System informacyjny

advertisement
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy informatyczne
jako produkt
System informacyjny
System informatyczny
Oprogramowanie jako produkt
Zagadnienia
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu





Pojęcie systemu
System informacyjny, a system
informatyczny
Klasyfikacja systemów informatycznych
Oprogramowanie jako produkt
Cechy dobrego oprogramowania
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy informacyjne
Pojęcie systemu
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
System to spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją
w jakimś celu, mają pewną stabilność i mogą być przydatne
przy ich łatwym rozpatrywaniu.
System to zbiór elementów wyodrębnionych z otoczenia w
określonym celu, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny.
WEJŚCIE
Dane
WYJŚCIE
Transformacja
SYSTEM
Informacje
System informacyjny, a
system informatyczny
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
System informacyjny to wielopoziomowa
struktura, która pozwala użytkownikowi na
transformowanie określonych sygnałów wejścia
na pożądane sygnały wyjścia za pomocą
odpowiednich procedur i modeli.
System informatyczny jest wyodrębnioną częścią
systemu informacyjnego, w której transformacja
sygnałów odbywa się za pomocą narzędzi
informatycznych.
System informacyjny, a
system informatyczny
Przedsiębiorstwo
Nieformalny system
informacyjny
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Otoczenie
biznesowe
Sformalizowany system
informacyjny
Procesy
System informatyczny
Technologia
INTERNE
T
Elementy systemu
informacyjnego
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Użytkownicy
Wejście
Procesy:
• programy
• procedury
Zbiory
danych
Wyjście
System informacyjny w CL
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Centrum Logistyczne
Usługi
biurowe
Usługi
magazynowe
Usługi
uzupełniające
Terminal przeładunkowy
- przepływy materiałowe
- przepływy informacyjne
Odbiorcy
Nadawcy
System informacyjny
System informacyjny w CL
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Centrum Logistyczne
LAN
Magistrala
Podsystem
Biuro
Podsystem
Magazyn
Podsystem
Inne usługi
Podsystem Terminal przeładunkowy
INTERNET
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Klasyfikacja systemów
informacyjnych
Kryteria podziału
systemów informatycznych
Kryterium podziału
Wg zadań
Systemy



Wg liczby użytkowników




Wg metod dostępu




Biurowe,
Inżynierskie,
Zarządzania.
Jednostanowiskowe,
Dla grup roboczych,
Departamentalne,
Dla dużych organizacji.
Osobiste,
Lokalne,
Organizacyjne,
Ogólnodostępne.
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Kryteria podziału
systemów informatycznych
Kryterium podziału
Wg architektury dostępu
Systemy


Osobiste,
Sieciowe:




Wg według środowiska pracy


Wg struktury wewnętrznej


Terminalowe,
Peer-to-peer,
Klient-Server,
Rozproszone.
Zależne,
Niezależne.
Zamknięte,
Otwarte.
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Grupy SI wspomagających
produkcję
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Information
Systems
Systemy
Informacyjne
Operations
Support
Systems
Systemy Wsparcia
Operacyjnego
Transaction
Processing
Systems
Systemy
Transakcyjne
Process Contorl
Systems
Systemy
Sterowania
Procesami
Management
Support Systems
Systemy
Wspomagania
Zarzadzania
Enterprise
Collaboration
Systems
Systemy
Kooperacyjne
Management
Information Systems
Systemy
Informacyjne
Zarzadzania
Decision
Support Systems
Systemy
Wspomagania
Decyzji
Executive
Information systems
Systemy
Informacyjne
Kierownictwa
Ewolucja SIZ
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
SET – Systemy
ewidencyjno-transakcyjne
SID – Systemy
informacyjno-decyzyjne
SWD – Systemy
wspomagania decyzji
SE – Systemy eksperckie
SIK – Systemy
informowania kierownictwa
SSI – Systemy sztucznej
inteligencji
ZSI – Zintegrowane
systemy informatyczne
Systemy ewidencyjnotransakcyjne



Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy zorientowane na bieżącą ewidencję działalności
gospodarczej obiektu oraz na obsługę transakcji.
Mała przydatność dla potrzeb zarządzania (opóźnienia w
dostarczaniu informacji).
Przykładowe zastosowania:
 ewidencji sprzedaży,
 systemy rachunkowości i analizy kosztów,
 gospodarka środkami trwałymi,
 gospodarka materiałowa,
 ewidencji środków finansowych,
 ewidencji zatrudnienia,
 ewidencji płac itp.
Systemy informacyjnodecyzyjne



Systemy zapewniające firmie efektywne gromadzenie
danych, organizację ich przepływu
i sprawny dostęp do nich z wykorzystaniem dużych
systemów komputerowych.
Działają w oparciu o bazy danych, które
przetwarzają dane, a wyniki prezentują
w postaci raportów.
Przykładowe zastosowania:
 systemy finansowo-księgowe,
 systemy wspomagające kadry-płace,
 gospodarka magazynowa.
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy wspomagania
decyzji



Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy, których zadaniem jest wspomaganie procesów
podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych.
W systemach tych stosuje się bazy metod i modele
matematyczne, które ukierunkowane są na podejmowanie
decyzji z częściowo lub słabo ustrukturalizowanymi
problemami.
Przykładowe zastosowania:
 planowanie działalności gospodarczej,
 inwestycje,
 zaopatrzenie,
 sprzedaż wyrobów i usług,
 gospodarka finansowa.
Systemy ekspertowe
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu




Komputerowe systemy rozwiązujące problemy z
wykorzystaniem opisu (reprezentacji) wiedzy i symulowania
procesów rozumowania.
Systemy te generują decyzje w oparciu o bazy wiedzy i
mechanizmy sztucznej inteligencji.
Mogą tworzyć różnorodne modele sytuacji decyzyjnej,
uwidaczniać otrzymane rozwiązania
i objaśniać je.
Do rozstrzygania problemu posługują się programami
zawierającymi tzw. reguły heurystyczne, które
odzwierciedlają wiedzę ekspertów dziedzinowych.
Systemy sztucznej
inteligencji



Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy uczące się na podstawie własnego doświadczenia.
Podstawowymi narzędziami SSI są obecnie tzw. sieci
neuronowe, które składają się ze sztucznych neuronów
przetwarzających sygnały wejściowe w pojedynczy sygnał
wyjścia. Zbiory połączonych neuronów tworzą sieć, której
struktura i organizacja jest rezultatem uczenia się oraz
gromadzenia doświadczeń.
Mogą wspomagać podejmowanie decyzji w wielu
dziedzinach, np.:
 usługi finansowe,
 marketing,
 analizę procesu produkcji.
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy zintegrowane
Poziomy integracji
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu




Integracja systemu informacyjnego – czyli
integracja funkcji, wyników przedsiębiorstwa,
struktury organizacyjnej,
Integracja zastosowań - w tym integracja
oprogramowania użytkowego, środków komunikacji
z użytkownikami,
Integracja danych – rozumiana jako integracja
z bazą danych, słowników danych,
Integracja systemów – chodzi o systemy sieci,
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie
systemowe.
Zintegrowane systemy
informatyczne



Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Systemy, w których funkcje są zintegrowane na
różnych poziomach integracji.
Optymalizują zarówno procesy wewnętrzne, jak
i zachodzące w najbliższym otoczeniu firmy.
Pozwalają zautomatyzować wymianę danych
pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz
pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi
podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np.
kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami,
urzędami skarbowymi).
Główne cechy ZSI
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu





kompleksowość funkcjonalna,
integracja danych i procedur,
elastyczność funkcjonalna i strukturalna,
zaawansowanie merytoryczne i technologiczne
otwartość.
Główne klasy ZSIZ
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu




MRP – Systemy Planowania Zapotrzebowania Materiałowego (ang.
Material requirements planning),
MRP II – Systemy Planowania Zasobów Produkcyjnych (ang.
Manufacturing Resource Planning),
ERP – Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise
Resource Planning),
ERP II – Systemy ERP wspomagane technologiami internetowymi.
ERP II – zarządzanie wspomagane technolog. internetowymi
ERP – zarządzanie przedsiębiorstwem
MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych
MRP – planowanie potrzeb materiałowych
Inne przykłady ZSIZ
stosowane w logistyce


Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
CRM – Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (ang.
Customer Relationship Management),
SCM – Systemy Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang.
Supply Chain Management).
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Oprogramowanie jako
produkt
Czym jest software?
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Software to program komputerowy wraz z
odpowiadającą mu dokumentacją (wymaganiami
użytkowymi, modelami, instrukcjami użytkownika itp.)
Oprogramowanie
SOFTWARE
Dokumentacja
Oprogramowanie jest to zbiór programów
komputerowych, procedur, zasad działania i
danych [IEEE 87]
Oprogramowanie jako
produkt
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Oprogramowanie tworzy się dla konkretnego
odbiorcy lub na ogólny rynek
Rodzaje oprogramowania:
 powszechne, przeznaczone dla szerokiego
kręgu odbiorców (np.. Excel, Word itp.);
 dedykowane, realizowane na zamówienie
dla jednego, określonego odbiorcy, zgodnie z
jego indywidualnymi wymaganiami.
Cechy dobrego
oprogramowania







Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
niezawodność - program w sposób zadawalający spełnia niezbędne
funkcje;
zgodność - program odpowiada projektowi technicznemu (zgodność
zewnętrzna) oraz zawiera jednolitą notację, terminologię i symbolikę
(zgodność wewnętrzna - spójność);
efektywność, sprawność - program spełnia wymagane funkcje bez
zbędnego wykorzystywania zasobów komputera;
ergonomia i stylistyka, przyjazność - oznacza posługiwanie się
programem bez zbędnego nakładu sił i czasu użytkownika oraz
możliwość intuicyjnej obsługi;
racjonalność - program zawiera tylko te operacje, które są
rzeczywiście niezbędne od realizacji jego funkcji;
łatwość konserwacji – możliwość szybkiego usuwania awarii, np.
przez sieć teleinformatyczną;
współdziałanie - zdolność oprogramowania do niezawodnej
współpracy z innym niezależnie skonstruowanym oprogramowaniem
Cechy dobrego
oprogramowania







Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
dokładność - wyniki generowane przez program mają precyzję
wystarczającą z punktu widzenia przeznaczenia;
strukturyzacja - wszystkie części oprogramowania są w określony
sposób zorganizowane w jedną całość (stosowanie standardów);
kompletność - program zawiera wszystkie niezbędne elementy;
informatywność - program zwiera informacje niezbędne i
wystarczające do zrozumienia jego przeznaczenia, ograniczeń,
rodzajów przetwarzanych danych, stanu bieżącego itp.;
modyfikowalność - program ma strukturę pozwalającą na łatwe
dokonanie wymaganych zmian;
niezależność sprzętowa - programy mogą być wykonywane na
komputerach o różnych konfiguracjach;
skalowalność - zachowanie się oprogramowania przy rozroście liczby
użytkowników, objętości przetwarzanych danych, dołączaniu nowych
składników, itp.
Czynniki wpływające na
jakość oprogramowania
Stosowane
technologie
Wymagania
klienta
zewnętrznego
Wprowadzane
zmiany
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Polityka jakości
i cele jakościowe
Organizacja
SOFTWARE
Potrzeby
klienta
wewnętrznego
Wyposażenie
Wymagania
otoczenia
Straty wynikające z
awaryjności programu
Charakter Firmy
Brokerska
Energetyczna
Karty Kredytowe
Telekomunikacyjna
Wytwórcza
Finansowa
Sprzedaż detaliczna
Farmaceutyczna
Chemiczna
Ochrona Zdrowia
Rezerwacja Biletów Lotniczych
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Koszt jednogodzinnej awarii
w tys. dolarów
6480
2800
2580
2000
1600
1500
1100
1000
704
636
90
Główne przyczyny awarii
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Inne 7%
Oprogramowanie
27%
Ludzkie błędy 18%
Klęski żywiołowe i
czynniki zewnętrzne
8%
Sieć 17%
Sprzęt 23%
Czynnik ludzki jest
najbardziej wadliwym
elementem systemu
człowiek-komputer!
Do przemyślenia w domu
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu



Realizacja przedsięwzięć informatycznych w Polsce i
na świecie;
Przyczyny niepowodzeń;
Złożoność oprogramowania.
Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu
Dziękuję za uwagę
Zapraszam za tydzień
Download