Konwergencja nominalna i realna

advertisement
Konwergencja nominalna
i realna
Opracowanie: Janina Godłów-Legiędź
Opinie o wprowadzeniu w Polsce euro
•
•
•
68 proc. ankietowanych w sondażu CBOS
opowiedziało się przeciwko przyjmowaniu przez
Polskę euro. Zwolenników wspólnej waluty było
24 proc.
Wśród niekorzystnych efektów 64 proc.
respondentów wskazało wzrost cen, 42 proc. niekorzystny kurs wymiany, a 27 proc. utratę
przez Polskę możliwości prowadzenia
samodzielnej polityki pieniężnej.
59 proc. dostrzega natomiast korzyść w
eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu
złotego wobec euro.
http://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2014/36/newsletter.php
Z Raportu CBOS
•
•
•
•
•
•
Częściej wprowadzenie euro w naszym
kraju popierają mężczyźni (37%) niż
kobiety (22%). Proporcjonalnie najwięcej
zwolenników przyjęcia wspólnej waluty
jest wśród mieszkańców
dużych (41%),
osób z wyższym wykształceniem (42%),
badanych stosunkowo dobrze
sytuowanych – o miesięcznych dochodach
per capita powyżej 1500 zł (40%),
ludzi dobrze oceniających warunki
materialne swojego gospodarstwa
domowego (38%).
W grupach społeczno-zawodowych do
zwolenników wprowadzenia w Polsce
euro należą głównie kadra kierownicza i
specjaliści (48%) oraz właściciele firm
(46%).
•
W elektoratach partyjnych za
przystąpieniem naszego kraju do strefy
euro opowiadają się najczęściej sympatycy
PO oraz Ruchu Palikota. Znacząco więcej
niż przeciętnie zwolenników przyjęcia
wspólnej waluty jest w elektoracie SLD.
Sprzeciw wobec tego projektu wyraźnie
dominuje wśród zdeklarowanych
wyborców PSL i – przede wszystkim – PiS.
ARGUMENTY ZA I PRZECIW
WPROWADZENIU EURO wg CBOS
Dlaczego popiera Pan(i) wprowadzenie euro w
Polsce? Najczęstsze uzasadnienia
N - 322
•
•
•
•
•
•
•
Wygoda, ułatwienie; euro można płacić w wielu
krajach – ogólnie
26%
Korzyści dla gospodarki i przedsiębiorców,
łatwiejsza wymiana handlowa, poprawa sytuacji
gospodarcze 21%
Korzyści finansowe, brak ryzyka kursowego, euro
jest bardziej stabilną walutą, nie będziemy
obiektem spekulacji finansowych, brak kosztów
wymiany złotego na euro
14%
Poprawa poziomu życia, wyższe dochody 12%
Korzyści dla podróżujących, wyjeżdżających za
granicę 11%
Korzyści polityczne: zyskamy większy wpływ na
to, co dzieje się w Europie, będziemy na równi z
innymi krajami6%
Mniejsza inflacja, tańszy kredyt 3%
Dlaczego jest Pan(i) przeciwny(a) wprowadzeniu euro w
Polsce? Najczęstsze uzasadnienia
N = 715
•
•
•
•
•
•
•
•
Wzrost cen 25%
Pogorszenie warunków życia, bieda 10%
Obniżenie dochodów ludzi: zarobków, rent i emerytur
9%
Niekorzystny kurs wymiany złotego na euro, zły
przelicznik dla Polski
9%
Pogorszenie sytuacji gospodarczej i sytuacji
przedsiębiorstw, pogorszenie konkurencyjności
gospodarki, kryzys w Polsce
5%
Zamieszanie, chaos związany z wprowadzeniem euro,
trudności adaptacyjne 4%
Utrata/ograniczenie suwerenności finansowej,
uzależnienie od Unii, brak własnej polityki walutowej,
także: obawy przed zwiększeniem obciążeń finansowych
na rzecz innych państw, deklarowana nieufność do
głównych państw unijnych 3%
Koszty związane z przyjęciem euro
1%
O pojęciu konwergencji
• Konwergencja gospodarcza jest coraz bardziej popularnym pojęciem we
współczesnej literaturze ekonomicznej, zarówno europejskiej jak i
światowej.
•
Szczególnego znaczenia nabrała w kontekście Unii GospodarczoWalutowej i makroekonomicznych kryteriów konwergencji zawartych w
traktacie z Maastricht.
• W najprostszym ujęciu, konwergencja to proces stopniowego
upodabniania się gospodarek.
• Po II wojnie światowej konwergencję odnoszono do dwóch
konkurujących systemów ekonomicznych, tj. gospodarek kapitalistycznych
i centralnie planowanych.
http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.pl.ht
ml#stage1 Etapy tworzenia UGiW
•
Konwergencja (zbieżność) to
drugi etap tworzenia Unii Gospodarczej
i Walutowej, który rozpoczął się 1 stycznia 1994
roku. Ważnym zaleceniem etapu II była
koordynacja polityki gospodarczej krajów. Cechą
charakterystyczną tej koordynacji było
wyznaczenie celów w ujęciu ilościowym.
Przejście do etapu III było uzależnione od
osiągnięcia przez kraje wyznaczonych
wskaźników, tzw. kryteriów konwergencji
nominalnej.
•
Etap pierwszy (1990-1993) zakładał dokończenie ogólnej
liberalizacji przepływów kapitału wewnątrz Wspólnoty i
rozpoczęcie procesu konwergencji ekonomicznej ku
niskiej inflacji i umiarkowanemu deficytowi
budżetowemu.
•
Etap drugi (1994- 1999) W tym etapie kraje zobowiązały
się do koordynacji polityki pieniężnej i
makroekonomicznej oraz unikania nadmiernego deficytu
budżetowego oraz do zapewnienia niezależności
swojego banku centralnego od rządu.
•
Trzeci etap rozpoczął się1 stycznia 1999 Rozpoczął
działalność Europejski Bank Centralny emitujący własną
walutę-euro. ECU przestała istnieć, została zastąpiona
przez euro w stosunku 1:1. Nastąpiło nieodwołalne
usztywnienie kursów centralnych walut wobec euro, a w
konsekwencji także i wobec siebie. 1 stycznia 1999 r.
euro stało się prawnym środkiem płatniczym na terenie
krajów EMU, ale w tym czasie wprowadzono euro w
formie bezgotówkowej, ustalono także, że euro i waluty
narodowe będą, w tym okresie, funkcjonować
równolegle. Działalność rozpoczęły EBC i ESBC. 1 stycznia
2002 r. wprowadzono do obiegu banknoty i monety
euro.
Konwergencja nominalna i jej kryteria
• Nominalna konwergencja to
zbieżność zmiennych
charakteryzujących politykę
pieniężną i fiskalną– czyli stóp
inflacji, stóp procentowych i
kursów walutowych oraz
wielkości deficytu i długu
publicznego – w krajach, które
są lub zmierzają do
przystąpienia wspólnego
obszaru walutowego w
Europie.
•
Etapy wprowadzenia gotówkowej postaci euro: okres
przygotowawczy (od 1 maja 1998 r. do 31 grudnia 1998
r.), w którym ustalono listę państw zakwalifikowanych do
strefy euro, określono nieodwołalne kursy wymiany,
utworzono także Europejski Bank Centralny;
•
okres przejściowy (od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia
2001 r.).
W tym czasie wprowadzono euro w formie
bezgotówkowej, ustalono także, że euro i waluty
narodowe będą, w tym
okresie, funkcjonować równolegle. Działalność
rozpoczęły EBC i ESBC.
•
okres końcowy (od 1 stycznia 2002 r. Do 30 czerwca
2002 r.), w którym nastąpiło wycofanie z obiegu monet i
banknotów narodowych oraz wprowadzenie w ich
miejsce monet i banknotów euro.
•
Począwszy od 1 marca 2002 r., stosowanie euro zamiast 12
walut narodowych krajów UGW jako miarę wartości, środka
płatności czy tezauryzacji stało się obligatoryjne dla wszystkich
Kryteria konwergencji
nominalnej
Kryteria konwergencji prawnej
• Kryterium stabilności cen
•
• Kryterium długoterminowych
stóp procentowych
•
• Kryteria fiskalne
• Kryterium kursu walutowego
•
niezależność instytucjonalną, finansową i
personalną krajowego banku centralnego
(art. 130 TFUE),
zapewnienie przez kraj członkowski
zgodności legislacji krajowej z TFUE i
Statutem Europejskiego Systemu Banków
Centralnych i Europejskiego Banku
Centralnego (art. 131 TFUE),
spójność celów banku centralnego z
celami sformułowanymi w art. 127(1)
TFUE i art. 2 Statutu ESBC i EBC.
Kryterium stabilności cen
Źródło: Monitor konwergencji nominalnej w UE, listopad 2015
 Kryterium stabilności cen uznaje się
za spełnione, jeśli średnia stopa
inflacji w roku poprzedzającym
dokonywanie oceny nie przekroczyła
o więcej niż 1,5 punktu
procentowego średniego wskaźnika
cen towarów konsumpcyjnych w
trzech krajach UE o najniższej
wartości tego wskaźnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
We wrześniu 2015 r. Polska po raz kolejny
znalazła się wśród trzech państw
tworzących grupę referencyjną kryterium
stabilności cen. Fakt ten jest jednoznaczny
z wypełnianiem przez Polskę tego kryterium.
Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu
indeksu HICP wyniosło -0,7% (historycznie
najniższy poziom) i było niższe o 1,1 pkt. proc.
od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna
została obliczona na podstawie
danych z 3 państw UE o najbardziej stabilnych
cenach, wśród których znalazły się
Cypr, Bułgaria oraz Polska. Z grupy referencyjnej
została wykluczona Grecja, w której
średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było
znacząco niższe od średniej w strefie
euro (o 1,6 pkt. proc.).
Kryterium długoterminowych stóp
procentowych
•
•
KDSP uznaje się za spełnione, jeśli
w ciągu roku przed
przeprowadzeniem oceny
przeciętna nominalna
długookresowa stopa procentowa
nie przekraczała o więcej niż 2
punkty procentowe średniej
długookresowej stopy
procentowej w trzech krajach UE o
najniższym poziomie inflacji.
•
•
•
•
•
•
•
We wrześniu 2015 r. Polska wypełniała
kryterium stóp procentowych. Średnia
długoterminowa stopa procentowa za ostatnie
12 miesięcy wyniosła 2,7%, a tym
samym ukształtowała się o 2,0 pkt. proc. poniżej
wartości referencyjnej, która wyniosła
4,7%. Podstawą do obliczenia wartości
referencyjnej były dane z Bułgarii oraz Polski.
Zgodnie z wnioskami z Raportów o konwergencji
2013*, w przypadku kryterium stóp
procentowych z analizy został wyłączony Cypr,
jako państwo, które nie finansuje
zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję
instrumentów dłużnych na rynkach
finansowych.
Kryterium fiskalne
•
• Kryterium fiskalne uznaje się za
spełnione, jeśli deficyt budżetowy
nie przekracza 3% PKB, a dług
publiczny 60% PKB.
•
•
•
Kryterium fiskalne jest aktualnie wypełnione.
Rada Ecofin podjęła 19 czerwca 2015 r.
decyzję, która zakończyła procedurę
nadmiernego deficytu wobec Polski. Ponadto,
jesienne prognozy Komisji Europejskiej zakładają
wypełnianie przez Polskę kryterium
fiskalnego przez cały okres objęty prognozą, tj.
do 2017 roku.
Kryterium kursu walutowego
• Spełnienie kryterium kursu
walutowego wymaga udziału
waluty danego kraju w
mechanizmie stabilizowania
kursów walutowych (ERM II) i
utrzymania jej kursu w przedziale
wahań +/-15% przez okres co
najmniej dwóch lat, bez
poważnych napięć oraz bez
dewaluacji w stosunku do waluty
innego państwa członkowskiego.
•
•
•
•
•
Kryterium kursu walutowego nie jest
wypełnione ze względu na fakt, że Polska
nie
uczestniczy w mechanizmie ERM II. W
październiku br. zaobserwowano wzrost
wskaźnika zmienności ERV w ujęciu
miesięcznym (po kilku miesiącach
obniżania się
ERV) oraz stabilizację w ujęciu
kwartalnym. Jednocześnie w październiku
nastąpił
spadek oczekiwanej zmienności kursu PLN
implikowanej z notowań opcji
walutowych.
Kryzys zaskakuje i ujawnia nowe
sytuacje
•
•
•
Twórcy traktatu z Maastricht założyli,
że niskiej inflacji towarzyszą niskie
stopy procentowe. I tak też było w
normalnych czasach, gdy rynkowa
stopa procentowa jest w znacznej
mierze determinowana
oczekiwaniami inflacyjnymi
inwestorów.
Ale obecne czasy nie są normalne.
Jako podstawę do obliczania
długoterminowych stóp
procentowych przyjęto średnią
rentowność 10-letnich obligacji
skarbowych.
W Grecji, kraju o niskiej inflacji
występują wysokie stopy
procentowe.
Zadłużenie w krajach UE W % PKB
http://forsal.pl/galerie/828649,duze-zdjecie,1,najbardziej-i-najmniej-zadluzone-panstwa-strefy-euro-zobacz-ranking.html
http://forsal.pl/galerie/828649,duze-zdjecie,1,najbardziej-i-najmniej-zadluzone-panstwa-strefyeuro-zobacz-ranking.html
Zadłużenie Polski na tle UE i strefy EURO
W II kw. 2012 r. zadłużenie w strefie euro wzrosłodo 90% PKB, a w
Krajach UE do 84,9% PKB
Zadłużenie Polski na tle krajów OECD
Zadłużenie krajów PIIGS
Problem konwergencji realnej
• Realna konwergencja to w teorii ekonomii zdolność gospodarki słabiej
rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego
początkowe różnice w poziomie PKB na mieszkańca w stosunku do krajów
bogatszych z czasem zanikają. Prawidłowość taka została zauważona np.
w Stanach Zjednoczonych.
• Z perspektywy ekonomii neoklasycznej przyczyną konwergencji realnej
jest wolny handel i mechanizm przepływu kapitału z regionów
bogatszych do uboższych prowadzący do szybszego tempa wzrostu
regionów uboższych.
 Bieg wypadków ujawnił znaczenie konwergencji realnej,
która decyduje o zakresie osiąganych korzyści, jak również
skali kosztów wynikających z rezygnacji waluty narodowej
na rzecz euro.
 Konwergencja realna (KR) oznacza, że działają mechanizmy
eliminujące ryzyko ewentualnego wystąpienia szoków
asymetrycznych w gospodarce, albo istnieją warunki, które
pozwolą te wstrząsy szybko absorbować.
 KR jest zatem związana z synchronizacją cykli
koniunkturalnych poszczególnych krajów i strefy euro,
podobnym poziomem wydajności pracy i podobnym
poziomem PKB per capita.
•
Wzrost zróżnicowania jednostkowych kosztów pracy w relacji do średniej w
strefie euro (1998 = 100)
•
Nouriel Roubini; http://www.creditwritedowns.com/2011/06/eurozone-breakup.html
Konwergencja realna a Polska
•
Największe różnice strukturalne między gospodarką Polski a strefą euro
występują w zakresie struktury produkcji oraz struktury wydatków
konsumpcyjnych (w szczególności inwestycyjnych).
•
Odmienność struktury produkcji związana jest głównie ze stosunkowo wysokim
udziałem w Polsce produkcji w rolnictwie, górnictwie i kopalnictwie oraz handlu i
naprawach, przy jednoczesnym niskim udziale w strukturze produkcji sektorów
usługowych, w tym zwłaszcza obsługi nieruchomości i firm, transportu oraz
pośrednictwa finansowego.
•
Różnice w zakresie struktury wydatków konsumpcyjnych są natomiast w dużej
mierze pochodną niższych dochodów Polaków (stosunkowo duży udział dóbr
podstawowych), a więc wraz ze wzrostem gospodarczym i z postępem integracji
problem ten powinien być stopniowo eliminowany.
• Drugi aspekt realnej konwergencji – tj. podobieństwo przebiegu cykli
koniunkturalnych – jest znacznie trudniejszy do zbadania. Z raportu NBP
na temat pełnego uczestnictwa Polski w strefie euro opublikowanego w
2009 r. wynika, że w latach 1998- 2005 „wahania aktywności
gospodarczej w Polsce (...) były wyprzedzające względem cyklu strefy
euro, a także charakteryzowały się wyższą amplitudą”. Niemniej Polska,
wraz z Węgrami i ze Słowenią, należy do grupy państw Europy Środkowej
i Wschodniej o najwyższym poziomie synchronizacji cykli
koniunkturalnych ze strefą euro. Ponadto, w świetle prognoz, cykl
koniunkturalny w Polsce powinien w najbliższych latach podlegać dalszej
synchronizacji.
• Polska to kraj będący w trakcie tzw. procesu doganiania
charakteryzującego się wyższym wzrostem gospodarczym i jednocześnie
niższym PKB na głowę jednego mieszkańca w porównaniu z krajami
strefy euro.
• Większe tempo wzrostu gospodarczego i związana z nim realna aprecjacja
złotego stwarzają zagrożenie, że stopa procentowa gwarantująca stabilną
inflację i utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego zgodnego z
potencjałem gospodarki może być w Polsce inna niż w strefie euro. Innymi
słowy, poziom stóp procentowych wyznaczany przez EBC (uwzględniający
potrzeby wysoko rozwiniętych gospodarek krajów strefy euro) może być
dla Polski zbyt niski.
Za i przeciw
• Przedwczesna akcesja do strefy euro, skutkująca przyjęciem
przez Polskę zbyt niskiego poziomu stóp procentowych,
zwiększa niebezpieczeństwo takich zjawisk jak wzrost inflacji
czy boom kredytowy i w rezultacie może doprowadzić do
pogorszenia się konkurencyjności polskiej gospodarki.
• Wysoki stopień szeroko rozumianej konwergencji realnej z
jednej strony ułatwi funkcjonowanie polskiej gospodarki w
ramach strefy euro, z drugiej natomiast uczestnictwo w
strefie euro może proces konwergencji realnej przyspieszać.
Korzyści z przystąpienia Polski do strefy
euro
• Eliminacja ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych w
relacjach z podmiotami posługującymi się euro
• Wzrost wiarygodności polskiej gospodarki, obniżenie ryzyka
makroekonomicznego
• Obniżenie kosztów obsługi długu publicznego
• Rozszerzenie dostępu do światowego rynku finansowego i
kapitału
• Dynamizacja handlu zagranicznego
Zagrożenia
• Przedwczesna akcesja do strefy euro, skutkująca przyjęciem
przez Polskę zbyt niskiego poziomu stóp procentowych,
zwiększa niebezpieczeństwo takich zjawisk jak wzrost inflacji
czy boom kredytowy i w rezultacie może doprowadzić do
pogorszenia się konkurencyjności polskiej gospodarki
• Utrata autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej
• Ryzyko utraty konkurencyjności gospodarki
• Niepewność systemu euro związana z kryzysem finansowym i
zadłużeniem
Znaczenie polityki pieniężnej EBC
•
•
•
Nieadekwatność polityki pieniężnej EBC dla Polski może się wiązać z ryzykiem
ustalania przez EBC stóp procentowych na poziomie nieodpowiednim dla polskiej
gospodarki (nieadekwatność strukturalna) lub z ryzykiem niedopasowania cyklu
koniunkturalnego Polski i strefy euro (nieadekwatność cykliczna).
Ryzyko długookresowego niedopasowania poziomu stóp procentowych wynika z
tego, że Polska jest gospodarką doganiającą, o niższym poziomie rozwoju
gospodarczego.
Niższe stopy procentowe mogą być przyczyną wyższego agregatowego popytu, co
może powodować wzrost produkcji i nasilenie się presji inflacyjnej. Ze względu na
relatywnie niski udział Polski w łącznej wielkości produkcji strefy euro mało
prawdopodobne jest, aby wzrost inflacji w Polsce wpłynął na decyzje EBC. W
rezultacie spadek realnej stopy procentowej spowodowany wzrostem inflacji
mógłby prowadzić do wzrostu popytu krajowego i dalszego przyspieszenia
dynamiki cen.
Ryzyko utraty międzynarodowej
konkurencyjności polskiej gospodarki
•
W średnim okresie przyjęcie euro może się wiązać z ryzykiem pogorszenia
konkurencyjności polskiej gospodarki wskutek ustalenia kursu złotego względem
euro (kursu konwersji) na nieoptymalnym poziomie, a także innymi czynnikami
powodującymi wzrost inflacji.
•
Przyjęcie kursu konwersji na poziomie niedowartościowanym przegrzanie
gospodarki, a w rezultacie presja inflacyjna w średnim okresie (wskutek wysokich
cen importu i presji popytowej. Dodatkowo mogłoby to negatywnie wpłynąć na
import nowych technologii i spowodować wydłużenie procesu doganiania przez
polską gospodarkę.
•
Przyjęcie kursu konwersji na poziomie przewartościowanym wzrost importu i
spadek eksportu, a w konsekwencji pogorszenie bilansu handlowego w krótkim i
średnim okresie.
Znaczenie kryzysu dla ustalenia daty
wprowadzenia euro w Polsce
• W sytuacji niepewności co do rozwoju sytuacji w strefie
euro, a także stopnia konwergencji realnej w Polsce przyjęcie
euro i tym samym pozbawienie się instrumentów polityki
pieniężnej bez wątpienia pociąga za sobą zwiększone ryzyko.
• Znaczenie obecnego kryzysu gospodarczego dla ustalenia
daty wprowadzenia euro w Polsce należy rozpatrywać nie
tylko z punktu widzenia zdolności Polski do wypełnienia
kryteriów konwergencji w warunkach spowolnienia
gospodarczego, ale także niepewności w gospodarce
europejskiej i światowej.
Deficyt i dług publiczny w strefie euro,
Źródło: Eurostat newsrelease euroindicators , 2010,2014
2007
PKB (w cenach
rynkowych) mld
euro
Saldo budżetu
mld euro
% PKB
Wydatki rządowe
% PKB
Dochody rządowe
% PKB
Dług publiczny
mld euro
% PKB
9 030
- 62
- 0,7
45.9
45.2
5 989
66,3
2008
9 244
- 197
- 2,1
45.9
44.9
6 481
70,1
2009
2010
2013
8 931
9 512
9 904
- 571
- 6,4
- 583
- 6,1
- 284
-2,9
50,4
49,4
44,3
46,5
7 963
83,5
9 008
90,9
51.1
44.7
7 126
79,8
Deficyt i dług publiczny w Unii Europejskiej
2007
PKB mld euro
2008
2009
2010
2013
12 650
13 530
12 365
12 500
11 805
104
0,8
286
2,3
802
6,8
800
6,5
Wydatki rządowe
% PKB
45,7
46,9
50,7
50,6
49,1
48,5
Dochody rządowe
% PKB
44,9
44,6
44,0
44,1
44,7
45,3
7 265
58,8
7 697
8 690
73,6
9 826
80,0
10 433
82,5
11 550
85,4
Deficyt rządowy
mld euro
% PKB
Dług publiczny
mld euro
% PKB
12 279
2011
561
4,4
437
3,2
Zródła danych o deficytach
długu w UE i strefie euro
i
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_P
UBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BPEN.PDF
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_P
UBLIC/2-22102012-AP/EN/2-22102012-APEN.PDF
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_P
UBLIC/2-21102013-AP/EN/2-21102013-APEN.PDF
Deficyt budżetowy jako % PKB
Dług publiczny jako % PKB
Wydatki i przychody budżetowe jako %
PKB
Download