praca magisterska - Kompetencje menadżerskie i

advertisement
Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna –
wyniki badań
Jedną z cech charakterystycznych dla dzisiejszego biznesu jest zauważalna zgodność poglądów na
temat wzrastających wymagań, które stoją przed menedżerami. Ogólnie uznaje się znaczenie stałego
podnoszenia umiejętności w grupie ludzi tworzących rdzeń firmy, od których zależą jej losy. Wysoki
poziom organizacji jest przede wszystkim wynikiem doskonałego zarządzania, które realizują kompetentni
menedżerowie.
Według C. J. Constable (1988), że „kompetencje są zdolnościami do wykorzystywania wiedzy i
umiejętności służących efektywnemu pełnieniu roli menedżera. Stąd wszystkie umiejętności menedżerskie
mogą być kompetencjami, gdy są efektywnie wykorzystywane”. Kompetencje są pojęciem szerszym niż
umiejętności, a samo nabycie umiejętności, nie jest warunkiem wystarczającym do tego aby, menedżer
był kompetentny. Kompetentny menedżer to pracownik, który dzięki odpowiedniej postawie i cechom
osobistym będzie chciał i potrafił pozytywnie wykorzystać umiejętności. Istotną rolę odgrywają tu postawy
i motywacja np. jednostka posiada pożądane umiejętności, jednak nie widzi motywacji aby się nimi
wykazać. Kompetentny menedżer to osoba, która bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, posiada stosowną
wiedzę i umiejętności i potrafi je właściwie wykorzystać. Poziom kompetencji jest zależny od posiadanej
wiedzy, na którą składają się zdolności osobiste, kwalifikacje i doświadczenie, umiejętność ich
wykorzystania i wreszcie postawa i motywacja.
Wiele definicji kompetencji podkreśla ich aspekt sprawnościowy np. A. Gick i M. Tarczyńskiej według
których „kompetencje są definiowane jako wiedza, umiejętności, zachowania, przymioty i postawy
wyróżniające tych, którzy osiągają najwyższą efektywność (Gick A, Tarczyńska M, 1999, s.45).
Kompetentny menedżer więc jest menedżerem, który bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, a posiadane
przez niego umiejętności i postawy wpływają na osiągane przez niego rezultaty.
Artykuł
ma
na
celu
zaprezentowanie
wyników
badań
w
zakresie
diagnozy
kompetencji
menedżerskich. Badania przeprowadzono w latach 1997 – 98. W badaniach przyjęto założenia:
1.
Kompetencje menedżerskie można diagnozować. Kompetencje wiążą się ze sprawnością
działania menedżera. Na kompetencje składają się różne umiejętności.
2.
Na
kompetencje
menedżerskie
wpływa
wiele
zmiennych
przede
wszystkim:
cechy
osobowościowe i indywidualne predyspozycje, postawy, edukacja formalna, doświadczenia
zawodowe, czynniki kulturowe.
3.
W
praktyce
polskich
przedsiębiorstw
zbyt
mało
uwagi
poświęca
się
zagadnieniom
doskonalenia menedżerów i potencjału społecznego.
4.
Strategia przekształcania przedsiębiorstw powinna opierać się na doskonaleniu kompetencji
menedżerskich.
5.
Na
wielu
stanowiskach
kierowniczych
menedżerowie
nie
posiadają
wystarczających
kompetencji do ich pełnienia.
6.
Różnica pomiędzy pożądanymi a rzeczywistymi kompetencjami określana jest jako luka
kompetencyjna i należy ją niwelować.
7.
Działania w zakresie redukowania luki kompetencyjnej polegają przede wszystkim
na
doskonaleniu kadry kierowniczej.
Model badawczy powstał na podstawie analizy literatury z zakresu kompetencji menedżerskich. W
modelu na kompetencje menedżera składają się wiedza i umiejętności niezbędne w wykonywanej pracy.
Wyróżniono sześć kluczowych obszarów wiedzy: wiedzę techniczną związaną z pracą, marketing, finanse,
prawo, kadry, zarządzanie oraz 9 umiejętności kierowniczych. Są to:
samoświadomość
kierowanie stresem
umiejętności koncepcyjne
komunikowania się
motywowania
wykorzystania władzy
rozwiązywania konfliktów
pracy z zespołem
wprowadzania zmian.
Łącznie można mówić o grupie 10- ciu kompetencji menedżerskich, na które składa się dziewięć
kluczowych umiejętności oraz grupa kompetencji związana z wiedzą.
Wśród zmiennych wpływających na kompetencje menedżerskie uwzględniono cechy osobowościowe i
indywidualne predyspozycje, postawę, edukację formalną, doświadczenia zawodowe, czynniki kulturowe.
W szczególności wyróżniono:
a)
b)
czynniki społeczno – demograficzne,
postawy (nastawienie optymistyczne lub pesymistyczne, umiejscowienie kontroli, postrzeganie
przyszłości, stosunek do otoczenia, podstawy sukcesu);
c)
kulturowe uwarunkowania organizacyjne (wartości dominujące, wzory zachowań, podstawa
autorytetu, motywatory, wizja, bariery w codziennej pracy).
W badaniach wzięło udział 351 menedżerów reprezentujących 17 przedsiębiorstw przede wszystkim
z regionu lubelskiego. Przedsiębiorstwa działają w rożnych branżach i mają rożne formy własności.
Większość (65%) stanowią przedsiębiorstwa państwowe i Spółki z udziałem Skarbu Państwa.
Przeważająca część (59%) to menedżerowie reprezentujący średni szczebel kierowniczy, najniższy
szczebel stanowi 29 % próby, a najwyższy 12 %. Około trzy czwarte grupy stanowią mężczyźni (71 %).
Przeważają menedżerowie w wieku 45 lat i więcej (51%). Staż pracy 16 – 25 lat ma 47% badanych, a
staż 26 lat i więcej 34%, co sumie stanowi 81% próby. W stosunku do stażu pracy staż kierowniczy jest
krótki. Kierownicy o stażu kierowniczym do 8 lat włącznie stanowią połowę próby 50%, kolejne 50 %
próby składa się w 24 % z kierowników o stażu 9-15 lat i 26% 16 lat i więcej. Większość badanych tj.
65% posiada wyższe wykształcenie ( w tym w 68% o profilu technicznym) .
Przeciętny kierownik jawi się tutaj jako mężczyzna powyżej 40 roku życia, co najmniej
dziesięcioletnim pracy stażem pracy i kilkuletnim kierowniczym, z wyższym wykształceniem o profilu
technicznymi, reprezentuje przedsiębiorstwo państwowe, lub też przedsiębiorstwo państwowe po
przekształceniach restrukturyzacyjnych.
Wyniki badań wykazały, że większy wpływ na kompetencje menedżerów ma rodzaj wykształcenia niż jego
poziom. Świadczy o tym , to że tylko
połowa respondentów oceniła pozytywnie swój poziom wiedzy
menedżerskiej. Jednak bardziej szczegółowa analiza wykazała, że aż trzy czwarte badanych jednak nie ma
dobrych kompetencji w zarządzaniu bowiem znaczna część menedżerów identyfikuje dobre kompetencje
w zarządzaniu z kompetencjami technicznymi.
Wśród
posiadanych
przez
menedżerów
kompetencji
najczęściej
wymieniano
techniczne
76%,
w
zarządzaniu 24%, w marketingu 16%, finansach 15%, kadrach 10%, prawie 6%. Pozytywnym zjawiskiem
jest to, że wraz ze szczeblem kierowania zwiększa się ocena z kompetencji. Przeprowadzone badania
potwierdzają zgodność rozkładu umiejętności kierowniczych z modelem kompetencji menedżerskich
według Kazta. Wraz ze zwiększaniem się szczebla kierowniczego zwiększają się kompetencje w
zarządzaniu
i
zmniejsza
się
znaczenie
umiejętności
technicznych,
chociaż
na
każdym
szczeblu
menedżerowie podkreślają bardzo dużą ich rolę. Najwyższy udział wiedzy specjalistycznej wyróżniono na
najniższym szczeblu kierowania. Jednak na najwyższym szczeblu natężenie pozostaje nadal bardzo
wysokie. Najmniej kompetencji wykazują naczelni menedżerowie w zakresie kadr, co ponownie wskazuje
na niską rolę tej dziedziny w życiu organizacji.
Diagnoza dziewięciu umiejętności menedżerskich diagnozowanych poprzez 48 zachowań wykazała,
że najwyższą średnią uzyskały umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów, co oznacza konieczność
częstego radzenia sobie z konfliktami w miejscu pracy.
Drugą grupą wyżej ocenionych umiejętności są umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Menedżerowie przywiązują dużą uwagę do komunikacji interpersonalnej jednak mało robią aby zwiększyć
sprawność funkcjonowania obiegu informacji w organizacji, w tym sensie, że rzadko organizują spotkania
informacyjne. Wyniki dotyczące czynników utrudniających pracę menedżerom, pokazują, że kluczową
barierą jest dla nich
brak przepływu informacji. Respondenci jako bardzo ważną kompetencję
modelowego szefa wymieniają umiejętność tworzenia sprawnego systemu komunikacji w organizacji. Tak
więc respondenci z jednej strony dostrzegają wagę sprawnego obiegu informacji, jednak sami raczej
narzekają na niewłaściwy system informacyjny niż wpływają na jego prawidłowe konstruowanie poprzez
usprawniane swojej roli zakresie przesyłania i odbioru informacji.
Do najsłabszych kompetencji badanych menedżerów należy kierowanie grupą. W szczególności dotyczy to
umiejętności dostosowania stylu kierowania do sytuacji, grupowego podejmowania decyzji i prezentacji
publicznej. Trudno jest dobrze kierować grupą bez dobrych umiejętności grupowego podejmowania
decyzji, czy tez sprawnie organizować spotkania informacyjne bez umiejętności kierowania przebiegiem
zebrania.
Słabo wypadły także umiejętności z zakresu motywowania.
W diagnozowanych organizacjach istnieje
słaby system motywacyjny. Brak jest wyraźnych bodźców ekonomicznych. Słaby system motywacyjny
oraz słaby system informacyjny powoduje, że pracownicy nie wiedzą czego się od nich oczekuje, za co
mogą być nagradzania a za co karani. Ponadto menedżerowie nie wkładają zbyt wiele wysiłków aby w inny
sposób motywować pracowników np. poprzez bardziej motywujący przydział zadań, czy też ustalane
ambitnych celów z pracownikami. Świadczy o słabych umiejętnościach przywódczych. O słabych
umiejętnościach przywódczych świadczy także częste
wywieranie wpływu
poprzez groźby i rzadkie
odwoływanie się do wartości osobistych i molarnych. Źródłami władzy są przede wszystkim władza
eksperta i zaangażowanie w pracę. Mniejsze znaczenie ma tworzenie i utrzymywanie sieci dobrych
kontaktów. Ponadto menedżerowie niezbyt często dyskutują o koniecznych do wprowadzanych zmianach
w organizacji zarówno ze swoimi przełożonymi jak i ze swoimi podwładnymi.
Stosunkowo słabe są umiejętności kierowania stresem. Menedżerowie wyrażają niechętną postawę wobec
delegowania, pewnym problemem jest ustalanie priorytetów i planowanie czasu. Niskie wyniki uzyskały
także inne techniki związane z kierowaniem stresem, dotyczące zwiększania osobistej odporności na stres.
Ogólnie wraz ze wzrostem szczebla kierowania zwiększa się wartość dziewięciu umiejętności
kierowniczych. Odwrotnie jest w przypadku umiejętności związanych z kierowaniem konfliktami, co
oznacza, że menedżerowie z najniższego szczebla więcej czasu spędzają na rozwiązywaniu konfliktów niż
menedżerowie szczebla naczelnego. Może to być spowodowane wadliwym przepływem informacji, słabym
systemem motywacyjny i przekonywaniem poprzez groźby.
Nie zauważono istotnego związku między samooceną umiejętności kierowniczych a poziomem
wykształcenia.
W zakresie zmiennych wpływających na kompetencje menedżerskie zdiagnozowano postawy menedżerów.
Jednym z elementów określających postawę jest poczucie sukcesu zawodowego. Wśród badanych aż 67%
uznało, że nie osiągnęło takiego sukcesu, a spośród tych, którzy osiągnęli najczęściej wyróżnianymi
miernikami były: awans, dobre wyniki w pracy realizowanie się poprzez sprawne kierowanie, satysfakcja z
pracy i możliwość doskonalenia zawodowego. Choć generalnie menedżerowie nie widzą się jako ludzie
sukcesu to na najwyższym szczeblu 74% uznało, że osiągnęło sukces co oznacza, że sukces w większości
utożsamiany jest z zajmowanym stanowiskiem.
Za niepokojące należy uznać fakt, że tylko w połowie badanych organizacji istnieje wizja przyszłości. Tak
odpowiedziało 51% respondentów, 19% twierdzi nie ma wizji, aż 30% nie ma zdania na ten temat. W
takiej sytuacji zaskakująco duża część respondentów jest optymistami. 70% oceniło nadchodzącą
przyszłość jako optymistyczną, co oznacza, że albo właściwie oceniają się dotychczasowe działania
organizacyjne albo też mamy do czynienia z nadmiernym optymizmem.
Większość respondentów (87%) uważa że sami wpływają na swój los, co świadczy o wewnętrznym
umiejscowieniu kontroli. Być może właśnie dzięki silnej kontroli wewnętrznej menedżerowie nie boją się
przyszłości i wierzą we własne możliwości. Wysoka samoocena jest najwyraźniej zawyżona z tego powodu,
że aż 62% menedżerów uważa, że opinia na swój temat innych osób ze środowiska jest dla nich
ważniejsza niż własna opinia o samym sobie.
Wyniki w zakresie egalitaryzmu (przestrzegania zasad) wskazują, że większość respondentów nie
przestrzega bezwzględnie zasad w każdej sytuacji jednakowo, bowiem 64% działa elastycznie stosując
zasady zależnie od okoliczności.
Zdiagnozowano także dominujące w badanych organizacjach wartości. Wśród najważniejszych
znalazły się: zadowolenie klientów, wysoka jakości wyrobów i usług, dbałość o koszty, wydajność pracy.
Naszkicowany obraz przedsiębiorstw świadczy o świadomości zmian, ponieważ eksponowane są problemy
rynkowe.
Jednak
sposób
zaspokajania
potrzeb
rynkowych
to
raczej
bazowanie
na
czynnikach
ekstensywnych jak wydajność, kontrola kosztów. Potwierdza to niska ocena innowacyjności, roli
potencjału społecznego i
skutecznego systemu motywacyjnego. Nisko uplasowały się także dbałość o
środowisko i dobre relacje z dostawcami. Wskazuje to na oszczędnościowy, bardziej niż rozwojowy model
funkcjonowania przedsiębiorstw i świadczy o zarządzaniu zorientowanym na zadania bardziej niż na ludzi.
W badanych organizacjach podstawą autorytetu kierowników są przed wszystkim wiedza i
umiejętności
fachowe
(66%)
i
pozycja
formalna
(24%).
Wśród
dominujących
motywatorów
najistotniejszymi są poziom płac (56%) i atmosfera w pracy (42%). Stosunkowo nisko oceniono możliwość
podnoszenia kwalifikacji i wykonywania ciekawej pracy. Wyznaczniki te wskazują na tradycyjny model
motywacyjny z elementami stosunków współdziałania i małą rolę zasobów ludzkich.
Wśród przestrzeganych wzorów zachowań w organizacjach dominuje odpowiedzialność, fachowa
samodzielność, zaangażowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami. Nisko oceniono inicjatywę.
Rysuje się więc wzorzec samodzielnego, kompetentnego fachowca, zaangażowanego w pracę i
przestrzegającego przepisy zamiast innowacji. Wskazuje to na preferowanie postaw pasywnych,
odtwórczych, bardziej niż aktywnych.
Do najbardziej odczuwalnych barier w codziennej pracy
pracowników,
menedżerów zalicza się brak motywacji
brak przepływu informacji i zbyt czasochłonne procedury. Potwierdza to problemy z
motywowaniem pracowników. Natomiast pomimo, że kierownicy dobrze oceniają swoje umiejętności
komunikowania się to jednak nie znajduje to potwierdzenia w sytuacji organizacyjnej. To oni stanowią
podstawowe ogniwo komunikacyjne i powinni dbać o przepływ informacji. Problem procedur świadczy
natomiast o skłonnościach biurokratycznych i potwierdza tendencje odtwórcze zamiast proinnowacyjnych.
Część badań została poświecona aspektom doskonalenia kompetencji menedżerskich
jakimi są
obszary i formy doskonalenia. Wśród preferowanych źródeł i metod doskonalenia najbardziej popularnymi
są wymiana doświadczeń i konferencje (55%), przepisy i zarządzenia (55%), dalej książki i czasopisma
(42%) oraz krótkie kursy po (42%), własne doświadczenia (39%), dłuższe szkolenia (29%). Oznacza to
tendencję w kierunku uczenia się przez doświadczenie i minimalizowania czasu poświęcanego w sposób
świadomy rozwojowi. Dużą wagę w rozwoju przywiązuje się do doskonalenia kompetencji technicznych,
specjalistycznych co znajduje odzwierciedlenie w wysokim udziale przepisów i zarządzeń (udział ten rośnie
nawet na średnim i najniższym szczeblu kierowania) jako istotnej metody rozwoju. Na najwyższym
szczeblu kierowania rośnie udział wymiany doświadczenia i czytelnictwo książek i czasopism. Również
relatywnie wysokie preferencje uzyskano wśród top managementu zakresie własnych doświadczeń co
można wyjaśnić wysoką pozycją zawodową i długoletnim stażem.
Mimo, że czytelnictwo zostało wymienione jako jedna z najbardziej preferowanych metod doskonalenia to
zaledwie około 60 % menedżerów w praktyce znajduje czas na czytanie książek (na najwyższym szczeblu
69%, na najniższym 54%). Niepokojące jest to, że wśród czytanych pozycji dominują książki
specjalistyczne i techniczne 42%, tylko 8% czyta również książki z zakresu zarządzania, a 9% wyłącznie z
zarządzania. Świadczy to o doskonaleniu głównie umiejętności specjalistycznych.
W zakresie czytelnictwa czasopism wyniki są lepsze niż w przypadku książek, ponieważ
czytelnictwo czasopism wynosi 75%, jednak i tutaj preferowane są specjalistyczne (58%), 10% badanych
czyta zarówno pozycje z zarządzania jak i specjalistyczne, a tylko 9% z zarządzania. Również w większym
zakresie czas na czytelnictwo czasopism poświęca kadra kierownicza wyższego szczebla, niż niższych
szczebli. Wyniki potwierdzają to, że respondenci najchętniej doskonalą się w sferze technicznospecjalistycznej, a znacznie gorzej przedstawia się doskonalenie w zakresie zarządzania.
Badano również udział menedżerów w szkoleniach w ciągu dwóch lat (1997-1998). W tym okresie
tym 85% badanych uczestniczyło w jakimś szkoleniu, jednak głównie miało ono charakter specjalistyczny
(51%). Tylko 14% brało udział zarówno i w specjalistycznych i jak z zarządzania, a 11% wyłącznie z
zarządzania. Udział w szkoleniach
specjalistycznych zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się szczebla
kierowania (naczelny 35%, najniższy 55%). Natomiast w przypadku szkoleń z zarządzania jest odwrotnie
(naczelny 33%, najniższy 4%). Może to wskazywać na wyższą świadomość wśród naczelnej kadry
kierowniczej.
W ciągu dwóch lat 33% menedżerów poświęciło na szkolenia od 1 do 8 dni (21% od 4-8 dni).
Oceniając zmiany jakie zaszły po szkoleniach można ocenić, że najwyższa efektywność wystąpiła u
naczelnej kadry kierowniczej, bowiem
48% uznało, że po obytych szkoleniach nastąpiły zmiany w
sposobie wykonywanej pracy (średni szczebel 37%, najniższy szczebel 30%). Może to być także związane
z faktem, że naczelna kadra ma największy wpływ na wybór najbardziej ich zdaniem dostosowanych do
potrzeb szkoleń. Pojawia się więc pytanie, czy realizowane przez wiele firm szkolenia są poprzedzone
rzeczywistą identyfikacją potrzeb w tym zakresie. Respondentom zadano pytanie czy szkolenia były
dopasowane do ich potrzeb. Wyniki wskazują, że w większości
były one dopasowane. Za w pełni
dopasowane do potrzeb szkolenia uznało 19% menedżerów, za raczej dopasowane
61%, co oznacza
pozytywna ocenę wśród 80% badanych.
Pojawia się więc pytanie, czy realizowane przez wiele firm szkolenia są poprzedzone rzeczywistą
identyfikacją potrzeb w tym zakresie. Istotną kwestia jest to, czy menedżerowie wiedzą jakie szkolenia są
im potrzebne, czy też po prostu uczestniczą w szkoleniach w których chcą uczestniczyć.
Z drugiej strony można uznać, że menedżerowie są świadomi konieczności doskonalenia kompetencji w
obszarze zarządzania. Ponad
udoskonalanie
połowa, bo 55% respondentów
zarządzania, jednak aż
uznała, że konieczne jest dalsze
41% uważa ze powinno doskonalić wiedzę techniczno-
specjalistyczną , w dalszej kolejności wymieniono prawo 36%, finanse 34%, marketing, 32%, kadry 10%.
Mając na uwadze wyniki dotyczące faktycznego uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zarządzania można
uznać, że mamy do czynienia raczej z deklaracjami niż odczuwaniem rzeczywistej potrzeby doskonalenia
w tym obszarze. Na uwagę zasługuje bardzo niskie znaczenie zarządzania kadrami. Może to oznaczać, że
albo pojęcie to pojmowane jest tradycyjne i zdaniem menedżerów sprawami personalnymi powinna
zajmować się kadrowa, albo uważają, że zasoby ludzkie nie są kluczowe w organizacji.
Wnioski.
Dobre przygotowanie menedżerów do sprawowania funkcji kierowniczych jest bardzo ważnym czynnikiem
kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone w 1994 roku przez profesorów
F Aguillar i
G. Loveman
z Harvard Business School w zakresie wyzwań menedżerskich dowiodły że w
krajach europy wschodniej jednym z najważniejszych wyzwań są kompetencje kadry kierowniczej. Jako
główny czynnik sukcesu transformacji gospodarki wymieniono potrzebę szkoleń, w tym przed wszystkim w
obszarze zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. W oparciu o
uzyskane rezultaty badań wynika, że menedżerowie z regionu lubelskiego mają duże zaległości w tym
obszarze.
Rysuje się więc obraz menedżera, który ceni kompetencje techniczne i bardziej niż kompetencje w
zarządzaniu, małą uwagę przywiązuje do zarządzania kadrami, za podstawowe źródło władzy uznaje
władzę eksperta a podwładnych przekonuje stosując najczęściej groźby. Menedżer ten identyfikuje swój
sukces zajmowaniem wysokich stanowisk. Mimo braku wyraźnej wizji optymistycznie widzi przyszłość
swojej firmy. Menedżer ten ma wysoką samoocenę, uważa, że może wpływać na swój los, ale z drugiej
strony przywiązuje dużą rolę do tego sądzi o nim otoczenie, stosując zasady zależnie od okoliczności.
Respondenci
mają
słabe
umiejętności
w
zakresie
przywództwa.
Dotyczy
to
kierowania
grupą,
motywowania pracowników i budowania osobistego autorytetu. Ponadto niechętnie delegują. Brak jest
także wyraźnego pobudzania pracowników do innowacyjności. Nie dostrzegają także ważnego znaczenia
tej grupy umiejętności.
Jako bariery w codziennej pracy jako istotne uznano brak motywacji pracowników, słaby przepływ
informacji i zbyt pracochłonne procedury. Wśród innych kulturowych uwarunkowań organizacyjnych na
uwagę
cenienie
jako
podstawy
autorytetu
kierowniczego
wiedzy
fachowej.
Cenione
wartości
przedsiębiorstwie świadczą o bardziej oszczędnościowym niż rozwojowym modelu przedsiębiorstwa.
Wyniki badań pokazują na zależności między poziomem kompetencji menedżerów a sytuacją
strategiczną firmy i kulturą organizacyjną. Najsłabiej w zakresie kompetencji menedżerskich wypadły
przedsiębiorstwa o słabej pozycji rynkowej. Kadra kierownicza tych przedsiębiorstw prezentuje tradycyjne
poglądy, jest raczej pasywna i charakteryzuje się słabymi umiejętnościami menedżerskimi.
Konieczne jest podnoszenie świadomość wśród kadry kierowniczej odnośnie polityki szkoleniowej, a w
tym doskonalenia zarządzania i dostrzeżenia roli zasobów ludzkich w organizacji. Zbyt fetyszyzowane są
aspekty specjalistyczne. Szkolenia odbywają się choć ich efektywność nie jest zadowalająca. Należy więc
zwrócić uwagę na analizę potrzeb szkoleniowych. Istotne jest także zwiększenie orientacji na ludzi i
poprawa systemów motywowania pracowników. Słabości w zakresie kierowania grupą potwierdzają
orientację na wyniki dominującą nad orientacją na zasoby ludzkie. Z pewnością pozwoliłoby to usprawnić
słabą komunikację, która jest kluczową barierą organizacyjną. Zalecić należy menedżerom większą
otwartość i usprawnienie polityki informowania pracowników.
Tab.1 Podsumowanie i zalecenia dotyczące doskonalenia kompetencji menedżerskich
Co badani chcą
doskonalić
Treść szkolenia
Wiedza specjalistyczno –
techniczna
Forma
Wymiana doświadczeń, Konferencje
Przepisy i zarządzenia
Zarządzanie
Co powinni
doskonalić
Marketing
Książki i czasopisma
Finanse
Podstawy zarządzania
Zarządzanie strategiczne
Krótkie kursy
Szkolenia służące zmianie postaw i
zwiększające świadomość kadry
kierowniczej
Zarządzanie międzynarodowe
Treningi
Zarządzanie Finansami
Kompleksowa edukacja typu MBA dla
średniego i naczelnego szczebla
Umiejętności przywódcze
Kierowanie grupą, Motywacja
Wymiana doświadczeń,
Czytelnictwo
Delegowanie, Publiczna
prezentacja
Tworzenie klimatu
innowacyjności
Tworzenie systemów
nformacyjnych
Literatura
Constable C.J., Developing the Competent Manager in a UK context, Report for the Manpower Services
Commission Sheffield: Manpower Services Commission
Frąckowiak W., Żak J., Wiedza przychodzi wraz z awansem (w:) Polscy menedżerowie, zarządzanie w
czasach zmian, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Barcik, s. 55-57, Siódme badanie Rzeczypospolitej ,
Coopers & Lybrand , Warszawa 1999
Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999
Whetten D.A., Cameron K., Woods M., Developing Management Skills for Europe, Addison- Wesley
Publishing Company, 1996
Download