WYKONAWCY Łódź, dnia 17.05.2016 r. ZP/24/2016 Dot

advertisement
WYKONAWCY
Łódź, dnia 17.05.2016 r.
ZP/24/2016
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kontrastów, płynów infuzyjnych, artykułów
do plazmaferezy, preparatów i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz smoczków
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając
w zgodzie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, biorących udział w/w postępowaniu,
dotyczących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1
ZP/24/2016 pakiet 9 pozycja 5 termin składania ofert 27.05.2016
Czy dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian
sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na
1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD)
lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i
wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 9 i stworzy osobny pakiet dla tej
pozycji.
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na
ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?
Firma Lock Pharma jako wyłączny dystrybutor zapewnia stałość dostaw produktu co pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne
gospodarowanie środkami publicznym
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Dotyczy: ZP/24/2016 pakiet 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko
adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla
pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25 cm z
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła
z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką
typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12
FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na
szwy)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu 9 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na
ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 19 miał na myśli produktu leczniczego Voluven 10% - 10%
Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml? Opisany produkt przez
Zamawiającego nie występuje na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował SIWZ.
Pytanie 7
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie Mannitolu 20% o pojemności
250 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 8
Dotyczy § 5 umowy. W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia
dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w
fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu
ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z
terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.
Pytanie 9
Dotyczy załącznik nr 1 formularz cenowy pakiet nr 9 pozycja 10:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w tej pozycji miał na myśli zakup 2 sztuk adsorberów czy
też 2 opakowań po 6 egzemplarzy (jak w opisie pozycji).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania 2 opakowań zawierających po 6 adsorberów każdy.
Pytanie 10
Dotyczy załącznik nr 5 projekt umowy §5 punkt 1:
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie płynu do hemofiltracji (pakiet 9 pozycja 13) z obowiązku
dostarczania z 12-miesięcznym terminem ważności od dnia dostawy i zastąpienie wymogiem dostawy
z minimum 8-miesięcznym terminem ważności z racji produkcji powyższego płynu z fabrycznym
terminem ważności 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.
Pytanie 11
Dotyczy załącznik nr 6 projekt dzierżawy §5 punkt 3:
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy aparatu do 72 godzin w dni robocze z racji
potencjalnej konieczności sprowadzenia niezbędnej części do naprawy urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu naprawy aparatu do 48 godzin licząc od
momentu zgłoszenia i zmodyfikował projekt umowy dzierżawy.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 3 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. c, d:
c)
za zwłokę w dostawach przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy nie dostarczony w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto niedostarczonej w terminie części dostawy
d)
za dostarczenie przedmiotu zamówienia z wadami, 1% wartości zamówienia dostarczonego z
wadami, w przypadku nie rozpatrzenia reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
reklamowanej części dostawy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Umowa dzierżawy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15
Umowa udostępnienia
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia,
której wzór przesyłamy w załączeniu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
Krystyna Wargowiak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards