Załącznik nr 6 Zapytanie Ofertowe

advertisement
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usług cateringowych polegających na produkcji i dostawie
posiłków do Niepublicznego Żłobka „Tuptusiowy świat” w Mszanie Dolnej
Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS
Ul. Podhalańska 4, 34 – 700 Rabka Zdrój
NIP 675-136-71-41
Tryb udzielania zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 15
dzieci w wieku 1 – 3 lat do niepublicznego żłobka „Tuptusiowy świat” w
Mszanie Dolnej, ul. Marka 1 w związku z realizacja projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadania, drugiego
śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców i podwieczorka wraz
z napojami oraz odbiór resztek po posiłku.
W okresie od 01.03.2017 do 28.02.2019 codziennie od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć z dziećmi dostarczane będą:
4 posiłki: śniadanie I, śniadanie II, obiad składający się z dwóch dań i kompotu z
owoców, podwieczorek
Jadłospis powinien być urozmaicony, a posiłki muszą zawierać produkty z
następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki,
warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy,
nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze.
Sposób żywienia dzieci powinien uwzględniać produkty ze wszystkich grup
piramidy zdrowia, czyli każdego dnia powinny być podawane:
A) warzywa lub owoce w każdym posiłku:
- 2-3 porcje warzyw
- 1-2 porcje owoców
B) 3-4 porcje produktów zbożowych pełnoziarnistych takich jak: chleb,
zboża, ryż, makaron,
C) co najmniej 2 porcje mleka lub produktów mlecznych,
D) 1-2 porcje: mięsa, lub drobiu, lub ryb, lub jaj, nasiona roślin
1/7
strączkowych
E) Najmniej w diecie powinno znajdować się tłuszczów, olei oraz słodyczy.
F) Zupy, sosy oraz potrawy muszą być sporządzane z naturalnych składników,
bez użycia soli, koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z
naturalnych składników, ale bez obecności glutaminianu sodu. Przyprawiane
ziołami.
G) Od poniedziałku do piątku powinna być podawana nie więcej niż jedna
porcja potrawy smażonej, przy czym do smażenia musi być używany olej
roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i
zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%;
H) Przygotowywane napoje, kompot, herbatki, muszą zawierać nie więcej niż 5
g cukrów w 200 ml produktu gotowego do spożycia;
I) Co najmniej raz w tygodniu powinna być podawana porcja ryby.
J) Do smarowania pieczywa powinno być wyłącznie masło 82% tłuszczu.
K) Jogurty sporządzane powinny być na bazie jogurtu naturalnego i owoców
L) ciasto podawane na podwieczorki powinno być domowego wypieku lub
spełniające wymogi dotyczące zawartości cukru i tłuszczu na 100g produktu
oraz w składzie nie może być dodatków uważanych za szkodliwe (np. olej
palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy)
Wszystkie produkty używane do produkcji posiłków powinny spełniać wymogi
zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach. Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z
aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.
Aktualne normy żywienia zawarte są w opracowaniu pt. „Normy żywienia dla
populacji polskiej – nowelizacja”, pod redakcją naukową prof. dr hab. med.
Mirosława Jarosza (IŻŻ 2012).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania szczegółowej listy produktów
dopuszczonych do stosowania przez Wykonawcę w ramach żywienia zbiorowego .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupowych, pod kątem
spełnienia w/w wymogów dotyczących produktów wykorzystywanych do produkcji
posiłków.
Wykonawca zamówienia zobligowany jest do dostarczania jadłospisów, w tym
jadłospisów zawierających informację o gramaturze składowych danych potraw i
kaloryczności posiłków, jak również przestrzegania norm i przepisów dotyczących
bezpieczeństwa żywności i żywienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania indywidualnych diet pokarmowych
zgodnie z zaleceniami lekarskimi w przypadku ich wystąpienia (bezmlecznej,
bezglutenowej, cukrzycowej, alergicznych różnego typu). Wykonawca wystawiać
będzie faktury za każdy miesiąc świadczenia usługi zgodnie z faktycznie
dostarczoną/zamówioną liczbą posiłków zgodnie z protokołem zaakceptowanym przez
2/7
Zamawiającego, uwzględniającym liczbę dzieci, dla których zamówiono i dostarczono
posiłki w rozbiciu na każdy dzień dostawy.
Posiłki winny być dostarczone samochodem spełniający wymogi sanitarno-techniczne
do przewozu żywności. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach
zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw
środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich mycia i
wyparzania, jak również odbierania resztek żywności.
Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci
w żłobku, w związku z czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
liczby dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. Maksymalnie wynosić ona
będzie z przemnożenia 15 x liczba dni w okresie 01.03.2017 - 28.02.2019 z
wyłączeniem dni wolnych od zajęć z dziećmi.
W przypadku zmniejszenia liczby dziennej żywionych 15 dzieci, zamawiający
zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia a Wykonawca
nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.
Osoba wyznaczona przez Kierownika projektu będzie przekazywała informację o
przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie najpóźniej w dniu dostawy do godziny
8.00. Posiłki dostarczane będą dwa razy dziennie do godz. 8.30 śniadanie oraz do
godz. 12.15 zupa, drugie danie + podwieczorek.
Kod CPV
55520000-1
Nazwa kodu CPV
Usługi dostarczania posiłków
Termin realizacji usług
Od 01.03.2017 do 28.02.2019 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem okresu przerw świątecznych lub dodatkowo wolnych od zajęć w
żłobku.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz
dokonywania oceny spełniania tych warunków
opis
sposobu
1. Uprawnionymi do wykonania zamówienia są podmioty, które dysponują
warunkami:
A. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności tj. aktualny wpis do rejestru
powiatowego inspektora sanitarnego oraz zezwolenie na prowadzenie cateringu.
B. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania,
tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
3/7
Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Wykonawca
powinien
posiadać
niezbędna
wiedzę
i
doświadczenie
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie Wykonawca przeprowadził
co najmniej 3 usługi polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla
przedszkoli lub żłobków.
3. Wykonawcy powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny przez co rozumie
się dysponowanie kuchnią, samochodem i osobami zdolnymi do przygotowania i
dostarczenia posiłków i odbioru resztek.
Dla udokumentowania osoby sporządzającej jadłospisy lub pełniącej nadzór nad
kompozycją jadłospisów do oferty należy dołączyć kserokopię dyplomu uczelni
wyższej potwierdzającą wykształcenie tej osoby w kierunku dietetyki lub żywienia.
4. Wykonawca winien znajdować sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunki dodatkowe
1. Klauzula społeczna
1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia minimum 1
osoby, która jest:
- bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, lub
- młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
- inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Wykonawca powinien zatrudnić w/w osobę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od
dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Na żądanie/wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 3 dni
udokumentować fakt zatrudnienia w/w osoby. Wykonawca tym samym zapewni
Zamawiającemu dostęp do dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez w/w
warunków.
4/7
4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niespełnienia warunku zatrudnienia w/w osoby lub odmowy wglądu w dokumentację
pracowniczą.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniami (ksero
rekomendacji + ksero dyplomu osoby sporządzającej/nadzorującej jadłospis)
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
5. Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów
poświadczających
posiadanie
uprawnień
do
wykonywania
usługi
przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci tj. zezwolenie potwierdzające
spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego,
możliwości prowadzenia cateringu, możliwości przewozu żywności.
6. Potwierdzenie uiszczenia wadium.
Zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w stosunku do zapytania ofertowego
w przypadku:
a) zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie usługi
b) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu
umowy
c) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które mają
wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia
Przewidziane wyżej okoliczności stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie
jego obowiązek. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy
jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą
liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane
w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę
punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C - 60% - cena oferty
D - 40% - doświadczenie w zakresie liczby przedszkoli lub żłobków dla których
wykonywana jest usługa produkowania i dostawy posiłków
5/7
Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej
oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej
liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej x 60
Dla kryterium D:
poszczególnym oferentom zostaną przyznane punkty za doświadczenie
wykazane w załączniku nr 3 - wykaz wykonywanych usług wg poniżej przyjętej
punktacji
Produkcja i dostarczanie posiłków
dla 1 – 5 przedszkoli lub żłobków 5 pkt
dla 6 – 10 przedszkoli lub żłobków 10 pkt
dla 11 – 15 przedszkoli lub żłobków 15 pkt
dla powyżej 15 przedszkoli lub żłobków 20 pkt
Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby
punktów uzyskanych oferty badanej przez liczbę punktów uzyskanych z oferty
o największej liczbie realizowanych usług cateringowych dla przedszkoli lub
żłobków oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która
wynosi 40.
Przeliczenie wg wzoru
D (liczba punktów) = Dbadane/Dmax x 40
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 60,
a kryterium D to 40. Łącznie 100 pkt.
Kontakt z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi
Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury
jest
Mariusz
Antosz,
telefon:
504976545,
e-mail:
[email protected]
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Sposób, termin i miejsce składania ofert
6/7
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, dołączyć do
niej wszystkie załączniki nr 2, 3 i 4 wraz z kserokopią referencji i kserokopią
dyplomu osoby sporządzającej/ nadzorującej jadłospis.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych
niniejszym zapytaniem ofertowym i umową o świadczenie usług
cateringowych, która stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Oferty należy składać do 14.02.2017 r. do godziny 15.00 osobiście, kurierem
lub pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego - decyduje data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego lub mailem na adres: [email protected] do
dnia 14.02.2017 do godziny 23:59:59.
Jeden oferent może złożyć 1 ofertę. W przypadku przedstawienia oferty
niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, niekompletnej lub nie
spełniającej warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy
ocenie.
Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Ofertę przygotował
Mariusz Antosz
7/7
Download