Zagadnienia na kolokwium z immunologii

advertisement
Zagadnienia na kolokwium z immunologii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
immunologia jako nauka
cechy układu odpornościowego
ogólna budowa układu odpornościowego
rola układu odpornościowego w organizmie
strategia działania układu odpornościowego
anatomiczne struktury układu odpornościowego
podział na centralne i obwodowe narządy limfatyczne
najważniejsze cechy budowy grasicy
hormony grasicy
obwodowe narządy limfatyczne
budowa grudki limfatycznej
tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi (MALT)
rodzaje MALT (GALT, BALT, NALT)
komórki biorące udział w reakcjach immunologicznych
cytokiny - definicja i podział
ogólne zasady funkcjonowania cytokin w organizmie
krótka charakterystyka IL-1
krótka charakterystyka IL-6
krótka charakterystyka TNF
krótka charakterystyka inerferonów
krótka charakterystyka chemokin
krótka charakterystyka IL-8
przykłady zastosowań cytokin w terapii
bariery anatomiczne i funkcjonalne organizmu
czynniki humoralne stanowiące ważne bariery funkcjonalne
ogólna charakterystyka odporności wrodzonej
czynniki humoralne odporności wrodzonej
komórki biorące udział w odporności wrodzonej
etapy rozwoju odporności wrodzonej
cząsteczki PAMP; definicja, przykłady
krótka charakterystyka receptorów Toll-podobnych (TLR)
krótka charakterystyka cząsteczek TLR2 i TLR4
przebieg reakcji rozwijającej się w wyniku aktywacji komórek na skutek interakcji PAMP - TLR
budowa cząsteczki immunoglobuliny (łańcuchy, domeny, region zawiasowy, ogonek)
klasy immunoglobulin - podstawa podziału
fragmenty cząsteczki Ig - budowa i funkcje (Fab, Fc. region zawiasowy)
budowa i rola fragmentu Fab
powinowactwo przeciwciał i zachłanność
immunoglobuliny jako receptory komórkowe
budowa i rola IgD
budowa i rola IgE
budowa i rola IgG; podklasy
budowa i rola IgM
pierwotne niedobory odporności przebiegające z przewagą zaburzeń biosyntezy Ig
co to jest układ dopełniacza
drogi aktywacji układu dopełniacza
czynniki aktywujące drogę klasyczną
przebieg drogi klasycznej aktywacji układu dopełniacza
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
kompleks MAC
czynniki aktywujące drogę lektynową
przebieg drogi lektynowej aktywacji dopełniacza
czynniki aktywujące drogę alternatywną
przebieg drogi alternatywnej aktywacji układu dopełniacza
niedobory składowej C3
komórki profesjonalnie fagocytujące
mastocyty jako komórki fagocytujące
chemotaksja i czynniki chemotaktyczne
aktywacja neutrofilów - czynniki aktywujące
opsoniny i ich rola
immunofagocytoza
lektynofagocytoza
etapy fagocytozy
mechanizmy tlenowe wewnątrzkomórkowego zabijania
mechanizmy pozatlenowe wewnątrzkomórkowego zabijania
mechanizmy unikania fagocytozy przez drobnoustroje
defekty fagocytozy
ogólna charakterystyka komórek NK
etapy reakcji naturalnej cytotoksyczności komórkowej
rozpoznanie komórki docelowej przez komórkę NK (receptory hamujące i receptory aktywujące)
proces cytotoksyczności komórkowej z udziałem perforyny
rola granzymów w reakcji naturalnej cytotoksyczności komórkowej
reakcja ADCC
ogólna charakterystyka odporności nabytej
rodzaje odporności nabytej
rozwój i dojrzewanie limfocytów B
receptor BCR
limfocyty B pamięci
proces dojrzewania limfocytów T w grasicy
selekcja pozytywna limfocytów T i restrykcja MHC
selekcja negatywna limfocytów T
receptor TCR
limfocyty T pamięci
ogólna charakterystyka limfocytów TCRγδ
subpopulacje limfocytów Thl i Th2
główna rola cząsteczek MHC
podział cząsteczek MHC na klasy
lokalizacja komórkowa cząsteczek MHC klasy I
lokalizacja komórkowa cząsteczek MHC klasy II
budowa cząsteczek MHC klasy I
budowa rowka wiążącego antygen
budowa cząsteczek MHC klasy II
antygeny prezentowane przez cząsteczki klasy I
przetwarzanie antygenów endogennych
antygeny prezentowane przez cząsteczki klasy II
przetwarzanie antygenów egzogennych
cząsteczki CD1 - lokalizacja, budowla, rola
główny układ antygenów zgodności tkankowej człowieka (HLA)
geny kodujące HLA
99. rodzaje cząsteczek HLA klasy I
100. rodzaje cząsteczek HLA klasy II
101. tzw. cząsteczki HLA klasy III
102. HLA a występowanie chorób u człowieka
103. polimorfizm HLA
104. słabe antygeny zgodności tkankowej
105. etapy rozwoju odporności nabytej
106. wymiana sygnałów7 między komórką prezentującą antygen a limfocytem T (stymulacja i kostymulacja)
107. charakterystyka odpowiedzi nabytej humoralnej
108. przebieg aktywacji limfocytów B
109. powstawanie komórek plazmatycznych
110. rola cytokin w indukcji syntezy przeciwciał
111. rola przeciwciał w mechanizmach obronnych
112. rola odpowiedzi humoralnej w mechanizmach obronnych
113. przebieg aktywacji spoczynkowych limfocytów Tc
114. rola limfocytów Th1 w dojrzewaniu limfocytów CTL
115. cechy limfocytów CTL
116. rola odpowiedzi komórkowej z udziałem limfocytów Tc w mechanizmach obronnych
117. przebieg odpowiedzi komórkowej późnej
118. rola limfocytów Th w odpowiedzi nabytej
119. rola makrofagów w obronie wrodzonej i nabytej
120. immunomodulacja i jej rodzaje
121. cele szczepienia
122. ochronny efekt szczepień
123. odpowiedź immunologiczna pierwotna i wtórna
124. definicja szczepionki
125. atenuacja i inaktywacja patogenów
126. adiuwant
127. anatoksyna (toksoid)
128. rodzaje szczepionek
129. podział szczepionek swoistych
130. szczepionki zawierające żywe atenuowane drobnoustroje
131. szczepionki zawierające inaktywowane (martwe) drobnoustroje lub ich produkty
132. przeciwwskazania do szczepień
133. preparaty immunoglobulinowe
134. antytoksyna
135. probiotyki; definicja, działanie
136. BCG jako immunostymulator; krótka charakterystyka, zastosowanie
137. Broncho-vaxom, I.R.S. 19, Ribomunyl jako immunostymulatory; krótka charakterystyka,
138. zastosowanie
139. Echinacea jako immunostymulator; krótka charakterystyka, zastosowanie
140. hormony grasicy jako immunostymulatory; krótka charakterystyka, zastosowanie
141. glikokortykosteroidy (GS) jako immunosupresory; krótka charakterystyka, zastosowanie
142. cyklosporyna (CsA) jako immunosupresor; krótka charakterystyka, zastosowanie
143. przeciwciała blokujące struktury powierzchniowe komórek jako immunosupresory; krótka
144. charakterystyka, zastosowanie
Download