Wzorzec zapytania ofertowego

advertisement
Załącznik nr 1
do zaproszenia 103179730
………………., dnia ………………r.
……………………………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
dot. zapytania ofertowego nr 103179730
na projekt i wykonanie modernizacji systemu zatłaczania wody złożowej na platformie BALTIC BETA
I. DANE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………..
Adres siedziby
…………………………………………………………………………………..
Nr telefonu
……………………………...
e-mail
………………………………....
Nr KRS
……………………………...
NIP
……………………….………...
REGON
……………………………...
Nr rachunku
bankowego
II. OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………..
Nr telefonu
…………………………………………………………………………………..
e-mail
…………………………………………………………………………………..
III. CENA OFERTY
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w zapytaniu
ofertowym:
- za łączną wartość netto: …………………………………
(słownie złotych: …………………………………………………………… …/100),
z czego:
a)……………………………………….zł netto tytułem wykonania projektu
b) …………………………………………zł netto tytułem wykonania dostawy elementów wraz z
montażem na Platformie;
2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam …….. miesięcy gwarancji oraz …….. miesięcy
rękojmi.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi łączna ryczałtowa cena netto powiększona o należny
podatek od towarów i usług w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Zaoferowana łączna cena netto zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i
jest niezmienna w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
Modernizacja systemu zatłaczania wody złożowej na platformie BALTIC BETA
strona 1 z 4
IV. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
1. Oświadczam, iż przy wykonywaniu zamówienia będę/ nie będę korzystał z podwykonawców.
2. Następującą część zamówienia wykonana będzie przez podwykonawcę (należy wypełnić tylko w
przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom):
……………………………………………………………………………………………………..
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
W sprawach formalnych oświadczam, że:
1. uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania Oferty, zapoznałem się z treścią
zapytania ofertowego i jego załącznikami i jestem związany określonymi w nim postanowieniami
i zasadami postępowania;
2. firma, którą reprezentuję nie jest niewypłacalna, poddana zajęciu, nie znajduje się w stanie
upadłości ani nie realizuje postępowania naprawczego lub nie znajduje się w stanie likwidacji, jej
sprawy nie są objęte zarządem komisarycznym lub sądowym, jej działalność gospodarcza nie
została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z tytułów wymienionych
poprzednio;
3. firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności oraz nie posiada zobowiązań przeterminowanych wobec swoich dostawców,
pracowników i podwykonawców;
4. firma, ani jej kierownictwo lub urzędnicy nie zostali skazani za żadne przestępstwa związane z
ich działalnością zawodową lub złożeniem fałszywych zeznań lub nadużycie dotyczące ich
kwalifikacji do zawarcia umowy o świadczenie usług w ciągu 5 lat poprzedzających niniejsze
postępowanie, ani nie byli w inny sposób zdyskwalifikowani w wyniku zawieszenia
administracyjnego lub postępowania dla skreślenia z rejestru;
W sprawach finansowych oświadczam, że:
1. podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowy odbioru
robót bez zastrzeżeń;
2. płatności realizowane będą przelewem bankowym, w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Robót bez
zastrzeżeń na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień
dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego;
3. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
a)
b)
opóźnienia w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) łącznego wynagrodzenia
netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin określony w zleceniu.
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznego
wynagrodzenia netto.
Ponadto Wykonawca:
1. uważa się za związanego z Ofertą przez okres ……… dni licząc od upływu terminu do składania
Ofert wraz z tym dniem, lecz nie krócej niż 60 dni,
Modernizacja systemu zatłaczania wody złożowej na platformie BALTIC BETA
strona 2 z 4
2. udziela gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia liczbie miesięcy wskazanej
w rozdziale III pkt. 2, jednak nie mniej niż 12 miesięcy w przypadku gwarancji oraz 12 miesięcy
w przypadku rękojmi.
3. oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej
ochrony środowiska, w szczególności, w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania
zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w
tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Wykonawca
oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny
wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.
4. oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności
gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks
pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.
5. oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną
i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych
związanych z prawami człowieka, z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i
społeczeństwa jako całości.
6. oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania zamówienia na realizację
przedmiotu zapytania ofertowego, wyraża zgodę na umieszczenie w zamówieniu zapisów o
następującej treści:
a)
b)
c)
d)
Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, w dacie podpisania zamówienia,
nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla
należytego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, wpływać na jego bezstronność,
jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność.
Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie
wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania
zmierzające do unikania konfliktu interesów.
Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji zamówienia, w przypadku podejrzenia
zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o takim
podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych
działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes
Zamawiającego oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu.
Wykonawca oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści
majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty w
niniejszym postępowaniu, nie wpływał na wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny
z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach
lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcą lub innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na
celu wywarcie wpływu na wynik w/w postępowania.
VI. ETYKA
1.
2.
Zamawiający prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania
oraz stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób
trzecich, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz
poszanowania środowiska naturalnego.
Zamawiający dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości
prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej
odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro, Zamawiający
podejmuje działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej
działalności, w tym międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej
Modernizacja systemu zatłaczania wody złożowej na platformie BALTIC BETA
strona 3 z 4
3.
Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Spółka podejmuje działania związane z kształtowaniem
właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych.
Zamawiający w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny
szacunek oraz tolerancję. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim
osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w Zamawiający
zasad wyrażonych w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS” lub innych regulacji
związanych z wdrożoną i stosowaną przez Spółkę koncepcją Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu. Z treścią „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS” można się zapoznać na stronie
www.odpowiedzialny.lotos.pl
VII. ZAŁĄCZNIKI
Do oferty dołączamy:
1.
Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia wraz z listę referencyjną
2.
kopię aktualnej polisy OC
3.
oświadczenie o zaakceptowaniu wymogów BHP i Ochrony Środowiska
4.
………………………………………………..
5.
………………………………………………..
6.
………………………………………………..
7.
………………………………………………..
8.
………………………………………………..
……………………………………..
Data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Modernizacja systemu zatłaczania wody złożowej na platformie BALTIC BETA
strona 4 z 4
Download