sir-czym-jest

advertisement
Konferencja
„BIZNES Z LUDZKĄ TWARZĄ”
Czym jest OWES?
Obszar działania, grupy docelowe, doradztwo
ogólne i biznesowe.
Kielce 15.11.2016r.
Czym jest OWES?
Akredytacja
Skuteczność
wsparcia
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
Finansowanie ze
środków unijnych
Wysoka
jakość
świadczonych
usług
Kompleksowość
oferty
Kształt partnerstwa projektowego
Lider: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Partnerzy:
• Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
• Fundacja PEStka
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL
Obszar realizacji projektu
Kto może być odbiorcą działań?
Podmiot ekonomii społecznej
• Przedsiębiorstwo społeczne, w tym
spółdzielnia socjalna.
• Organizacja pozarządowa lub
„kościelne osoby prawne”.
Podmiot ekonomii społecznej
• Podmiot reintegracyjny – CIS, KIS, ZAZ, WTZ.
• Podmiot sfery gospodarczej, w tym np.
organizacje pozarządowe prowadzące
działalność gospodarczą, spółdzielnie pracy,
inwalidów lub niewidomych, spółki non-profit (o
ile udział sektora publicznego to nie więcej niż
50%).
Przedsiębiorstwo społeczne
1. Podmiot prowadzący działalność:
• gospodarczą, zarejestrowaną w KRS, lub
• oświatową, w rozumieniu art. 83a ust. 1
ustawy o systemie oświaty, lub
• kulturalną, polegającą na „tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury”.
Przedsiębiorstwo społeczne
Celem tej działalności jest:
a) integracja społeczna i zawodowa określonych
kategorii osób, lub
b) realizacja usług społecznych świadczonych w
społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3 lub usług wychowania
przedszkolnego w przedszkolach lub w innych
formach wychowania przedszkolnego.
Przedsiębiorstwo społeczne
Co najmniej 50% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
społecznym musi być:
• bezrobotnych,
• z niepełnosprawnościami,
• wykluczonych społecznie (art. 1 ust. 2 ustawy o
zatrudnieniu socjalnym),
• absolwentami CIS lub KIS,
• bez zatrudnienia w wieku do 30 lat lub po 50 roku
życia.
Przedsiębiorstwo społeczne
Wskaźnik ten jest obniżony do 30% w sytuacji, gdy
podmiot realizuje usługi społeczne świadczone w
społeczności lokalnej, usługi opieki nad dzieckiem w
wieku do lat 3 lub usługi wychowania przedszkolnego.
Wskaźnik ten wynosi też 30% w sytuacji, gdy
zatrudnione są osoby umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności.
Przedsiębiorstwo społeczne
2. Brak dystrybucji zysku pomiędzy udziałowców,
akcjonariuszy lub pracowników.
Zysk musi być przeznaczony na:
• wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa,
oraz na
• reintegrację zawodową i społeczną lub
działalność pożytku publicznego prowadzoną na
rzecz społeczności lokalnej.
Przedsiębiorstwo społeczne
3. Jest zarządzane na zasadach demokratycznych
– struktura zarządzania lub struktura
własnościowa opiera się na współzarządzaniu
(w przypadku spółdzielni), akcjonariacie
pracowniczym lub zasadach partycypacji
pracowników.
4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej są
ograniczone
limitami
(do
3-krotności
przeciętnego wynagrodzenia).
Przedsiębiorstwo społeczne
5. Zatrudnia na umowy o pracę, spółdzielcze
umowy o pracę lub umowy zlecenia co
najmniej
3
osoby,
przy
zachowaniu
wymaganego poziomu zatrudnienia osób w
trudnej sytuacji.
Pozostali odbiorcy projektu
• Osoby
lub
podmioty
zainteresowane
rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii
społecznej, w szczególności osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.
• Podmioty
wspierające
sektor
ekonomii
społecznej (samorząd, instytucje publiczne, PUP,
OPS, PCPR, firmy prywatne) – w zakresie działań
animacyjnych.
Główne obszary działalności
Wsparcie rozwojowe
Ekonomizacja
Animacja
Doradztwo ogólne
• Podstawowa usługa doradcza KOOWES.
• Doradcy ogólni pełnią dyżury w biurach OWES.
• Doradztwo indywidualne, grupowe lub emailowe.
• Możliwość prowadzenia doradztwa w miejscu
wskazanym przez odbiorcę usługi.
Doradztwo ogólne
• Pomoc w zakładaniu podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
• Rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii
społecznej.
• Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
• Prowadzenie działalności statutowej
podmiotów ekonomii społecznej.
Doradztwo ogólne
Możliwość objęcia podmiotu ekonomii społecznej
wsparciem w formie Indywidualnej Ścieżki
Rozwoju.
Doradztwo może być również realizowane poprzez
jednorazową usługę, wynikającą z bieżących
potrzeb odbiorcy usługi.
Doradcy ogólni KOOWES
• Martyna Jabłońska
• Marcin Marzec
Kielce, ul. Targowa 18
Bałtów
• Magdalena Sałek
• Anna Młyńczak – Kuźnia
• Kamil Żuława
Kielce,
ul. Warszawska 27/1
Doradztwo biznesowe
• Doradztwo branżowe, związane z działalnością
gospodarczą lub odpłatną statutową w
podmiocie ekonomii społecznej.
• Poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz
rynkowych, przygotowanie danych i ofert.
• Przygotowanie i praca nad biznesplanami.
• Negocjacje z instytucjami finansującymi.
Biura KOOWES
Kielce
Bałtów
Stowarzyszenie Integracja
i Rozwój
Fundacja PEStka
Lokalna Grupa Działania
„Krzemienny Krąg”
ul. Warszawska 27/1, 25518 Kielce
ul. Targowa 18, 25-431
Kielce, IX piętro, pokoje
926-928
Bałtów 55, 27-423 Bałtów
tel. 41 361 04 92, 386 66 27
tel. 41 341 74 96
tel. 41 250 72 50
Warszawa
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, tel. 22 121 59 10
Download