Umowa nr UDA-RPLD

advertisement
P.P.H.U. STAMET
Stasiak Bogdan
Ul. Podrzecze 35
98-200 Sieradz
NIP 827-000-96-99
Nr sprawy ZP/1/COP/196/2012
Załącznik nr 2 do SIWZ
W Z Ó R- P R O J E K T
UMOWA Nr .....................
zawarta w dniu .........................................……….…….. w Sieradzu pomiędzy:
P.P.H.U. STAMET Stasiak Bogdan , z siedzibą w Sieradzu , ul. Podrzecze 35 98-200 Sieradz ,
NIP 827-000-96-99, REGON 730026537 reprezentowanym przez :
Stasiaka Bogdana – właściciela zwanego dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………z
siedzibą
............................................................................................…
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….................................................................……
…………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostawę nowej tokarki numerycznej sterowanej komputerowo CNC”
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowej tokarki numerycznej CNC zgodnie z ofertą z dnia
………….. która stanowią integralną część umowy.
2. Rodzajowo i ilościowo przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia że oferowane wyroby będą ściśle odpowiadać cechom i parametrom
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadać właściwości użytkowe
i przyjęte standardy jakości.
§2
1. Wykonawca za realizację zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto
..............................zł (słownie: .................................).
2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie ani waloryzacji.
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu zamówienia jest protokół końcowego
odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez upoważnioną osobę. Protokóły wraz z
dokumentami przekazanymi przez Wykonawcę stanowią podstawę do wystawiania faktur.
4. Strony ustaliły sposób zapłaty :
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
P.P.H.U. STAMET
Stasiak Bogdan
Ul. Podrzecze 35
98-200 Sieradz
NIP 827-000-96-99
- zaliczka – 30 % wartości płatna po podpisaniu umowy przez strony i wystawieniu faktury przez
Wykonawcę – termin płatności 7 dni .
- zapłata za wykonanie maszyny – 60% po dokonaniu odbioru maszyny w siedzibie Wykonawcy i
podpisaniu Protokołu odbioru – termin płatności 14 dni
- zapłata 10 % za wykonanie maszyny i instalację - po dokonaniu odbioru Końcowego w siedzibie
Zamawiającego i podpisaniu Protokołu końcowego odbioru – termin płatności 14 dni .
5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności
przysługujących na podstawie niniejszej umowy od Zamawiającego, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- wykonania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie 100 dni od daty jej podpisania- co
zostanie potwierdzone Protokołem odbioru w siedzibie Wykonawcy
- , dostarczenia i uruchomienia wykonanej maszyny w siedzibie Zamawiającego w terminie do 130
dni od daty podpisania umowy co zostanie potwierdzone Protokołem końcowego odbioru . .
§4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. dostawy przedmiotu zamówienia oraz uruchomienia u Wykonawcy na własny koszt.
Zamawiający wykona w własnym zakresie w/g zaleceń Wykonawcy infrastrukturę umożliwiającą
uruchomienie .
2. należytego i starannego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy.
§5
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonanej części dostawy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości
0,2% % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
b) za niewykonanie zamówienia w wysokości 15% wartości zamówienia, przy czym
za niewykonanie zamówienia Zamawiający może uznać odmowę wykonania zamówienia
bądź niedostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 21 dni od upływu terminu na jego
dostarczenie,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca został poinformowany iż nieterminowe realizacja
umowy lub jej nie zrealizowanie może wpłynąć na odmowę lub ograniczenie kwoty
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 .
3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo
dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
P.P.H.U. STAMET
Stasiak Bogdan
Ul. Podrzecze 35
98-200 Sieradz
NIP 827-000-96-99
4. W przypadku gdyby termin wykonania został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 21
dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawcy w tym przypadku nie
przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego i zobowiązuje się do niezwłocznego
zwrotu Zaliczki w terminie 3 dni od otrzymanie wezwania do zwrotu . .
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych mu kar umownych z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.
§7
1. Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz Kodeks
cywilny.
§9
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch
dla Zamawiającego.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Bogdan Stasiak.
3. Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013.
4. Integralną część umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oferta Wykonawcy z dnia ………………………..
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Zapoznałem się z wzorem umowy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards