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanej części zamówienia za każdy dzień
opóźnienia,
b) 0,5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki,
Zamawiający w żadnym wypadku nie zgadza się z tak postawionym zarzutem i nie
zmieni wysokości kary umownej.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jak również przepisy kodeksu cywilnego
nie określają maksymalnej wysokości kar umownych, ani nie formułują definicji kary
rażąco wysokiej. Aby zatem ocenić, czy kara umowna jest rażąco wygórowana
należy odwołać się do ugruntowanego orzecznictwa i doktryny, które dla oceny czy
kara nosi znamiona kary rażąco wygórowanej wymagają porównania jej wysokości
ze świadczeniem dłużnika spełnionym z opóźnieniem –KIO UZP253/09.
Jak słusznie Wykonawca zauważył zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się
2
przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, a z kolei
jedną z podstawowych zasad obowiązujących w prawie cywilnym, jest zasada
swobody umów określona właśnie art. 353¹ KC. Swoboda stron w określaniu
stosunku zobowiązaniowego nie jest absolutna, doznaje ona ograniczenia w taki
sposób, że treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z właściwością stosunku,
ustawą ani zasadami współżycia społecznego. Prawo zamówień publicznych
wprowadza ograniczenia swobody umów, bowiem już na etapie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest określić istotne dla
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich
warunkach. Zatem to do Zamawiającego należy określenie warunków umowy.
Ponadto art. 483 § 1 KC, mówi o możliwości naprawienia szkody wynikłej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, przez
zapłatę określonej sumy. Stąd Zamawiający może, o ile nie wykracza poza
unormowanie art. 353 ust. 1 KC, dowolnie sformułować postanowienia umowne
w zakresie kar umownych, zależnie od sytuacji faktycznej i swoich potrzeb o czym
mówi
wiele
wyroków
Krajowej
Izby
Odwoławczej
min.
KIO
UZP
3/09.
Żadne przepisy nie stanowią o karach umownych w stosunku do zobowiązań
pieniężnych. W zakresie Kodeksu cywilnego służy temu instytucja odsetek
ustawowych. Jest ona szczegółowo uregulowana w art. 359 KC i aktach
wykonawczych.
Zamawiający stoi na stanowisku, iż to do niego należy prawo użycia
dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających, bowiem to jego interes,
może zostać naruszony, na skutek opóźnienia w realizacji zamówienia, niewykonania
umowy lub jej nienależytego wykonania, oraz może skutkować poważnymi
konsekwencjami. Zamówienie na artykuły biurowe jest dla Ośrodka zamówieniem
wysokiej rangi choć może w ocenie Wykonawcy nie jest ono takie znaczące.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwagi na swą specyficzną działalność
w znacznej mierze opiera swe funkcjonowanie na wykorzystywaniu artykułów
biurowych, stąd też opóźnienie w dostawie, może spowodować poważne
konsekwencje organizacyjne np. przestój w wydawaniu decyzji z powodu braku
papieru czy tonerów. Tym samym Zamawiający decyduje o wysokości kar
umownych, aby Wykonawca był świadom konsekwencji jakie poniesie za nienależyte
3
i nieterminowe dostawy. W ocenie Zamawiającego określenie wysokości kary
umownej od wartości brutto całej umowy wpłynie na zdyscyplinowanie potencjalnych
Wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż swoboda umów polega również
I na tym, co podkreślam i zaznaczam, iż Wykonawca nie zgadzając się z zapisami
SIWZ (a wzór umowy jest jej integralną częścią), nie jest przymuszany do wzięcia
udziału w postępowaniu, na określonych warunkach, mu nie odpowiadających,
natomiast chciałabym zauważyć, iż nie świadczy, o solidności Wykonawcy założenie,
już na etapie przygotowywania oferty, że przewiduje on nieterminowe dostawy
i nienależyte wykonanie umowy.
Jedną z kardynalnych zasad prawa zobowiązań jest należyta staranność
przy wykonywaniu zobowiązań, o czym mówi przepis art. 355 KC, a to oznacza, że
Wykonawca winien zobowiązanie tj. w tym wypadku- dostawy realizować w terminie
z należytą starannością.
Zamawiający przypomina o możliwości przewidzianej art. 38 ust. 1 ustawy tj.
zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Protestujący z tego
prawa nie skorzystał.
Wobec powyższego Państwa protest jako bezzasadny Zamawiający
postanawia oddalić.
Pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania.
Protestującemu
nie
przysługuje
w
trybie
art.
184
ust.
1a
ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. W związku z powyższym protest uznaje się za ostatecznie
rozstrzygnięty.
Z poważaniem
Dyrektor
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Sosnowcu
mgr Halina Szumska
4
Download