załączniki - Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z oo

advertisement
Starogard Gdański, dnia 25.11.2016r.
FSZ.241.1.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I.
Zamawiający
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. dr J. Balewskiego 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (58) 77 49 436
Fax (58) 562 48 21
NIP 592-22-22-674
REGON 220926678
II. Tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2016r., poz.1020) o wartości poniżej 750 000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłków dla pacjentów Szpitala św. Jana
Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług, na które składa się całokształt czynności
związanych z:
1) dostarczaniem do łóżek pacjentów poszczególnych oddziałów Szpitala św. Jana
prowadzonego przez Zamawiającego całodziennego wyżywienia, zgodnie ze
szczegółowymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z
załącznikami, a także w postanowieniach niniejszej umowy,
2) dostarczeniem naczyń i sztućców jedno- i wielokrotnego użytku do podawania posiłków
pacjentom,
3) odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych wraz z naczyniami i sztućcami w
przypadku użycia naczyń jednorazowych,
4) dostarczaniem, odbiorem, myciem i dezynfekcją naczyń oraz sztućców w przypadku
użycia naczyń wielokrotnego użytku.
3. Szacunkowa miesięczna ilość posiłków do dostarczenia przez Wykonawcę wynosi:
1) Śniadanie – 4 930
2) Obiad – 5 140
3) Kolacja – 5 140
Przedstawiona wyżej ilość posiłków stanowi wyłącznie szacunek Zamawiającego i nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia ilości posiłków nim określonej.
1
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dostarczanie posiłków
Średnia miesięczna ilość posiłków na
poszczególnych oddziałach
śniadanie
obiad
kolacja
O/ Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20
20
20
O/ Chirurgiczny Ogólny
710
710
710
O/ Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
410
415
420
O/ Chorób Wewnętrznych
800
805
805
O/ Ginekologiczny
470
520
520
O/ Położniczy
510
550
550
Blok Porodowy
80
95
90
O/ Kardiologiczny
500
500
500
O/ Neurologiczny
750
770
770
O/ Udarowy
70
60
60
O/ Okulistyczny
110
200
190
O/ Pediatryczny
490
490
500
Szpitalny Oddział Ratunkowy
10
5
5
4. Posiłki będą wydawane pacjentom 3 razy dziennie w godzinach:
1) śniadanie /wraz z II śniadaniem, jeżeli przewiduje je dieta/
- godz. 08.00-08.30
2) obiad /wraz z podwieczorkiem, jeżeli przewiduje je dieta /
- godz. 13.00-13.30
3) kolacja /wraz z dodatkiem nocnym, jeżeli przewiduje je dieta / - godz. 17.30-18.30
5. Posiłki powinny uwzględniać wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisami
prawa odnoszącymi się do żywienia zbiorowego w zakładach typu zamkniętego, w
szczególności określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, a także zgodnie z zasadami systemu HACCP.
6. Jadłospis musi zawierać:
1) gramaturę posiłków, ich wartość kaloryczną, zawartość składników odżywczych,
produktów i potraw dozwolonych i przeciwwskazanych zgodnych z nomenklaturą diet –
załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) wymagane normy gramowe wyżywienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia;
3) wymogi dotyczące składników poszczególnych posiłków – załącznik nr 3 do ogłoszenia.
7. Całodzienne wyżywienie winno spełniać określone wymogi kaloryczne i normy gramowe
oraz składniki odżywcze dla poszczególnych diet i powinno uwzględniać ewentualne
zalecenia lekarskie dla indywidualnych potrzeb pacjentów.
8. Zamawiający wskazuje, iż rodzaje wymaganych diet z średnią miesięczną ilością wynoszą:
podstawowa - 1 800, lekkostrawna - 1 200, cukrzycowa - 500, wątrobowo – żołądkowa 200, płynna - 100, zmiksowana - 380, bezsolna - 5, bezresztkowa - 5, wysokobiałkowa - 50,
bezmleczna - 5, dziecięca do 6 roku życia - 200, dziecięca od 6 – 16 roku życia - 100,
ogólna – położnicza - 450, bezglutenowa - 5.
Przedstawiona wyżej ilość diet stanowi wyłącznie szacunek Zamawiającego i nie stanowi
zobowiązania Zamawiającego do zamówienia ilości diet nim określonej.
9. Zamawiający zastrzega, że w jednorazowych pojemnikach przeznaczonych do żywności
muszą być dostarczane:
1) podwieczorek,
2) wszystkie posiłki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) wszystkie posiłki do sal z izolacją (izolatek) we wszystkich oddziałach szpitalnych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw
wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w
sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego
typu zamkniętego (Dz.U. nr 80, poz.545). Pobrane próbki potraw są udostępniane przez
Wykonawcę organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów.
2
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dostarczanie posiłków
11. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wstępu do wszystkich pomieszczeń zakładu
Wykonawcy w celu kontroli jakości usług, w szczególności w zakresie:
1) przestrzegania przepisów norm i zasad sanitarno – epidemiologicznych przy
wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
2) jakości i ilości wydawanych surowców z magazynu,
3) oceny wsadu do kotła,
4) uczestnictwa przy produkcji posiłków i dostarczaniu ich,
5) przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i
smakowych oraz sezonowości posiłków,
6) gramatury i temperatury wydawanych posiłków,
7) przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków dotyczących
jadłospisów.
12. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu przedstawicielowi
Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku do degustacji w zakresie wszystkich diet,
dokonania kontroli wagi, temperatury i estetyki zestawionego posiłku.
13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu protokoły z
każdorazowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
14. Zamawiający, nie częściej niż raz na kwartał, może zlecić, na koszt Wykonawcy, wykonanie
badań kaloryczności posiłków przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
15. Szczegółowe zapotrzebowanie na ilość posiłków (w tym diety) Zamawiający będzie składał
z jednodniowym wyprzedzeniem na „druku zapotrzebowania żywnościowego”, które będzie
przekazywał pracownikowi Wykonawcy do godz. 09.00. Do godz. 15.00 tego dnia
Zamawiający będzie miał prawo dokonać zmian w złożonym zapotrzebowaniu. W niedzielę,
święta i dni wolne od pracy uaktualnienie zamówienia może być również dokonywane
telefonicznie.
16. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać 10-dniowy jadłospis wraz z gramaturą i
przekazywać go Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 5 dni przed terminem jego
obowiązywania. Zamawiający dopuszcza zmiany w uzgodnionym jadłospisie na wniosek
Wykonawcy tylko w zakresie owoców i warzyw sezonowych i tylko po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo
wniesienia ewentualnych poprawek w uzgodnionym jadłospisie w porozumieniu z
Wykonawcą (np. zastąpienie niektórych produktów innymi, czasowa rezygnacja z
wybranych produktów, itp.).
17. Posiłki będą wydawane pacjentom przez pracowników Wykonawcy. Sprzęt kuchenny tj.
sztućce, garnki, talerze itp. należy do wyposażenia po stronie Wykonawcy. Zamawiający
może nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy do korzystania 5 szt. wózków transportowych
grzanych elektrycznie do przewożenia posiłków.
18. Posiłki muszą być podawane w sposób kulturalny i estetyczny w stabilnych naczyniach
zmywalnych.
19. Celem zapewnienia sprawnej realizacji usługi, Zamawiający przekaże Wykonawcy w najem
pomieszczenia na podstawie odrębnej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do
ogłoszenia.
20. Szczegółowe warunki najmu oraz zasady rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą z tytułu najmu, o którym mowa w pkt. poprzedzającym zostały określone w
załączniku nr 5 do ogłoszenia (projekt umowy najmu).
21. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych wraz z naczyniami jednorazowego użytku oraz ich
utylizacja należy do obowiązków Wykonawcy. Ponadto Wykonawca ma obowiązek myć i
dezynfekować naczynia wielokrotnego użytku. Zamawiający udostępni miejsce na
pojemniki do odpadów.
22. Wykonawca musi bezwzględnie zapewnić świadczenie usług przez wszystkie dni w roku,
bez względu na okoliczności zależne lub niezależne od niego. Wykonawca zobowiązany jest
3
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dostarczanie posiłków
do zapewnienia ciągłości świadczenia usług dostarczania posiłków również w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. klęsk żywiołowych, uwolnienia lub użycia środków
biologicznych, chemicznych lub promieniotwórczych itp.), a także zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
23. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od dnia
21.12.2016r. do dnia 20.12.2017r.
24. Kod CPV
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji
IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą
1) decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że
Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia
bezpieczeństwa żywienia i żywności dla zakładu, w którym Wykonawca prowadzi
działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia, oraz dodatkowo:
a) w przypadku osób pracujących w styczności z żywnością – kopie orzeczeń
lekarskich dla celów sanitarno - epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do
wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia
zakażenia na inne osoby,
b) kopie dokumentacji o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu
osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom
odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie,
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości 700 000,00 zł,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) przykładowy jadłospis dekadowy (10 dni) uwzględniający dietę podstawową i
specjalistyczną – cukrzycową wg przyjętego wzoru jadłospisu stanowiącego załącznik nr 7
do ogłoszenia,
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana
jako uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy,
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy).
V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim
w pok.1 w budynku administracji szpitala, nie później niż 05 grudnia 2016r. do godz.
10:00.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2016r. o godz. 10:15 w pok.1 w budynku
administracji szpitala.
3) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej i opisanej kopercie:
 nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy,
 napis: „Oferta na dostarczanie posiłków”. Nie otwierać do 05 grudnia 2016r. do godz.
10:15.
4
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dostarczanie posiłków
VI. Kryteria oceny ofert
CENA – 100%
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio
mniej stosownie do wzoru:
Cena najniższa x 100
Wartość punktowa = Cena danego Wykonawcy
ZAŁĄCZNIKI
1. Gramatura posiłków, ich wartość kaloryczna, zawartość składników odżywczych, produktów
i potraw dozwolonych i przeciwwskazanych zgodnych z nomenklaturą diet
2. Wymagane normy gramowe wyżywienia
3. Wymogi dotyczące składników poszczególnych posiłków
4. Wzór umowy o świadczenie usług żywienia zbiorowego pacjentów szpitala
5. Wzór umowy najmu pomieszczeń kuchni szpitalnej wraz z załącznikami (w tym wykaz
pomieszczeń przeznaczonych do najmu)
6. Formularz ofertowy
7. Przykładowy jadłospis dekadowy poszczególnych diet
8. Wykaz osób biorących udział w postępowaniu
5
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dostarczanie posiłków
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards